m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-11 , 11:01:35
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
- adresJagielońską 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 818-67-41
- faks(0-22) 818-67-41
- e-mailzamow@zgn-praga-pn.pl
- adres internetowyhttp://www.zgn-praga-pn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Michałowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal2
- telefon(22) 818-67-41
- emailzamow@zgn-praga-pn.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgnieszka Szyszka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22) 2054126
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal2
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal26
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Codzienne utrzymanie porządku i czystości na terenach zewnętrznych administrowanych przez ZGN (przy budynkach wspólnot mieszkaniowych) oraz okresowe sprzątanie terenów zarządzanych przez ZGN Numer referencyjny: DNZP.261.76.2019
Opis zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi w zakresie codziennego utrzymania porządku i czystości na terenach zewnętrznych administrowanych przez ZGN (przy budynkach wspólnot mieszkaniowych) oraz okresowego sprzątania terenów zarządzanych przez ZGN. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część tj. Projekcie umowy – Załącznik Nr 3 do siwz wraz z załącznikami tj. Zestawienie powierzchni - sprzątanie terenów utwardzonych zewnętrznych (przy budynkach wspólnot mieszkaniowych) - Załącznik Nr 1, 1A, 1B do umowy; Zestawienie powierzchni - sprzątanie terenów zewnętrznych 2x w miesiącu i powierzchnia do odśnieżania (w miarę potrzeb) – Załącznik Nr 2, 2A, 2B, 2C do umowy; Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 3 do umowy; Wzór druku zlecenie – Załącznik Nr 5 i 5A do umowy; wzór druku Protokół wprowadzenia – Załącznik Nr 6 do umowy oraz wzór druku Protokół odbioru robót – Załącznik Nr 7 do umowy
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)90.91.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.62.00.00-9


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-12-01, data zakończenia: 2020-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium13000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 
Warunki udziału
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000 zł oraz będzie posiadał takie ubezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
 wykonał należycie lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
co najmniej 3 usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenach zewnętrznych, trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 1 z wykonawców wykaże, że wykonał należycie lub wykonuje należycie co najmniej 3 usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenach zewnętrznych, trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 dysponuje do realizacji zamówienia: sprzętem niezbędnym do należytego wykonania zamówienia w tym: sprzętem do mechanicznego odśnieżania ciągów pieszych i komunikacyjnych, sprzętem do mechanicznego zamiatania ciągów pieszych i komunikacyjnych, odkurzaczem do zbierania psich odchodów oraz samochodem dostawczym w wywrotką.

 dysponuje bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 10 osobami (wymóg zatrudnienia osób w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy – pełnego etatu, przez cały okres realizacji umowy.


Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Warunki dotyczące zamówienia Informacje dotyczące określonego zawodu Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określone w Projekcie umowy - Załącznik Nr 3 do siwz wraz z załącznikami - udostępnionym na stornie Zamawiającego
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia IV: Procedura Opis
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Warunki przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostały określona w Rozdziale XIII ust. 8 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego.


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych w Rozdziale XIX ust. 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-10-14
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: -----
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgn-praga-pn.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-10-14 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-10-14, 13:00, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, pok. 1,
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |