m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-06 , 08:52:50
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
- adresSenatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 312-44-40
- faks(0-22) 312-44-90
- e-mailszrm@szrm.pl
- adres internetowyhttp://www.szrm.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Dorota Kowalik
- adresStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
- lokal22
- telefon(0-22)312-44-21
- emaildkowalik@szrm.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDorota Czerwińska
- adresStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
- lokal48
- telefon(0-22)3124525
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6”.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i przetargowej, na podstawie której możliwe będzie przeprowadzenie kompleksowej modernizacji części A, B i C istniejącego budynku Instytutu Głuchoniemych przy Placu Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie. 1. Lokalizacja: Inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ew. 18, 15/3 i 31/2 z obrębu 5-06-01, które zlokalizowane są w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście przy Placu Trzech Krzyży 4/6. 2. Charakterystyka budynku: Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego położony jest przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 i przeznaczony do pełnienia funkcji specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego z miejscami noclegowymi, w ramach którego działają: zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wwrd), szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi i szkoły ponadpodstawowe tj. liceum, technikum, szkoła branżowa I stopnia i szkoła przystosowania do pracy. Instytut Głuchoniemych w kręgach edukacyjnych posiada miano wiodącej placówki, wyspecjalizowanej w ofercie skierowanej do dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych – niesłyszących i słabosłyszących, w tym z dodatkowymi niepełnosprawnościami sprzężonymi i wadami słuchu i mowy. Instytut jest największym ośrodkiem szkolno-wychowawczym w Warszawie, jego oferta skierowana jest do osób od urodzenia (po stwierdzeniu wady słuchu) do 24 roku życia. Poza działalnością statutową Instytut prowadzi szereg działań społecznych i kulturalnych, między innymi poprzez organizację konferencji naukowych, przeglądów teatrów szkolnych oraz udostępnianie auli na spotkania organizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, władze oświatowe m.st. Warszawy oraz głuchych absolwentów Instytutu. Działania te wpływają na integrowanie się środowiska Głuchych z całej Polski, a także spoza kraju. Budynek Instytutu Głuchoniemych powstał na przełomie XVIII i XIX w, od początku z przeznaczeniem na Instytut Głuchoniemych. W czasie II Wojny Światowej został całkowicie zniszczony i po 1945 r. odbudowany. Obiekt Instytutu jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków m.st. Warszawy pod numerem A- 587/1, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 lipca 1965 r. Ponadto obiekt znajduje się w obrębie układu urbanistycznego Placu Trzech Krzyży wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-586. Budynek Instytutu Głuchoniemych składa się z czterech segmentów, oznaczonych jako A, B, C i D. Wyposażone są one w instalacje: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną zewnętrznie, elektroenergetyczną, teletechniczną, instalację gazową zasilającą kuchnię, wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną: w auli (część C budynku IG) i w podziemiach części D, instalację odgromową, instalację hydrantową w części D i fragmentarycznie w części C i A, oświetlenie awaryjne w części D, C i fragmentarycznie w A, monitoring budynku. W roku 2013 w części D zakończono roboty budowlane obejmujące m.in. przebudowę i modernizację wszystkich pomieszczeń a także wymianę instalacji: wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, teletechnicznej, budowę wiatrołapu od strony podwórka. W części C –zmodernizowano aulę, m.in. w zakresie wymiany podłóg i drzwi, wykonano wewnętrzną instalację c.o. i c.t, wentylację mechaniczną, instalację elektryczną, instalację SAP i oddymiania. W roku 2014 wykonano szereg innych robót remontowych w obrębie części A, B i C budynku, obejmujących między innymi: izolację pionową i poziomą ścian fundamentowych, remont murków oporowych i studzienek doświetlających, przebudowę schodów do bloku żywienia, magazynów, archiwum i węzła cieplnego, modernizację systemu zaopatrzenia w wodę instalacji hydrantowej, wykonanie obudowy ognioodpornej zestawu hydroforowego wraz z agregatem prądotwórczym, przebudowę instalacji elektrycznej i teletechnicznej w piwnicach i inne. 3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku Instytutu Głuchoniemych: a) Część główna A: Część budynku równoległa do linii zabudowy Pl. Trzech Krzyży z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony. - pow. zabudowy – ok. 400 m2 - pow. wewnętrzna netto – ok. 1.100 m2 - ilość kondygnacji nadziemnych – 4 - ilość kondygnacji podziemnych - 1 b) Część B Segment przylegający do części A od strony północnej, z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony. - pow. zabudowy – ok. 425 m2 - pow. wewnętrzna netto – ok. 1.000 m2 - ilość kondygnacji nadziemnych – 3 - ilość kondygnacji podziemnych – 1 c) Część C Segment przylegający do części A od strony południowej z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. - pow. zabudowy – ok. 600 m2 - pow. wewnętrzna netto – ok. 1.600 m2 - Ilość kondygnacji nadziemnych – 3 - Ilość kondygnacji podziemnych – 1 d) Część D Część D stanowi przedłużenie części C wzdłuż wschodniej pierzei Placu Trzech Krzyży, z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. - pow. zabudowy – ok. 300 m2 - pow. wewnętrzna netto – ok. 700 m2 - ilość kondygnacji nadziemnych – 3 - ilość kondygnacji podziemnych – 1 Uwaga: tę część budynku należy ująć w dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania jej do obowiązujących przepisów oraz w zakresie zintegrowania wszystkich instalacji i komunikacji pomiędzy częściami D i C Instytutu. Kubatura cz. A, B, C, - ok. 23.123 m3 4. Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Wiejskiej, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 19.07.2019 r. poz. 9005. 5. W ramach planowanych prac modernizacyjnych przewiduje się m.in.: 1) Przebudowę układu funkcjonalnego budynku w jego części A, B i C, obejmującą wszystkie kondygnacje nadziemne i kondygnację podziemną a także poddasze, w efekcie której możliwe będzie zorganizowanie specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej w sposób uwzględniający specyfikę ich niepełnosprawności oraz z podziałem na część przeznaczoną dla dzieci młodszych (przedszkole, szkoła podstawowa do klasy VI włącznie) i część przeznaczoną dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych (klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe). 2) Zamawiający oczekuje, że po modernizacji możliwa będzie organizacja Instytutu Głuchoniemych zgodnie z wytycznymi, które zostały zawarte w Załączniku nr 4. 3) Możliwość realizacji funkcji użytkowych w podpiwniczeniu oraz na poddaszu budynku, a także możliwość niewielkiej rozbudowy budynku w rejonie strefy wejściowej od strony wschodniej. 4) Możliwość przeprowadzenia niezbędnych prac w części D w zakresie dostosowania tej części budynku do obowiązujących przepisów oraz zintegrowania wszystkich instalacji i komunikacji pomiędzy częściami D i C Instytutu. 5) Pozostawienie w obiekcie IG miejsc noclegowych, dla których zostanie podwyższony standard zamieszkania m.in. poprzez likwidację pokoi przejściowych, urządzenie sanitariatów przy pokojach wychowanków oraz zaplanowanie pomieszczeń wspólnych zgodnie z wymogami przepisów dotyczących oświaty (m.in. świetlice, miejsca przygotowania posiłków, pralnia dla uczniów itd.). Przestrzeń przeznaczona na miejsca noclegowe powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający podział na płeć oraz grupy wiekowe (przedszkolaki, dzieci młodsze do VI klasy SP włącznie, dzieci starsze). 6) Przebudowę przestrzeni administracyjnych i technicznych oraz zaplecza socjalnego dla pracowników, w tym również pokoju nauczycielskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji tych pomieszczeń. 7) Przebudowę bloku żywienia (z uwzględnieniem systemu HACCP). 8) Modernizację niezbędnych instalacji wewnętrznych (w tym m.in. instalacji elektrycznych, teletechnicznych, instalacji wodno – kanalizacyjnej, co, wentylacji, instalacji gazowej). 9) Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, lub uzyskanie niezbędnych odstępstw od tych przepisów. 10) Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie dla osób słabosłyszących i niesłyszących. 11) Zamknięcie przejazdu bramnego i włączenie jego przestrzeni do funkcji użytkowych budynku. 12) Kompleksowy remont elewacji budynku wraz z wymianą okien w niezbędnym zakresie – w ostatnim etapie modernizacji. 13) Wykonanie niezbędnych: nowych warstw posadzkowych na kondygnacjach użytkowych. 14) Zagospodarowanie terenu wokół budynku Instytutu Głuchoniemych na cele rekreacyjne i użytkowe, w tym również wykonanie wszelkich niezbędnych dojazdów, dojść, placów i parkingów. Zapewnienia podstawowej obsługi komunikacyjnej od strony ul. Konopnickiej. 15) Zamawiający oczekuje, że w dokumentacji projektowej zostanie pozostawiona rezerwa terenu przeznaczona pod budowę hali sportowej, zgodnie z zapisami mpzp. 16) 14) Remont i naprawa ogrodzenia od strony Placu Trzech Krzyży. 17) 15) Zamawiający oczekuje opracowania projektu, który umożliwi wykonanie robót budowlanych w całości lub z podziałem na etapy – decyzja zostanie podjęta po opracowaniu przez projektanta analizy skutków etapowania inwestycji. 5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i przetargowej, w tym: a) Analizę skutków etapowania inwestycji w ujęciu/aspekcie finansowym, terminowym, funkcjonowania Instytutu Głuchoniemych (w tym w szczególności: szkoły, internatu) w czasie trwania robót budowlanych w tym bezpieczeństwa użytkowania w czasie trwania robót budowlanych, możliwości uzyskania częściowego pozwolenia na użytkowanie na zrealizowane etapy, w tym odbiorów przez Państwową Straż Pożarną i Państwową Inspekcję Sanitarną (3 egz.). b) Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę ( 5 egz.), w tym:  projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projektowych,  projekt gospodarki zielenią istniejącą i projekt zieleni w tym również inwentaryzacja zieleni,  ekspertyzę techniczną,  projekt budowlany architektoniczny  projekt budowlany konstrukcyjny,  projekty budowlane instalacyjne – sanitarne, elektryczne, teletechniczne,  projekt technologii kuchni,  informację BIOZ. c) Scenariusz pożarowy (5 egz.). W przypadku braku możliwości zaprojektowania budynku zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej – wykonanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej wraz z uzyskaniem postanowienia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej dotyczącej odstępstw od warunków ochrony p.poż. d) Programy prac konserwatorskich (w zakresie elewacji, holu i głównej klatki schodowej, żeliwnych schodów w bibliotece, posadzki w bibliotece-archiwum, ogrodzenia i bramy wjazdowej od strony Placu Trzech Krzyży) poprzedzone wykonaniem badań stratygraficznych (na elewacjach, ogrodzeniu oraz wewnątrz budynku) (5 egz.) Programy prac konserwatorskich powinny określać stan zachowania elementów, których dotyczą, a także wynikający z niego sposób postępowania, w tym metody i technologie niezbędne do wykonania prac. W programach prac konserwatorskich powinny zostać uwzględnione m.in. następujące założenia:  naprawa tynków znajdujących się na elewacjach, w holu i w głównej klatce schodowej, przy użyciu materiałów możliwie bliskich istniejącym, z przywróceniem oryginalnego wyglądu (faktura, materiał, kolor),  zastosowanie tynków barwionych w masie lub malowanie (w pierwotnej kolorystyce), w zależności od wyników badan stratygraficznych,  odtworzenie brakujących fragmentów wystroju sztukatorskiego na podstawie zachowanych oryginalnych elementów, przy użyciu materiałów analogicznych do istniejących, z przywróceniem oryginalnego wyglądu (rysunek, faktura, kolorystka),  przeprowadzenie konserwacji piaskowcowych okładzin ogrodzenia i bramy,  wykonanie konserwacji lastrykowych schodów prowadzących do budynku oraz lastrykowej posadzki holi i klatki schodowej, poprzez usunięcie wtórnych uzupełnień oraz fachowe uzupełnienie ubytków w nawiązaniu do oryginału,  przeprowadzenie zachowawczego remontu żeliwnych schodów znajdujących się w bibliotece oraz ogrodzenia budynku, poprzez oczyszczenie i zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi oraz malowanie w pierwotnej kolorystyce,  wykonanie konserwacji posadzki w bibliotece-archiwum,  zaprojektowanie nowych, współgrających z charakterem obiektu poręczy schodków prowadzących do klatek schodowych oraz murku oporowego od strony dziedzińca. Badania stratygraficzne powinny obejmować następujące partie budynku:  elewacje - odkrywki powinny zostać wykonane na gładkich partiach tynków oraz detalu architektonicznym, takim jak opaski wokół okien, boniowane partie elewacji, gzymsy nadokienne, gzymsy kordonowe i wieńczące,  ogrodzenie oraz żeliwne schody w bibliotece,  ściany, sklepienia, kolumny, filary i balustrady w holu i głównej klatce schodowej. e) Wykonanie projektów wykonawczych, uszczegółowiających projekt budowlany (5 egz.), w tym:  Projekt zagospodarowania terenu.  Projekt architektoniczny (w tym również projekt rozbiórek).  Projekt architektury wnętrz wraz z książką pomieszczeń w tym m.in. • aranżacja wnętrz wraz z wizualizacją 3D. Wizualizację należy wykonać dla 5 charakterystycznych pomieszczeń, • zestawienie i charakterystyka pierwszego wyposażenia, wraz z analizą istniejącego wyposażenia do wykorzystania, • kolorystyka wnętrz i pierwszego wyposażenia, • opis materiałów wykończeniowych,  Projekt konstrukcyjny.  Projekt instalacji sanitarnych, w tym: • projekt instalacji wod-kan (instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej; instalacje p.poż.; instalacja kanalizacji: bytowej, technologicznej, deszczowej), • projekt instalacji centralnego ogrzewania, • projekt węzła cieplnego wraz z automatyką, • projekt wentylacji mechanicznej z instalacją chłodniczą zgodnie z przepisami w niezbędnych pomieszczeniach, • projekt instalacji gazowej, • projekt zewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych (kanalizacja deszczowa i sanitarna), • projekty instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych (np. serwerowni, rozdzielni elektrycznej), • projekt przyłączy kanalizacji deszczowej.  Projekt instalacji elektrycznych, w tym: • sporządzenie bilansu mocy, • wewnętrzne linie zasilające wraz z rozdziałem energii, • instalacja oświetleniowa (oświetlenie ogólne, awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe), • instalacja oświetlenia zewnętrznego, • instalacja gniazd elektrycznych ogólnego przeznaczenia, • instalacja gniazd elektrycznych dedykowanych sieci komputerowej, • instalacja odgromowa, • instalacja połączeń wyrównawczych.  Projekt instalacji teletechnicznych, w tym: • instalacja sieci strukturalnej LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi) wraz z serwerownią, • system CCTV (monitoring IP), • system włamania i napadu (SSWiN) wraz z instalacją kontroli dostępu, • instalacja wideodomofonowa, • instalacja RTV, • systemy bezpieczeństwa z zakresu ochrony p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami i wydanymi postanowieniami PSP, z uwzględnieniem specyfiki użytkowania przez osoby niesłyszące lub słabo słyszące w tym matryca sterowań SSP • system przyzywowy dla niepełnosprawnych, • system pętli indukcyjnych, • projekt przyłącza teletechnicznego.  Projekt zieleni oraz gospodarki drzewostanem (w tym również inwentaryzacja zieleni).  Projekt wewnętrznych dróg i dojść do budynku oraz innych nawierzchni utwardzonych (w tym m.in. parkingów).  Projekt elementów małej architektury. f) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) - 5 egz. g) Wykonanie przedmiarów robót (2 egz.) h) Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia - 2 egz. i) Wizualizacja budynku Instytutu Głuchoniemych wraz z otaczającym go terenem – 3 ujęcia, każde w formacie pdf, jpg oraz tif – na potrzeby tablicy informacyjnej o wymiarach ok. 2 x 3 m) – 1 egz. j) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnienia dokumentacji umożliwiające m.in. uzgodnienie projektu budowlanego i projektów wykonawczych przez rzeczoznawców d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno – higienicznych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie, jeżeli zajdzie taka potrzeba odstępstw od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie, decyzji na usunięcie drzew i krzewów, warunków technicznych przyłączenia od dostawców mediów. 2) Pełnienie nadzoru autorskiego – nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 3 egz. na nośniku elektronicznym, w tym: a) analiza skutków etapowania inwestycji, projekty budowlane, scenariusz pożarowy, programy prac konserwatorskich i projekty wykonawcze w formacie *.dwg/*.dxf oraz *.pdf - dla rysunków oraz (*.pdf) i (*.doc) dla tekstu b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie (*.ath) oraz (*.pdf) c) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia - w programie WORLD lub kompatybilnym (w formacie .doc, .rtf) oraz PDF d) wizualizacja budynku Głuchoniemych wraz z otaczającym go terenem – w formacie pdf, jpg oraz tif (wizualizacja tylko w wersji elektronicznej – na potrzeby tablicy informacyjnej o wymiarach ok. 2 x 3 m). 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym w formacie (*.pdf). Zakres rzeczowy dokumentacji w formie papierowej ma być zgodny z zakresem rzeczowym zawartym we wszystkich formach w wersji elektronicznej, przy czym dokumenty w formacie (*.pdf) będą zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Wersja elektroniczna projektu budowlanego w formacie zamkniętym (*.pdf) zostanie dostarczona po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. 3. Szczegółowy zakres prac projektowych niezbędnych do wykonania określają niżej wymienione dokumenty: a) Wytyczne dotyczące modernizacji Instytutu Głuchoniemych, b) Statut Instytutu Głuchoniemych, c) Rzuty i przekroje Instytutu Głuchoniemych – stan z 2015 r., d) Mapa do celów projektowych – stan z 2017 r. UWAGA: Dokumentację projektową należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp do budynku oraz możliwość użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego*” oraz treścią dokumentów: a) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Dostęp online: https://bip.warszawa.pl /NR/exeres/35F7C1FA-D5E7-48B0-9A82-E34F3C0ED8AA,frameless.htm b) „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” - uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: https://www.gov.pl/documents/33377/436740/Standardy_Dostepnosci.pdf c) „Włącznik projektowanie bez barier”. Kamil Kowalski, Fundacja Integracja. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2017/12/W%C5%82%C4%85cznik-projketowanie-bez-barier.pdf *Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Dz. U. 2012, poz. 1169 z dnia 25/10/2012 r.); 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 2. Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej – w terminie do 365 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) w terminie do 210 dni od dnia zawarcia umowy, wykonanie:  analizy skutków etapowania inwestycji,  projektu budowlanego,  scenariusza pożarowego,  programów prac konserwatorskich, b) w terminie do 335 dni od dnia zawarcia umowy, wykonanie:  projektów wykonawczych,  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),  wizualizacji budynku Instytutu Głuchoniemych wraz z otaczającym terenem, c) w terminie do 365 dni od dnia zawarcia umowy, wykonanie:  przedmiarów robót,  kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia, 3. Planowany termin zakończenia nadzorów autorskich – 15.12.2022 r. z zastrzeżeniem, że termin zakończenia nadzorów autorskich może ulec zmianie w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.22.00.00-6
71.25.10.00-2
71.70.00.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Posiada doświadczenie: a) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu1 co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej lub projektowej i przetargowej na przebudowę2 lub remont3 obiektu zabytkowego4 użyteczności publicznej5 o powierzchni użytkowej co najmniej 1.500 m2 każdy, b) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu1 co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej lub projektowej i przetargowej na przebudowę2 lub remont3 budynku użyteczności publicznej5 o wartości zamówienia co najmniej 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy) brutto6. 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: a) do sprawowania funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej; b) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; c) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; d) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; e) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, f) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej; g) do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzania inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającego wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie Architektury Krajobrazu lub ukończyli Wydział Ogrodniczy w zakresie Kształtowania Terenów Zieleni albo wykształcenie średnie kierunkowe w zakresie terenów zielonych,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Odnośnie warunku określonego w sekcji III.1.3) Uwaga: 1 Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. 2 Przez „przebudowę” należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość bądź liczba kondygnacji. 3 Przez remont – należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 4 Przez „obiekt zabytkowy” Zamawiający rozumie – obiekt wpisany do rejestru zabytków. 5 Przez „obiekt użyteczności publicznej” Zamawiający rozumie obiekt przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny obiekt przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za obiekt użyteczności publicznej uznaje się także obiekt biurowy i socjalny. 6 W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Odnośnie warunku określonego w sekcji III.1.2) Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Uwaga! 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 2) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. 3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.1. Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zwanym w SIWZ „Wykazem usług” – Wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów* określających czy te usługi zostały wykonane należycie.) *Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 3.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” - wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Poza oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w Rozdz. VII pkt 1, Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1. Wypełniony druk „OFERTA” - zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział VIII pkt 2.11. SIWZ). 3. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w którym to zobowiązaniu inny podmiot wskaże co najmniej: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów tego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego oraz określi czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4. Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców - zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”. 5. Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” - zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. 6. Zamawiający wymaga, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM; 2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl; 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6”. (Nr procedury: RZP-II-WI/8/DZP-1/2019), 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem; 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; 6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 9. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 10. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 11.W przypadku gdy zrealizowanie uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, dotyczącego uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem oraz udostepnienie jej tych danych i informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 12.W przypadku wystąpienia z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, Zamawiający do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, w których przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem nie ograniczy przetwarzania tych danych. ___________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie w opracowaniu projektów dla budynków o specjalnym przeznaczeniu20 %
Doświadczenie w opracowaniu projektów dotyczących obiektów wpisanych do rejestru zabytków o charakterze użyteczności publicznej20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-20
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-20 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-20, 12:00, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, Sala konferencyjna (pokój Nr 12)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |