m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-10 , 13:48:38
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wesoła m.st. Warszawy
- adres1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-40-00
- faks(0-22) 443-40-01
- e-mailwesola.poczta@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wesola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Siwek
- adresDzielnica Wesoła m.st. Warszawy, 1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa
- lokal210
- telefon(0-22)7736027
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychBłażej Garbacz
- adresDzielnica Wesoła m.st. Warszawy, 1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa
- lokal10
- telefon22 773-60-90
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wesoła m.st. Warszawy, 1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa
- lokalstanowisko Nr 5 lub 6
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zapewnienie usług ochrony osób i mienia w budynku
Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług ochrony osób i mienia w Obiekcie w budynku Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa, w terminie do godz. 12.00 dnia 30.09.2021 r. wraz z wewnętrznym parkingiem, mieszczącym się przy ul. 1 Praskiego Pułku 33, w sposób określony w projekcie umowy w tym zwłaszcza tabeli służby pracowników ochrony, procedurze działania grupy interwencyjnej, instrukcji postępowania z kluczami do pomieszczeń, wyjść ewakuacyjnych i krat okiennych w Urzędzie m.st. Warszawy, instrukcji kontroli ruchu osobowo-materiałowego, a także instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Liczba roboczogodzin (do wyliczenia ceny oferty): 17 616 (1 prac. x 24 godz. x 734 dób = 17616 roboczogodzin. Ochrona ww. obiektu obejmować ma dozór pełniony przez jednego nieuzbrojonego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego na Posterunku Stałym: dzienny (w godz. 7.00 – 19.00) – jeden pracownik, nocny (19.00-7.00) – jeden pracownik. Wykonawca do wykonania zadań określonych w projekcie umowy może zatrudnić podwykonawców w zakresie określonym w projekcie umowy (tj. w zakresie grupy interwencyjnej i związanej z tym transmisji sygnału alarmowego), których wymienił w swojej ofercie i którzy ofertę tę przyjęli oraz zostali zaakceptowani przez zamawiającego. Umowy wykonawcy z podwykonawcami wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wykonawca przedstawi do akceptacji te umowy w terminie wyprzedzającym podpisanie umowy z Podwykonawcą, a Zamawiający zaakceptuje je albo zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia do jej treści. Umowy z podwykonawcami będą ważne, jeżeli Zamawiający je zaakceptuje. Wykonawca jest zobowiązany do nałożenia na podwykonawcę obowiązku przestrzegania wszelkich zasad i zobowiązań w zakresie, w jakim odnoszą się one do Wykonawcy i do świadczonych przez Wykonawcę usług. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał za ich pracę jak za własną. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez Wykonawcę i jego Podwykonawców szkody osobiste majątkowe wobec Zamawiającego lub osób trzecich, które mogą powstać z wykonywaniem umowy, a roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami mogłyby być skierowane do Zamawiającego. Pracownicy ochrony muszą powinni być jednolicie umundurowani i nosić plakietki identyfikacyjne z nazwą firmy ochroniarskiej oraz z danymi personalnymi pracownika i wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, środki łączności, zgodnie z tabelą służby pracowników ochrony i postanowieniami umowy. Do realizacji przedmiotu zamówienia należy skierować minimum 5 kwalifikowanych pracowników ochrony zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, posiadających ważne legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony wystawione przez Wykonawcę. Wykonawca powinien zapewnić na swój koszt nadajnik oraz przenośny pilot przycisku antynapadowego (2 szt.) podłączony do stacji monitorowania w celu zapewnienia transmisji sygnałów alarmowych, wyemitowanych przez pracownika ochrony obiektu lub system sygnalizacji napadu i włamania do grupy interwencyjnej przez cały czas realizacji umowy. Do podłączenia nadajnika Wykonawca użyje własnych pracowników lub pracowników Podwykonawcy posiadających odpowiednie kwalifikacje, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz posiadających świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją (na stanowisku eksploatacji) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV. 1). Wykonawca zobowiązany jest do współpracy w tym zakresie z innym Wykonawcą aktualnie realizującym dla Zamawiającego usługi konserwacji Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagrożeń na ochranianym obiekcie pracownicy ochrony zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia stosownych służb i osób uprawnionych o zaistniałym zagrożeniu oraz do wezwania, jeśli będzie to konieczne, grupy interwencyjnej, policji i innych służb alarmowych w celu wyeliminowania zagrożenia (wykonawca, który uzyska zamówienie publiczne jest zobowiązany do zapewnienia możliwości skorzystania z wezwania w uzasadnionych przypadkach grupy interwencyjnej w razie zaistnienia stanu zagrożenia). Pracownicy ochrony oddelegowani do realizacji zadań zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w ochranianym obiekcie w szczególności: instrukcji kontroli ruchu osobowo-materiałowego, instrukcji alarmowej, procedury działania grup interwencyjnych, tabeli służby pracowników ochrony, instrukcji gospodarki kluczami, a także instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca powinien dokonać samodzielnej wizji lokalnej terenu i obiektu objętego przedmiotem zamówienia. Zamawiający w okresie trwania umowy zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby godzin ochrony w obiekcie. Zakres ochrony obiektu budynku Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa-Wesoła oraz ogólne zadania pracowników ochrony: Ochrona obiektu budynku Urzędu Dzielnicy Wesoła, obejmuje: 1. Zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach obiektu budynku Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy usytuowanego przy ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa, zwanego dalej „Obiektem”, 2. Zapewnienie bezpieczeństwa osób wewnątrz Obiektu; 3. Ochronę obiektu i jego pomieszczeń oraz mienia znajdującego się w tym Obiekcie; 4. Zapobieganie zakłóceniom porządku oraz powiadamiania właściwego pracownika Zamawiającego i osoby odpowiedzialnej za administrowanie danym obiektem o przypadkach naruszenia porządku; niezwłocznego powiadamiania organów ścigania o czynach przestępczych i zabezpieczenia miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania; 5. Całodobowej kontroli ruchu materiałowego w obiektach; 6. Kontroli ruchu osobowego w obiektach poza godzinami pracy Urzędu m.st. Warszawy oraz monitorowania ruchu osobowego w godzinach pracy Urzędu; 7. Prowadzenie dokumentacji ochrony przewidzianej w tabeli służby pracowników ochrony, a zwłaszcza dziennika zmiany zawierającego dane o czasie rozpoczęcia i zakończenia zmiany, obsadzie personalnej zmiany oraz o rozmieszczeniu poszczególnych pracowników ochrony i czasie wykonywania przez nich zadań, a także prowadzenia na bieżąco raportu zmiany zawierającego wszystkie istotne informacje dotyczące przyjęcia, przebiegu i przekazania służby; 8. Stałego dozoru i obsługi zainstalowanych w obiektach elektronicznych systemów zabezpieczeń i systemów alarmowych w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami użytkowania tych urządzeń; 9. Informowanie o stwierdzonych awariach i nieprawidłowościach; 10. Zapewnienie transmisji sygnałów alarmowych, wyemitowanych przez pracownika ochrony obiektu lub system sygnalizacji napadu i włamania do grupy interwencyjnej przez cały czas realizacji umowy; 11. Zapewnienie w razie zagrożenia w czasie nie dłuższym niż 20 minut w dni robocze od godz. 08.00 do godz. 18.00, a w pozostałym czasie nie dłuższym niż 5 minut od powiadomienia, przybycie zmotoryzowanej i wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego grupy interwencyjnej do wykonania zadań określonych w Procedurze działania grupy interwencyjnej oraz wzorze umowy; 12. Zapewnienie, że w razie konieczności wsparcia grup interwencyjnych, kolejne grupy interwencyjne w liczbie minimum 1 przyjeżdżać będą do chronionych obiektów, w czasie nie dłuższym niż 15 minut w dni robocze od godz. 08.00 do godz. 18.00, a w pozostałe dni w pozostałym czasie w okresie nie dłuższym niż 10 minut od powiadomienia. Zadania ogólne dla pracowników ochrony: 1. zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach Obiektu, 2. ochrona mienia Urzędu przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 3. ochrona wejścia i wnętrza Obiektu, 4. kontrola ruchu osobowo-materiałowego, 5. obsługa systemu alarmowego, 6. obsługa systemu telewizji dozorowej, 7. obsługa systemu przeciwpożarowego, 8. obsługa systemu alarmowego, 9. ochrona wejścia i wnętrza Obiektu, 10. obserwacja otoczenia Obiektu, 11. dokonywanie obchodów Obiektu i jego kontrola pod względem bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pożarowego, 12. prowadzenie dokumentacji zmiany w postaci Dziennika Zmiany, książki ewidencji wydawania/zdawania kluczy do pomieszczeń podlegających zabezpieczeniu pieczęciami, książki ewidencji wydawania/zdawania kluczy do pomieszczeń niepodlegających zabezpieczeniu pieczęciami, rejestru wejść i wyjść, 13. informowanie właściwych pracowników: Urzędu Dzielnicy o wydarzeniach, zagrożeniach i podjętych czynnościach w Obiekcie, 14. informowanie upoważnionych pracowników urzędu o zagrożeniach, zaistniałych zdarzeniach i podjętych czynnościach, 15. w przypadku włamania, napadu lub innego zagrożenia wezwanie grupy interwencyjnej, 16. podejmowanie i organizacja akcji ratowniczej w przypadkach awarii technicznych i innych nieprzewidzianych zdarzeń oraz powiadamianie o nich stosownych służb, 17. składanie okresowych i doraźnych meldunków przełożonym oraz pracownikom: Urzędu Dzielnicy. 18. kontrola obiekt podczas obchodów pod względem bezpieczeństwa pożarowego, 19. obserwacja wskazania elementów systemów wykrywania pożaru i innych miejscowych zagrożeń, zainstalowanych w Obiekcie, 20. wykonywanie innych zadań mających związek z bezpieczeństwem i utrzymaniem porządku w chronionym obiekcie – w zakresie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego, 21. szczegółowy zakres zadań do wykonania przedstawiono w Tabeli Służby Pracowników Ochrony.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa-Wesoła
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 79.71.10.00-1
79.71.30.00-5
79.71.40.00-2
79.71.50.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-09-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium11000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła, krajowy numer identyfikacyjny 01525964000000, ul. 1 Praskiego Pułku 33 , 05-075 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 41 06, , e-mail wesola.zp@um.warszawa.pl, , faks 22 443 40 01 .
Adres strony internetowej (URL): www.wesola.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wesola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wesola.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą, za pomoca posłańca
Adres:
ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa-Wesoła

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAPEWNIENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU URZĘDU DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY
Numer referencyjny: 37/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług ochrony osób i mienia w Obiekcie w budynku Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa, w terminie do godz. 12.00 dnia 30.09.2021 r. wraz z wewnętrznym parkingiem, mieszczącym się przy ul. 1 Praskiego Pułku 33, w sposób określony w projekcie umowy w tym zwłaszcza tabeli służby pracowników ochrony, procedurze działania grupy interwencyjnej, instrukcji postępowania z kluczami do pomieszczeń, wyjść ewakuacyjnych i krat okiennych w Urzędzie m.st. Warszawy, instrukcji kontroli ruchu osobowo-materiałowego, a także instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Liczba roboczogodzin (do wyliczenia ceny oferty): 17 616 (1 prac. x 24 godz. x 734 dób = 17616 roboczogodzin. Ochrona ww. obiektu obejmować ma dozór pełniony przez jednego nieuzbrojonego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego na Posterunku Stałym: dzienny (w godz. 7.00 – 19.00) – jeden pracownik, nocny (19.00-7.00) – jeden pracownik. Wykonawca do wykonania zadań określonych w projekcie umowy może zatrudnić podwykonawców w zakresie określonym w projekcie umowy (tj. w zakresie grupy interwencyjnej i związanej z tym transmisji sygnału alarmowego), których wymienił w swojej ofercie i którzy ofertę tę przyjęli oraz zostali zaakceptowani przez zamawiającego. Umowy wykonawcy z podwykonawcami wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wykonawca przedstawi do akceptacji te umowy w terminie wyprzedzającym podpisanie umowy z Podwykonawcą, a Zamawiający zaakceptuje je albo zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia do jej treści. Umowy z podwykonawcami będą ważne, jeżeli Zamawiający je zaakceptuje. Wykonawca jest zobowiązany do nałożenia na podwykonawcę obowiązku przestrzegania wszelkich zasad i zobowiązań w zakresie, w jakim odnoszą się one do Wykonawcy i do świadczonych przez Wykonawcę usług. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał za ich pracę jak za własną. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez Wykonawcę i jego Podwykonawców szkody osobiste majątkowe wobec Zamawiającego lub osób trzecich, które mogą powstać z wykonywaniem umowy, a roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami mogłyby być skierowane do Zamawiającego. Pracownicy ochrony muszą powinni być jednolicie umundurowani i nosić plakietki identyfikacyjne z nazwą firmy ochroniarskiej oraz z danymi personalnymi pracownika i wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, środki łączności, zgodnie z tabelą służby pracowników ochrony i postanowieniami umowy. Do realizacji przedmiotu zamówienia należy skierować minimum 5 kwalifikowanych pracowników ochrony zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, posiadających ważne legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony wystawione przez Wykonawcę. Wykonawca powinien zapewnić na swój koszt nadajnik oraz przenośny pilot przycisku antynapadowego (2 szt.) podłączony do stacji monitorowania w celu zapewnienia transmisji sygnałów alarmowych, wyemitowanych przez pracownika ochrony obiektu lub system sygnalizacji napadu i włamania do grupy interwencyjnej przez cały czas realizacji umowy. Do podłączenia nadajnika Wykonawca użyje własnych pracowników lub pracowników Podwykonawcy posiadających odpowiednie kwalifikacje, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz posiadających świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją (na stanowisku eksploatacji) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV. 1). Wykonawca zobowiązany jest do współpracy w tym zakresie z innym Wykonawcą aktualnie realizującym dla Zamawiającego usługi konserwacji Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagrożeń na ochranianym obiekcie pracownicy ochrony zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia stosownych służb i osób uprawnionych o zaistniałym zagrożeniu oraz do wezwania, jeśli będzie to konieczne, grupy interwencyjnej, policji i innych służb alarmowych w celu wyeliminowania zagrożenia (wykonawca, który uzyska zamówienie publiczne jest zobowiązany do zapewnienia możliwości skorzystania z wezwania w uzasadnionych przypadkach grupy interwencyjnej w razie zaistnienia stanu zagrożenia). Pracownicy ochrony oddelegowani do realizacji zadań zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w ochranianym obiekcie w szczególności: instrukcji kontroli ruchu osobowo-materiałowego, instrukcji alarmowej, procedury działania grup interwencyjnych, tabeli służby pracowników ochrony, instrukcji gospodarki kluczami, a także instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca powinien dokonać samodzielnej wizji lokalnej terenu i obiektu objętego przedmiotem zamówienia. Zamawiający w okresie trwania umowy zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby godzin ochrony w obiekcie. Zakres ochrony obiektu budynku Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa-Wesoła oraz ogólne zadania pracowników ochrony: Ochrona obiektu budynku Urzędu Dzielnicy Wesoła, obejmuje: 1. Zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach obiektu budynku Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy usytuowanego przy ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa, zwanego dalej „Obiektem”, 2. Zapewnienie bezpieczeństwa osób wewnątrz Obiektu; 3. Ochronę obiektu i jego pomieszczeń oraz mienia znajdującego się w tym Obiekcie; 4. Zapobieganie zakłóceniom porządku oraz powiadamiania właściwego pracownika Zamawiającego i osoby odpowiedzialnej za administrowanie danym obiektem o przypadkach naruszenia porządku; niezwłocznego powiadamiania organów ścigania o czynach przestępczych i zabezpieczenia miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania; 5. Całodobowej kontroli ruchu materiałowego w obiektach; 6. Kontroli ruchu osobowego w obiektach poza godzinami pracy Urzędu m.st. Warszawy oraz monitorowania ruchu osobowego w godzinach pracy Urzędu; 7. Prowadzenie dokumentacji ochrony przewidzianej w tabeli służby pracowników ochrony, a zwłaszcza dziennika zmiany zawierającego dane o czasie rozpoczęcia i zakończenia zmiany, obsadzie personalnej zmiany oraz o rozmieszczeniu poszczególnych pracowników ochrony i czasie wykonywania przez nich zadań, a także prowadzenia na bieżąco raportu zmiany zawierającego wszystkie istotne informacje dotyczące przyjęcia, przebiegu i przekazania służby; 8. Stałego dozoru i obsługi zainstalowanych w obiektach elektronicznych systemów zabezpieczeń i systemów alarmowych w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami użytkowania tych urządzeń; 9. Informowanie o stwierdzonych awariach i nieprawidłowościach; 10. Zapewnienie transmisji sygnałów alarmowych, wyemitowanych przez pracownika ochrony obiektu lub system sygnalizacji napadu i włamania do grupy interwencyjnej przez cały czas realizacji umowy; 11. Zapewnienie w razie zagrożenia w czasie nie dłuższym niż 20 minut w dni robocze od godz. 08.00 do godz. 18.00, a w pozostałym czasie nie dłuższym niż 5 minut od powiadomienia, przybycie zmotoryzowanej i wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego grupy interwencyjnej do wykonania zadań określonych w Procedurze działania grupy interwencyjnej oraz wzorze umowy; 12. Zapewnienie, że w razie konieczności wsparcia grup interwencyjnych, kolejne grupy interwencyjne w liczbie minimum 1 przyjeżdżać będą do chronionych obiektów, w czasie nie dłuższym niż 15 minut w dni robocze od godz. 08.00 do godz. 18.00, a w pozostałe dni w pozostałym czasie w okresie nie dłuższym niż 10 minut od powiadomienia. Zadania ogólne dla pracowników ochrony: 1. zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach Obiektu, 2. ochrona mienia Urzędu przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 3. ochrona wejścia i wnętrza Obiektu, 4. kontrola ruchu osobowo-materiałowego, 5. obsługa systemu alarmowego, 6. obsługa systemu telewizji dozorowej, 7. obsługa systemu przeciwpożarowego, 8. obsługa systemu alarmowego, 9. ochrona wejścia i wnętrza Obiektu, 10. obserwacja otoczenia Obiektu, 11. dokonywanie obchodów Obiektu i jego kontrola pod względem bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pożarowego, 12. prowadzenie dokumentacji zmiany w postaci Dziennika Zmiany, książki ewidencji wydawania/zdawania kluczy do pomieszczeń podlegających zabezpieczeniu pieczęciami, książki ewidencji wydawania/zdawania kluczy do pomieszczeń niepodlegających zabezpieczeniu pieczęciami, rejestru wejść i wyjść, 13. informowanie właściwych pracowników: Urzędu Dzielnicy o wydarzeniach, zagrożeniach i podjętych czynnościach w Obiekcie, 14. informowanie upoważnionych pracowników urzędu o zagrożeniach, zaistniałych zdarzeniach i podjętych czynnościach, 15. w przypadku włamania, napadu lub innego zagrożenia wezwanie grupy interwencyjnej, 16. podejmowanie i organizacja akcji ratowniczej w przypadkach awarii technicznych i innych nieprzewidzianych zdarzeń oraz powiadamianie o nich stosownych służb, 17. składanie okresowych i doraźnych meldunków przełożonym oraz pracownikom: Urzędu Dzielnicy. 18. kontrola obiekt podczas obchodów pod względem bezpieczeństwa pożarowego, 19. obserwacja wskazania elementów systemów wykrywania pożaru i innych miejscowych zagrożeń, zainstalowanych w Obiekcie, 20. wykonywanie innych zadań mających związek z bezpieczeństwem i utrzymaniem porządku w chronionym obiekcie – w zakresie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego, 21. szczegółowy zakres zadań do wykonania przedstawiono w Tabeli Służby Pracowników Ochrony.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79711000-1
79713000-5
79714000-2
79715000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające będą powtórzeniem tego samego rodzaju usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca przedłoży aktualną koncesję wydaną przez MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną usługę ochrony fizycznej obiektów użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 70 000,- zł brutto. b) wykaże, iż dysponuje 5 kwalifikowanymi pracownikami ochrony zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, posiadających ważne legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony wystawione przez Wykonawcę. c) dysponuje zmotoryzowaną i wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego oraz łączności bezprzewodowej zewnętrznej i wewnętrznej Grupą Interwencyjną do wykonania zadań określonych w Procedurze działania grupy interwencyjnej stanowiącej załącznik do wzoru umowy oraz we wzorze umowy i zapewni w razie zagrożenia w czasie nie dłuższym niż 20 minut w dni robocze od godz. 0800 do godz. 1800, a w pozostałym czasie nie dłuższym niż 5 minut od powiadomienia, przybycie zmotoryzowanej i wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego grupy interwencyjnej do wykonania zadań określonych w Procedurze działania grupy interwencyjnej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. aktualna koncesja wydana przez MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. – w przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokument ten składają Ci Wykonawcy (lub Wykonawca), którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, 2. wykaz wykonanych usług zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dotyczących ochrony fizycznej obiektów użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 70 000,- zł brutto. Należy podać wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dowody potwierdzające, że usługa(i) ta została wykonana należycie – zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 - w przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokument ten składają Ci Wykonawcy (lub Wykonawca), którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, 3. wykaz osób, Wykonawca wykaże, iż dysponuje 5 kwalifikowanymi pracownikami ochrony zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, posiadających ważne legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony wystawione przez Wykonawcę. Należy podać informacje na temat kwalifikacji - zgodnie ze wzorem załącznika nr 4. – w przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokument ten składają Ci Wykonawcy (lub Wykonawca), którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, 4. oświadczenie o dysponowaniu zmotoryzowaną i wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego oraz łączności bezprzewodowej zewnętrznej i wewnętrznej Grupą Interwencyjną do wykonania zadań określonych w Procedurze działania grupy interwencyjnej stanowiącej załącznik do wzoru umowy oraz we wzorze umowy i zapewni w razie zagrożenia w czasie nie dłuższym niż 20 minut w dni robocze od godz. 08.00 do godz. 18.00, a w pozostałym czasie nie dłuższym niż 5 minut od powiadomienia, przybycie zmotoryzowanej i wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego grupy interwencyjnej do wykonania zadań określonych w Procedurze działania grupy interwencyjnej. - zgodnie ze wzorem załącznika nr 5. – w przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokument ten składają Ci Wykonawcy (lub Wykonawca), którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
informację o nienależeniu do grupy kapitałowej (informację zgodnie art. 24 ust. 11 ustawy, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert) wg wzoru określonego w załączniku nr 9 lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) (w przypadku podmiotów występujących wspólnie informację/listę podmiotów składa każdy wykonawca (uczestnik konsorcjum),
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 11 000,- zł (słownie: jedenaście tysięcy zł). Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, wymaganej wysokości i formie, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 2. Wadium może być wniesione w: a) w pieniądzu – wniesione przelewem bankowym na konto Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - Nr konta: 52 1030 1508 0000 0005 5001 5129 – wymogiem jest, aby wadium wniesione zostało przed upływem terminu składania ofert; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązania kasy są zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 B ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt. b, c, d, e, należy złożyć w kasie Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, a kserokopię dokumentu dołączyć do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu – kopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
http://aukcje.um.warszawa.pl
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Jedynym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto za realizację przedmiotowego zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie przekazany przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, którym zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Minimalna wartość postąpienia zostanie ustalona na podstawie złożonych cen ofertowych wykonawców.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: - posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), - być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), - posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, - posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja jednoetapowa
Czas trwania: 15 minut

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Aukcja zamknięta zostanie po upływie 15 minut, przy czym czas przedłużenia aukcji liczony od złożenia ostatniego postąpienia (o ile dotyczy) wynosi 3. minuty

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas przyjazdu grupy interwencyjnej 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 2 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.); 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas przyjazdu grupy interwencyjnej40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-18
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wesola.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-18 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-18, 11:00, Sala 120
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |