m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-11 , 11:07:21
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
- adresPowstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-37-745
- faks(0-22) 53-37-563
- e-mailbemowo.wzp@um.warszawa.pl.
- adres internetowyhttp://www.bemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Sanocka
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal367
- telefon(0-22) 44-37-613
- emailmsanocka@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAneta Paziewska
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal356
- telefon(0-22) 44-37-809
- emaila.paziewska@bemowo.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Nasadzenie drzew, krzewów, bylin, pnączy i roślin cebulowych oraz 3-letnia pielęgnacja nasadzonego materiału roślinnego.
Opis zamówienia
Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.66.2019.MSA
Przedmiotem zamówienia jest nasadzenie drzew, krzewów, bylin, pnączy i roślin cebulowych oraz 3-letnia pielęgnacja nasadzonego materiału roślinnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawę i nasadzenie materiału roślinnego na terenach parkowych w ilości: 25 szt. drzew, 407 krzewów, 30szt. pnączy, 194 bylin, 1000 szt. roślin cebulowych;
2) dostawę i nasadzenie materiału roślinnego na terenach komunalnych w ilości: 45 szt. drzew, 225 szt.krzewów, 25 szt. pnączy, 280 szt. roślin cebulowych;
3) trzyletnią pielęgnację posadzonego materiału roślinnego.
I. Nasadzenia: Lokalizacja nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni parkowej i komunalnej oraz gatunki i ilość sadzonek do posadzenia w danej lokalizacji zostały wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2do umowy. Szczegóły odnoszące się do miejsc sadzenia zostaną wyznaczone w terenie według ustaleń z przedstawicielem Zamawiającego. Termin wykonania nasadzeń – od dnia podpisania umowy do 30.11.2019r. Zamawiający przewiduje wykonanie części nasadzeń przy udziale mieszkańców (dzień tygodnia planowany do nasadzeń - sobota). Szczegółowy harmonogram nasadzeń z mieszkańcami zostanie podany Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.
II. Pielęgnacja: Pielęgnacja obejmuje okres od 1.1.2020 r. do 30.11.2022 r. Nasadzenia oraz pielęgnacja posadzonego materiału roślinnego musi odbywać się w oparciu o „Standardy Kształtowania Zieleni Warszawy” z października2016 r. stanowiące zał. nr 7 do Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r. (Program wraz z załącznikami dostępny jest w plikach do pobrania pod adresem: http://zielona.um.warszawa.pl/program-ochrony-rodowiska). Pielęgnacja nasadzonego materiału roślinnego obejmuje prowadzenie comiesięcznych przeglądów całego nasadzonego materiału roślinnego oraz wykonanie prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do kwoty 101250,00 PLN brutto, polegających na wykonaniu następujących czynności: nasadzenia drzew i krzewów liściastych, nasadzenia drzew iglastych, podlewanie drzew i krzewów, zastosowanie biostymulatorów wzrostu,wykonanie oprysków, pielenie skupin krzewów, nawożenie.

Zamawiający przewiduje prawo opcji, które zostało szczegółowo opisanie w pkt IV. Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera rozdział IX SIWZ.

Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Szczegółowe informacje dot. aukcji zawarto w rozdziale XIV ust. 5 SIWZ.

Stosowane będą płatności elektroniczne.

Zmiany w umowie.
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy:
1) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku czas trwania umowy zostanie wydłużony o czas trwania zdarzenia nieprzewidywalnego;
2) w przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego (stan wojny, wyjątkowy, klęski żywiołowej). W takim przypadku czas trwania umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego;
3) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac określonych umową, potwierdzonych danymi publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymujących się dłużej niż 2 tygodnie. W takim przypadku czas trwania umowy zostanie wydłużony o czas trwania warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac;
4) wstrzymania wykonywania prac na żądanie Zamawiającego lub na podstawie poleceń lub decyzji uprawnionych osób albo organów administracji państwowej, samorządowej lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego takich jak:
Znaleziska archeologiczne skutkujące wstrzymaniem prac lub koniecznością wykonania prac dodatkowych nieujętych w przedmiocie zamówienia;
Znaleziska z czasów wojen; uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby;
Wystąpienie w trakcie realizacji umowy nie zainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego;
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dn. 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
— jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
Pozostałe zmiany umowy szczegółowo opisano w § 13 wzoru umowy (zał. nr 6 do SIWZ).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Bemowo m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)77.31.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.21.15.00-7
77.21.16.00-8

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału. Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
1) jedną [1)] usługę polegającą na nasadzeniu drzew i krzewów na terenach miejskich, o wartości brutto tej usługi nie mniejszej niż 70 000,00 PLN;
2) jedną [1)] usługę polegającą na pielęgnacji[2)] drzew i krzewów na terenach miejskich, o wartości brutto tej usługi nie mniejszej niż 50.000,00 PLN;
albo zamiennie:
3) co najmniej jedną [1)] usługę polegającą na nasadzeniu i pielęgnacji [2)] drzew i krzewów na terenach miejskich, o wartości brutto tej usługi nie mniejszej niż 120 000,00 PLN
[1)] Przez 1 usługę rozumie się zakres prac wykonanych w ramach jednej umowy;
[2)] Przez pielęgnację drzew i krzewów Zamawiający rozumie łącznie co najmniej: podlewanie,odchwaszczanie, cięcia i wymianę opalikowania drzew.
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia szczegółowo opisano w rozdziale VII SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji na zachowanie żywotności materiału roślinnego, przy którymwykonywane były prace pielęgnacyjneO40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-10-14
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-10-14 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-10-14, 10:30, siedziba Zamawiającego, pok. 421, IVp.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |