m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-11 , 11:06:27
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Mienia Skarbu Państwa
- adresProsta 69, 00-838 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 551-21-00
- faks(0-22) 551-21-01
- e-mailzmsp@warszawa.org.pl
- adres internetowyhttp://www.zmsp.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Paweł Piekut
- adresZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokal561
- telefon(0-22) 5512182
- emailpawel.piekut@zmsp.org.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychGrażyna Kosek
- adresZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokal556A
- telefon(0-22)551-21-33
- emailgrazyna.kosek@zmsp.org.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokalsekretariat
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokalKancelaria V piętro
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie usługi interwencyjnego uporządkowania terenów Skarbu Państwa w Warszawie gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa wraz z wywozem i utylizacją do 230 kontenerów odpadów o pojemności KP7.
Opis zamówienia
Usługa powinna być realizowana w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.

Szczegółowy zakres czynności:
a) uporządkowanie działek z zalegających odpadów komunalno-bytowych
w szczególności: gruz, opakowania szklane, rurki, butelki, itp.
b) uprzątnięcie pryzm odpadów przemysłowych i technicznych oraz gabarytów przedmiotów sanitarnych takich jak muszle klozetowe, itp.
c) wywóz znajdujących się odpadów wraz z potwierdzeniem ich utylizacji,
d) usunięcie zbędnych suchych gałęzi, oraz innych odpadów biodegradowalnych w tym: skoszonej trawy,

Rozliczenie prac wykonanych przez Wykonawcę następować będzie każdorazowo w protokołach odbioru (do każdej zleconej nieruchomości indywidualnie). Wynagrodzenie, jakie Zamawiający zapłaci za prawidłowe wykonanie prac zleconych, będzie wynikało z faktycznego zakresu prac ( ilości wywiezionych kontenerów odpadów) zrealizowanych przez Wykonawcę na danej nieruchomości.
Wykonawca zobowiązany jest do załączenia każdorazowo do protokołu odbioru prac, dokumentu potwierdzającego ilość wywiezionych kontenerów odpadów wraz ze wskazaniem miejsca ich utylizacji.
Wykonawca zobowiązany do pilnego powiadomienia Zamawiającego o każdorazowym przypadku odkrycia na terenie zleconej do uporządkowania nieruchomości, odpadów niebezpiecznych.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)90.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.60.00.00-3


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Warunki udziału w postępowaniu.

1.1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Brak wymagań.
1.2 Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) wniosą wadium w kwocie 20.000,00 zł.
1.3 Zdolność techniczna lub zawodowa.
Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest posiadać niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonywania zamówienia, co musi być udokumentowane (przedłożyć referencje) wykonaniem:
a) co najmniej 3 usług o wartości min. 100.000,00 zł. brutto każda, polegających na sprzątaniu, wywozie i utylizacji odpadów, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty
b) Zamawiający wymaga udokumentowania zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników na umowę o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.), w tym:
- minimum 2 osób wykonujących prace bezpośrednio związane z realizacją zadania
tj: załadunek skoszonej trawy i suchych gałęzi w rozumieniu ustawy z dnia 17 sieprnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 551, ze zm.)


1.4 Klauzule społeczne

1) Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917
z późn. zm.) , wymaga zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu Zamówienia. (zakres prac wskazany w CZĘŚCI II)
2) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni licząc od daty rozpoczęcia realizacji umowy i na każde żądanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, przedstawi oświadczenie lub kopie umów
o pracę osób zatrudnionych, o których mowa w ust. 1.3 lit. b. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1.3 lit. b.
4) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami świadczącymi pracę, celem wykazania przez Wykonawcę wypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników o których mowa
w ust. 1.3 lit.b, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących przy realizacji przedmiotu Zamówienia na podstawie umowy o pracę. Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio.
5) W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zatrudnienia osoby niepełnosprawnej/osób niepełnosprawnych, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dowodu zatrudnienia w postaci oświadczenia o zatrudnieniu każdej z tych osób ze wskazaniem okresu zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy, zanonimizowanej kserokopii aktualnej umowy o pracę (uniemożliwiającej identyfikację danych osobowych), zawartej z ww. pracownikiem/pracownikami na czas trwania zamówienia oraz zanonimizowanej decyzji powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności, nie później niż w terminie 10 dni od podpisania niniejszej Umowy oraz raz na kwartał aktualizować te informacje w postaci pisemnego oświadczenia dostarczanego do siedziby Zamawiającego nie później niż do 10 dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał. w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy o pracę z osobą niepełnosprawną Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia w terminie 14 dni kalendarzowych od ustania stosunku pracy kolejnej osoby posiadającej taki status.
6) Wykonawca zobowiązany jest do składania miesięcznej ewidencji czasu pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia, najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca, po miesiącu którego dotyczy ewidencja.
7) W przypadku realizacji zamówienia przez podwykonawcę Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki wskazane w ust. 4, 5 i 6 tzn. obowiązek składania oświadczeń i dokumentów opisanych w powyższych ustępach oraz zapłaty kar umownych obciążać będą nadal Wykonawcę z tym zastrzeżeniem, że w oświadczeniu Wykonawca wskaże Podwykonawcy, którzy zatrudniają poszczególne osoby. Wykonawca zobowiąże w odrębnej umowie podwykonawcę do przedłożenia własnego oświadczenia. Oświadczenie Podwykonawcy będzie załączone do oświadczenia Wykonawcy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
zatrudnienie osób niepełnosprawnych40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-16
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zmsp.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-18 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-18, 12:30, ul. Prosta 69 00-838 Warszawa pokój nr 567
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |