m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-13 , 11:26:06
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Targówek m.st. Warszawy
- adresKondratowicza 20, 00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 675-30-66
- faks(0-22) 675-18-83
- e-mailprzetargi@targowek.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mioduszewska
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
- telefon(0-22) 44 38 701
- emailemioduszewska@targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDominik Karabin
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal316
- telefon(0-22) 44 38 605
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokalparter- stanowisko 5,8 lub 9
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z doświetleniem przejść dla pieszych ulic: Samarytanka i Codzienna na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w ramach projektu budżetu partycypacyjnego 2019 pn.: „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Korzona – Samarytanka przez ul. Samarytanka” - nr projektu: 2138 „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Codziennej – Blokowej przez ul. Codzienną” - nr projektu: 2071”
Opis zamówienia
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z doświetleniem przejść dla pieszych ulic: Samarytanka i Codzienna na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w ramach projektu budżetu partycypacyjnego 2019 pn.: „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Korzona – Samarytanka przez ul. Samarytanka” - nr projektu: 2138 i „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Codziennej – Blokowej przez ul. Codzienną” - nr projektu: 2071”. Przedmiot zamówienia, w tym w szczególności opis zakresu prac projektowych i robót budowlanych opisuje Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonanie robót budowlanych obejmuje w szczególności: a) koniecznych do wykonania obejmuje: - rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, - demontaż istniejącego oświetlenia tj. wysięgników, opraw, linii napowietrznej, - układanie kabli oświetleniowych, - montaż na fundamentach słupów oświetleniowych wraz z oprawami, b) towarzyszących do wykonania obejmuje: - wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarem inwentaryzacyjnym budowanego oświetlenia ulicy Samarytanka i Codzienna wraz z niezbędnymi protokółami kontrolno-pomiarowymi i certyfikatami, - przekazanie wybudowanego oświetlenia ulicznego do Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, - przekazanie wybudowanego oświetlenia do eksploatacji do ZDM-u i konserwacji do konserwatora oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy Targówek. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy (tekst jednolity z 2019r. poz. 1040, z późn.zm.) osoby wykonujące czynności opisane w Dziale III ust. 4 pkt. a), z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony przez zatrudnienie nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to wykonywanie robót określonych w Dziale III ust. 4 pkt. a) SIWZ.
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 1) w przypadku określonym w §12 ust. 3 Umowy, co do zmniejszenia zakresu robót i obniżenia wynagrodzenia umownego o wartość robót zaniechanych, 2) przedłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn nie wynikających z opóźnienia Wykonawcy w szczególności w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą Strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację przedmiotu Umowy, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu przedmiotu Umowy, 3) wstrzymania wykonywania przedmiotu Umowy na żądanie Zamawiającego lub na podstawie poleceń lub decyzji uprawnionych osób albo organów administracji państwowej, samorządowej lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego takich jak: a. znaleziska archeologiczne skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych nie ujętych w przedmiocie Umowy; b. znaleziska z czasów wojen; uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby; c. wystąpienie w trakcie realizacji Umowy niezainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego; d. warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie robót tj. opady deszczu w ilości 1mm/m2, silny wiatr – V > 16 m/s, temperatura powietrza poniżej 50C. 4) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz terminów pośrednich, technologii wykonywania robót w następujących przypadkach: a. nieuzyskania przez Wykonawcę wymaganych opinii, uzgodnień i innych dokumentów w terminiach umownych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, b. konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu Umowy w stosunku do założeń przyjętych przez Zamawiajacego na skutek wydanych opinii, uzgodnień i innych dokumentów pod warunkiem wprowadzenia określonych zmian w przedmiocie Umowy, c. opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy wynikających z wykonywania Robót Budowlanych na terenie budowy przez innych właścieli sieci urzadzeń podziemnych, powstałych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, d. w przypadku ujawnienia w trakcie robót urządzeń podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę i Zamawiającego, e. działalności ze strony użytkowników nieruchomości przyległych do placu budowy, mających wpływ na sposób wykonania, terminy, f. zmian technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania przedmiotu Umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę,
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 130081,30 Waluta: PLN
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawteren dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.31.10.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.61.10-9
71.32.23.00-4
71.32.10.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-20
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - posiadają na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy mogą być spełnione wspólnie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli: - wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem był remont lub budowa oświetlenia ulicznego lub zewnętrznego o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każde zamówienie. Przez oświetlenie uliczne lub zewnętrzne Zamawiający rozumie oświetlenie dróg, ciągów pieszych, ciągów pieszo – rowerowych, dróg rowerowych, placów, parkingów zewnętrznych, realizowanych przy użyciu urządzeń i elementów oświetleniowych. - skieruje do realizacji zamówienia co najmniej: • jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, której to osobie zamierza powierzyć funkcję projektanta. • jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, której to osobie zamierza powierzyć funkcję sprawdzającego • jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do 1 kV, której to osobie zamierza powierzyć funkcję kierownika robót instalacyjnych. • jedną osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na stanowisku dozoru a) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV lub urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, b) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na stanowisku eksploatacji, której to osobie zamierza powierzyć funkcje brygadzisty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólnie z wyjątkiem warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy w realizacji w/w robót budowlanych, którym musi wykazać się co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną (jeden z członków konsorcjum).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - zgodnie z warunkiem określonym w Dziale V ust. 1 pkt. 2b) SIWZ – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z warunkiem określonym w Dziale V ust. 1 pkt 2b) SIWZ – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z warunkiem opisanym w Dziale V ust. 1 pkt 2a) SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza oferty o treści zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Ponadto do oferty należy załączyć: 1) dowód wniesienia wadium. 2) dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy załączyć odpowiednie dokumenty. 3) Oświadczenie o udziale podwykonawców w realizacji zamówienia lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ. 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (tj. jaki rodzaj zasobu jest udostępniany), - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy podmiot będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia), - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - nazwiska i imiona osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia oddanych mu do dyspozycji. Uwaga: Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) i 2). 3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
długość okresu gwarancji 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-30
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.targowek.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-30 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-30, 10:00, pok. 302 (pietro III)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |