m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-06 , 15:09:12
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
- adresŁabiszyńska 20, 03-397 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 811-91-19
- faks(0-22) 811-91-19
- e-mailosir@osirtargowek.waw.pl
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Urszula Budaszewska
- adresOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa
- lokalsekretariat
- telefon(0-22) 463 84 33
- emailu.budaszewska@osirtargowek.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w dzielnicy Targówek),
Opis zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej. Celem planowanego przedsięwzięcia jest zmniejszenie poboru energii elektrycznej z sieci publicznej poprzez zastosowanie rozwiązania wykorzystującego odnawialne źródła energii. Instalacja o mocy znamionowej 110,20 kWp składać się będzie z modułów monokrystalicznych oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji, w tym: inwertera, urządzenia do systemu zdalnego odczytu produkcji energii elektrycznej z możliwością zdalnego odczytu poprzez stronę www, skrzynki z ogranicznikiem przepięć DC i skrzynki AC.
Energia elektryczna produkowana w elektrowni PV będzie wykorzystywana na potrzeby pokrycia zapotrzebowania energetycznego na pływalni POLONEZ.
1) Zamówienie obejmuje wykonanie robót zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę projektem, dokumentacją techniczną oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznych. Procedura - skrót robót:
a) wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej,
b) montaż paneli fotowoltaicznych (wraz z konstrukcją),
c) montaż instalacji elektrycznej,
d) montaż inwerterów fotowoltaicznych,
e) montaż konstrukcji wsporczych,
f) sprawdzenie konfiguracji i działania modułu zdalnego – wysyłanie potwierdzenia,
g) podłączenie do uziemienia,
h) sporządzenie dokumentacji i instrukcji określającej zasady obsługi urządzeń i instalacji oraz przeprowadzenie instruktażu bezpiecznego użytkowania.
2) Montaż instalacji nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, o którym zostanie poinformowany Beneficjent pisemnie z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym.
3) Wszystkie elementy wykorzystane do wykonania instalacji powinny być nowe, nie używane oraz panele fotowoltaiczne powinny pochodzić od producentów oferujących min. 20 lat gwarancji na wady ukryte i 25 lat gwarancji na moc. Moduły fotowoltaiczne powinny pochodzić z bieżącej produkcji.
4) Wykonawca powinien dostarczyć dokumenty będące podstawą gwarancji producenta i dokumenty wymagane do zgłoszenia instalacji u dostawcy energii elektrycznej oraz dokumenty do uzgodnień z URE.
5) Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta w zakresie montażu i sprzedaży oferowanych modułów i falowników.
6) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wymagane pozwolenia i uzgodnienia.
7) Czas reakcji serwisowej powinien wynosić nie mniej niż 72h.
8) Okres gwarancji na roboty montażowe winien wynosić min. 5 lat.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: program funkcjonalno-użytkowy, i projekt instalacji fotowoltaicznej on-grid.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawOSiR Targówek, 03-397 Warszawa, ul. Łabiszyńska 20A
Główny przedmiot (CPV)45.26.12.15-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.23.23.10-0
45.30.00.00-0
45.31.00.00-3
71.22.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium15000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. ZAMAWIAJĄCY uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, ze posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł.

3) Zdolności technicznej lub zawodowej. ZAMAWIAJĄCY uzna warunek za spełniony, jeżeli WYKONAWCA wykaże:
Zdolność techniczna:
• w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum 1 (jedno) zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej w zakresie wykonania i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 70 kWp wraz z podaniem jej wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy robota została wykonana należycie w szczególności informacji o tym czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota była wykonana a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wartość roboty winna być nie mniejsza niż: 300 000 zł brutto, (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Zdolność zawodowa:
• WYKONAWCA wykaże, dysponowanie, co najmniej 2 (dwiema) osobami posiadającymi uprawnienia (wraz z aktualnymi zaświadczeniami Izby Inżynierów Budownictwa) do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.1202) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. Nr 1278 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z późniejszymi zmianami lub równoważne z uprawnieniami w niżej wymienionym zakresie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych lub których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj.:

Kierownik robót – posiadający następujące kwalifikacje:
• co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień bez ograniczeń) na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót; uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania budową i robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej.
Kierownik robót – posiadający następujące kwalifikacje:
• co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień bez ograniczeń) na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót; uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania budową i robotami budowlanymi w branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
(Dopuszcza się łączenie w/w funkcji przez zgłoszone osoby w przetargu)
Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone wyżej mogą również wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj.: m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U z dnia 2016r., poz. 1725,1669
z późn. zm.).
Zamawiający wymaga również wykazania dysponowaniem co najmniej 2 (dwoma) elektromonterami w specjalności instalacyjnej, elektrycznej posiadających świadectwo kwalifikacyjne „E” i „D” wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub inną uprawnioną jednostkę oraz odpowiednie kwalifikacje i umiejętności przy zastosowaniu rozwiązań fotowoltaicznych, potwierdzone przez producenta lub dystrybutora rozwiązań.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-20
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.osirtargowek.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-20 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-20, 10:15, OSir Targówek, ul. Łabiszyńska 20, sekretariat pokój 2.23
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |