m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-11 , 14:17:13
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
- adresKawęczyńska 44, 03-770 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 511-20-00
- faks(0-22) 818-22-44
- e-mailsekretariat@dosir.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.dosir.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jan Szczepłek
- adresDzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa
- lokalpokój zastępcy Dyrektora
- telefon(0-22) 511 20 12
- emailj.szczeplek@dosir.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWaldemar Krawczyk
- adresDzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa
- lokalpokój kierownika
- telefon(0-22) 511 20 09
- emailw.krawczyk@dosir.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa
- lokalSekretariat
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa
- lokalSekretariat
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont budynku zaplecza zespołu boisk typu „Orlik”
ul. Targowa 86, Warszawa.
Opis zamówienia
7.1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Remontu budynku zaplecza zespołu boisk typu „Orlik”, ul. Targowa 86, Warszawa. Opis przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik nr 6, Załącznik nr 7 oraz Załącznik nr 7a do SIWZ w skład, którego wchodzi:
1) Projekt wykonawczy (z wyłączeniem wykonania remontu nawierzchni boisk, które odbyło się w innym postępowaniu przetargowym i nie dotyczy postępowania nr DOSiR/…../N/2019) ;
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zaplecze);
3) Przedmiar robót budowalnych (zaplecze)
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa ul. Targowa 86
Główny przedmiot (CPV)45.21.22.21-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-18
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3700,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
8.1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

8.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
8.1.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
8.1.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
8.1.1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.
8.1.1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.
8.1.1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
8.1.1.2.3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie przynajmniej 2 roboty budowlane o wartości wynoszącej co najmniej 100.000,00 zł brutto każda z robót (w przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia) polegające m.in. na wykonaniu prac remontowych w zakresie budynków.
8.1.1.2.3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują i w trakcie realizacji zamówienia dysponować będą, na potrzeby jego prawidłowej realizacji, przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełnić ze strony Wykonawcy funkcję kierownika budowy.

UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych
w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.).
8.1.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8.1.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
8.1.3.1. warunek określony w 8.1.1.2.3.1 zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek, nie podlega sumowaniu doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
8.1.3.2. warunek określony w 8.1.1.2.3.2 zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek.
8.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia i innych dokumentów wymaganych w postępowaniu

8.3.1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wypełnionego formularza oferty o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
8.3.2. Ponadto do oferty należy załączyć:
8.3.2.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ,
8.3.2.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ,
8.3.2.3. oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz z podaniem firm podwykonawców lub informacją o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ,
8.3.2.4. wykaz doświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w pkt. 8.1.1.2.3.2 SIWZ, podlegającego ocenie punktowej w ramach kryterium oceny ofert, o którym mowa w pkt. 10.4.1 SIWZ zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ, złożony w oryginale,
8.3.2.5. dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, w przypadku pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie; - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
8.3.2.6. kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem potwierdzenia wniesienia wadium, w przypadku wnoszenia wadium w innej dopuszczonej formie niż pieniężna, dokument wadium należy dołączyć do oferty w oryginale wraz z kserokopią dokumentu wadium;
8.3.2.7. w przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów, potwierdzającego oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).

Powyższy dokument należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ.

8.3.2.8. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP- wg wzoru określonego w Załączniku nr 9 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

8.3.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

8.3.3.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.1.1.2.3SIWZ:
8.3.3.1.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, w zakresie wymaganym w punkcie 8.1.1.2.3.1 SIWZ – wykaz robót stanowi załącznik nr 10 do SIWZ,
8.3.3.1.2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie wymaganym w punkcie 8.1.1.2.3.2 SIWZ – wykaz osób stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.

8.3.3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
8.3.3.2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
- Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 8.3.3.1 SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 8.3.3.2.1 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w 8.3.3.2.1 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

Uwaga!
Zamawiający może:
- wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni), aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, o których mowa w pkt 8.3.3 SIWZ,
- jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

8.3.4. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu
W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt 12.14 SIWZ.

8.4. Informacje dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP.

8.4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
8.4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
8.4.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy.
8.4.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8.4.5. Nie podlega łączeniu doświadczenie Wykonawcy i doświadczenie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca. Inny podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi wykazać samodzielnie, że spełnia warunek określony w 8.1.1.2.3.1 SIWZ.
8.4.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
8.4.6.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
8.4.6.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w 8.4.1 SIWZ.
8.4.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 8.3.2.3 SIWZ.
8.4.8. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
8.4.9. W przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów, potwierdzającego oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
Powyższy dokument należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ.

8.5. Informacje dla Wykonawców, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

8.5.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz z podaniem firm podwykonawców lub informacją o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.
8.5.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w 8.3.2.3 SIWZ wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ, w którym zamieszcza informację o tych podwykonawcach.

8.6. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna/konsorcjum)

8.6.1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
8.6.1.1. podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej Pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
8.6.1.2. pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców (KRS, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). W/w pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
- ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
8.6.1.3. kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dotyczą lub Pełnomocnika;
8.6.1.4. korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty;
8.6.1.5. Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie;
8.6.1.6. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, oraz o których mowa w pkt 8.2.2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.1.1 SIWZ;
8.6.1.7. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.3.2.1 i 8.3.2.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;
8.6.1.8. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3.2.8 SIWZ składa każdy z Wykonawców.
8.6.1.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w pkt. 8.1.1.2.3.1 SIWZ zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek, nie podlega łączeniu doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
- warunek określony w pkt. 8.1.1.2.3.2 SIWZ zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek.
8.6.1.10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.3 SIWZ, przy czym:
8.6.1.10.1. dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 8.3.3.1 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.1.1.2.3.1 oraz 8.1.1.2.3.2 SIWZ.
8.6.1.10.2. dokumenty i oświadczenia o których mowa w 8.3.3.2 SIWZ składa każdy z nich.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia15 %
okres gwarancji25 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-25
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.dosir.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-25 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-25, 10:30, Warszawa ul. Kawęczyńska 44
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |