m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-12 , 13:38:48
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bielany m. st. Warszawy
- adresŻeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 47 00 wew. 42 385
- faks(0-22) 325 44 80
- e-mailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mariola Malec
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
- telefon
- emailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Kościesza
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal296
- telefon(0-22)3254383
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95
Opis zamówienia
Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania, pn. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95”, etap II. W ramach inwestycji należy wykonać w szczególności niżej wymienione prace:
1) wykonanie robót ziemnych związanych z przygotowaniem terenu pod nawierzchnię typu eko-kratka,
2) wykonanie robót ziemnych związanych z przygotowaniem terenu pod nasadzenia zieleni (drzew i krzewów),
3) wykonanie robót ziemnych związanych z przygotowaniem terenu pod montaż 2 trampolin ziemnych dla młodszych dzieci,
4) dostawa i montaż certyfikowanych urządzeń zabawowych spełniających wymogi Normy PN-EN 1176 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań;
5) wykonanie nawierzchni typu eko-kratka przystosowanej do ruchu pojazdów ˜61m2
6) nawiezienie ziemi urodzajnej pod nasadzenia,
7) ręczne rozrzucenie kory wokół nasadzeń,
8) montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych i elementów małej architektury,
9) wykonanie bezpiecznego zadaszenia piaskownicy,
10) montaż ławek z oparciem odpowiadających kształtem i kolorem do już istniejących na placu zabaw, w celu zachowania estetyki przestrzeni – 15 szt.
11) montaż ziemnych, kwadratowych trampolin dla młodszych dzieci – 2 szt.
12) załadunek i wywóz urobku z korytowania,
13) roboty porządkowe na terenie placu zabaw,
14) wykonanie nasadzeń roślinnych wraz z koronowaniem i palikowaniem (3 paliki, poprzeczki, taśma elastyczna).

Z uwagi na to, że plac zabaw przy ul. Broniewskiego 95, jest obecnie na gwarancji, wszelkie prace związane z modernizacją placu zabaw etap II , należy wykonać ze szczególną ostrożnością, tak aby nie uszkodzić nawierzchni amortyzującej upadki oraz ukorzenionej trawy z rolki znajdujących się na terenie placu zabaw.
Istnieje brak możliwości wprowadzenia sprzętu ciężkiego (koparki, samochody ciężarowe itp.) na teren ww. inwestycji.

Przedmiot zamówienia ma być dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników obiektu. Plac zabaw jest dostępny dla osób niepełnosprawnych we wszystkich miejscach poprzez rezygnację z użycia progów wszelkiego rodzaju oraz stopni schodowych. Dostęp do ławek – bezpośrednio z powierzchni ścieżek bez konieczności pokonywania wystających obrzeży.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz dokumentacja projektowa opracowana przez mgr inż. Leszka Kapczyńskiego która obejmuje opracowania:
1. Projekt wykonawczy - załącznik nr 9 do SIWZ,
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ,
W przypadku ewentualnych niezgodności pomiędzy tymi dokumentami, wiodącym jest Projekt Wykonawczy.

UWAGA: Powyższa dokumentacja może być wykorzystana tylko do celów udzielenia zamówienia publicznego.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający wymaga w okresie prowadzenia robót budowlanych skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnionej/ych (pod pojęciem „zatrudnionej/ych” należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy (Dz. U. 2018 poz. 708 z późn. zm.) pracowników do wykonywania n/w czynności:
1) wykonanie zadaszenia piaskownicy,
2) montaż elementów małej architektury,
3) wykonanie ręcznych prac ziemnych przygotowujących glebę do nasadzenia zieleni (drzew i krzewów),
4) nasadzenia zieleni (drzew i krzewów),
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

2. Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady, liczony od daty odbioru ostatecznego robót. Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji i rękojmi za wady za co otrzyma dodatkowe punkty podczas oceny oferty zgodnie z zasadami określonymi w CZĘŚCI V SIWZ.
3. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 23.12.2019 r.
4. Dodatkowe kody CPV: 77310000-6

INFORMACJE DODATKOWE:
1) Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK
1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej,
w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się Strony.
2. Zmiany istotne umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poza określonymi w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych są zakazane, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian:
1) zmiana osób, o których mowa w § 8 umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika robót, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2) umowy może nastąpić z przyczyn losowych z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany, a ponadto osoba ta musi spełniać wymaganie zawarte w SIWZ i posiadać doświadczenie nie mniejsze niż uznano przy ocenie ofert.
2) zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że: proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz iż brak jest podstaw wykluczenia tego podmiotu (w tym celu Wykonawca przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy Pzp. i dokumenty, jeśli będą żądane),
3) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
4) w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty, ściany szczelne), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 3 umowy oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie w robotach, Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 poprzez przedłużenie o okres tego opóźnienia,
5) zmiana terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, bądź w wyniku np. zmiany przepisów, które wejdą w życie na etapie realizacji robót, bądź innych sytuacji za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca - wystąpi konieczność zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczności będą miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) jeżeli zmiany dokonane w oparciu o art. 144 Pzp spowodują konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, które wstrzymają lub opóźnią realizację przedmiotu umowy o czas niezbędny na wykonanie tych robót,
c) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
6) jeżeli zmiany umowy, dokonane w oparciu o art. 144 Pzp wiążą się ze zmianą wynagrodzenia, zostanie ono ustalone wg następujących zasad:
a) Jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego przez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia osobie nadzorującej realizację umowy ze strony Zamawiającego,
b) Jeżeli nie można wycenić prac w oparciu o lit. a), Wykonawca powinien przedłożyć
do akceptacji osoby wskazanej przez Zamawiającego w § 8 ust. 1 pkt a, kalkulację ceny jednostkowej z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud itp.) dla Warszawy lub jeżeli nie ma takiej możliwości cen producenta aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.
c) Wykonawca wykona wyliczeń wg zasad, o których mowa powyżej oraz przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty przed ich rozpoczęciem,
d) Jeżeli kalkulacja będzie sporządzona wadliwie, Zamawiający dokona korekty kalkulacji stosując zasady, o których mowa w tym punkcie.
4. Zamawiający jest uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego jeżeli doszłoby do niewykonania części robót oraz w przypadku zmian, o których mowa w art.144 Pzp.
5. Jeżeli Wykonawca uważa, iż zaistniała przyczyna do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 3 pkt. 4) lub pkt. 5) oraz pkt. 6), zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
o zasady wymienione w ust. 3 pkt 6) informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
9. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu na żądanie dokumentacji, o której mowa w ust. 8 i przekazania jej kopii.
10. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
11. Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 3 nie powodują zmiany terminu realizacji umowy.
12. Formy aneksu nie wymagają zmiany danych adresowych Wykonawcy. Zmiany te nastąpią na podstawie jednostronnego, pisemnego powiadomienia.
13. Wykonawca jest zobowiązany w czasie trwania umowy i w okresie rękojmi i gwarancji do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
4) likwidacji firmy Wykonawcy.
14. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych adresowych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego na adres wskazany
w niniejszej umowie uznaje się za doręczoną.

2) Zamówienie NIE dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
3) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - NIE.
4) Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) www.bielany.waw.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielany.waw.pl
5) Składnie oferty należy przesłać elektronicznie: NIE. Wymagane jest przesłanie ofert w inny sposób: TAK. Inny sposób: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.2188 ze zm.) osobiście lub za pośrednictwem posłańca (oferta musi być złożona w formie pisemnej). Adres: ul. S. Żeromskiego 29 (pokój nr 276), 01-882 Warszawa. Oferty należy składać w języku polskim.
6) Komunikacja elektroniczna NIE wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne.
7) NIE wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.
8) Nie wymaga się złożenia oferty wariantowej.
9) NIE przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6.
10) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art.24 ust.5 pkt 1), 2) i 4) ustawy PZP.
11) NIE przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
12) NIE przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
13) NIE przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
14) Zamówienie podlega sumowaniu w ramach robót budowlanych w kategorii „Place zabaw, siłownie plenerowe, itp. wykonywane na różnych obiektach budowlanych - podobne rodzajowo”.
15) Zastosowanie procedury, o której mowa w art.24aa ust.1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): TAK.
16) Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami, są:
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Anna Kościesza – Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany;
w zakresie dotyczącym zagadnień formalno - prawnych:
Mariola Malec – Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany.
adres kontaktowy: email: bielany.zamowienia@um.warszawa.pl; fax. (022) 325 44 80, mając na uwadze, że zawsze dopuszczalna jest forma pisemna na adres wskazany w Części I pkt 1.2) SIWZ.
17) Całkowita wartość zamówienia bez VAT: 203 252,03 zł.;
18) Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.62.2019.MMA

19) Klauzula informacyjna
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.
3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach prowadzenia i nadzoru nad postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; oraz innych wynikających z przepisów prawa obecnie obowiązującego;
b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do niej wydanych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności
ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
e) na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPlac zabaw ul. Broniewskiego 95, Dzielnica Bielany m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.11.27.23-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.00.00.00-7
45.22.38.00-4
37.53.52.00-9
45.11.27.10-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-23
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium6000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
A) Zdolność techniczna: za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (zakończyli) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą min. na: budowie lub przebudowie lub remoncie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 j.t. ze zm.) lub modernizacji – placu/ów zabaw na kwotę co najmniej 175 000,00 złotych brutto w tym nasadzenia drzew i krzewów na kwotę co najmniej 25 000,00 złotych brutto;

„(…) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)” – wyrok sygn.. akt KIO 905/17, sygn. Akt KIO 925/17, syng. Akt KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość zgodnie ze średnim kursem walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
B) Zdolność zawodowa:
Za spełniających warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 209 z późn. zm.) lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów – do sprawowania funkcji kierownika robót tj. posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie;
Kwalifikacje zawodowe osoby, o których mowa powyżej obywatela państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej obywatelami państw członkowskich, mogą być sprawowane na podstawie uprawnień nabytych w tych państwach, jeśli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), z wyjątkiem zasad wynikających z art.20a ust.1 ustawy o samorządach architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1946 ze zm.). Zgodnie ze wskazanym przepisem, obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego „świadczeniem usług trans granicznych”, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: TAK
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: TAK
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp TAK Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp).
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp).

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy chyba, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych;
2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
4. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
5. W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa dokumenty o których mowa w Sekcji III.4) pkt 1-4 Ogłoszenia.
6. W przypadku wykonawców zagranicznych lub poleganiu na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będących jednocześnie podmiotami zagranicznymi na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów, lub wykonawca zagraniczny składa dokumenty, o których mowa w Sekcji III.4) pkt 1- 4 Ogłoszenia, z tym że:
a) Zamiast dokumentów wymienionych w Sekcji III.4) pkt 2 Ogłoszenia, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca/podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Zamiast dokumentu wymienionego w Sekcji III.4) pkt 1 Ogłoszenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca/podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.4) pkt 6. lit. a), b) Ogłoszenia zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy/podmiotu, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy/podmiotu lub miejsce zamieszkania tej osoby, przy uwzględnieniu okresów ważności przypisanych w powyższych lit. a), b) poszczególnym dokumentom.
d) Wykonawca/podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Sekcji III.4) pkt 2 Ogłoszenia, składa dokument o którym mowa w Sekcji III.4) pkt 6 lit. a) Ogłoszenia, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13 i 14 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
Uwaga! Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Sekcji III.4) Ogłoszenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji i działalności podmiotu realizującego zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 3521).
W przypadku Wykonawców zagranicznych są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych (o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2. Wykaz osób (o treści zgodnej z załącznikiem nr 5 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Uwaga!
Zamawiający:
- wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w SEKCJI III.4) i SEKCJI III.5.1) Ogłoszenia, potwierdzających okoliczności o których mowa w art.25 ust.1 ustawy PZP;
- jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP:
Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wraz z Ofertą, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (oprócz oświadczeń, o których mowa w Sekcji III.3) Ogłoszenia), należy złożyć:
1.1. Dokument/y potwierdzające, że osoba/y podpisująca/e ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy złożyć odpowiednie dokumenty.
1.2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ust. 1 ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu dokument (w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia). Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych Wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.
Z przedłożonego dokumentu musi wynikać w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia lub kwalifikacji zawodowych, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonych warunków udziału w postępowaniu - stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
1.3. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów na to, że:
a) zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą;
b) zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej;
c) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.

2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23) ustawy PZP – wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
UWAGA! Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację już wraz z ofertą na odpowiednio wypełnionym i podpisanym wzorze, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Wykonawcy zagraniczni. Wykonawca zagraniczny składa odpowiednio oświadczenie/dokumenty zgodnie z zapisami Sekcji III – pkt 3), 4), 5) oraz 7) Ogłoszenia.
4. Oferta wspólna.
4.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art.23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazania:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
- ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
c) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
d) W odniesieniu do warunków określonych w Części III pkt 1.2.3 SIWZ wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców - nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno, zatem oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą złożyć wspólnie.
e) Oświadczenia, (inne niż opisane w lit. f), wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
f) Oświadczenia, o którym mowa w Części III – pkt 1.3.2. oraz 1.6.2. SIWZ tj. dotyczące niepodleganiu wykluczeniu i przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie (odrębnie). Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Części III pkt 1.5.1. SIWZ składane na wezwanie Zamawiającego, każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie.
g) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika (jeśli posiada umocowanie do dokonania niniejszego w imieniu Wykonawcy).
h) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w lit.g), muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
4.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
4.3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady30 %
Doświadczenie kierownika robót10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-27
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.bielany.waw.pl/page/37,zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro.html?id=1565
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-27 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-27, 13:30, W siedzibie zamawiającego, ul. S. Żeromskiego 29, sala 352 piętro III
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |