m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-10 , 15:44:26
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Luiza Kuźmińska
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sprzątanie budynków zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania budynków zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o., zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.
Usługa dotyczy nieruchomości, zlokalizowanych w Warszawie przy ul.: Obozowej 43, Tatarskiej 2/4, Kopijników 13, Sosnkowskiego 4, Instalatorów 17, Instalatorów 23, Zabranieckiej 2, Zabranieckiej 4, Krzyżówki 5, Cybernetyki 15, Białołęckiej 231.
Do czynności wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia jako prace wykonywane codziennie, prace wykonywane raz w tygodniu oraz prace wykonywane raz na miesiąc, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań publiczno-prawnych, wynikających z obowiązków pracodawcy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, miejsca (budynki) wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
Główny przedmiot (CPV)90.91.12.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.91.13.00-9
90.91.91.00-3

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium7858,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
uwaga: numeracja przeniesiona z ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Uwaga! Numeracja przeniesiona z SIWZ: 7.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą: 7.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 7.1.2. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej). 7.2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 11.3. Oferta powinna składać się z: 11.3.1. wypełnionego Formularza oferty – wg wzoru określonego w Części III SIWZ; 11.3.2. wypełnionego Formularza cenowego – wg wzoru określonego w Części V SIWZ; 11.3.3. oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt. 10.4. SIWZ; 11.3.4. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 11.10.3. SIWZ; 11.3.5. oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7.1. SIWZ.

uwaga:
Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający ze względów technicznych związanych z formularzem Biuletynu Zamówień Publicznych nie mógł w sekcji III.3 zaznaczyć wyłącznie wymaganego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-19
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: ww.mpo.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-19 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-19, 11:30, siedziba Zamawiającego, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Polska
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
uwaga numeracja przeniesiona z ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mpo.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mpo.com.pl

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Umowa realizowana będzie w oparciu o ceny jednostkowe (cena za sprzątanie m2 powierzchni objętej zamówieniem) zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej przez okres 12 miesięcy od daty faktycznego rozpoczęcia realizacji usługi, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć środków przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu. Usługa realizowana będzie od pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu podpisania umowy. 2. W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określona w § 3 ust. 1 umowy zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania umowy. W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu realizacji umowy (na warunkach zaproponowanych w ofercie najkorzystniejszej) do chwili, gdy przeznaczone środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. Skrócenie oraz przedłużenie okresu realizacji umowy następuje na podstawie oświadczenia Zamawiającego. 3. Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia metrażu sprzątania budynków objętych przedmiotem zamówienia (a nawet całkowitą rezygnację z usługi np. z uwagi na sprzedaż lub zmianę siedziby), co będzie wiązać się odpowiednio ze zwiększeniem/zmniejszeniem powierzchni przeznaczonej do sprzątania przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych powyżej może wystąpić konieczność zmiany wymiaru czasu pracy oraz liczby pracowników świadczących usługi. 4. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do kwoty 500 000,00 zł netto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) i zastrzega sobie prawo realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. 5. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji zamówienia do ustalonej w ramach prawa opcji wartości maksymalnej, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między Stronami. 6. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla planowanej wielkości zamówienia (planowany metraż powierzchni sprzątanej, będący podstawą naliczenia wynagrodzenia). 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów przewidzianych na realizację zamówienia w przypadku przedłużania się procedury przetargowej z powodów formalnych. Wówczas terminy przewidziane w Części II SIWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia zostaną odpowiednio skorygowane w umowie zawieranej w wyniku udzielenia zamówienia.

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Uwaga! Numeracja przeniesiona z SIWZ: 10.1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 7.858,00 zł. 10.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 10.2.1. w pieniądzu, 10.2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 10.2.3. w gwarancjach bankowych, 10.2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 10.2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 310 ze zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i niewymagających ich przewidzenia w SIWZ, a także zmian, których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – Części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> > polski

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Uwaga! Numeracja przeniesiona z SIWZ: 4.13. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Części III SIWZ – Formularz oferty części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeśli są znane. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa określone zostały w Części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, oraz w Części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy. 9. Oferta wspólna 9.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie postępowania, którego dotyczy i zakresu umocowania pełnomocnika. 9.3. Podpisy na pełnomocnictwie muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących pełnomocnictwa nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 9.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. 9.5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy członek konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, w tym celu każdy z członków konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej wypełnia oświadczenie – wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. 9.6. Oświadczenia lub formularze sporządzone zgodnie z załączonymi do SIWZ wzorami, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 9.7. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 7.1.1., pkt. 7.2. SIWZ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy członek konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej) składa indywidualnie. Pozostałe oświadczenia i dokumenty składają wspólnie wszyscy uczestnicy konsorcjum oraz wspólnicy spółki cywilnej. 9.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 9.9. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty. 9.10. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |