m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-09 , 08:21:01
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy
- adresRakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44-36-252
- faks
- e-mailmokotow.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.mokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mariusz Kacperkiewicz
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
- telefon(0-22) 44 36 255
- emailmkacperkiewicz@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJan Mikołajczak
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Wiśniowa 37
- lokal6
- telefon(0-22) 44 36 715
- emailjmikolajczak@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wymiana dźwigu osobowego w ramach zadania remontowego p.n.: „ Remont windy osobowej i schodołazu w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 przy ul. Św. Bonifacego 10” w Warszawie
Opis zamówienia
Wymiana windy hydraulicznej na windę elektryczną (moc ≤ 10kW) w istniejącym szybie windowym bez ingerowania w jego konstrukcję. Dane podstawowe dźwigu: Udźwig nominalny: 500-1000 kg; Liczba pasażerów: 5-11 os.; Wysokość podnoszenia: 7 m; Prędkość nominalna: 1,0 m/s; Ilość startów: pow. 200/h; Liczba przystanków: 3; Liczba wejść do kabiny: 1 kabina bez przelotu; Typ napędu: bezreduktorowy; Maszynownia: Elektryczny z maszynownią. Kabina: Wymiary kabiny: szer.: 1000-1250 mm, gł.: 1500-700mm, wys.: 2100 mm; Wymiary drzwi kabinowych: szer.: 900mm, wys.: 2000 mm. Wystrój kabiny: Front kabiny: stal nierdzewna satyna; Drzwi kabiny: stal nierdzewna satyna; Ściany boczne kabiny: stal nierdzewna satyna; Tylna ściana kabiny: stal nierdzewna satyna; Podłoga: wykładzina antypoślizgowa, trudnościeralna w kolorze do uzgodnienia z Użytkownikiem; Cokoły / narożniki kabiny: stal nierdzewna satyna; Sufit: stal nierdzewna satyna; Oświetlenie: LED; Panel sterowy: stal nierdzewna satyna; Poręcz: na ścianie tylnej wykonana ze stali nierdzewnej; Lustro: na tylnej ścianie, nad poręczą; Zabezpieczenie drzwi kabinowych: kurtyna świetlna na całej wysokości drzwi; Wentylator: ukryty, cichobieżny; Kasety i wyświetlacze: Wykończenie i typ panela dyspozycji w kabinie: panel sterowy na całą wysokość kabiny, wyświetlacz: LCD lub DOT MATRIX, łączność ze służbami ratunkowymi: typu LIFT CALL GSM, przyciski piętrowe: okrągłe, typu antywandal, podświetlenia: czerwony; Wykończenie i typ kaset: kasety wezwań ze stali nierdzewnej satyna, wyświetlacz: LCD lub DOT MATRIX, łączność ze służbami ratunkowymi: typu LIFT CALL GSM, przyciski piętrowe: okrągłe, typu antywandal, podświetlenia: czerwony; Położenie kaset wezwań: na każdym przystanku z informacją o ruchu kabiny i jej pozycji, podtynkowe; Kamera w kabinie – podłączenie do rejestratora na portierni; Drzwi szybowe; Szerokość: 900mm, wysokość: 2000 mm; Typ drzwi: drzwi teleskopowe dwupanelowe; Wykończenie drzwi: stal nierdzewna satyna; Wytrzymałość ogniowa: EI 30 dla 3 szt. drzwi szybowych; Sterowanie Typ sterowania: mikroprocesorowe; Panel serwisowy: w maszynowni; Zjazd po zaniku napięcia: automatyczny awaryjny dojazd do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi; Zjazd pożarowy: automatyczny zajazd kabiny przy zasilaniu docelowym na przystanek podstawowy (poziom 0) z otwarciem drzwi; Poziomowanie kabiny przy otwartych drzwiach; Otwieranie drzwi przy jednoczesnym dojeździe kabiny do przystanku; Opcje komunikacji: całodobowa łączność z serwisem Producenta windy przez cyfrową linią GSM telefoniczną; Napęd: Typ napędu: bezreduktorowy; Moc silnika: ≤ 10,0 kW; Zasilanie napędu: 3 x 400 V, 50 Hz; Zasilanie oświetlenia: 230 V, 50 Hz; Przeniesienie napędu: liny stalowe; Maszynownia: dźwig z górną maszynownią; Wciągarka: Cicha, trwała i nowoczesna wciągarka bezreduktorowa regulowana falownikiem o niskim poborze energii; Prędkość 1m/s; Brak oleju w systemie; Płynna regulacja prędkości; Dźwig w standardowej klasie ochrony IP21, zgodny z normą PN 81.20/50. W zakres robót wchodzi także wymiana instalacji elektrycznej znajdującej się w szybie. Wymiana windy nie przewiduje naruszenia konstrukcji istniejącego szybu windowego. Wymiary podszybia, nadszybia i otworów drzwiowych nie ulegają zmianie. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040) dalej k.p., osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności polegające na wykonywaniu prac budowlanych, robót elektrycznych, robót montażowych dźwigu oraz robót związanych z zabezpieczeniem BHP.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.31.31.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.00.00-3


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-11-29
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie: zdolności zawodowej:
W zakresie doświadczenia – wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wymianie lub montażu dźwigów osobowych w budynkach o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każda.
W przypadku podania w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu kwot w walutach obcych, Zamawiający do przeliczenia na PLN przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, należy dokonać odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje).
W zakresie kwalifikacji zawodowych – wykażą dwie osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniające niżej określone wymagania:
Kierownik Robót – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane co najmniej z ograniczeniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Kierownik Robót – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane co najmniej z ograniczeniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki wykonawcy mogą spełniać łącznie.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU - SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ
1.Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 2 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
2.Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy (wzór druku załącznik nr 3 do SIWZ)
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
3.Oświadczenie wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ).
4.Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wzór druku załącznik nr 5 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik.
5.W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału (wzór druku załącznik nr 6 do SIWZ).
Zamawiający wymaga, aby składany dokument w szczególności zawierał informacje dotyczące:
zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
6.Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wzór druku załącznik nr 7 do SIWZ).
7.Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU - SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
1.Wykaz robót potwierdzający spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej (wzór druku załącznik nr 9 do SIWZ).
2.Dowody określające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o uzasadnionym charakterze wykonawca nie może uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
3.Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (wzór druku załącznik nr 10 do SIWZ).

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu - wykonawca składa, bez wezwania, w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (wzór druku załącznik nr 8 do SIWZ).
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-24
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mokotow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-24 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-24, 10:00, Siedziba zamawiającego, pok. 35A
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |