m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-06 , 12:36:36
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Katarzyna Bębeńca
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43
- lokal11
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKatarzyna Bębeńca
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43
- lokal11
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43
- lokal11
Adres, na który należy przesyłać ofertyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43
- lokal11
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych
Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.34.2019.KB
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, z podziałem na zadania określone poniżej:
Zadanie 1: sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do podwozi pojazdów o dmc powyżej 3,5 t oraz przyczep i naczep.
Zadanie 2: sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów o dmc do 3,5 t.

W zakresie zadania 1
Nazwa:
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do podwozi pojazdów o dmc powyżej 3,5 t oraz przyczep i naczep

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do podwozi pojazdów o dmc powyżej 3,5 t oraz przyczep i naczep, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Przedmiot zamówienia (w zakresie zadania 1) określony w formularzu cenowym stanowi tzw. koszyk przykładowych części i posłuży do celów porównawczych przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Wyszczególnione w formularzu cenowym części zamienne nie są katalogiem zamkniętym części, jakie Zamawiający może zamówić w trakcie realizacji umowy, jak również nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu przedmiotowych części. Formularz cenowy stanowi jedynie podstawę do wyłonienia Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę oraz nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w razie mniejszych potrzeb Zamawiającego. Faktyczny asortyment realizowanych dostaw będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego. Asortyment wymieniony w formularzu cenowym jest tylko częściowym przekrojem zapotrzebowania Zamawiającego i służy jedynie porównaniu ofert w zakresie kryterium ceny. Wykonując umowę Zamawiający będzie zamawiał również inne części niż wykazane w formularzu cenowym. Dodatkowym wyznacznikiem zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie zamówienia jest wykaz pojazdów, przyczep i naczep, stanowiący załącznik nr 1 zakresie zadania 1 do części II SIWZ - Opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokładnie określić rodzaju/nazwy części zamiennej, Wykonawca będzie miał obowiązek dokonać dostawy części na podstawie wzoru (np. uszkodzonej części wymagającej wymiany), przekazanej przez Zamawiającego. W przypadku realizacji zamówienia wg przekazanego wzoru, termin dostawy będzie liczony od chwili przekazania Wykonawcy wzoru części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Umowa (w zakresie zadania 1) będzie realizowana przez okres dwunastu miesięcy w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (e-mailem lub poprzez platformę internetową) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego oraz w oparciu o cenę jednostkową brutto po uwzględnieniu oferowanego rabatu, wyszczególnionego w formularzu cenowym bądź cenę jednostkową brutto każdej z zamawianej części stanowiącą różnicę zaoferowanego rabatu i ceny brutto tej części wynikającej z cennika zawartego w udostępnionej Zamawiającemu platformy internetowej. Zamawiający zastrzega, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy (w zakresie zadania 1) zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania umowy. Natomiast w przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy (na warunkach zaproponowanych w ofercie najkorzystniejszej) do chwili, gdy przyznane środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do kwoty:
— zadanie 1 – 1 600 000,00 PLN netto
i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.
Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana w oparciu o koszyk przykładowych części, określony w formularzu cenowym (w zakresie zadania 1).


W zakresie zadania 2
Nazwa:
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów o dmc do 3,5 t.

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych
do pojazdów o dmc do 3,5 t, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Przedmiot zamówienia (w zakresie zadania 2) określony w formularzu cenowym stanowi tzw. koszyk przykładowych części i posłuży do celów porównawczych przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Wyszczególnione w formularzu cenowym części zamienne nie są katalogiem zamkniętym części, jakie Zamawiający może zamówić w trakcie realizacji umowy, jak również nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu przedmiotowych części. Formularz cenowy stanowi jedynie podstawę do wyłonienia Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę oraz nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w razie mniejszych potrzeb Zamawiającego. Faktyczny asortyment realizowanych dostaw będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego. Asortyment wymieniony w formularzu cenowym jest tylko częściowym przekrojem zapotrzebowania Zamawiającego i służy jedynie porównaniu ofert w zakresie kryterium ceny. Wykonując umowę Zamawiający będzie zamawiał również inne części niż wykazane w formularzu cenowym. Dodatkowym wyznacznikiem zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie zamówienia jest wykaz pojazdów, przyczep i naczep, stanowiący załącznik nr 2 w zakresie zadania 2 do części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokładnie określić rodzaju/nazwy części zamiennej, Wykonawca będzie miał obowiązek dokonać dostawy części na podstawie wzoru (np. uszkodzonej części wymagającej wymiany), przekazanej przez Zamawiającego. W przypadku realizacji zamówienia wg przekazanego wzoru, termin dostawy będzie liczony od chwili przekazania Wykonawcy wzoru części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Umowa (w zakresie zadania 2) będzie realizowana przez okres dwunastu miesięcy w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (e-mailem lub poprzez platformę internetową) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego oraz w oparciu o cenę jednostkową brutto po uwzględnieniu oferowanego rabatu, wyszczególnionego w formularzu cenowym bądź cenę jednostkową brutto każdej z zamawianej części stanowiącą różnicę zaoferowanego rabatu i ceny brutto tej części wynikającej z cennika zawartego w udostępnionej Zamawiającemu platformy internetowej. Zamawiający zastrzega, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy (w zakresie zadania 2) zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania umowy. Natomiast w przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy (na warunkach zaproponowanych w ofercie najkorzystniejszej) do chwili, gdy przyznane środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące.
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do kwoty:
— zadanie 2 – 40 000,00 PLN netto
i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.
Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana w oparciu o koszyk przykładowych części, określony w formularzu cenowym (w zakresie zadania 2).

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawKod NUTS: PL911 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Miejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym (siedziba Zamawiającego lub siedziby jednostek organizacyjnych podległych Zamawiającemu zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy).
Główny przedmiot (CPV)34.30.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do podwozi pojazdów o dmc powyżej 3,5 t oraz przyczep i naczep21420,00
2Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów o dmc do 3,5 t530,00
Razem 21950,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium21950,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować w celu realizacji zamówienia, platformą internetową wspomagającą system zamawiania części zamiennych spełniających przynajmniej następujące funkcje:
— możliwość dokumentowania zamówień danego odbiorcy,
— możliwość wyszukania odpowiedniej części zamiennej wg numeru katalogowego,
— możliwość wyszukania odpowiedniej części zamiennej po numerze VIN,
— możliwość podglądu cen detalicznych, cen z uwzględnionym rabatem,
— możliwość podglądu stanu realizacji zamówienia złożonego przez Zamawiającego,
— możliwość wydrukowania faktury lub jej kopii.
Platforma nie może być rozwiązaniem prototypowym, stworzonym wyłącznie na potrzeby przedmiotowego zamówienia. Wykonawca jest zobligowany do złożenia oświadczenia w tym zakresie, jak również, że platforma musi być standardowo wykorzystywana przez Wykonawcę oraz udostępniana innym Zamawiającym.
Zamawiający uzna warunek dysponowania platformą za spełniony, jeżeli wszystkie wymienione funkcje będą spełniane bezpośrednio przez platformę lub platformę oraz dodatkowy program bądź katalog.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-18
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-18 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-18, 10:30, Siedziba Zamawiającego, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
I
Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zmianami).
Uwaga! numeracja przeniesiona z SIWZ.
7.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:
7.1.1. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);
7.1.2. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 9 SIWZ;
7.1.3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione, dokument (np. zobowiązania innych podmiotów) potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
7.1.3.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
7.1.3.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
7.1.3.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
12.5. Oferta powinna składać się z:
12.5.1. wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez platformę;
12.5.2. wypełnionego formularza „A” dla danego zadania – wg wzoru określonego w części III SIWZ;
12.5.3. oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt 11.4. SIWZ;
12.5.4. wypełnionego formularza cenowego dla danego zadania (dołączonego obowiązkowo do formularza elektronicznego na platformie) – wg wzoru określonego w części V SIWZ.
W celu ułatwienia Wykonawcom przygotowania oferty Zamawiający przekazuje formularz cenowy w pliku Excel i zaleca skorzystanie z tego pliku do kalkulacji ceny.
12.5.5. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt 12.8.3. SIWZ;
12.5.6. oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 7.1. SIWZ.

7.2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na platformie) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 1
do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, spełnienia przez oferowane dostawy i wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
7.3.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
7.3.1.1. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami. Wykaz powinien potwierdzać zdolność techniczną zgodnie
z wymaganiami określonymi w pkt 6.2.2. SIWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2
do SIWZ.

7.3.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
7.3.2.1. Wyciąg z katalogu obowiązujący na dzień 9.9.2019 r. zawierający opis, nr katalogowy i cenę części, który potwierdzi nr katalogowy i cenę części wpisaną w formularzu cenowym.
7.3.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
7.3.3.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Dokumenty i oświadczenia określone w § 5 pkt. 2-6 i 9 oraz odpowiednio w § 7 ust. 1-3 i § 8 ust. 1 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zmianami).
7.3.3.8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt 7.3.3. SIWZ.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp,
z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II
Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
III
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

IV
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

V
Procedura
Opis
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:
Pilna potrzeba udzielnie zamówienia i skrócenia terminu składania ofert do 15 dni wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości dostaw części zamiennych niezbędnych do wykonywania pogwarancyjnych przeglądów i napraw pojazdów oraz przyczep i naczep eksploatowanych przez Zamawiającego. Brak dostępu do części będzie miał swoje odzwierciedlenie w braku możliwości naprawy ww. sprzętu, w przypadku wystąpienia jego awarii, a tym samym braku możliwości realizacji zawartych umów i prowadzeniu podstawowej działalności. Ze względu na przedmiot działalności Zamawiającego (odbiór i zagospodarowanie odpadów z m.st Warszawy) jakiekolwiek przerwy w jej wykonywaniu stanowiłyby zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.
Obecnie obowiązujące umowy na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych, zawarte w trybie postępowania przetargowego, obowiązują do dnia 30.9.2019 r. i zawierają zapisy umożliwiające ich przedłużenie o kolejne miesiące, jednakże znaczny wzrost w ostatnim okresie awaryjności jednostek taborowych eksploatowanych przez Zamawiającego, a tym samym większa ilość kupowanych części zamiennych, przełoży się na zdecydowane przyspieszenie wyczerpania się środków z aktualnie obowiązujących umów, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Biorąc powyższe pod uwagę, chcąc zachować ciągłość dostaw fabrycznie nowych części zamiennych do jednostek taborowych eksploatowanych przez Zamawiającego, podpisanie nowych umów powinno nastąpić
w możliwie najkrótszym terminie.
Z uwagi na terminy wynikające z przepisów związane z prowadzeniem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego wyznaczenie 35-dniowego terminu składania ofert uniemożliwiłoby w sposób obiektywny udzielenie zamówienia i rozpoczęcie jego realizacji
w terminie zabezpieczającym ciągłość dostaw.
Ponadto ze względu na rodzaj przedmiotu zamówienia oraz profesjonalny charakter potencjalnych wykonawców przygotowanie przez wykonawców oferty nie jest czasochłonne, wobec czego skrócenie terminu składania ofert nie wpływa na konkurencyjność postępowania.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-02


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |