m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-11 , 11:06:39
I Zamawiający
ZamawiającyStraż Miejska m.st. Warszawy
- adresMłynarska 43/45, 01-170 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 598-68-00
- faks(0-22) 85 11 612
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.strazmiejska.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Emil Wiszniewski
- adresStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
- telefon(0-22)8511612
- emailemil.wiszniewski@strazmiejska.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEmil Wiszniewski
- adresStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
- telefon(0-22)8511612
- emailemil.wiszniewski@strazmiejska.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
Adres, na który należy przesyłać ofertyStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy a w szczególności:
• usług w zakresie dostępu do Internetu Centrum Danych I i Centrum Danych II;
• usług operatorskich w zakresie transmisji danych MPLS/VPN - OT;
• usług operatorskich w zakresie transmisji danych MPLS/VPN - stacje bazowe systemu łączności;
• usług operatorskich w zakresie transmisji danych z wykorzystaniem ciemnych włókien w relacji Warszawa ul. Młynarska 43/45 – Klimczaka 4;
• usług telefonicznych na łączach analogowych i cyfrowych;
• obsługi numeru alarmowego AUS 986 oraz najem analogowych linii bezpośrednich;
• usług operatorskich w zakresie transmisji danych z wykorzystaniem ciemnych włókien dla relacji Warszawa ul. Młynarska 43/45 – Bulwary Wiślane;
• usług APN i dzierżawy 600 szt. kart SIM na potrzeby urządzeń.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)64.20.00.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 64.21.00.00-1
64.21.44.00-3
64.21.61.10-7
64.22.70.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)1660818,06

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zadanie nr 1 – Świadczenie usług w zakresie dostępu do Internetu Centrum Danych I i Centrum Danych II.2000,00
2Zadanie nr 2 – Świadczenie usługi operatorskiej w zakresie transmisji danych MPLS/VPN – OT.3500,00
3Zadanie nr 3 – Świadczenie usługi operatorskiej w zakresie transmisji danych MPLS/VPN - stacje bazowe systemu łączności.1500,00
4Zadanie nr 4 – Świadczenie usługi operatorskiej w zakresie transmisji danych z wykorzystaniem ciemnych włókien w relacji Warszawa ul. Młynarska 43/45 – Klimczaka 4.1000,00
5Zadanie nr 5 – Świadczenie usług telefonicznych na łączach analogowych i cyfrowych.2500,00
6Zadanie nr 6 – Obsługa numeru alarmowego AUS 986 oraz najem analogowych linii bezpośrednich.3000,00
7Zadanie nr 7 – Świadczenie usługi operatorskiej w zakresie transmisji danych z wykorzystaniem ciemnych włókien dla relacji Warszawa ul. Młynarska 43/45 – Bulwary Wiślane.300,00
8Zadanie nr 8 - Świadczenie usługi APN i dzierżawa 600 szt. kart SIM na potrzeby urządzeń.10000,00
Razem 23800,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium23800,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Dla wszystkich zadań Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1954).
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
W zakresie zadania nr 1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi (umowy) polegające na dostarczeniu, instalacji i konfiguracji dostępu do sieci Internet o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 100 000,00 złotych brutto.
W zakresie zadania nr 2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi (umowy) polegające na transmisji danych i usług głosowych o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 150 000,00 złotych brutto.
W zakresie zadania nr 3 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi (umowy) polegające na transmisji danych poprzez sieci teletransmisyjne o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 90 000,00 złotych brutto.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na więcej niż jedno zadanie musi wykazać spełnienie warunku określonego w pkt 1 lit b) dla każdego zadania odrębnie.

Pod pojęciem jedna usługa Zamawiający rozumie jedną zrealizowaną umowę lub umowę w trakcie realizacji, z zastrzeżeniem, że dla umów w trakcie realizacji wykonawca musi wykazać usługi wykonane w ramach tej umowy na wartości określone w warunku.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt. 1 lit. a) niniejszej SIWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli, każdy z wykonawców, który będzie świadczył usługi telekomunikacyjne wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia wykaże, iż jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z wymogami ustawy Prawo telekomunikacyjne.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt. 1 lit. b) niniejszej SIWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli, jego spełnienie w całości wykaże przynajmniej jeden z wykonawców, który będzie bezpośrednio świadczył usługi telekomunikacyjne. Jeśli zaś usługi będzie świadczył więcej niż jeden wykonawców, każdy z nich musi odrębnie wykazać, że spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1 lit. b) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnej części zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.
Z treści dokumentu musi jasno wynikać:
- jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
- jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Podstawy wykluczenia.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli wykaże brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli wykaże brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498).

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej JEDZ, wypełnionego w zakresie pozwalającym na weryfikację wykonawcy pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszej SIWZ – Wykonawca może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
Instrukcja wypełniania JEDZ wg UZP stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, zobowiązany będzie na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, złożyć aktualne na dzień złożenia niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Dokument potwierdzający wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, potwierdzający uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z art. 11 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2018 r poz. 1954).
b) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (o osobie) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (o podmiocie zbiorowym) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawianą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w SIWZ składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Jeżeli powyższe dokumenty są sporządzone w języku obcym, Wykonawca składa je wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (Platformie) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z sesji otwarcia ofert), zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp ma obowiązek (samodzielnie bez wezwania) przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

4. Zasady składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę poza terytorium RP
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) w pkt 2 ppkt 2) lit. a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) w pkt 2 ppkt 2) lit. b i c – składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.
Dokumenty, o których mowa pkt 2 ppkt 2) lit a, b, c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2 ppkt 2) lit. b i c SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1) lit. b, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Zasady składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie
w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp:
1) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać spełnianie warunków określonych w ROZDZIALE VI SIWZ.
2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego sam musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, o których mowa
w ROZDZIALE VII SIWZ.
3) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) W przypadku złożenia oferty wspólnej, w formularzu oferty pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje.
5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem.
6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
7. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
8. Wszystkie oświadczenia i dokumenty w przedmiotowym postępowaniu są składane w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
Inne dokumenty wymagane w postępowaniu, które należy załączyć do oferty, oprócz dokumentów wymienionych w rozdziale VIII SIWZ
Do oferty (sporządzonej zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ), oprócz dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII SIWZ, za pośrednictwem Platformy w postaci plików należy załączyć:
1. Formularz cenowy dla zadania, w zakresie którego oferta jest składana, zgodnie z załącznikiem od 3.1 do 3.8 do SIWZ.
2. Dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty
(np.: pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
3. W sytuacji złożenia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie z wymogami opisanymi w Rozdziale VIII pkt 5 SIWZ.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna a dopuszczalnej zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-10-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://strazmiejska-waw.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-10-21 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2019-12-12
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-10-21, 09:30, Platforma Zakupowa e-Zamawiający znajdująca się pod adresem: http://strazmiejska-waw.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |