m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-13 , 12:53:32
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Glinka
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
- telefon(0-22)443-73-33
- emailiglinka@ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMagda głaczkowska
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal336
- telefon(0-22) 443-72-86
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalWOM, parter - stanowiska 1 do 5
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie usługi sprzątania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy zarządzanych przez Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sprzątania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy to jest sprzątanie powierzchni zewnętrznych utwardzonych i nieutwardzonych, w tym ciągów pieszo-jezdnych wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym, sprzątanie powierzchni wewnętrznych oraz terenów zieleni zarządzanych przez Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów.

Klauzule społeczne:
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r.,1986 ze zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na usługę sprzątania, przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób, wykonujących wskazane czynności, o których mowa w ust. 2.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, o których mowa w ust. 2.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności, o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamówienia:
1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. zwanej dalej RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych tj. w szczególności[1] bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, o których mowa w ust. 2, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 9 ust. 12 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, o których mowa w ust. 2, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 9 ust. 11 umowy.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wraz z wykazem powierzchni objętych usługą oraz dokładny zakres czynności i obowiązków Wykonawcy) określa załącznik nr 7 do SIWZ oraz:
 wzór umowy - stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;
 formularz cenowy - stanowiący załącznik nr 1a) do SIWZ, który będzie załącznikiem nr 3 do umowy.

Informacje dodatkowe:
1.Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 01.10.2019 r. do dnia 30.09.2020 r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę: 345.000,00 złotych brutto

3. Zmiany umowy
W odniesieniu do art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ tj.:

§ 1 ust. 4 wzoru umowy
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w ilości poszczególnych prac, w tym zamiennie między sobą, z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to zmiany wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 11 wzoru umowy
1.Strony przewidują możliwość dokonania zmiany w przedmiocie zawartej Umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wielkości powierzchni sprzątanej określonej w § 1 ust. 1 umowy w przypadku wystąpienia zmian organizacyjnych u Zamawiającego polegających w szczególności na:
1) rozbiórce budynku,
2) oddaniu budynku w trwały zarząd przez jego właściciela,
3) oddaniu budynku/nieruchomości w dzierżawę/najem przez właściciela,
4) zawarciu umów o restrukturyzację zadłużenia obejmujących swym zakresem powierzchnie obsługiwane przez usługodawcą,
5) innych umów (np. o przekazanie terenu pod plac budowy, sprzedaż nieruchomości, przejęcie nieruchomości).
3. O wprowadzanych zmianach, wskazanych w ust. 2, Wykonawca będzie informowany na piśmie, co najmniej 7 dni przed datą obowiązywania zmian.

4. 31. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzedu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.
3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.; ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy, tj. przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i zawarcie umowy o zamówienie publiczne;
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;
tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Dzielnica Ursynów
Główny przedmiot (CPV)90.91.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.61.00.00-6
90.91.12.00-8
90.91.13.00-9
90.91.14.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-10-01, data zakończenia: 2020-09-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA NUMERACJA PRZENIESIONA Z BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH!
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający
uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie) wykonali¹ (tj. zakończyli) lub wykonują2 co najmniej jedną usługę
sprzątania, która trwała lub trwa nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 miesięcy i
obejmowała lub obejmuje między innymi: a) Sprzątanie i utrzymanie porządku
powierzchni wewnętrznych w wielorodzinnych/ wielorodzinnym budynkach/budynku
mieszkalnych/mieszkalnym lub w budynkach/budynku użytkowych/użytkowym o
powierzchni sprzątanej budynków/budynku nie mniejszej niż 5 000 m2 oraz b) Sprzątanie
terenu/terenów zewnętrznych takich, jak ciągi pieszo-jezdne lub tereny zielone lub place
zabaw lub boiska sportowe o powierzchni sprzątanej terenu/terenów nie mniejszej niż 15
000 m2. UWAGA! ¹ Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę, której przedmiot
został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie. ² W przypadku, gdy
Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji tzn. jest wykonywana,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na dzień
składania ofert okres już wykonanej usługi jest nie krótszy niż 10 miesięcy. Zamawiający
uzna warunek o którym mowa powyżej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się
wykonaniem lub wykonywaniem usług o których mowa w ppkt a) i b) w ramach jednej
umowy obejmującej łącznie zakres w nich wskazany lub w ramach dwóch osobnych
umów przy czym jedna obejmowała lub obejmuje zakres wskazany w ppkt a) a druga
obejmowała lub obejmuje zakres wskazany w ppkt b).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy
wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia z postępowania 1)Wykaz oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.
9.2. SIWZ: a)Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy – zgodnego z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
Uwaga! W przypadku usług nadal Wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie (przez co najmniej 10 miesięcy) powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Uwaga! Jeżeli jest to niezbędne do
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie
są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu: 1. Oferta powinna
składać się z: a) wypełnionego Formularza oferty - wg wzoru określonego w Załączniku nr
1 do SIWZ; b) wypełnionego kosztorysu ofertowo-cenowego (formularza cenowego)- wg
wzoru określonego w Załączniku nr 1a) do SIWZ; c) oryginału potwierdzenia wniesienia
wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z pkt. 13.2 lit. od b) do e)
SIWZ, d) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym
Załącznik nr 2 do SIWZ; e) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy,
stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do
SIWZ; f) dokumentu (np. pełnomocnictwa) - jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i
dokumenty - zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie
pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania
oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii. g) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje: 􀀀 zakres
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 􀀀 sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 􀀀
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 􀀀
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w
oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.1. lit. d) i e) SIWZ. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2.
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu (bez
wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy – wg wzoru określonego w
Załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Dokumenty podmiotów
zagranicznych Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10
SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą
potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy. 4. Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty
przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23
ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 1)
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Oryginał
pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i
zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c) ustanowionego Pełnomocnika
oraz zakresu jego umocowania. 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest
wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji
Wykonawców. 4) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy
wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać
każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno). 5) Oświadczenia, wykazy lub
formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu
wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu
przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich
Wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1.
lit. d) i 10.2. SIWZ każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie. 7) Kopie
dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez
pełnomocnika. 8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 12.7) SIWZ,
muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich
Wykonawców. 9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego
wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas reakcji20 %
Kary umowne20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-10-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ursynow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-10-21 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-10-21, 13:00, w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w sali konferencyjnej - pok. nr 543 – 5 piętro.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |