m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-12 , 15:59:14
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Glinka
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
- telefon(0-22)443-73-33
- emailiglinka@ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMonika Wiechowska
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal429
- telefon(0-22)7335
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalWOM, parter - stanowiska 1 do 5
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Sprzątanie obiektów Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy Al. KEN 61
i ul. Dereniowej 52/54 wraz ze sprzątaniem terenów zewnętrznych wokół Urzędu przy Al. KEN 61”
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie obiektów Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy Al. KEN 61 i ul. Dereniowej 52/54 wraz ze sprzątaniem terenów zewnętrznych wokół Urzędu przy Al. KEN 61.
Obowiązki Wykonawcy:
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z:
1) wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym m.in. z przepisów ustawy p.poż, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów Unii Europejskiej,
2) ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu przetargowym,
3) należytą starannością, rzetelnością, najlepszą wiedzą oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego,
4) zaleceniami osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą, w tym również zgłaszanymi w formie ustnej podczas wykonywania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania usług terminowo oraz przy użyciu własnego sprzętu i własnych środków czystości.
3. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego
o nieprawidłowościach i zagrożeniach dla osób lub mienia Urzędu zaobserwowanych podczas wykonywania przedmiotu umowy.
4. W razie potrzeby, Wykonawca może wykonywać usługi związane z przedmiotem niniejszej umowy, w dni wolne od pracy Zamawiającego, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych w czasie wykonywania przedmiotu umowy.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za zawinione szkody powstałe w trakcie realizacji umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego przed podpisaniem umowy imienny wykaz osób, które będą wykonywać przedmiot umowy wraz z wyszczególnieniem lokalizacji przypisanych danej osobie. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco uzupełniać wykaz w przypadku każdej zmiany pracowników, którzy będą wykonywać przedmiot umowy najpóźniej w ciągu 3 dni po wprowadzeniu zmiany.
8. Zamawiający jest uprawniony do prowadzenia bieżącej kontroli usług świadczonych na jego rzecz przez Wykonawcę. Z każdej takiej kontroli zostanie sporządzony protokół
w obecności pracownika Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że usługa objęta zakresem niniejszej umowy nie została wykonana lub wykonana nienależycie, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości lub wykonania zaniechanej usługi w terminie 2 godzin od otrzymania od przedstawiciela Zamawiającego zgłoszenia. W przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi będzie zagrażało pracy lub bezpieczeństwu osób i mieniu Urzędu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenia będą dokonywane na adres mailowy Wykonawcy: …………………, dopuszcza się również zgłoszenie telefoniczne oraz wysłanie na numer tel. ……………………. za pomocą sms, jak również przekazanie bezpośrednio pracownikom Wykonawcy.
9. Brak potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia nieprawidłowości lub wykonania zaniechanych prac,
z zachowaniem ww. terminów.
10. Wykonawca oraz osoby o których mowa w ust. 7 zobowiązane są do przestrzegania obowiązującego na terenie Urzędu zakazu palenia tytoniu poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za czynności podejmowane przez zatrudnione przez siebie osoby przy wykonywaniu niniejszej umowy, tak jak za własne.
12. Wykonawca zobowiązuje się powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobom posiadającym odpowiednią wiedzę techniczną i doświadczenie oraz wszelkie uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów, w tym do pracy na wysokości.
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego, które powstaną w wyniku prowadzonych przez niego
prac i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie do 14 dni od zgłoszenia szkody przez Zamawiającego.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość usunięcia szkody, wymienionej w ust. 13 na własny koszt i obciążenia Wykonawcy kosztami, w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od usunięcia szkody lub gdy jej nie usunięcie zagraża funkcjonowaniu
i bezpieczeństwu budynku Urzędu.
15. Wykonawca wyposaży pracowników wykonujących prace na rzecz Zamawiającego
w jednakową, estetyczną odzież wraz z identyfikatorem uwzględniającym imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy.
16. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia każdego ostatniego dnia roboczego miesiąca, wykazu pracowników bezpośrednio wykonujących pracę na rzecz Zamawiającego w kolejnym miesiącu. Wykaz, zwany listą obecności, będzie udostępniony pracownikom zatrudnionym przez Zamawiającego. Wykaz musi być codziennie podpisywany przez osoby wykonujące usługę sprzątania, niezwłocznie po stawieniu się do pracy w obiektach Zamawiającego.
17. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną polisę potwierdzającą jego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż wartość całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 7 ust. 1. Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz zdeponować u Zamawiającego kserokopię zawartej polisy ubezpieczeniowej potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału nowej polisy, z której będzie wynikać, że Wykonawca dysponuje z zachowaniem ciągłości i wysokości, ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz do zdeponowania u Zamawiającego kopii tej polisy poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
18. Obowiązki Wykonawcy związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę
o pracę zostały określone w załączniku nr 2 do umowy oraz załącznikiem nr 8 do SIWZ.
19. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia profesjonalny sprzęt potrzebny do prawidłowego wykonania umowy.
Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej:
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.2018.1986).
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na sprzątanie, przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób, wykonujących usługę związaną ze sprzątaniem w trakcie realizacji zamówienia.
4. Wykonawca lub Podwykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudni na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, minimum:
1) 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy do sprzątania terenów zewnętrznych, garażu, komory śmietnikowej, sprzątania powierzchni na poziomie -1, klatek schodowych w godzinach porannych tj. pon. 6°°-14°° oraz w formie serwisu dziennego w godzinach pracy Urzędu pon. 8°°-18°°, wt.-pt. 8°°-16°°;
2) 6 pracowników do sprzątania powierzchni biurowych w co najmniej ½ wymiaru czasu pracy, przy czym osoby te powinny pracować w porannych godzinach pracy Urzędu 7°°-11°°;
3) 2 pracowników do sprzątania powierzchni wewnętrznych w co najmniej ½ wymiaru czasu pracy, przy czym osoby te powinny pracować w godzinach popołudniowych poza pracą Urzędu tj. pon.18°°-22°°, wt.-pt. 16°°-20°°.
4) 1 pracownika do sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynku przy
ul. Dereniowej 52/54 w co najmniej ¼ wymiaru czasu pracy, przy czym osoba ta powinna pracować w porannych godzinach pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego przy ul. Dereniowej 52/54
5) 1 pracownika do serwisu dziennego w weekendy podczas uroczystości ślubnych odbywających się w Urzędzie średnio 3 razy w miesiącu oraz eventów organizowanych pod Urzędem Dzielnicy Ursynów (np. targi zdrowej żywności, wyprzedaż garażowa) w co najmniej ¼ wymiaru czasu pracy, przy czym osoba ta powinna pracować wg. harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego.
5. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na potwierdzenie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób, wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji umowy:
1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać przekazana w formie zapewniającej ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania;
2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imioni nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia wymienionego w punkcie 1). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości określonej w § 8 ust. 2 pkt 4) umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności.

Reakcja na trudne warunki pogodowe:
Zamawiający wymaga, aby w sezonie od jesieni do wiosny, codzienne, niezależnie od pory dnia (włącznie z dniami wolnymi od pracy i świątecznymi), przy obfitych opadach śniegu Wykonawca rozpoczął odśnieżanie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 minut od rozpoczęcia opadu i na bieżąco, skutecznie je realizował.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
 zakres czynności oraz wykaz zadań związanych ze sprzątaniem, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ, który będzie załącznikiem nr 1 do umowy;
 obowiązki wykonawcy związane z zatrudnianiem pracowników w oparciu o umowę o pracę, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ, stanowiące załącznik nr 2 do umowy;
 wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

INFORMACJE DODATKOWE:
1.Zmiany umowy
W odniesieniu do art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie zmiany podwykonawców co zostało opisane w § 4 ust. 5 wzoru umowy.
2. RODO
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzedu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.
3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.; ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy, tj. przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i zawarcie umowy o zamówienie publiczne;
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;
tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

3.Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 01.11.2019 r. do dnia 31.10.2020 r.
4. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę: 573.246,00 złotych brutto.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Ursynów
Główny przedmiot (CPV)90.91.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.91.92.00-4
77.31.41.00-5
90.62.00.00-9
90.63.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-11-01, data zakończenia: 2020-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA! NUMERACJA PRZENIESIONA Z BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH!
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
12.09.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=237df9ad-0ce3-4cd1-9c98-94ee6f9303b5
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=237df9ad-0ce3-4cd1-9c98-94ee6f9303b5 12/26
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający
uzna Wykonawców którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie) wykonali¹ (tj. zakończyli) lub wykonują2 co najmniej dwie usługi sprzątania,
z których każda spełnia łącznie poniższe wymagania: a) trwała co najmniej 10 miesięcy b)
była wykonywana w obiektach użyteczności publicznej3 c) powierzchnia sprzątana w
obiekcie była nie mniejsza niż 15 000 m² 1Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką
usługę, która została oceniona przez Zamawiającego jako wykonana w sposób należyty. ²
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert okres świadczenia
usługi - będzie nie krótszy 10 miesięcy, a dowody o których mowa w pkt 10.3.1) a) SIWZ
potwierdzą, że usługa wykonywana jest należycie przez okres nie krótszy niż 10 miesięcy.
3 Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na
potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego,
oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub
socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej
uznaje się także budynek biurowy lub socjalny
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
12.09.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=237df9ad-0ce3-4cd1-9c98-94ee6f9303b5
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=237df9ad-0ce3-4cd1-9c98-94ee6f9303b5 13/26
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy
wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
12.09.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=237df9ad-0ce3-4cd1-9c98-94ee6f9303b5
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=237df9ad-0ce3-4cd1-9c98-94ee6f9303b5 14/26
postępowaniu, o których mowa w pkt. 9.2 SIWZ: a) Wykaz usług wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy – zgodnego z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. W przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli jest to niezbędne do
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie
są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu: 1. Oferta powinna
składać się z: a) wypełnionego Formularza oferty - wg wzoru określonego w Załączniku nr
1 do SIWZ; b) oryginału potwierdzenia wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej,
a dopuszczalnej zgodnie z pkt. 13.2 lit. od b) do e) SIWZ; c) aktualnego na dzień składania
ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści
zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; d) aktualnego na
dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we
wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; e) dokumentu (np. pełnomocnictwa) - jeżeli
oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez osobę albo
osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę
działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie
do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii. f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje: 􀀀 zakres
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 􀀀 sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 􀀀
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 􀀀
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w
oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.1. lit. c) i d) SIWZ. 2. Dokumenty dotyczące
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 23 ustawy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożonym
oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych Wykonawca zagraniczny składa
dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby
dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y
uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4.Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza
możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty
wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie
następujące wymagania: 1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do
ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego
zamówienia publicznego. 2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie
powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania
o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegających się
wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c)
ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) Dokument
pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy
muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we
właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 4) W odniesieniu do warunków
określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie
przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną osobno). 5) Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych
do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik
lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu
Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 6)
Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 10.1. lit. c) i 10.2. SIWZ każdy z
uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie. 7) Kopie dokumentów dotyczące
Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika. 8) Pozostałe kopie
dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 12.7) SIWZ, muszą być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 9) Wszelka
korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem,
którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Wysokość kar umownych, o których mowa w § 8 ust 1 pkt 1) wzoru umowy 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-20
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ursynow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-20 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-20, 13:00, w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w sali konferencyjnej - pok. nr 543– 5 piętro.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |