m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-10 , 13:47:58
I Zamawiający
ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
- adresCiołka 11, 01-445 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 877-06-16
- faks(0-22) 837-81-27
- e-mailszpzlo@szpzlo.waw.ids.pl
- adres internetowyhttp://www.zozwola.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Eliza Miłecka
- adresSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, Ciołka 11, 01-445 Warszawa
- lokal212
- telefon(0-22) 8770616
- emaileliza.milecka@zozwola.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sukcesywne dostawy jednorazowych narzędzi i akcesoriów medycznych, III”

Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jednorazowych narzędzi i akcesoriów medycznych – w podziale na trzy pakiety: pakiet nr 1: serwety; pakiet
nr 2: papiery medyczne, pakiet nr 3: kleszczyki ginekologiczne dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście. Opis potrzeb Zamawiającego został zawarty w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załączniki nr 4.1 - 4.3 do niniejszej SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście
Główny przedmiot (CPV)33.14.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Serwety0,00
2papiery medyczne0,00
3kleszczyki ginekologiczne0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 25 a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.
b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 25 a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.
c) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę o wartości min.
Pakiet nr 1: 4 500,00 zł brutto
Pakiet nr 2: 20 000,00 zł brutto.
Pakiet nr 3: 3 500,00 zł brutto.

Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie wymaga, aby każdy z Wykonawców wykazał spełnianie w/w warunku oddzielnie. Do uznania spełniania warunku, wystarczające będzie, jak tylko jeden Wykonawca wykaże się wymaganą wiedzą i doświadczeniem. W przypadku, gdy żaden z Wykonawców nie posiada wymaganej wiedzy
i doświadczenia, może on polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin dostawy40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-18
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zozwola.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-18 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-18, 10:00, Sala konferencyjna Zamawiającego, Warszawa, ul. Ciołka 11
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |