m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-09 , 15:41:19
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
- adresJana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 836-81-03
- faks(0-22) 836-80-61
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Robert Czyżewski
- adresZarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa, Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 836 81 03 wew. 127
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRafał Sawicki
- adresZarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa, Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
- lokal508
- telefon22 836 81 03 w. 136
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa, Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa, Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie remontu kapitalnego, modernizacji i przebudowy budynku komunalnego w Warszawie przy ulicach Radzymińskiej 63
Opis zamówienia
Celem postępowanie jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, na podstawie projektów budowlanych i wykonawczych posiadanych przez Zamawiającego - polegających na wykonaniu remontu kapitalnego i modernizacji budynku mieszkalnego komunalnego położonych w dzielnicy Praga Północ przy ul. Radzymińskiej 63. Zadanie jest realizowane w ramach Programu „Rewitalizacji Pragi”. Budynek jest wyeksploatowany, kwalifikuje się do kapitalnego remontu wraz z całościową wymianą instalacji oraz jej uzupełnieniem o centralną ciepłą wodę i centralne ogrzewanie. Budynek jest usytuowany na działce nr 15 z obrębu 4-14-01 w zabudowie pierzejowej ul. Radzymińskiej. Został wybudowany ok. 1910 roku jako czteropiętrowy podpiwniczony z dwoma klatkami schodowymi. Jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków Zarządzeniem nr. 2998/2012.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.40.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 50.00.00.00-5
51.00.00.00-9
71.50.00.00-3
71.70.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania15 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium170000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie świadczenia prac stanowiących przedmiot zamówienia, tj. zrealizował lub realizuje należycie jako wykonawca lub podwykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składa ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonywaniu robót rozbiórkowych, ogólnobudowlanych i instalacyjnych (elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania) oraz budową i wyposażeniem węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym o kubaturze min. 5.000 m3; za kwotę min. 6.000.000,- zł.

2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje łącznie następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które utrzyma na cały czas realizacji robotami), tj.:
a. kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń, uprawniające
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiadający min. 5 letnią praktykę na stanowisku kierownika budowy, w tym przy realizacji inwestycji
o wartości min. 6 mln;
b. kierownikiem robót branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który od min. 3 lat wykonuje samodzielne funkcje w budownictwie;
c. kierownikiem robót branży instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, który od min. 3 lat wykonuje samodzielne funkcje w budownictwie;
d. kierownikiem robót branży instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, które uprawniają do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który od min. 3 lat wykonuje samodzielne funkcje w budownictwie.

W przypadku posiadania przez jedną osobę uprawnień wskazanych w podpunkcie a i b, uznaje się za spełnienie warunku.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Skrócenie okresu wykonania zamówienia40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-24
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zmw.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-24 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-24, 10:30, ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |