m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-12 , 15:59:27
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Mienia Skarbu Państwa
- adresProsta 69, 00-838 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 551-21-00
- faks(0-22) 551-21-01
- adres internetowyhttp://www.zmsp.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Paweł Piekut
- adresZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokal561
- telefon(0-22) 5512182
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychGrażyna Kosek
- adresZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokal556A
- telefon(0-22)551-21-33
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokalV p
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokalV p
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie remontu instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku położonym przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie.
Opis zamówienia
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest remont Instalacji systemu sygnalizacji pożarowej dla budynku położonego przy ul. Świętokrzyska 14 w Warszawie.
Obiekt stanowi budynek murowany, dziewięciokondygnacyjny (parter, antresola, poziom +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7), podpiwniczony. Budynek posiada dwie klatki schodowe. Budynek należy do grupy budynków wysokich (W) – ponad 25m do 55m włącznie nad poziomem terenu. Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. Lokale rozrywkowe zlokalizowane na poziomie piwnicy, parteru i antresoli zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZLI.
Budynek stanowi jedną strefę pożarową. Budynek nie posiada wydzielonych klatek schodowych.
Ewakuacja będzie prowadzona dwoma klatkami schodowymi do wyjść prowadzących na teren otwarty.
W alarmie pożarowym II stopnia w części PKN i ZMSP lub NOT (działka nr 99/3 i 99/4
z obrębu 5-03-07), odpowiednio uruchomione zostaną:
- w przypadku alarmu pożarowego w szybach dźwigów osobowych zostaną otwarte klapy oddymiające,
- uruchomione sygnalizatory akustyczne na piętrze zagrożonym i na piętrach ochronnych (piętra powyżej i poniżej piętra zagrożonego),
- wyłączone wentylatory wentylacji bytowej,
- dźwigi osobowe zostaną sprowadzone na poziom parter i zablokowane z drzwiami
w pozycji otwartej.
2. W zakres remontu instalacji systemu sygnalizacji pożarowej wraz z robotami towarzyszącymi na przedmiot zamówienia określony w pkt 1 wchodzi:
1) Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej usytuowanej w części budynku położonej na działkach nr 99/3 i 99/4 z obrębu 5-03-07 (część PKN i ZMSP), która składa się z:
• wykrywania i detekcji pożaru czujkami automatycznymi i ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi,
• rozgłaszania sygnałów ewakuacyjnych poprzez uruchomienie właściwych linii sygnalizatorów akustycznych,
• wysterowania systemów automatyki wentylacji bytowej i klimatyzacji,
• załączenia pracy pożarowej dźwigów windowych,
• monitorowania stanów pracy zestawu hydroforowego wody pożarowej,
• monitorowania central sterujących klapami oddymiającymi MERCOR w szybach dźwigów osobowych,
• monitorowania central automatycznego gaszenia IGNIS 1520M w serwerowniach, monitorowanie stanu pracy zasilaczy ZSP135-DR sposób organizacji pracy musi uwzględnić maksymalną dopuszczalną przerwę do 10 godzin w dostawy energii elektrycznej w ciągu dnia,
• wykonania tras kablowych pętli pożarowych, linii sterujących oraz monitorujących.
Dla potrzeb systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w części budynku położonej na działkach nr 99/3 i 99/4 z obrębu 5-03-07 (część PKN i ZMSP) objętej wyżej wymienionym zakresem przewidziano zastosowanie następujących urządzeń:
• centrali sygnalizacji pożarowej,
• automatyczne i ręczne ostrzegacze pożarowe techniki pętlowej,
• moduły wejścia/wyjścia do sterowania i nadzorowania urządzeń ppoż.
Szczegółowy zakres robót remontu systemu sygnalizacji pożarowej został podany w projekcie wykonawczym i przedmiarze robót.
Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji w terenie, zapoznał się z terenem robót i jego otoczeniem, dokonał obmiarów z natury, jak również uzyskał niezbędne dane do prawidłowego sporządzenia niniejszej oferty.
3. Cena oferty powinna obejmować całość robót (brutto) dla instalacji z innymi opłatami (np. wywóz gruzu, utylizacja czujek itp.).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Świętokrzyska 14 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.31.21.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-04-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium16000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
a) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie/oświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
b) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie/oświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
c) wykaz (załącznik nr 4 do SIWZ) co najmniej dwóch robót o wartości min. 250 000,00 zł. brutto za każdą, polegających na remoncie instalacji p.poż, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek musi spełniać przynajmniej jeden z nich.
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym co najmniej:
 jedną osobą, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika robót do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacji w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisanymi na listę Okręgowej Izby Inżynierów.
UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.),
e) zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie obsługi czujek izotopowych dymu (demontaż i utylizacja),
f) dokument potwierdzający posiadanie licencji na oprogramowanie systemu pożaru oraz wizualizacji.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji i przedłużonej rekojmi40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-23
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zmsp.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-26 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-26, 12:30, ul. Prosta 69 00-838 Warszawa pokój 567
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |