m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-05 , 10:25:41
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Remontów i Konserwacji Dróg
- adresPlac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 39-73-905
- faks(0-22) 39-73-906
- e-mailkancelaria@zrikd.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zrikd.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marta Pytlak
- adresZakład Remontów i Konserwacji Dróg, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa
- lokal35
- telefon(0-22) 397 39 18
- emailmpytlak@zrikd.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa paliw płynnych w 2020 r.
Opis zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w 2020 roku.
Postępowanie podzielone jest na części:
CZĘŚĆ I – dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 i 98, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ,
CZĘŚĆ II – dostawa oleju opałowego L1 zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)09.10.00.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 09.13.41.00-8
09.13.21.00-4
09.13.51.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 i 9850000,00
2Dosrtawa oleju opałowego4000,00
Razem 54000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-01-01, data zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium54000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b Ustawy dotyczące:

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Dla 1 i 2 części postępowania:
Posiadanie przez Wykonawcę aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem - Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 poz. 755 z późn. zm.) – koncesja na obrót paliwami ciekłymi,
zdolności technicznej lub zawodowej:
Dla 1 części postępowania:
Dysponowanie przez Wykonawcę minimum trzema (3) stacjami paliw po każdej stronie m.st. Warszawy (lewobrzeżnej i prawobrzeżnej).
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje stacjami paliw zapewniającymi możliwość całodobowego tankowania w dni powszednie i w dni wolne od pracy, niedziele i święta, na terenie lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy – minimum trzy stacje po każdej ze stron. Stacje paliw muszą posiadać wirtualny system monitoringu bieżących zakupów (transakcji) on-line dla Zamawiającego oraz prowadzić sprzedaż za pomocą kart paliwowych (flotowych).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-10-07
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zrikd.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-10-07 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-10-07, 13:00, siedziba zamawiającego - sala konferencyjna
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-08-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |