m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-12 , 12:27:40
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wola m.st. Warszawy
- adresal. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 35 682
- faks(0-22) 44 35 600
- e-mailzp.wola@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Serafin - Chwała
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal220
- telefon(0-22)4435684
- emailachwala@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJacek Sikorski
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal50
- telefon(0-22)5048349
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal220
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal220
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie robót budowlanych pn.: „modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy Wola – przebudowa Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Syreny 18” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18” sprawa znak 53/ZP/19.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa parteru budynku przy ul. Syreny 18 w Warszawie w celu usprawnienia funkcjonowania działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Wola. 1.1. Charakterystyka obiektu Remontowane pomieszczenia zlokalizowane są na parterze budynku przy ul. Syreny 18. Wejścia do budynku zlokalizowane są od strony ul. Syreny natomiast wyjście ewakuacyjne od strony podwórka. Ściany konstrukcyjne w budynku murowane o grubości 48 cm. Ściany działowe murowane o grubości ok. 12 cm i płyt G-K. Kubatura: parter 1467,00 m3, piwnice 403 m3. Powierzchnia całkowita: parter 572 m2, piwnice 290 m2. Powierzchnia użytkowa biurowa: parter 250 m2. Budynek jest wyposażony w instalacje: wod-kan, co., ppoż, wentylację mechaniczną oraz inst. elektryczną, gazową i teletechniczną. 1.2. Zakres robót obejmuje: 1) Roboty budowlane: a) Przebudowę pomieszczenia nr 24 na dwa niezależne pokoje wraz z przedsionkiem. b) Utworzenie nowej Sali obsługi petentów nr 31. c) Utworzenie nowej Sali obsługi petentów nr 3. d) Przebudowę pomieszczeń nr 6, nr 7 i nr 8 na nowa salę konferencyjną nr 6. e) Przebudowę pomieszczeń nr 1, nr 2 i nr 32 na poczekalnię nr 1. 2) Roboty sanitarne: a) Przebudowę instalacji wentylacji. b) Przebudowę instalacji wod. - kan. dla potrzeb aneksu kuchennego. 3) Roboty elektryczne: a) Tablica TK1 do zasilania sieci dedykowanej DATA. b) Instalację zasilania tablicy TK1 z tablicy TE. c) Instalację oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego. d) Instalację gniazd wtykowych jednofazowych oraz gniazd DATA. 4) Informacje dodatkowe: a) W Sali konferencyjnej przewidziano posadzkę z paneli podłogowych o parametrach: - klasa użytkowania 32, - grubość minimum 8 mm, - panel musi być zabezpieczony przed penetracją wody. b) Gładź gipsowa ma być położona tylko na nowych ścianach w ilości 204,26 m2 Natomiast wszystkie ściany mają być pomalowane w całości w ilości 606,66 m2 c) W pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie nie dopuszcza się wentylacji grawitacyjnej. Kratka powinna być zamurowana. d) Wykonawca ma wykonać pomiary instalacji wentylacji na całym piętrze. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz sposób i warunki realizacji określają: 1) Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ, tj.: a) Projekt budowlany - wykonawczy modernizacji siedziby Urzędu Dzielnicy Wola przy ul. Syreny 18 wraz z załącznikami, b) Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót, c) Przedmiar robót (przedmiar ma charakter pomocniczy). Zamawiający informuje, że nie jest w posiadaniu przedmiarów w wersji ATH. 2) Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z w/w dokumentacją projektową, wzorem umowy oraz miejscem przyszłych robót budowlanych. 1.4. UWAGA! 1) Montaż urządzeń klimatyzacji został wyłączony z realizacji (wszystkie wzmianki w projekcie i STWIOR zostały wykreślone). Roboty dotyczące klimatyzacji nie są objęte niniejszym zamówieniem i nie należy tych robót uwzględniać przy wyliczaniu ceny oferty. 2) Roboty hałaśliwe i uciążliwe dla pracowników i interesantów nie mogą być wykonywane w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Wola czyli od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Większość prac będzie musiała być wykonywana po godz.16.00, poza godzinami pracy Urzędu. 1.5. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, wykonujące czynności związane z montażem instalacji elektrycznych, montażem instalacji sanitarnych i pracami ogólnobudowlanymi były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26.06. 974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 1.6. Zgodnie z treścią § 3 ust. 2 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) przez cały okres trwania umowy, który obejmować będzie jego odpowiedzialność kontraktowa i deliktową. 1.7. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 301.317,61 zł. 2. Gwarancja i rękojmia: Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonywany przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy. Wykonawca może zaproponować wydłużenie okresu gwarancji do 60 miesięcy. Okres gwarancji stanowi drugie kryterium oceny ofert – patrz Część XIII SIWZ. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego wynosi 5 lat od podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały. Wykonawca może dostarczyć ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Adres:Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, pok. Nr 220 - Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wola.
4. Podwykonawcy: 1) Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy, wskazał Zamawiającemu czy zamówienie wykona własnymi siłami, czy też zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia – należy wówczas wskazać zakres przewidziany do realizacji przez Podwykonawców oraz firmę Podwykonawcy (o ile będą mu znane). 3) Dopuszcza się na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Zamawiający we wzorze umowy określił wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 5) Zamawiający we wzorze umowy określił informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu.
5. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)- Tak.
6. Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian wskazane są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa; b) z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy może się Pan/Pani skontaktować za pomocą adresu, e-mail: iod@um.warszawa.pl ; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Dzielnica Wola
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.00.00-1
45.33.00.00-9
45.33.12.10-
45.31.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-13
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium7300,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o min. wartości brutto 250.000,00 zł* ( słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) polegającą na remoncie lub modernizacji lub budowie lub przebudowie budynku**. * W przypadku, gdy kwoty w złożonych dokumentach podane będą w innej walucie niż złoty polski – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień wszczęcia postępowania. ** Zamawiający przez budynek rozumie, zgodnie z ar. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć wypełniony Formularz „Doświadczenie personelu kluczowego”, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ (formularz ten nie podlega uzupełnieniu). Kryterium „doświadczenie personelu kluczowego” stanowi kryterium oceny ofert i będzie rozpatrywane na podstawie informacji dotyczących posiadanego doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku Kierownika robót, która musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, zawartych w Formularzu „Doświadczenie personelu kluczowego".
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. ETAP SKŁADANIA OFERT 1) Wykonawca składa ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w Części X SIWZ, składa się ona z wypełnionego Formularza ofertowego o treści zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wypełnionego Formularza „Doświadczenie personelu kluczowego”, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ (ww. formularze nie podlegają uzupełnieniu po upływie terminu składania ofert). 2) Ponadto, do oferty należy dołączyć: a) Dokument (np. Pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej itp.) potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych załączonych do oferty dokumentów. b) oryginał dokumentu w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej. c) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załączniki nr 2a) i 2b) do SIWZ), oraz musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności załączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, należy złożyć na piśmie w formie oryginału, a jego treść musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę oddania Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu. Zamawiający wymaga aby składany dokument wskazywał w szczególności: - sposób wykorzystania zasobów przez Wykonawcę oraz zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - jakie prace wykona podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Uwaga! 3) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Ww. oświadczenie powinno być złożone: a) w oryginale (w formie pisemnej) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, b) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem, c) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców w zakresie oświadczenia, które każdego z nich dotyczy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Oferta wspólna (np. konsorcjum lub spółka cywilna): Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym: 1) oświadczenie, o którym mowa w części III.3. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców oddzielnie, 2) oświadczenie, o którym mowa powyżej w ppkt 3, składa każdy z Wykonawców oddzielnie (dotyczy przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej), 3) pozostałe oświadczenia i dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji24 %
Doświadczenie personelu kluczowego16 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-27
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wola.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-27 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-27, 09:30, Siedziba Zamawiającego pok. 110 Al. Solidarności 90, Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |