m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-06 , 14:14:53
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailwzp@pragapld.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Radosław Sokół
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 443 55 07
- emailrsokol@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarcin Denuszek
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal327A
- telefon(0-22)4435396
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej
i robót budowlanych zadania pod nazwą:
„Budowa chodnika wraz z miejscem postojowym dla karetek pogotowia przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 2 KS „Drukarz” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „wyłonienie wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania „Budowa chodnika wraz z miejscem postojowym dla karetek pogotowia przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 2 KS „Drukarz”, w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.

Zgodnie z załączonym Programem Funkcjonalno-Użytkowym:
1) Projekt przewiduje zaprojektowanie i wybudowanie nawierzchni platformy dla ławek i miejsc postojowych dla karetek, nawierzchni platformy dla ławek opieki medycznej, zawodników i drogi wewnętrznej łączącej droge dojazdową do KS „Drukarz” z nowym boiskiem dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 2 KS „Drukarz” na terenie Parku Skaryszewskiego przy ul. Zielenieckiej 2 w Warszawie na działce nr 6 z obrębu 3-01-02 .
2) Założenia do projektowania:
• zaprojektowanie i wybudowanie nawierzchni platformy dla ławek i miejsc postojowych dla karetek, nawierzchni platformy dla ławek opieki medycznej , zawodników i drogi wewnętrznej łączącej drogę dojazdową do KS „Drukarz” z nowym boiskiem,
• stosować się do Zarządzenia nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawy,
• stosować się ściśle do zapisów Decyzji nr W/3309/2018 z dnia 30 października 2018 r. Mazowieckiego Konserwatora Zabytków,
• projekt chodników należy wykonać w formie projektu budowlano-wykonawczego, opracowanego na aktualnej mapie do celów projektowych,
• projekt stałej organizacji ruchu należy zaopiniować w Wydziale Infrastruktury Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
3) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Wybudowanie chodników oraz dróg wewnętrznych.

Zobowiązania.
1) Wykonawca obowiązany jest do pisemnego poinformowania gestorów sieci infrastruktury technicznej o prowadzeniu robót, związanych z regulacją urządzeń naziemnych, stanowiących elementy tych sieci.
W trakcie wykonywania robót wykonawca zapewni mieszkańcom bezpieczne dojścia do domów, umożliwi dojazd samochodami w tym uprzywilejowanym i ewentualnie wcześniej uzgodni z właścicielami posesji okresowy uzasadniony brak takiego dojazdu

Szczegółowy opis oraz zakres robót określa program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik Nr 9 do SIWZ.

Obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej:
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę: 3 pracowników (3 pracowników budowlanych, wykonujących prace brukarskie) bezpośrednio realizujących przedmiot zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Praga-Południe
Główny przedmiot (CPV)71.32.20.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.27.10-5
45.11.12.00-0
45.23.24.51-8
45.23.32.20-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
nie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
w celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga wykazania:
1) wykonania co najmniej jednego zadania budowlanego w formule „projektuj i buduj”, polegającego na budowie/przebudowie ulicy, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie o wartości robót nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto,
lub:
1a) opracowania i wykonania przynajmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego roboty drogowej miejskiej, obejmującej swoim zakresem budowę/przebudowę ulicy, wykonanej w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – o wartości projektu budowlano-wykonawczego nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto,
1b) wykonania co najmniej jednej roboty drogowej miejskiej, obejmującej swoim zakresem budowę/przebudowę ulicy, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie o wartości robót nie mniejszej niż 90.000,00 zł brutto
łączna wartość robót projektowych i budowlanych musi wynosić min. 100.000,00 zł brutto i być poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty i usługi zostały wykonane należycie, bez wymogu aby dokumentacja techniczna i roboty budowlane stanowiły jedno zadanie,
2) Dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie robót budowlanych, w tym co najmniej:
- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej,
- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane projektowe w specjalności drogowej,
należące do właściwej Izby Samorządu Zawodowego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 932).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:
W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej:
a) wykaz wykonanych usług/ robót budowlanych - załącznik nr 6 („Wykaz usług/robót”).
Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające czy roboty budowlane/projektowe zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 („Wykaz osób”).


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP nie

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę składającą się z:
1. Wypełnionego formularza oferty zgodny ze wzorem z załącznika nr 1 do SIWZ,
2. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy – załącznik nr 2,
(W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.)
3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3,
(W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.)
4. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału – załącznik nr 4,
Zamawiający wymaga aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
• sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
• czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane/projektowe, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
5. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-23
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zamowienia.pragapld.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-23 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-23, 11:00, Siedziba Wydziału Zamówień Publicznych przy ul. Podskarbińskiej 6, 03-833 Warszawa, pok.203 (IIpiętro)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |