m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-11 , 14:18:55
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
- adresPowązkowska 43/45, 01-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 633-91-54
- faks(0-22) 633-44-91
- e-mailcmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl
- adres internetowyhttp://www.cmentarzekomunalne.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Patryk Kruszewski
- adresZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, www.cmentarzekomunalne.com.pl
- lokal5
- telefon(0-22)6339154 wew 127
- emailzamowienia@cmentarzekomunalne.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAndrzej Klakla
- adresZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa
- lokal18
- telefon(0-22) 633-91-54 w.131
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa
- lokal18
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, www.cmentarzekomunalne.com.pl
- lokal5
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont kapitalny pieca kremacyjnego nr 2 opalanego gazem ziemnym na Cmentarzu Komunalnym Północnym
Opis zamówienia
Zamówienie dotyczy remontu pieca kremacyjnego nr 2 opalanego gazem ziemnym na terenie Cmentarza Komunalnego Północnego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14. Piec został wykonany w 1995r. przez firmę TABO Incinerator AB z siedzibą w Uppsali Szwecja i wykonano na nim 29.600 kremacji. W marcu 2004 i lipcu 2009r. wykonano naprawy główne powyższego pieca. Od ostatniej naprawy głównej wykonano 16.900 kremacji. Podczas ostatniej naprawy głównej wymieniono oprogramowanie. Właścicielem oprogramowania jest firma TABO-CS.
1. Przedmiotem zamówienia są:
- Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn - CPV 50 53 00 00 - 9.
2. Warunki realizacji zamówienia.
Określa pkt 10 SIWZ.
3. Wymagany zakres zamówienia.
Zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ
4. Rękojmia i gwarancja.
4.1. Okres gwarancji na płyty podłogowe w komorze głównej nie może być krótszy niż 2000 kremacji.
4.2. Okres gwarancji na wymurówkę nie może być krótszy niż 4000 kremacji.
4.3. Na pozostałe prace należy udzielić rękojmi i gwarancji na okres nie krótszy niż 4 lata.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawCmentarz Komunalny Północny przy ul. Wóycickiego 14, Warszawa
Główny przedmiot (CPV)50.53.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania56 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Wykonawca spełnia warunki udziału określone w art. 22 ustawy PZP lub polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a.
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy PZP.
3. Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ((tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 369), chyba że wykaże, że istniejące między nim, a innymi członkami grupy biorącymi udział w niniejszym postępowaniu, powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, polegające na wykonaniu nowego pieca lub przeprowadzeniu remontu kapitalnego co najmniej jednego pieca kremacyjnego o wartości 500.000,00 zł brutto.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:
1. W celu wykazania spełniania warunku opisanego w pkt. 1 Wykonawca przedłoży wraz
z ofertą oświadczenie zgodne ze wzorem załącznika nr 3 do SIWZ.
2. W celu wykazania spełniania warunku opisanego w pkt. 2 Wykonawca przedłoży wraz
z ofertą oświadczenie zgodne ze wzorem załącznika nr 4 do SIWZ.
3. W celu wykazania spełniania warunku opisanego w pkt. 3 Wykonawca przedłoży
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert oświadczenie zgodne ze wzorem załącznika nr 5 do SIWZ oraz ewentualne dowody,
że istniejące między nim, a innymi członkami grupy biorącymi udział w niniejszym postępowaniu, powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
4. W celu wykazania spełniania warunku opisanego w pkt. 4 Wykonawca przedłoży wraz
z ofertą oświadczenie zgodne ze wzorem załącznika nr 7 do SIWZ.
5. Wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów złożą dokumenty zgodnie z pkt. 23 SIWZ.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą dokumenty zgodnie z pkt. 24 SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Skrócenie terminu realizacji zamówienia20 %
Dodatkowy okres gwarancji na podłogę10 %
Dodatkowy okres gwarancji na wymurówkę10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-19
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.cmentarzekomunalne.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-19 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2019-10-18
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-19, 13:00, Siedziba Zamawiającego, pokój Nr 31 /sala konferencyjna/
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |