m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-11 , 14:18:36
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
- adresBolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 863 55 24
- faks(0-22) 863 55 28
- e-mailkancelaria@um.warszawa.pl
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aldona Kowalska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa
- lokal2
- telefon(0-22) 863-55-24
- emailA.kowalska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMałgorzata Pilarska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22)863 55 24
- emailMpilarska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa
- lokal2
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
PZ.26.2.35.2019 -
Wymiana istniejących pieców na paliwo stałe, na ogrzewanie etażowe kotły elektryczne z instalacją centralnego ogrzewania, grzejnikami i robotami towarzyszącymi budowlanymi, sanitarnymi i elektrycznymi w lokalach mieszkalnych budynków znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Opis zamówienia
1. Roboty budowlane:
- rozbiórka pieców kaflowych
- skucie nierówności betonu
- zamurowanie miejsc po zdemontowanej rurze kominowej w ścianach z cegieł
- wykonanie tynków w miejscu zamurowania
- uzupełnienie tynku na ścianach
- naprawa posadzki cementowej na zatarciem na gładko
- uzupełnienie miejscowe posadzki (deska,klepka,wykładzina)
- dwukrotne malowanie uzupełnionych tynków ścian
- usunięcie gruzu i odpadów z lokalu wraz z wywozem i utylizacją

2. Roboty elektryczne:
-sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-3 faz. Obwodu elektrycznego
- sprawdzenie stanu izolacji
- wymiana tablicy bezpiecznikowej ( ewentualnie licznikowej TM )
- wykucie i zaprawienie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
- ułożenie przewodów kabelkowych zasilających kocioł grzewczy elektryczny
- montaż kotła elektrycznego jedno lub dwufunkcyjnego na 1 faz lub 3 faz. z osprzętem
- montaż gniazd instalacyjnych ze stykiem ochronnym do kotła
- montaż wyłącznika nadprądowego ewentualnie różnicowo-prądowego
- pomiar rezystencji
- wykonanie dokumentacji powykonawczej(pomiary i oświadczenia) wymagane odpowiednimi przepisami

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawLokale mieszkalne będące w administrowaniu przez ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.00.00-3
45.33.00.00-9

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-10
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zawarcie umowy mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty, dla jednej i wszystkich szkód. Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia oraz dowód opłacenia składki. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dowodów opłacenia składki. W przypadku nie spełnienia warunków Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany za-wartej umowy ubezpieczenia.
b) Zdolności technicznej:
Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się wykonaniem z należytą starannością, a w szczególności zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu robot w przedmiocie zamówienia w budynku mieszkalnym, o wartości brutto min. 50 tys. zł każda.
W przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia. Ponadto Wykonawcy załączą dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
d) Zdolności zawodowej:
• Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi w branży elektrycznej, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, wymagane przepisami ustawy prawa budowlanego oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15.12.2000r.
• Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy, z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów, projektantów oraz pracowników administracji.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji i rękojmi40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-25
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.zgnwlochy.waw.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-26 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-26, 10:15, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, ul. Bolesława Chrobrego 7 (wejście ul. Milanowska 8a
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |