m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-05 , 12:01:43
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
- adresGrębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 835-06-11
- faks(0-22) 835-06-11
- e-mailtechniczny@zbk-bielany.pl
- adres internetowyhttp://zgn-bielany.bip.gov.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Bober
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal209
- telefon(0-22) 67 05 301
- emailmalgorzata.bober@zgn-bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWitold Osuch
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 67 05 271
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal209
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal209
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych tzw. pustostanach
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych tzw. pustostanach polegających na:
- Wymianie stolarki drzwiowej,
- Wymianie stolarki okiennej,
- Wymianie podłóg,
- Wykonaniu uzupełnienia tynków z przetarciem,
- Malowaniu lokalu z robotami towarzyszącymi
- Wymianie instalacji wod-kan z armaturą,
- Wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem.
Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z:
- Przedmiarem robót,
- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;
- Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowy zakres robót dla poszczególnych lokali mieszkalnych określony jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawCzęść 1: Remont lokali: Palisadowa 5d m 35 , Wrzeciono 7 m 45 Część 2: Remont lokali: J. Kasprowicza 66 m 4 , J. Kasprowicza 56 m 72, Lisowska 29 m 117 Część 3: Remont lokali: Przytyk 7 m 55, Dorycka 5 m 1
Główny przedmiot (CPV)45.21.10.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.00.00-3
45.33.00.00-9
45.41.00.00-4
45.45.30.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)0,00

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Remont lokali: Palisadowa 5d m 35 , Wrzeciono 7 m 45 0,00
2 Remont lokali: J. Kasprowicza 66 m 4 , J. Kasprowicza 56 m 72, Lisowska 29 m 117 0,00
3Remont lokali: Przytyk 7 m 55, Dorycka 5 m 18, Dorycka 4 m 102 0,00
4Remont lokali : W. Broniewskiego 99 m 30, Marymoncka 159 m 89 0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania45 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin realizacji30 %
Doświadczenie Kierownika10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-20
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: ul. Grębałowska 23/25 Warszawa
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https//zgn-bielany.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-20 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-20, 10:15, ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy ul. Grębałowska 23/25 pok. nr 100 p. I
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |