m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-12 , 14:02:58
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
- adresTrakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 500 62 34
- faks(0-22) 613-24-52
- e-mailwawer.zgn@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://zgn-wawer.pl/
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Czesław Rogala
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 500-62-41
- emailwawer.zgn.nz@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychCzesław Rogala
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 500-62-41
- emailwawer.zgn.nz@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Monitoring środowiska, sprzątanie wysypisk śmieci
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Monitoring stanu środowiska, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy, sprzątanie wyznaczonych terenów wraz z zapewnieniem pracownikom niezbędnego sprzętu, bezzwłoczne usuwanie dzikich wysypisk i zanieczyszczeń wskazanych w pisemnych zgłoszeniach przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Zarząd Oczyszczania Miasta zlokalizowanych na terenie dzielnicy Wawer.
3.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
- patrolowanie pojazdem mechanicznym terenów będących we władaniu m. st. Warszawy,
- transport osób, przewóz narzędzi, worków i wyposażenia BHP,
- sprzątanie wyznaczonych terenów,
- utrzymanie czystości na terenie nieruchomości przy ul. Włókienniczej 54 i dwóch parkingach przy ul. Włókienniczej,
- utrzymanie zieleni dwóch miejsc pamięci narodowej,
- usuwanie wskazanych wysypisk śmieci.
Szczegółowy opis i zakres usług zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)78.75.00.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania92 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
6.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust 1b pkt 1; pkt 2; pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Spełnienie ww warunku ocenione będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy, (sporządzonego wg. wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ), wchodzącego w skład oferty lub dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6.1.2. Dysponują każdego dnia wykonywania usług minimum 18 osobami niepełnosprawnymi zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi zatrudniać minimum 50% ogółu pracowników zatrudnionych w firmie, stanowiących osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zatrudnione zgodnie są z w/w przepisami.
6.1.3. Wykonali lub nadal wykonują (przedstawić wykaz głównych wykonanych usług) w ostatnich 3 latach przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, główne usługi stanowiące przedmiot zamówienia jako generalny wykonawca lub podwykonawca – w tym co najmniej 3 usługi, polegające na wykonywaniu usług monitoringu stanu środowiska, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy, wycinka krzaków, sprzątanie wyznaczonych terenów wraz z zapewnieniem pracownikom niezbędnego sprzętu, bezzwłoczne usuwanie dzikich wysypisk i zanieczyszczeń - każda o wartości co najmniej 150 tys. zł brutto. Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) lub dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane z należytą starannością i prawidłowo ukończone.
6.1.4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym tj. minimum trzy pojazdy mechaniczne dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażone w miejsca siedzące dla sześciu osób plus kierowca oraz posiada skrzynię ładunkową. Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ) lub dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza potwierdzających, że dysponuje potencjałem technicznym opisanym w pkt 6.1.4. SIWZ.
6.1.5.Posiadają koncesje lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) lub dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza potwierdzających spełnienie tego warunku. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest dostarczyć aktualną decyzję w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach do 28 lutego 2019 roku.
6.1.6.Posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) lub dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza potwierdzających spełnienie tego warunku.
6.1.7. Posiadają własną sortownię odpadów lub podpisaną umowę z sortownią na odbiór odpadów zebranych z terenu dzielnicy. Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) lub dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza potwierdzających spełnienie tego warunku na podstawie ksero dokumentów umożliwiających dostęp do sortowni.
6.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ lub dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6.3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (związanej z przedmiotem zamówienia), dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za wszelkie zawinione przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na kwotę nie niższą niż 200 tysięcy złotych. Spełnienie tego warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonej do oferty ksero polisy lub innego dokumentu określonego w pkt. 9.1.14 SIWZ.
6.4. Ponadto od Wykonawcy wymagane jest:
6.4.1. Spełnienie i przyjęcie warunków określonych w niniejszej SIWZ oraz załączonym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.
6.4.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1 i 2 oraz ust 1b pkt 1; pkt 2; pkt 3, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust 1-6 ustawy Pzp, powinien przedłożyć w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby składany dokument:
- wskazywał adres którego dotyczy
- zwierał informację, który zasób jest udostępniany przez dany podmiot,
- w przypadku udostępniania wiedzy i doświadczenia określał konkretną formę udziału ww podmiotu w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo itp.),
- jaki stosunek łączy Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt, inne).
6.5. Zamawiający informuje , że spełnienie warunków zapisanych w pkt 6.1.1-6.1.7. w niniejszym postępowaniu przetargowym nastąpi wyłącznie wtedy gdy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności technicznych klub zawodowych lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą przesłanki wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13 – 22.
3)W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolno0ściach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.6. Zgodnie z art. 26 ust 2e Ustawy, podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6.7. Informacje dodatkowe
6.7.1. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6.7.2. Ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne oraz wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a.
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców wymienionych w art. 22 ust. 2 Ustawy.
6.7.3. Wymagania dot. zatrudnienia osób na umowę o pracę
Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić, na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, przez cały okres obowiązywania umowy osoby, które będą wykonywały bezpośrednio prace wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1 do SIWZ):
Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące bezpośrednio czynności - pięciu pracowników przeznaczonych do wykonywania czynności sprzątania i monitoringu środowiska, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej Wykonawcy.
6.7.4. Dokument składany bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacji z sesji otwarcia ofert)
Wykonawca w terminie trzech dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących: kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach przekazuje zamawiającemu oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23, który należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie – załącznik Nr 9 do SIWZ.
W przypadku przynależności do grupy kapitałowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Jeżeli wykonawca złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Ilość przejechnych km w ciągu tygodnia10 %
Aspekt społeczny-ilość zatrudnionych na umowę o pracę osób niepełnosprawnych30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-19
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: zgn-wawer.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-20 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-20, 10:30, Siedziba zamawiajacego lok 25
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |