m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-09 , 15:41:35
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
- adresSłowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-90-64
- faks(0-22) 443-90-04
- e-mailzzp.udzoliborz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.zoliborz.org.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Elżbieta Jakubowska
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal
- telefon(22) 443 88 78
- emailZoliborz.WZP@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychZofia Szczekala
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal
- telefon(22) 443 89 46
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokalkancelaria urzędu
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej zespołu przedszkolno – żłobkowego przy ul. Ficowskiego wraz z nadzorem autorskim nad realizacją inwestycji
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zespołu przedszkolno – żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego w Warszawie, składającego się z: - przedszkola 8 oddziałowego na 200 dzieci wraz z towarzyszącymi obiektami terenowymi, - żłobka 6 oddziałowego na 150 dzieci wraz z towarzyszącymi obiektami terenowymi. Teren pod budowę został oznaczony na mapie, stanowiącej załącznik nr 1. Zakres szczegółowy opracowania stanowiącego przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej zawierającej: 1.dwuwariantową koncepcję programowo-przestrzenną z uwzględnieniem wytycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Żoliborz Powązki; 2.kompletny wielobranżowy projekt budowlano – wykonawczy wraz z opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami wynikającymi z przepisów prawa, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego; 3.dokumentację kosztorysową (kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót) w poszczególnych branżach – opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 4.specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót we wszystkich branżach; 5.projekt placu i zaplecza budowy obejmujący wjazd tymczasowy wraz z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej; 6. instrukcję bezpieczeństwa p.poż.; 7.informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 8.dokumentację hydrogeologiczną; 9.inwentaryzację zieleni; 10.obsługę geodezyjną prac projektowych; 11.informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 ze zm.); 12.inną dokumentację niezbędną do realizacji robót budowlanych; 13.nadzór autorski. Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego wraz z otoczeniem. Należy przewidzieć osobne wejścia dla przedszkola i żłobka: na terenie przyległym wygrodzone, odrębne place zabaw dla obu placówek oraz ciągi piesze i jezdne do obsługi budynku i terenu. Budynek i ogród zaprojektować w sposób przyjazny i bezpieczny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W zakres inwestycji wchodzi również zagospodarowanie przyległego terenu obejmujące: budowę dojazdów do budynku, parkingów wewnętrznych i zewnętrznych, zjazdów z drogi publicznej, drogi pożarowej, chodników, ogrodzenie terenu, urządzenie zieleni oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej. Ze względu na konieczność ograniczenia kosztów budowy (wraz z wbudowanym wyposażeniem) obiekt należy zaprojektować w sposób uzasadniony ekonomicznie przy zapewnieniu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Budynek znajdować się będzie na działkach ewidencyjnych nr 22/3 i 13/4 (3 406+742 m2) z obrębu 7-03-02 w Dzielnicy Żoliborz i nr 2/1 częściowo (2737 m2)z obrębu 6-03-03 w Dzielnicy Wola w Warszawie. Teren inwestycji jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru urbanistycznego 26 UZ – UO Żoliborz Powązki. Teren jest niezabudowany, nieuporządkowany, porośnięty samosiejkami krzewów i drzew. Obsługa komunikacyjna przewidziana jest od strony ulicy J. Ficowskiego. Celem inwestycji jest stworzenie nowego ośmiooddziałowego przedszkola publicznego oraz sześciooddziałowego żłobka wraz z pełnym zapleczem gastronomicznym, zajęć dodatkowych oraz odpowiednim zagospodarowaniem terenu.
Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego: 624146,34 zł netto.
Przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 o wartości 60 000,00 zł netto (brutto: 73 800,00 zł), co stanowiących ok. 9,61 % zamówienia podstawowego. W ramach zamówienia podobnego, planuje się udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, które przewidziane są w zakresie podstawowym tj. kontynuacje nadzorów autorskich w kolejnych latach. Planowane jest 120 pobytów nadzoru autorskiego. Powyższe zamówienie udzielone zostanie na warunkach nie gorszych od warunków zamówienia podstawowego.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej RODO, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy, kontakt: iod@um.warszawa.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: UD-XVIII-WZP.271.36.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Żoliborz
Główny przedmiot (CPV)71.00.00.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.20.00.00-0
71.22.00.00-6
71.22.10.00-3
71.24.70.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-16
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium12000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 1) posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej 2 usług polegających na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1600 m² (każde zamówienie), z zastrzeżeniem, że za budynki użyteczności publicznej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, zamawiający uzna budynki niemieszkalne grup: 122 (tj. budynki biurowe z wyjątkiem urzędów pocztowych) oraz 126 (tj. ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej, z wyjątkiem klas 1261, 1262, 1265). Wykonawca może wykazać się realizacją zamówień z okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; 2) skierują do realizacji zamówienia: a) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane, w tej specjalności; b) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane, w tej specjalności; c) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane, w tej specjalności; d) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane, w tej specjalności; e) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane, w tej specjalności; f) co najmniej 1 osobę posiadającą 3 letnie doświadczenie w zakresie projektowania zieleni jako architekt krajobrazu lub projektant zieleni. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się przez wykonawcę spełnianiem warunku udziału w postępowaniu, poprzez skierowanie do realizacji zamówienia osoby lub osób posiadających jednocześnie uprawnienia w kilku specjalnościach, określonych przez zamawiającego w lit. a-f.
II WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
INNE DOKUMENTY:
Pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów, w przypadku gdy wykonawca powierzył wykonanie tych czynności pełnomocnikowi lub w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów;. W przypadku wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, należy przedstawić: a) informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o jakim mowa w pkt II b) dokumenty określające w szczególności - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia lub kwalifikacji zawodowych zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin realizacji Etapu III30 %
Doświadczenie projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-30
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zoliborz.org.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-30 godzina 08:45
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-30, 09:00, Urząd Dzielnicy Żoliborz, Warszawa, ul. Słowackiego 6/8, pok. 328
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |