m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-06 , 13:40:28
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Siwek
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
- telefon(0-22) 655 46 77
- emailp.siwek@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa pomieszczenia nr 103 z przeznaczeniem na powierzchnie biurową w obiekcie nr 20 na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty”
Opis zamówienia
3.1 Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przebudowy pomieszczenia nr 103 z przeznaczeniem na powierzchnię biurową w obiekcie nr 20 na terenie Stacji Techniczno-Postojowej metra Kabaty w Warszawie, w tym:
1) wykonanie robót budowlano -montażowych,
2) przekazanie wykonanej w języku polskim:
a) dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie;
b) dokumentacji DTR (dokumentacji techniczno-ruchowej) na zastosowane urządzenia;
c) dokumentacji eksploatacyjnej;
3) przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi i utrzymania urządzeń i instalacji przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego,
Przedmiot Zamówienia realizowany będzie na działce nr 114/7 w obrębie 1-12-03 jednostka ewidencyjna 146513-8, na terenie dzielnicy Ursynów – kategoria obiektu XVIII.

3.2 Szczegółowy opis wykonania Przedmiotu Zamówienia, został określony w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanych dalej „WTWiORB”) wraz z załącznikami, stanowiących załącznik nr 1 do SIWP i będący jej integralną częścią.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMetro Warszawskie Sp. z o.o. STP Kabaty, ul. Wilczy Dół 5 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.30.00.00-0
45.40.00.00-1

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania3 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1 Nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12, 13 lit. a-c, 14-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit d ustawy Pzp.
5.1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną stanowiącą odrębną inwestycję lub jej część (tj. budowa lub przebudowa zakończona protokołem odbioru), polegającą na zrealizowaniu budowy lub przebudowy 1 budynku z kategorii XVI (budynek biurowy) lub XVIII (budynek przemysłowy) obiektów budowlanych wyszczególnionych w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1186 z późń.zm..), o minimalnej powierzchni 100 m2 i minimalnej kubaturze 350 m3.
5.2 Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać, na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.3 W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powyższe zobowiązanie i/lub inne dokumenty, na podstawie których Wykonawca udowadnia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, powinno zawierać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) wskazanie, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.4 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w pkt 5.1.1 SIWP.
5.5 Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli te podmioty zrealizują roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.2 SIWP nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.2 SIWP lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca,
w terminie określonym przez Zamawiającego:
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.2 SIWP.
5.7 Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy.
5.8 Wykonawca, wraz z ofertą składa:
1) wypełnione „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” (zał. nr 3 do SIWP)
2) wypełnione „Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania” (zał. nr 4 do SIWP)
3) zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, zgodnie z treścią pkt 5.2 i 5.3 SIWP.
4) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez pełnomocnika lub została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty).
5.9 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
2) oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty;
3) pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, przy czym dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, a podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców;
4) Wykonawcy podają adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja;
5) wypełniając formularz oferty powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców;
6) brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi wykazać oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia natomiast warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5.1.2. SIWP muszą spełnić wszyscy Wykonawcy łącznie;
7) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5.10 Oferta składana przez Spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 poz.1145 z późn.zm.)), zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 poz.1292 z późn.zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
5.11 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena70 %
Przedłużenie okresu rękojmi na wykonanie Przedmiotu Zamówienia30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-23
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-23 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-23, 12:30, Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Wilczy Dół 5
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |