m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-12 , 15:58:47
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
- adresul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 569-14-00
- faks(0-22) 569-14-01
- e-mailzmid@zmid.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zmid.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Manuella Szymaniak
- adresZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal123
- telefon22/ 56-91-430
- emailmszymaniak@zmid.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal27
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi związanymi z rozbudową ul. Racławickiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Sierpińskiego.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi związanymi z rozbudową ul. Racławickiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Sierpińskiego wraz z rozbudową ul. Harfowej oraz przebudową ul. Grójeckiej i kolidującej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej.
1.Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z uwzględnieniem spełniania wymogów Prawa budowlanego, w tym pełnienie Nadzoru Inwestorskiego, a także wymogów Prawa zamówień publicznych, wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz Kontraktu zawartego z Wykonawcą robót budowlanych, w zakresie rozbudowy ul. Racławickiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Sierpińskiego wraz z rozbudową ul. Harfowej oraz przebudową ul. Grójeckiej, łącznie z kontrolowaniem rozliczeń budowy, nad następującymi robotami:
1.1. roboty drogowe,
1.2. przebudowa torowiska tramwajowego,
1.3. stała organizacja ruchu,
1.4. zieleń drogowa,
1.5. budowa kanalizacji deszczowej,
1.6. zabezpieczenie i przebudowa sieci wodociągowej,
1.7. przebudowa kanału ogólnospławnego,
1.8. przebudowa sieci elektroenergetycznej,
1.9. przebudowa oświetlenia,
1.10. sygnalizacja świetlna.

Zakres szczegółowy przedmiotu zamówienia został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.54.00.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.51.00.00-6
71.24.70.00-1

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania106 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1900,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału:

I.ZDOLNOŚĆ DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ, W TYM WYMOGI ZWIĄZANE Z WPISEM DO REJESTRU ZAWODOWEGO LUB HANDLOWEGO:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz z art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

II.SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA
Wykonawca posiada opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000 zł.
Wartość podana w walucie innej niż PLN w dokumencie potwierdzającym spełnienie warunku będzie przeliczona na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

III.ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE
1.Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował z należytą starannością po min. 1 usłudze, polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu o złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, to jest nad:
a) budową lub rozbudową lub przebudową skrzyżowania dwujezdniowej drogi klasy co najmniej Z z drogą klasy co najmniej L wraz z budową sygnalizacji świetlnej;
b) budową lub przebudową torowiska tramwajowego o długości co najmniej 100 m.
Wykonawca winien wykazać doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu nad każdą z budów wymienionych w pkt a), b) powyżej.
Dopuszcza się wykazanie doświadczenia na budowach opisanych w pkt a), b) w ramach różnych umów.
2.Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia oraz spełniają minimalne wymagania:
FUNKCJA: Inspektor nadzoru robót drogowych – Inżynier Rezydent (koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego); WYMAGANA LICZBA OSÓB: 1 ; WYKSZTAŁCENIE: wyższe ; KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE: co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych, przy czym co najmniej 1 kontrakt w zakresie budowy lub rozbudowy lub przebudowy skrzyżowania dwujezdniowej drogi klasy co najmniej Z z drogą klasy co najmniej L wraz z budową sygnalizacji świetlnej.
FUNKCJA: Inspektor nadzoru robót torowych; WYMAGANA LICZBA OSÓB: 1 ; WYKSZTAŁCENIE: wyższe ; KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE: co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych, przy czym co najmniej 1 kontrakt w zakresie budowy lub przebudowy torowiska tramwajowego o długości co najmniej 100 m.


Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj. :
1.W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt. II - dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
2.W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt. III ppkt. 1- Wykonawca składa wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczeń wykonawcy.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt. III ppkt. 2 – wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do wykonania usługi, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tą osobą.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
badania własne40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-20
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zmid.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-20 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-20, 10:30, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, Warszawa, ul. Sokratesa 15, sala konferencyjna pok. nr 130
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |