m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-13 , 14:09:14
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy
- adresRakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44-36-252
- faks
- e-mailmokotow.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.mokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Paulina Stubińska
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
- telefon(0-22) 44 36 256
- emailpgrzelak@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJan Mikołajczak
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Wiśniowa 37
- lokal6
- telefon(0-22) 44 36 715
- emailjmikolajczak@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont stropu i pomieszczeń piwnicznych przy węźle ciepłowniczym w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16 w Warszawie.
Opis zamówienia
ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH Murowanie ściany i zasypanie części pomieszczenia Wymurować ścianę z bloczków betonowych gr. 38 cm w pomieszczeniu piwnicy, tworząc korytarz dla dostępu do sieci ciepłowniczej. Ściana ta będzie pełnić funkcję podpory stropu nad piwnicą. Projektowaną ścianę docieplić od zewnątrz twardym styropianem oraz zaizolować przeciwwilgociowo. Następnie zasypać pozostałą część pomieszczenia zagęszczonym piaskiem poprzez wykute otwory w stropie. Roboty zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opinii Technicznej dot. określenia stanu technicznego konstrukcji, punkt 2.5. Wnioski i zalecenia oraz wg rys. konstrukcji. Remont ścian wewnętrznych i sufitu Skuć luźne i odspojone tynki (w tym zawilgocone). Usunąć z podłoża istniejące powłoki farb. Przemyć wodą ze środkiem myjącym. Oczyścić ew. zagrzybione powierzchnie za pomocą szpachelki i środka grzybobójczego. Wszelkie uszkodzenia (rysy) wypełnić tynkiem renowacyjnym, wyrównać i wygładzić. Po odpyleniu nanieść grunt. Malować dwukrotnie farbami odpornymi na okresowy kontakt z wodą, o wysokiej paroprzepuszczalności i odpornymi na szorowanie, łatwo zmywalnymi. Kolorystyka do ustalenia z dyrekcją SP 157 na etapie wykonawczym. Remont podłogi Skuć luźne i odspojone fragmenty (w tym zawilgocone). Przemyć wodą ze środkiem myjącym. Oczyścić ew. zagrzybione powierzchnie szpachelką i środkiem grzybobójczym. Wylać posadzkę samopoziomującą cienkowarstwową, cementową. Modernizacja drzwi Dokonać wymiany drzwi wejściowych D1. Wymiary zgodnie z częścią rysunkową (sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do realizacji prac). Ościeżnica mocowana na kołki do muru i pianką montażową na całym obwodzie. Przyjęto U = 1,3 W/(m2K). Kolorystyka do ustalenia z dyrekcją SP 157 na etapie wykonawczym. Odtworzenie nawierzchni chodnika Usunąć stare warstwy chodnikowe ze stropu. Wykonać szczelną izolację termiczną i przeciwwilgociową nad stropem oraz wykonać spadek 0,5% w kierunku zewnętrznym. Warstwy (po zagęszczeniu):  5cm – płyta chodnikowa – 30x30cm, gr. min. 5cm (kolor grafitowy),  4cm - podsypka cem.-piaskowa 1:4,  10cm podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0-31, 5 mm stabilizowanego mechanicznie w dwóch warstwach,  10cm grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa,  10cm termoizolacja płyty XPS  2x hydroizolacja papa asfaltowa  grunt / strop piwnicy Materiały rozbiórkowe Materiały rozbiórkowe po segregacji zagospodarować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska poprzez recykling i utylizację. Elementy szczególnie uciążliwe dla środowiska, poddać utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach. Wywozem i utylizacją materiałów porozbiórkowych powinna zająć się specjalistyczna firma na koszt Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy segregacja materiałów na podstawowe grupy. Na wywiezione materiały muszą być dostarczone dokumenty ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Roboty przygotowawcze Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  wyznaczyć miejsca składowania materiałów (uwzględnić zasady gospodarowania odpadami oraz wymogi ochrony środowiska),  wyznaczyć drogi komunikacji wewn. transportu materiałów rozbiórkowych,  wykonać odgrodzenie części remontowanej od placówki oświatowej  do demontażu elementów instalacji można przystąpić dopiero po potwierdzeniu, że wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych. Wytyczne dla innych branż Elektryczna:  Modernizacja instalacji elektrycznej pomieszczenia.  Modernizacja instalacji oświetleniowej pomieszczenia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Mokotów
Główny przedmiot (CPV)45.26.25.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.44.21.00-8
45.23.32.51-3
45.43.21.30-4
45.31.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-11-29
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2300,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie: zdolności zawodowej:
W zakresie doświadczenia – wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości nie mniejszej niż 40.000 zł brutto każda.
W przypadku podania w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu kwot w walutach obcych, Zamawiający do przeliczenia na PLN przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, należy dokonać odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje).
W zakresie kwalifikacji zawodowych – wykażą osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniające niżej określone wymagania:
Kierownik robót – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane co najmniej z ograniczeniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Kierownik robót – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki wykonawcy mogą spełniać łącznie.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU - SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ
1. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 2 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy (wzór druku załącznik nr 3 do SIWZ)
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik.
4. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wzór druku załącznik nr 5 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik.
5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału (wzór druku załącznik nr 6 do SIWZ).
Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności zawierał informacje dotyczące w szczególności:
 zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
6. Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wzór druku załącznik nr 7 do SIWZ).
7. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU - SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wykaz robót potwierdzający spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej (wzór druku załącznik nr 9 do SIWZ).
2. Dowody określające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o uzasadnionym charakterze wykonawca nie może uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (wzór druku załącznik nr 10 do SIWZ).

V. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019, poz. 369) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu - wykonawca składa, bez wezwania, w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (wzór druku załącznik nr 8 do SIWZ).
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-30
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mokotow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-30 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-30, 10:30, Sala 35A w siedzibie zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |