m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Licytacja elektroniczna
Licytacja będzie prowadzona na stronie:http://aukcje.um.warszawa.pl
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-12 , 11:05:55
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bielany m. st. Warszawy
- adresŻeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 47 00 wew. 42 385
- faks(0-22) 325 44 80
- e-mailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Pietrzak
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal275
- telefon(0-22) 443 48 22
- emailepietrzak@um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Obsługa odbioru odpadów z butelkomatu i stacji do elektroodpadów
Opis zamówienia
1. Opróżnianie tub z odpadami w 3 stacjach do zbiórki elektroodpadów.
W poszczególnych tubach znajdują się odpady, tj. baterie, płyty cd, żarówki, telefony i ładowarki oraz tonery.
Częstotliwość minimalna opróżniania – raz w tygodniu lub na wezwanie Zamawiającego, w przypadku przepełnienia.
Stacje będą ustawione w następujących lokalizacjach: w okolicach stacji metra Młociny, stacji metra Słodowiec oraz przy budynku Urzędu Dzielnicy Bielany.

2. Opróżnianie butelkomatu z butelek plastikowych PET
Urządzenie kaucyjne, za każdą oddaną butelkę automat wydaje 0,01 zł.
Uzupełnienie monet należy do obowiązków Wykonawcy, do określonego limitu.
Częstotliwość minimalna opróżniania – raz w tygodniu lub na wezwanie Zamawiającego, w przypadku przepełnienia.
Butelkomat zostanie ustawiony w budynku CRS przy ul. Lindego.

3. Stacje i butelkomat będą opróżniane w każdy poniedziałek lub na wezwanie Zamawiającego

4. Pracownicy wykonujący przedmiot zamówienia powinni posiadać ubranie z widocznym logo firmy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, określony w pkt. III Ogłoszenia (stanowiący jednocześnie załącznik nr 4 do Ogłoszenia)
Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 55 555,55 Waluta: PLN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Informacje dodatkowe: I. Klauzula informacyjna W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl. 3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach prowadzenia i nadzoru nad postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego. 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; oraz innych wynikających z przepisów prawa obecnie obowiązującego; b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do niej wydanych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). e) na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych; 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. II. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami, są: a) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Marcin Domagała – z Wydziale Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany; b) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno - prawnych: Ewa Pietrzak – z Wydziału Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany.

ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
ZMIANA UMOWY: określone w § 10 wzoru umowy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
Wartość przedmiotowego zamówienia wynosi 55 555,55 PLN (netto) tj. 12 884,84 euro (netto) i jest odrębnym postępowaniem, stanowiącym część zamówienia ujętego w planie zamówień powyżej 30 tys. euro w kategorii: sprzątanie terenów zewnętrznych i odśnieżanie, którego łączna wartość wynosi 153 116,55 zł – 35 511,87 euro. W związku z powyższym Zamawiający przedmiotowe postepowanie prowadzi jak dla wartości mniejszej niż 221 000 euro.
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

KRYTERIA OCENY OFERT: Cena - 100,00 %
Miejsce realizacji zamówieniaWarszawa
Główny przedmiot (CPV)90.51.32.00-8
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-16
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Zasady postępowania w licytacji elektronicznej
Minimalna wysokość postąpień200,00 zł.
Liczba etapów licytacji elektronicznej1
Pozostałe informacje dotyczące zasad postępowania w licytacji elektronicznej
Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
http://aukcje.um.warszawa.pl
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
http://www.bielany.waw.pl
1. W trakcie licytacji Wykonawca podaje całkowitą cenę brutto (z VAT) za zakres określony w Pkt. II Ogłoszenia oraz wzorze umowy zawartym w Ogłoszeniu (stanowiącym równocześnie załącznik nr 4 do Ogłoszenia). Wynagrodzenie obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do terminowego wykonania przedmiotu umowy. 2. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 3. Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu 30.09.2019 r. o godz.10:00. Ostateczny termin licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. Zamawiający ustala czas trwania licytacji na 15 minut. Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia licytacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowanie wszyscy zaproszeni Wykonawcy. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą całkowitą cenę brutto za realizację całego zamówienia. 5. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy – wzór umowy zamieszczony został w treści niniejszego Ogłoszenia (stanowiącym równocześnie załącznik nr 4 do Ogłoszenia). 6. Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą jedynie w walucie polskiej. Dodatkowo nadmienia się, iż składanie ofert (postąpień) w licytacji elektronicznej musi być także wyrażone w walucie polskiej. 7. Minimalna wysokość postąpień – 200,00 zł 8. Cena wywoławcza: 60 000,00 zł
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja jednoetapowa Czas trwania: 15 minut

Cena wywoławcza (pole opcjonalne): 60000,00 zł.
W licytacji obowiązują następujące wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców
1. Wykonawca, pobiera ze wskazanej w ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony internetowej http://www.bielany.waw.pl wzór wniosku wraz z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Złożenie wniosku jednocześnie oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień umowy. Zamawiający, po weryfikacji nadesłanych wniosków, zaprasza do składania ofert (postąpień) wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej (data, godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji). Następnie za pośrednictwem operatora platformy aukcyjnej do zakwalifikowanych do udziału w licytacji Wykonawców (na adres e-mail osoby wskazanej we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) zostanie wysłana wiadomość wraz z instrukcją obsługi platformy aukcyjnej. Wykonawca zaproszony do udziału w licytacji elektronicznej, który nie składał wcześniej oferty w postepowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie umw.ezamawiajacy.pl, zostanie wstępnie zarejestrowany w bazie wykonawców OnePlace przez Zamawiającego i otrzyma prośbę o dokończenie procesu rejestracji, skierowaną na adres e-mail osoby upoważnionej do składania ofert w toku aukcji, podany wcześniej we wniosku. Kody dostępu do platformy aukcyjnej: 1) Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu do platformy aukcyjnej Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy – określony przez siebie. 2) O ewentualnych problemach z rejestracją należy niezwłocznie powiadomić osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami, której dane kontaktowe przekazane zostaną w zaproszeniu do składania ofert w licytacji elektrycznej. W dalszej kolejności, w terminie wyznaczonym w treści wiadomości, dla Wykonawców zaproszonych do udziału w licytacji elektronicznej zostanie zdefiniowana licytacja testowa. W trakcie licytacji testowej, dla zainteresowanych Wykonawców, operator platformy przeprowadzi telefonicznie szkolenie dotyczące zasad korzystania z platformy aukcyjnej, w czasie którego zostaną omówione zasady postępowania w trakcie licytacji elektronicznej.
W licytacji obowiązują następujące wymagania sprzętowe
2. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: – posiadać zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7/ Windows 8/ Windows 10; – w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/Windows8 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 10.0 lub nowszą z możliwością obsługi Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit. – w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy, siłą szyfrowania 128 bit; – zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe JAVA 32 bit w wersji 1.8.0_191 lub nowszej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługująca szyfrowanie; – posiadać dostęp do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe); 3. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, zgodnie z art.77 ustawy Pzp, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenie i inne informacje drogą elektroniczną, za pomocą platformy, na której prowadzona jest licytacja.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający NIE WYMAGA wniesienia ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
UMOWA(wzór) nr UD-III-WOŚ-B/III/4/7/26/WZP.……...../CRU…...../2019
zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)
zawarta w Warszawie w dniu ................................... 2019 r. pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnicą Bielany z siedzibą w Warszawie, przy ul. S. Żeromskiego 29, kod pocztowy 01-882, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640-00041, reprezentowanym przez:
1. …………………………….. – Burmistrza Dzielnicy Bielany na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy ………………………………. nr ………………………………….. ,
2. ……………………………. – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Bielany na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z ………………………., nr………………………………………………………..,
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a
Wykonawcą*, działającym pod firmą………….. NIP.............., REGON..............., KRS…………, z siedzibą ................... przy..................... na podstawie........................ reprezentowanym przez:..........................
a Panią/Panem* (imię i nazwisko, PESEL……………..….. NIP........................), zamieszkałą/ym w ………………..……, przy ul. ……………… działającą/ym pod firmą …………….……… na podstawie ……………………, która/y oświadcza, że jest uprawniona do podpisania niniejszej umowy, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,
o następującej treści:
*odpowiedni zapis będzie zastosowany w zależności od tego jaki podmiot złoży najkorzystniejszą ofertę.
§ 1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do obsługi odbioru odpadów
z butelkomatu i stacji do elektroodpadów.
2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zapewnić:
a) opróżnianie tub z odpadami w 3 stacjach do zbiórki elektroodpadów;
a. W poszczególnych tubach znajdują się odpady, tj. baterie, płyty cd, żarówki, telefony i ładowarki oraz tonery;
b. Minimalna częstotliwość opróżniania – raz w tygodniu lub na wezwanie Zamawiającego, w przypadku przepełnienia;
c. Lokalizacja stacji: w okolicach stacji metra Młociny, stacji metra Słodowiec oraz przy budynku Urzędu Dzielnicy Bielany.
b) opróżnianie butelkomatu z butelek plastikowych PET;
a. Urządzenie kaucyjne, za każdą oddaną butelkę automat wydaje 0,01 zł;
b. Uzupełnienie monet należy do obowiązków Wykonawcy, do określonego limitu;
c. Minimalna częstotliwość opróżniania – raz w tygodniu lub na wezwanie Zamawiającego, w przypadku przepełnienia;
d. Lokalizacja butelkomatu: budynek Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy
ul. Lindego 20.
c) stacje i butelkomat będą opróżniane w każdy poniedziałek lub na wezwanie Zamawiającego;
d) podczas wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia wywóz
i unieszkodliwienie zebranych odpadów komunalnych, zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustaw: z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) oraz 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.
3. Stosownie do art. 29 ust. 3a Pzp, w okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do skierowania przez siebie lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu następujących czynności:
1) opróżnianie stacji do elektroodpadów,
2) opróżnianie butelkomatu.
§ 2
Termin realizacji
Przedmiot umowy będzie zrealizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do 16 grudnia 2019 r.
§ 3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie brutto ……………….. zł (słownie: ……………………... złotych brutto). Powyższa kwota zawiera podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018 r. poz. 2174 z późn.zm.).
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie protokół odbioru końcowego bez wad, o którym mowa w § 7. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………… w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na:
Nabywca/Podatnik: Odbiorca/Płatnik:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Pl. Bankowy 3/5 ul. S. Żeromskiego 29,
00-950 Warszawa 01-882 Warszawa
NIP: 525-22-48-481
3. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać przedmiot umowy oraz numer umowy,
na podstawie której jest wystawiana.
4. Fakturę należy doręczyć najpóźniej w terminie 16.12.2019 r. do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, pok. 291-296, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.
5. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 4, za datę skutecznego doręczenia faktury Strony będą uznawać datę jej wpływu do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany m.st Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
8. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
9. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 4
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do terminu wskazanego w § 1 ust. 2 pkt c;
2) z tytułu niewykonania umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
3) z tytułu odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego,
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
4) z tytułu odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Wykonawcę, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
5) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy (z wadami) – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
2. W przypadku szkody przekraczającej wysokość kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Zapłacenie przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 5,
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.
4. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezależna od siebie, a Zamawiający
ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych określonych w ust. 1, na podstawie wystawionej noty księgowej z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca na powyższe wyraża zgodę.
§ 5
Oświadczenie Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza że: posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z największą starannością, rzetelnie i terminowo.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona przy udziale…………….. (zapis będzie miał zastosowanie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych podmiotów trzecich).
3. Na każde wezwanie Zamawiającego (w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu, że czynności o których mowa w § 1 ust. 3 umowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, tj.:
a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie przedmiotu składanego oświadczenia, datę jego złożenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania ,
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów
o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
4. Wykonawca, w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie w przedmiocie liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, którzy będą wykonywać czynności, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy. W sytuacji konieczności zmiany osób, w trakcie wykonywania czynności, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zatrudnić inne osoby na podstawie umowy o pracę, zaktualizować liczbę pracowników i przekazać Zamawiającemu w terminie do 7 dni nowe oświadczenie, co do liczby zatrudnionych na umowę o pracę pracowników.
§ 6
Osoby do kontaktu
1. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu:
1) Ze strony Zamawiającego: Katarzyna Gajewicz - Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, a w przypadku nieobecności Danuta Ćwik-Drzewiecka - Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
2) Ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………………...
2. Strony niniejszym upoważniają osoby wskazane w ust. 1 do podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
§ 7
Odbiór przedmiotu umowy
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całości przedmiotu umowy.
2. Wykonanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołem odbioru końcowego.
W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy, Wykonawca usunie wady najpóźniej
w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego.
3. Odbiór końcowy bez wad jest warunkiem wystawienia faktury końcowej i zapłaty za usługę objętą niniejszą umową.
§ 8
Podwykonawcy
1. Strony ustalają, że umowa zostanie wykonana przez Wykonawcę osobiście lub z udziałem podwykonawców.
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
3. Umowa z podwykonawcą powinna być zawarta na piśmie.
4. Wykonawca wraz z fakturą zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia w formie pisemnej o dokonaniu całkowitego rozliczenia z podwykonawcą.
5. Postanowienia, o których mowa w ust. 1-4 powyżej, stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.
§ 9
Odstąpienie od umowy
1. Strony ustalają, iż Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do ……………….. 2019 r., bez wyznaczania dodatkowych terminów w przypadkach:
1) braku realizacji umowy w terminie określonym w § 2,
2) wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z § 1 umowy.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy należy się zapłata za wykonaną część umowy.
§ 10
Zmiana umowy
1. Odstąpienie od umowy, zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się Strony.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Formy aneksu nie wymagają zmiany danych adresowych Wykonawcy, osób do współpracy
z obu Stron. Zmiany te nastąpią na podstawie jednostronnego, pisemnego powiadomienia.
4. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zmianie następujących danych zawartych w umowie:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;
4) likwidacji firmy Wykonawcy.
5. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych adresowych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi uznaje się za doręczoną.
§ 11
Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych
1. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., dalej: RODO), dla których Administratorem danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.
§ 13
Załączniki
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Raport z licytacji.
Zamawiający Wykonawca
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, wydane na podstawie przepisów ustawy o odpadach (Dz.U.2019.701 tj.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania podstaw wykluczenia Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia ww. dokumentu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji i działalności podmiotu realizującego zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 3521), o ile są aktualne. W przypadku wykonawców zagranicznych lub poleganiu na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będących jednocześnie podmiotami zagranicznymi na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów, lub wykonawca zagraniczny składa dokument, wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; W przypadku Wykonawców zagranicznych są oni zobowiązani do podania we wniosku rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanego przez Wykonawcę i pobranego samodzielnie przez Zamawiającego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający działając na podst. art. 26 ust 2f wstawy PZP wzywa do ZŁOŻENIA WRAZ Z WNIOSKIEM O DOPUSZCZENIE DO UDZIŁAU W LICYTACJI zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, wydanego na podstawie przepisów ustawy o odpadach (Dz.U.2019.701 tj.) w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postepowaniu, o którym mowa w pkt III.1.1) Ogłoszenia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym zał. Nr 1 do Ogłoszenia. 2. Inne dokumenty wymagane w postępowaniu: a)Jeżeli wniosek, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę/by działające na podstawie pełnomocnictwa, do wniosku należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku nie dopełnienia powyższego, po wyczerpaniu drogi wynikającej z art.26 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, powyższe będzie skutkowało nie dopuszczeniem Wykonawcy do udziału w licytacji elektronicznej. b) Analogicznie, jeżeli osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie trwania licytacji elektronicznej będzie osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa, albo inna osoba niż podpisująca wniosek (np. tylko jeden członek zarządu w przypadku wieloosobowej reprezentacji), należy dołączyć do wniosku albo najpóźniej na dzień przed dniem, w którym ma zostać przeprowadzona licytacja należy złożyć - pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, z którego wynikać będzie prawo do składania ofert w trakcie licytacji elektronicznej. W przypadku nie dopełnienia powyższego, tj. w sytuacji gdy najpóźniej na dzień przed dniem, w którym ma zostać przeprowadzona licytacja, nie zostanie złożone pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, Wykonawca nie zostanie dopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej. c) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia). W przypadku nie dopełnienia powyższego, po wyczerpaniu drogi wynikającej z art.26 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, powyższe będzie skutkowało nie dopuszczeniem Wykonawców do udziału w licytacji elektronicznej. d) Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji należy załączyć dokument/y potwierdzający/e, że osoba podpisująca wniosek i inne dokumenty lub oświadczenia lub udzielająca pełnomocnictwa - jest umocowana do reprezentowania Wykonawcy (w odniesieniu do pełnomocnictwa - była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielenia pełnomocnictwa), chyba że umocowanie wynika z dokumentu/ów dostępnego/ych dla Zamawiającego w myśl art.26 ust.6 ustawy Pzp. e) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawca składa o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym zał. Nr 2 do Ogłoszenia f) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału Wykonawca składa o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym zał. Nr 3 do Ogłoszenia 3. Zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Pzp: 1) Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu albo do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie powinien być załączony do wniosku i zawierać w szczególności wskazania: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; - wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 2) W przypadku złożenia wspólnego wniosku, w formularzu wniosku pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje. 3)Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 4) Żaden z Wykonawców składających wspólnie wniosek, nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1, pkt 2 i pkt. 4 ustawy Pzp. (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w sekcji III.3) Ogłoszenia oraz dokument, o którym mowa w sekcji III.4) Ogłoszenia składają wszyscy Wykonawcy składający wspólny wniosek). 4. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami sekcji III-pkt 3) oraz 7) Ogłoszenia, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone z wnioskiem potwierdzały, iż wniosek został podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty wskazane w sekcji III-pkt 3) oraz 7) Ogłoszenia Wykonawcy zagraniczni składają wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Zasady przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 1) Treść wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z pozostałymi załącznikami, można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: http://www.bielany.waw.pl 2) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. 3) Wniosek oraz wszelkie wymagane dokumenty muszą spełniać następujące wymogi: a) musi zostać sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem, b) wniosek i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. 4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art.22 ust. 1 ustawy, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca. 5) Osobą stwierdzającą zgodność kopii dokumentu z oryginałem musi być osoba/y upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym firmy lub zgodnie z pełnomocnictwem. 6) Poprawki lub zmiany (również przy użycia korektora) powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e wniosek. 7) Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 8) Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej co najmniej nazwą przedmiotu zamówienia. 9) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej w ogłoszeniu ustawą. 10) Nr sprawy UD-III-WZP.271.60.2019.EPI - Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym, powoływać się na wskazany nr sprawy.
IV Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2019-09-20 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 2019-09-30 godzina 10:00
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej 2019-09-30 godzina 10:15
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Zamawiający przewiduje zamknięcie licytacji elektronicznej w dniu 2019-09-30 o godz.10:15. Dodatkowe informacje zawarte zostały w punkcie dotyczącym zasad postępowania w licytacji elektronicznej.
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |