m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-09 , 12:43:31
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Ludwicka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-12
- emailludwicka.jolanta@zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJolanta Ludwicka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-12
- emailludwicka.jolanta@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sprzątanie nieruchomości stanowiących 100% własności m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście ADK 1÷6
Opis zamówienia
Przedmiot umowy obejmuje:
1)wykonywanie usług w zakresie sprzątania w budynkach i poza budynkami terenu administrowanego przez ZGN ADK
2)odśnieżanie terenów administrowanych przez ZGN ADK
3)czuwanie nad sprawnym działaniem instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w budynkach
4)współdziałanie z administratorami w zakresie obsługi mieszkańców poprzez przyjmowanie wszelkiego rodzaju zgłoszeń, interwencji, i uwag od mieszkańców.
5)sprzątanie trawników i kwietników oraz okopywanie krzewów i żywopłotów.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Śródmieście
Główny przedmiot (CPV)90.91.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.91.12.00-8
90.62.00.00-9

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Administracja Domów Komunalnych Nr 129600,00
2Administracja Domów Komunalnych Nr 212100,00
3Administracja Domów Komunalnych Nr 312100,00
4Administracja Domów Komunalnych Nr 418400,00
5Administracja Domów Komunalnych Nr 512100,00
6Administracja Domów Komunalnych Nr 615000,00
Razem 99300,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium99300,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
a)sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę niemniejszą niż 100.000,00 zł.
b)zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
b.1 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje należycie co najmniej 2 zamówienia (przez minimum 6 miesięcy) odpowiadające przedmiotowi zamówienia i o wartości brutto min. 300.000,00 zł każde zamówienie;
b.2 dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- dla części przetargowej nr 1 (ADK-1) co najmniej 20 osobami,
- dla części przetargowej nr 2 (ADK-2) co najmniej 10 osobami,
- dla części przetargowej nr 3 (ADK-3) co najmniej 10 osobami,
- dla części przetargowej nr 4 (ADK-4) co najmniej 10 osobami
- dla części przetargowej nr 5 (ADK-5) co najmniej 10 osobami,
- dla części przetargowej nr 6 (ADK-6) co najmniej 15 osobami,
b.3 udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy realizacji tego zamówienia, którymi będzie dysponował Wykonawca, wynosi co najmniej 10% wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
c) dodatkowe dokumenty:
c.1 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c.2 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c.3 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
c.4 oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
c.5 oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Jakość usługi40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-25
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zgnwaw.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/138040/sprzatanie-nieruchomosci-stanowiacych-100-wlasnosci-m-st-warszawy-administrowanych-przez-zaklad-gospodarowania-nieruchomosciami-w-dzielnicy-srodmiescie-adk-1-6
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-25 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-25, 13:00, siedziba ZGN, pok. 209
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |