m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-13 , 10:50:54
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailwzp@pragapld.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agata Latawiec
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal218
- telefon022 44 35 510
- emailalatawiec@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgata Latawiec
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal218
- telefon022 44 35 510
- emailalatawiec@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Pełnienie wielobranżowego, kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego” w Warszawie - Numer referencyjny: UD-VI-ZP/90/19
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie wielobranżowego, kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego” w Warszawie.
2. Szczegółowy zakres czynności został określony w Załącznikach nr 8, 9 i 10 do SIWZ:
- Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy,
- Załącznik nr 9 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
- Załącznik nr 10 do SIWZ – Dokumentacja techniczna (projekt budowlany, projekt wykonawczy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) – dostępna pod linkiem http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2433 .
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Praga-Południe
Główny przedmiot (CPV)71.24.70.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.63.13.00-3
71.24.80.00-8
71.52.00.00-9
71.52.10.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-01-01, data zakończenia: 2021-12-10
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
2. Forma wadium
1) Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
3. Termin i miejsce wniesienia wadium
1) Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 23.09.2019 r. do godz. 1100.
2) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BANK CITI HANDLOWY W WARSZAWIE Nr 51 1030 1508 0000 0005 5000 7096. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.
Uwaga!!! O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
3) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w punkcie 2. niniejszego rozdziału, dokument wadium należy złożyć w depozycie w pok. 208 Urzędu Dzielnicy Praga Południe, ul. Grochowska 274 (godz. pracy: poniedziałek - piątek od 8 30 do 15 30), a kserokopię potwierdzenia złożenia wadium wraz z kserokopią dokumentu wadium potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do oferty oryginału poręczenia lub gwarancji. W takim wypadku dokument nie powinien być złączony z ofertą w sposób trwały.
Beneficjentem wskazanym w gwarancji/poręczeniu musi być Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.
Złożone poręczenie lub gwarancja powinny zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej wykażą, że:
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu wielobranżowego, kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji dotyczącej budowy, przebudowy, rozbudowy budynków użyteczności publicznej wartości nadzorowanej inwestycji nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto.
Pod pojęciem „budynek użyteczności publicznej” Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.
Pod pojęciem wielobranżowego kompleksowego nadzoru inwestorskiego Zamawiający rozumie pełnienie nadzoru w branżach co najmniej takich jak:
• w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
• w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Aby warunek był spełniony nadzór powinien być pełniony obowiązkowo w wyżej wymienionych specjalnościach. Mogą być też dodatkowo inne specjalności, ale dla spełnienia warunku nie są obowiązkowo wymagane.
Zamawiający potwierdza, że żeby warunek był spełniony wystarczy realizacja opisanej usługi do momentu odbioru ostatecznego robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim, czego efektem był protokół odbioru robót, świadectwo przyjęcia robót lub inny dokument świadczący, że roboty budowlane zostały wykonane i odebrane przez Inwestora.
b) dysponują osobami, skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, w tym co najmniej:
b.1) 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (koordynator inspektorów nadzoru),
b.2) 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i/lub do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu,
b.3) 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
b.4) 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
b.5) 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
b.6) 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
b.7) 1 osobą do nadzorowania prac związanych z pracami zieleniarskimi (bez uprawnień),
b.8) 1 osobą z uprawnieniami geodezyjnymi w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji (zakres 4).
Osoby odpowiedzialne za świadczenie usług muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117). W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez jedną osobę w różnych branżach, zakresach czy specjalnościach, jeżeli posiada ona odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Np. dopuszczalne jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez jedną osobę w branżach konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej itd.
Ze względu na wyjątkową architekturę budynku i jego otoczenia Zamawiający wymaga nadzoru inwestorskiego w branży architektonicznej, jednak dopuszcza, aby inspektorem nadzoru w branży architektonicznej była osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:
W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej:
a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.
Wykaz winien zawierać m.in. przedmiot usługi wraz z wartością nadzorowanego obiektu, daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).
Do powyższego wykazu należy dołączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług.
Wykaz winien zawierać informacje na temat kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia wskazanych osób, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę, w skład której wchodzi:
1. Wypełniony Formularz oferty zgodny ze wzorem z załącznika nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust 1 pkt 1) ustawy Pzp – wg. załącznika nr 2.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców, dopuszczalne jest również złożenie oświadczenia przez lidera konsorcjum w imieniu wszystkich członków konsorcjum.
3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wg załącznika nr 3.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów - składa w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału – wg załącznika nr 4,
Zamawiający wymaga aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
• sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
• czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
5. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Inwestor dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej przez strony umowy dotyczących:
1) terminu realizacji zlecenia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmiany terminu wykonania lub opóźnienie realizacji umowy na budowę inwestycji wskazanej w § 1 ust. 1,
b) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej,
c) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
2) osoby pełniącej funkcje inspektora nadzoru, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) nie wykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy,
b) śmierci, choroby trwającej dłużej niż 5 dni lub innych zdarzeń losowych,
c) konieczności dokonania zmiany z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
3) zmiany wysokości podziału płatności, określonych w § 3 ust. 2, które mogą ulec zmianie w przypadku korekty w planie inwestycyjnym Zamawiającego;
4) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, na zasadach i w sposób określony poniżej w ust. 2 pkt. 5) – 16), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018.2215) – jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
5) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) ppkt. a), będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części Przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług,
6) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) ppkt. a), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,
7) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) ppkt. b) lub c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
8) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) ppkt. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących pracę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących pracę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy,
9) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) ppkt. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym pracę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących pracę, których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy,
10) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 4) ppkt. c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
11) w celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4), każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Zleceniobiorcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
12) w przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 4) ppkt. b) lub ppkt. c), jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:
a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących roboty, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4) ppkt. b),
b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących roboty, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4) ppkt. c).
13) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4) ppkt c), jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 2 pkt. 12) ppkt b),
14) w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 11), Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem,
15) w przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2. pkt 11). W takim przypadku przepisy ust. 2 pkt 12) – 14) oraz pkt 16l) stosuje się odpowiednio,
16) zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Przesunięcie terminu wykonania Przedmiotu umowy nastąpi o tyle dni, przez ile trwały przyczyny, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, przy czym wymagają one potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego.
4. Wykonawca składa Zamawiającemu pismo z prośbą o przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy wraz z uzasadnieniem nie później niż 7 dni przed upływem terminu określonego w § 2 ust. 2 pkt 2).
5. Wprowadzenie zmian do zawartej umowy, określonych w ust. 2, wymaga sporządzenia przez Inwestora uzasadnienia określającego przyczyny zmiany. Uzasadnienie będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas reakcji Inspektorów nadzoru na wezwanie Inwestora40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-27
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.pragapld.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-27 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-27, 12:00, w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych przy ul. Podskarbińskiej 6, w sali nr 203 (II piętro)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |