m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-16 , 08:20:04
I Zamawiający
ZamawiającyZespół Żłobków m.st. Warszawy
- adresBelgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 565-23-55
- faks(0-22) 845-07-14
- e-mail
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Kowalczyk
- adresZespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokalII piętro
- telefon(0-22) 565-23-48
- emailakowalczyk@zlobki.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Bociarska
- adresZespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokalII p.
- telefon(0-22)5652357
- emailabociarska@zlobki.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, odpowiadających jakościowo szczegółowym normom handlowym (branżowym) i ogólnej normie handlowej określonych w obowiązujących przepisach prawa.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacji cenowej odpowiednio dla danej części na którą składana jest oferta oraz w „Wymaganiach jakościowych surowców będących przedmiotem zamówienia” stanowiącego załącznik do Kalkulacji cenowej:
1) Zał. 3A do SIWZ – Kalkulacja cenowa dla części nr 1 - Dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych
2) Zał. 3B do SIWZ – Kalkulacja cenowa dla części nr 2 - Dostawy mleka i przetworów mlecznych
3) Zał. 3C do SIWZ – Kalkulacja cenowa dla części nr 3 - Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego
4) Zał. 3D do SIWZ – Kalkulacja cenowa dla części nr 4 - Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food)
5) Zał. 3E do SIWZ – Kalkulacja cenowa dla części nr 5 - Dostawy mięsa i wędlin
6) Zał. 3F do SIWZ – Kalkulacja cenowa dla części nr 6 - Dostawy mrożonych warzyw i owoców
7) Zał. 3G do SIWZ – Kalkulacja cenowa dla części nr 7 - Dostawy mrożonych filetów rybnych
8) Zał. 3H do SIWZ – Kalkulacja cenowa dla części nr 8 - Dostawy świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych)
9) Zał. 3I do SIWZ – Kalkulacja cenowa dla części nr 9 - Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa na naturalnym zakwasie
10) Zał. 3J do SIWZ – Kalkulacja cenowa dla części nr 10 - Dostawy jaj kurzych
11) Zał. 3K do SIWZ – Kalkulacja cenowa dla części nr 11 - Dostawy naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą i serwisem dystrybutorów dozujących podgrzaną i schłodzoną naturalną wodę źródlaną z pojemników
3. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia następowała:
a) z miejsca składowania / magazynowania asortymentu składającego się na przedmiot zamówienia posiadającego aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą zatwierdzenia zakładu (magazynu) podlegającego urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w zakresie produkcji (jeśli Wykonawca jest producentem) składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi lub w zakresie składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi (jeśli Wykonawca nie jest producentem) albo decyzję wydaną przez właściwy organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczącą zatwierdzenia zakładu prowadzącego sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego (ze wskazaniem produktów pochodzących z zakładu, które mogą być wprowadzane na rynek na terytorium RP),
b) przy użyciu co najmniej:
i. 9 (dziewięcioma) środkami transportu – w przypadku składania oferty na część nr 1 lub 2 lub 9,
ii. 5 (pięcioma) środkami transportu – w przypadku składania oferty na część nr 3 lub 5 lub 10,
iii.3 (trzema) środkami transportu – w przypadku składania oferty na część nr 4 lub 6 lub 7 lub 8 lub 11,
spełniających wymogi sanitarne, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.), udokumentowane aktualnymi decyzjami lub zaświadczeniami lub opiniami wydanymi przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące spełnienia przez środki transportu wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi w zakresie przystosowania do przewozu żywności (rodzaj żywności zgodny z przedmiotem zamówienia w danej części na którą składana jest oferta) (Zamawiający wymaga aby dokumenty potwierdzające dostawę przedmiotu zamówienia do placówek posiadały w swojej treści informację o nr rej. środka transportu, którym zostały dostarczone). W przypadku zawarcia umowy na więcej niż jedną część zamówienia – ilość minimalnych wymaganych środków transportu dla poszczególnych części na które zawarto umowę należy zsumować, przy czym Zamawiający nie wymaga dostawy żywności przy użyciu więcej niż 20 środków transportu niezależnie od ilości części zamówienia, na które została złożona oferta.
4. Uwzględniając wymagania określone w pkt 3 Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym przez siebie terminie decyzji lub zaświadczeń lub opinii wydanych przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcję Weterynaryjną dotyczące spełnienia wymagań sanitarnych przez środki transportu - wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi (rodzaj żywności zgodny z przedmiotem zamówienia w danej części na którą składana jest oferta), a w przypadku, gdy środki transportu nie są własnością Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę, z której wynikać będzie prawo Wykonawcy do używania lub użytkowania środków transportu lub oświadczenie właściciela środków transportu do udostępnienia środków transportu do kontroli pracownikom Zamawiającego. Nieprzedstawienie w/w dokumentów, w szczególności oświadczeń właścicieli środków transportu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie potraktowane jako uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, skutkujące zatrzymaniem przez Zamawiającego wadium (przepis art. 94 ust. 3 ustawy PZP stosuje się odpowiednio).
5. Przedmiot zamówienia w żłobkach przy ul. Cynamonowa, ul. Łaguny i ul. Pobożnego będzie realizowany na potrzeby projektu: pt. „Żłobki na start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” Projekt nr: RPWA. 08.03.02-14-b153/18.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
Nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia poszczególnych artykułów w Kalkulacji cenowej, określające typ produktu lub producenta, zostały podane przykładowo a ich wskazanie ma na celu określenie minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych a wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych tzn. nie gorszych w zakresie składu surowcowego niż produkty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
Za ofertę równoważną Zamawiający uzna taką, w której Wykonawca oferuje artykuły o tożsamej zawartości składników oraz porównywalnych wartościach odżywczych i energetycznych do tych, które zostały sprecyzowane w opisie poszczególnych pozycji w Kalkulacji cenowej, oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Muszą to być artykuły odpowiadające pod względem norm i jakości artykułom wskazanym przez Zamawiającego w opisie poszczególnych pozycji w Kalkulacji cenowej, a także posiadające nie gorsze cechy jakościowe w zakresie wydajności oraz zbliżone walory smakowe.
Wykonawca oferując artykuł żywnościowy jako równoważny do opisanego w Kalkulacji cenowej jest zobowiązany zachować minimalne wymagania podane w opisie przedmiotu zamówienia dla danego artykułu. W przypadku wystąpienia wątpliwości Zamawiającego, co do zaoferowanych produktów równoważnych, udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek dopisać „artykuł równoważny” obok nazwy producenta/nazwy własnej oferowanego artykułu w Kalkulacji cenowej, w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do równoważności artykułu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego. Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania, jeżeli zostało podane (pojemność/waga/opakowanie – ilość szt.).

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawplacówki Zamawiającego, m.st. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)03.22.10.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 03.22.20.00-3
15.50.00.00-3
15.80.00.00-6
15.89.60.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych33000,00
2Dostawy mleka i przetworów mlecznych26000,00
3Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego18000,00
4Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food)4000,00
5Dostawy mięsa i wędlin19000,00
6Dostawy mrożonych warzyw i owoców12000,00
7Dostawy mrożonych filetów rybnych4000,00
8Dostawy świeżych filetów rybnych2000,00
9Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa na naturalnym zakwasie4000,00
10Dostawy jaj kurzych1800,00
11Dostawy naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą i serwisem dystrybutorów dozujących podgrzaną i schłodzoną naturalną wodę źródlaną z pojemników1600,00
Razem 125400,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium125400,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Informacje ogólne
- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
- Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: adres e-mail: zam.publ@zlobki.waw.pl z tym zastrzeżeniem, że ofertę można złożyć jedynie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.

WADIUM
1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
a) 33.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 1 - Dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych
b) 26.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 2 - Dostawy mleka i przetworów mlecznych
c) 18.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 3 - Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego
d) 4.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 4 - Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food)
e) 19.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 5 - Dostawy mięsa i wędlin
f) 12.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 6 - Dostawy mrożonych warzyw i owoców
g) 4.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 7 - Dostawy mrożonych filetów rybnych
h) 2.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 8 - Dostawy świeżych filetów rybnych
i) 4.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 9 - Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa na naturalnym zakwasie
j) 1.800 zł w przypadku składania oferty na Część nr 10 - Dostawy jaj kurzych
k) 1.600 zł w przypadku składania oferty na Część nr 11 - Dostawy naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą i serwisem dystrybutorów dozujących podgrzaną i schłodzoną naturalną wodę źródlaną z pojemników
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wadium należy wnieść w wysokości stanowiącej sumę wadiów wymaganych dla tych części zamówienia, na które składana jest oferta.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).
3. Szczegółowe warunki wniesienia wadium określa pkt 11 SIWZ.

WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O ZAMÓWIENIE, OPIS SPOSOBU SPEŁNIENIA WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu:
a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP,
b) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy PZP (fakultatywne podstawy wykluczenia)
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający określa minimalne wymagania w zakresie w/w warunku:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) dotyczy części nr 1-10: posiadają zgłoszoną działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
2) dotyczy wszystkich części: posiadają zgłoszoną działalność podlegającą urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia albo posiadają zgłoszoną działalność rejestrowaną związaną z produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją produktów pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający określa minimalne wymagania w zakresie w/w warunku:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:
1)500.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 1 - Dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych
2)390.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 2 - Dostawy mleka i przetworów mlecznych
3)280.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 3 - Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego
4)70.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 4 - Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food)
5)280.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 5 - Dostawy mięsa i wędlin
6)180.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 6 - Dostawy mrożonych warzyw i owoców
7)70.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 7 - Dostawy mrożonych filetów rybnych
8)30.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 8 - Dostawy świeżych filetów rybnych
9)60.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 9 - Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa na naturalnym zakwasie
10)27.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 10 - Dostawy jaj kurzych
11)25.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 11 - Dostawy naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą i serwisem dystrybutorów dozujących podgrzaną i schłodzoną naturalną wodę źródlaną z pojemników
Spełnienie warunku udziału w postępowaniu należy wykazać oddzielnie dla każdej z części na którą składana jest oferta (w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia i chęci przedstawienia tej samej polisy OC dla wszystkich części zamówienia – warunek udziału w postępowaniu określony dla tych części należy zsumować przy czym Zamawiający nie wymaga przedstawienia polisy OC na sumę gwarancyjną wyższą niż 1.000.000 zł niezależnie od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień upływu terminu składania ofert.

c) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający określa minimalne wymagania w zakresie w/w warunku:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej jedno zamówienie (jedna dostawa, jedna umowa - dla potrzeb w/w warunku nie podlegają sumowaniu zamówienia realizowane po sobie w bezpośrednim odstępie czasu, jak również zamówienia udzielane w częściach) odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z dostarczaniem:
a)świeżych warzyw lub owoców w przypadku składania oferty na Część nr 1 - Dostawy świeżych warzyw i owoców
b)artykułów mleczarskich w przypadku składania oferty na Część nr 2 - Dostawy mleka i przetworów mlecznych
c)artykułów spożywczych w przypadku składania oferty na Część nr 3 - Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego
d)artykułów spożywczych w przypadku składania oferty na Część nr 4 - Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food)
e)mięsa lub wędlin w przypadku składania oferty na Część nr 5 - Dostawy mięsa i wędlin
f)mrożonych warzyw lub owoców w przypadku składania oferty na Część nr 6 - Dostawy mrożonych warzyw i owoców
g)mrożonych ryb lub filetów rybnych w przypadku składania oferty na Część nr 7 - Dostawy mrożonych filetów rybnych
h)świeżych ryb lub filetów rybnych w przypadku składania oferty na Część nr 8 - Dostawy świeżych filetów rybnych
i)świeżo wypiekanego pieczywa w przypadku składania oferty na Część nr 9 - Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa na naturalnym zakwasie
j)jaj kurzych konsumpcyjnych w przypadku składania oferty na Część nr 10 - Dostawy jaj kurzych
k)wody źródlanej wraz z serwisem urządzeń dozujących w przypadku składania oferty na Część nr 11 - Dostawy naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą i serwisem dystrybutorów dozujących podgrzaną i schłodzoną naturalną wodę źródlaną z pojemników
przy czym wartość zrealizowanego lub realizowanego zamówienia ma wynosić co najmniej:
l)970.000 zł z podatkiem VAT w przypadku składania oferty na Część nr 1
m)760.000 zł z podatkiem VAT w przypadku składania oferty na Część nr 2
n)540.000 zł z podatkiem VAT w przypadku składania oferty na Część nr 3
o)140.000 zł z podatkiem VAT w przypadku składania oferty na Część nr 4
p)550.000 zł z podatkiem VAT w przypadku składania oferty na Część nr 5
q)340.000 zł z podatkiem VAT w przypadku składania oferty na Część nr 6
r)140.000 zł z podatkiem VAT w przypadku składania oferty na Część nr 7
s)60.000 zł z podatkiem VAT w przypadku składania oferty na Część nr 8
t)120.000 zł z podatkiem VAT w przypadku składania oferty na Część nr 9
u)50.000 zł z podatkiem VAT w przypadku składania oferty na Część nr 10
v)50.000 zł z podatkiem VAT w przypadku składania oferty na Część nr 11
Spełnienie warunku udziału w postępowaniu należy wykazać oddzielnie dla każdej z części na którą składana jest oferta (zamówienia wskazane w wykazach dostaw dla poszczególnych części zamówienia nie mogą się powtarzać). W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia, dostawy przedmiotu zamówienia obejmowały różne grupy asortymentu – wówczas należy podać wartość zrealizowanych dostaw w ramach tego zamówienia oddzielnie dla każdej z grupy asortymentu – celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie) dla każdej z części na którą składana jest oferta.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień upływu terminu składania ofert.

2)dysponują co najmniej 1 (jednym) miejscem składowania / magazynowania asortymentu (niezależnie od liczby części, na które składana jest oferta) składającego się na przedmiot zamówienia posiadającego aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą zatwierdzenia zakładu (magazynu) podlegającego urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w zakresie produkcji (jeśli Wykonawca jest producentem) składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi lub w zakresie składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi (jeśli Wykonawca nie jest producentem) albo decyzję wydaną przez właściwy organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczącą zatwierdzenia zakładu prowadzącego sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego (ze wskazaniem produktów pochodzących z zakładu, które mogą być wprowadzane na rynek na terytorium RP),

3)dysponują co najmniej:
a)9 (dziewięcioma) środkami transportu – w przypadku składania oferty na część nr 1 lub 2 lub 9,
b)5 (pięcioma) środkami transportu – w przypadku składania oferty na część nr 3 lub 5 lub 10,
c)3 (trzema) środkami transportu – w przypadku składania oferty na część nr 4 lub 6 lub 7 lub 8 lub 11,
spełniającymi wymogi sanitarne, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, udokumentowane aktualnymi decyzjami lub zaświadczeniami lub opiniami wydanymi przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące spełnienia przez środki transportu wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi w zakresie przystosowania do przewozu żywności (rodzaj żywności zgodny z przedmiotem zamówienia w danej części na którą składana jest oferta). W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia – ilość minimalnych wymaganych środków transportu dla poszczególnych części, na które składana jest oferta należy zsumować (dla przykładu: w przypadku składania oferty na część nr 1 i 7 należy dysponować co najmniej 12 środkami transportu = cz. nr 1 – 9 środków transportu + cz. nr 7 – 3 środki transportu) przy czym Zamawiający nie wymaga dysponowania więcej niż 20 (dwudziestoma) środkami transportu niezależnie od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta.

Warunki, o których mowa powyżej, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację udzielanego zamówienia.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1.1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji:

1.1.1. Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w pkt 8 SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.1.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1.1 powyżej, Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, tj. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ) – Zamawiający udostępnia edytowalny wzór JEDZ – Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie internetowej: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl ). Zamawiający udostępnia plik xml – w celu wypełnienia formularza przygotowanego przez Zamawiającego należy plik xml zapisać na dysku lokalnym lub innym nośniku danych, przejść na stronę: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl a po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” zaimportować zapisany dokument.
Instrukcja wypełnienia oświadczenia na formularzu JEDZ dostępna jest na stronie internetowej: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf.
1.1.3. Oświadczenie JEDZ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy dołączyć do oferty a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
1.1.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
1.1.5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.
1.1.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
1.1.7. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
1.1.8. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.2. Wykaz dokumentów lub oświadczeń innych, niż wymienione w pkt 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, których złożenia wraz z ofertą wymaga Zamawiający:
1.4.1 Dowód wniesienia wadium odpowiednio dla części, na które składana jest oferta.
1.4.2 Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
1.4.3 Wypełniona kalkulacja cenowa - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3K do SIWZ odpowiednio na części, na które składana jest oferta.
1.4.4 Kserokopie etykiet zaoferowanych artykułów lub inne dokumenty zawierające informacje pochodzące bezpośrednio od producenta o oferowanym przedmiocie zamówienia w zakresie odnoszącym się do objęcia go systemem jakości. Zamawiający jednocześnie informuje, iż do oceny oferty w Kryterium „System jakości” Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko i wyłączenie dokumenty złożone w ofercie na dzień upływu terminu składania ofert (w/w dokumenty w ramach kryterium oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu).

1.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 10 dni, wskazanych poniżej dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualnych na dzień ich złożenia:

1.3.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:
a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
e)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g)oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
i)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
Oświadczenia, o których mowa w lit. e), f), g), h), i) powyżej należy złożyć na wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

1.3.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności:
a)potwierdzenie zgłoszenia właściwemu organowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
Działalność objęta potwierdzeniem ma dotyczyć części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia w części/częściach, na którą składana jest oferta;
b) aktualna decyzja lub zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia w sprawie wpisu do rejestru zakładów lub w sprawie zatwierdzenia zakładu podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji (jeśli Wykonawca jest producentem) składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi lub w zakresie składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi (jeśli Wykonawca nie jest producentem) albo aktualna decyzja lub zaświadczenie właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego w sprawie wpisu do rejestru lub w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego (ze wskazaniem produktów pochodzących z zakładu które mogą być wprowadzane na rynek na terytorium RP);
Działalność objęta decyzją ma dotyczyć części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia w części/częściach, na którą składana jest oferta;
Decyzja lub zaświadczenie ma być wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli dokument został wystawiony w okresie późniejszym niż wskazany powyżej, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do dokumentu oświadczenie, że informacje zawarte w dokumencie są aktualne i nie uległy zmianie na dzień upływu terminu składania ofert.
c) w przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z Unii Europejskiej, spoza obszaru RP, do oferty należy załączyć aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia wraz z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym w przypadku dotyczącym żywności (grupy produktów) pochodzenia zwierzęcego;
d) w przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z krajów trzecich do oferty należy załączyć aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ w danym kraju o dopuszczeniu zakładu do produkcji i na eksport na rynki innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia.

1.3.3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:
a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

1.3.4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Wzór wykazu wykonanych/wykonywanych dostaw stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

1.3.5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego):
a) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym: zaświadczenia zawierające ocenę jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych będących przedmiotem niniejszego zamówienia pochodzące od podmiotów uprawnionych do kontroli jakości (np. świadectwo jakości handlowej wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), a w przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje zaświadczeniami na cały asortyment zamówienia obowiązany jest przedłożyć oświadczenie, iż oferowane przez niego artykuły rolno-spożywcze spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta; Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
b) Zaświadczenia lub decyzji lub opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego sytemu HACCP lub zasad Dobrej Praktyki Produkcji (GMP) lub Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP lub stosuje zasady Dobrej Praktyki Produkcji lub Dobrej Praktyki Higienicznej – podstawa prawna art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Jeżeli dokument został wystawiony w okresie późniejszym niż wskazany powyżej, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do dokumentu oświadczenie, że informacje zawarte w dokumencie są aktualne i nie uległy zmianie na dzień upływu terminu składania ofert. Zamawiający ponadto dopuszcza przedstawienie innego dokumentu tj. aktualnego certyfikatu niezależnego podmiotu (jednostki certyfikującej posiadającej akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) potwierdzającego wdrożenie sytemu HACCP lub zasad Dobrej Praktyki Produkcji (GMP) lub Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP).
c) W przypadku składania oferty na część nr 6 i 7 - Kserokopie etykiet (dla każdej z pozycji kalkulacji cenowej) zaoferowanych artykułów lub inne dokumenty (specyfikacje produktu) zawierające informacje pochodzące bezpośrednio od producenta o oferowanym przedmiocie zamówienia w zakresie odnoszącym się do wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla danej części - każdy załączony dokument należy oznaczyć numerem pozycji kalkulacji cenowej.
d) W przypadku składania oferty na część nr 11 - Aktualny certyfikat wystawiony na (lub inny dokument) potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008 lub nowszą w zakresie produkcji / rozlewu oferowanej przez Wykonawcę wody źródlanej.
e) W przypadku składania oferty na część nr 11 - Świadectwo wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny zawierające ocenę i kwalifikację rodzajową oferowanej wody; oferowana woda musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 466).

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 9.3 budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

1.4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający wskazuje, iż przyjmie za prawidłowe oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę.

Zamawiający wskazuje, iż przyjmie za prawidłowe oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert, które potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. W takim jednak przypadku jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.

1.5. Dokumenty podmiotów trzecich
1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
3.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda:
1)przedstawienia oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
2)dokumentów, które określają w szczególności:
a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 1.3.1.

1.6. Dokumenty podwykonawcy
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w 1.3.1, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

1.7. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający wymaga przedstawienia od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1)dokumentu pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawców - dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:
reprezentowanie wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
zaciąganie w imieniu wykonawców zobowiązań,
złożenie oferty wspólnie,
prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych postępowaniem zamówienie publiczne.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców.
2)na wezwanie Zamawiającego o którym mowa w 1.3:
a)dokumenty określone w pkt 1.3.2.-1.3.5 składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
b)dokumenty określone w pkt 1.3.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

1.8. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.3.1:
1)lit. a - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
2)lit. b, c, d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 1.3.1 lit. a, składa dokument, o którym mowa pkt 1 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 2 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

ZMIANA UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany:
1)zmiany gramatur poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia lub zmiana dostarczanego produktu na inny - w przypadku wycofania z obrotu na rynku lub zaprzestania produkcji, pod warunkiem zaproponowania produktu równoważnego, z zastrzeżeniem niezmienności cen jednostkowych (w przypadku zwiększenia gramatur/opakowań) lub ich stosunkowemu obniżeniu (w przypadku zmniejszenia gramatur/opakowań) (w przypadku, gdy zmieniany artykuł był objęty systemem jakości podlegającym ocenie w ramach Kryterium oceny ofert „System jakości” Wykonawca obowiązany jest zaoferować nowy artykuł również objęty systemem jakości, który podlegałby ocenie w ramach Kryterium oceny ofert „System jakości”),,
2)zmiany w zakresie lokalizacji do których następować będą dostawy przedmiotu zamówienia określonych w załączniku nr 3 do umowy w przypadku przejęcia lub uruchomienia przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy nowych lokalizacji,
3)zmiany cen jednostkowych artykułów będących przedmiotem zamówienia zawartych w Kalkulacji cenowej załączonej do oferty Wykonawcy:
Część nr 1 Dostawy świeżych warzyw i owoców i owoców sezonowych - jedynie w przypadku zmiany maksymalnej ceny poszczególnych artykułów o minimum 10% w notowaniach ceduły Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Bronisze, pod warunkiem zmiany ceny o co najmniej 10% w okresie poprzedzającym wystąpienie o zmianę tj. od daty zawarcia umowy lub aneksu do dnia wystąpienia o zmianę z zastrzeżeniem, że okresy uwzględniane przy zmianie cen mają wynosić 2 miesiące - zmiana ceny jest możliwa na wniosek strony umowy, po przedstawieniu przez stronę dokumentów potwierdzających zmianę ceny (wydruki z okresu miesięcznego potwierdzające wysokość cen notowanych na Rynku) w okresie poprzedzającym wystąpienie o zmianę, Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż w wyniku zmiany, cena nie może być wyższa od notowań ceny maksymalnej danego artykułu w cedule Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Bronisze, jak również po zmianie nie może przekroczyć 130% zaproponowanej ceny w kalkulacji cenowej załączonej do oferty Wykonawcy,
Część nr 2 Dostawy mleka i przetworów mlecznych - jedynie w przypadku zmiany ceny poszczególnych produktów mleczarskich o minimum 10% w notowaniach cen produktów na Rynku mleka w Zintegrowanym Systemie Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod warunkiem zmiany ceny o co najmniej 10% w okresie poprzedzającym wystąpienie o zmianę tj. od daty zawarcia umowy lub aneksu do dnia wystąpienia o zmianę z zastrzeżeniem że okresy uwzględniane przy zmianie cen mają wynosić 2 miesiące - zmiana ceny jest możliwa na wniosek strony umowy, po przedstawieniu przez stronę dokumentów potwierdzających zmianę ceny (dostarczenie wydruków Biuletynów Rynku z okresu poprzedzającego wystąpienie o zmianę ukazujących się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, potwierdzające wysokość cen notowanych na Rynku) w okresie poprzedzającym wystąpienie o zmianę, Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż w wyniku zmiany, cena nie może przekroczyć 130% zaproponowanej ceny w Kalkulacji cenowej załączonej do oferty Wykonawcy,
Część nr 3 Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego - jedynie w przypadku zmiany miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dotyczącego żywności w stosunku do wskaźnika miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wystąpiono o zmianę, podawanego na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl), zmiana ceny danego artykułu może nastąpić nie częściej niż raz na trzy miesiące, jak również po zmianie nie może przekroczyć 130 % zaproponowanej ceny w Kalkulacji cenowej załączonej do oferty Wykonawcy
Część nr 4 Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) - jedynie w przypadku zmiany miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dotyczącego żywności w stosunku do wskaźnika miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wystąpiono o zmianę, podawanego na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl), zmiana ceny danego artykułu może nastąpić nie częściej niż raz na trzy miesiące, jak również po zmianie nie może przekroczyć 130 % zaproponowanej ceny w Kalkulacji cenowej załączonej do oferty Wykonawcy
Część nr 5 Dostawy mięsa i wędlin - jedynie w przypadku zmiany ceny poszczególnych produktów (drób, wieprzowina, wołowina) o minimum 10% w notowaniach cen produktów na Rynku drobiu / Rynku Wieprzowiny / Rynku Wołowiny w Zintegrowanym Systemie Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod warunkiem zmiany ceny o co najmniej 10% w okresie poprzedzającym wystąpienie o zmianę tj. od daty zawarcia umowy lub aneksu do dnia wystąpienia od zmiany z zastrzeżeniem że okresy uwzględniane przy zmianie cen mają wynosić 2 miesiące - zmiana ceny jest możliwa na wniosek strony umowy, po przedstawieniu przez stronę dokumentów potwierdzających zmianę ceny (dostarczenie wydruków Biuletynów Rynku z okresu poprzedzającego wystąpienie o zmianę ukazujących się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, potwierdzające wysokość cen notowanych na Rynku) w okresie poprzedzającym wystąpienie o zmianę, Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż w wyniku zmiany, cena nie może przekroczyć 130% zaproponowanej ceny w Kalkulacji cenowej załączonej do oferty Wykonawcy,
Część nr 6 Dostawy mrożonych warzyw i owoców - jedynie w przypadku zmiany miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dotyczącego żywności w stosunku do wskaźnika miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wystąpiono o zmianę, podawanego na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl), zmiana ceny danego artykułu może nastąpić nie częściej niż raz na trzy miesiące, jak również po zmianie nie może przekroczyć 130 % zaproponowanej ceny w Kalkulacji cenowej załączonej do oferty Wykonawcy,
Część nr 7 Dostawy mrożonych filetów rybnych - jedynie w przypadku zmiany miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dotyczącego żywności w stosunku do wskaźnika miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wystąpiono o zmianę, podawanego na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl), zmiana ceny danego artykułu może nastąpić nie częściej niż raz na trzy miesiące, jak również po zmianie nie może przekroczyć 130 % zaproponowanej ceny w Kalkulacji cenowej załączonej do oferty Wykonawcy,
Część nr 8 Dostawy świeżych filetów rybnych - jedynie w przypadku zmiany miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dotyczącego żywności w stosunku do wskaźnika miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wystąpiono o zmianę, podawanego na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl), zmiana ceny danego artykułu może nastąpić nie częściej niż raz na trzy miesiące, jak również po zmianie nie może przekroczyć 130 % zaproponowanej ceny w Kalkulacji cenowej załączonej do oferty Wykonawcy,
Część nr 9 Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa na naturalnym zakwasie - jedynie w przypadku zmiany miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dotyczącego żywności w stosunku do wskaźnika miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wystąpiono o zmianę, podawanego na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl), zmiana ceny danego artykułu może nastąpić nie częściej niż raz na trzy miesiące, jak również po zmianie nie może przekroczyć 130 % zaproponowanej ceny w Kalkulacji cenowej załączonej do oferty Wykonawcy,
Część nr 10 Dostawy jaj kurzych - jedynie w przypadku zmiany ceny poszczególnych produktów (jaja spożywcze, jaja ekologiczne) o minimum 10% w notowaniach cen produktów na Rynku jaj spożywczych / Rynku jaj ekologicznych w Zintegrowanym Systemie Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod warunkiem zmiany ceny o co najmniej 10% w okresie poprzedzającym wystąpienie o zmianę tj. od daty zawarcia umowy lub aneksu do dnia wystąpienia od zmiany z zastrzeżeniem że okresy uwzględniane przy zmianie cen mają wynosić 2 miesiące - zmiana ceny jest możliwa na wniosek strony umowy, po przedstawieniu przez stronę dokumentów potwierdzających zmianę ceny (dostarczenie wydruków Biuletynów Rynku z okresu poprzedzającego wystąpienie o zmianę ukazujących się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, potwierdzające wysokość cen notowanych na Rynku) w okresie poprzedzającym wystąpienie o zmianę, Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż w wyniku zmiany, cena nie może przekroczyć 130% zaproponowanej ceny w Kalkulacji cenowej załączonej do oferty Wykonawcy
Część nr 11 Dostawy naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą i serwisem dystrybutorów dozujących podgrzaną i schłodzoną naturalną wodę źródlaną z pojemników - jedynie w przypadku zmiany miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dotyczącego żywności w stosunku do wskaźnika miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wystąpiono o zmianę, podawanego na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl), zmiana ceny wody może nastąpić nie częściej niż raz na trzy miesiące, jak również po zmianie nie może przekroczyć 130 % zaproponowanej ceny w Kalkulacji cenowej załączonej do oferty Wykonawcy.
4)zmiany środka transportu przy pomocy którego Wykonawca będzie realizował zamówienie – w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie korzystać przy wykonywaniu zamówienia ze środka transportu wskazanego w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do umowy (np. gdy ulegnie awarii lub w przypadku utraty decyzji lub opinii lub zaświadczeń) obowiązany jest wskazać inny środek transportu przystosowany do przewozu żywności (rodzaj żywności zgodny z przedmiotem zamówienia w danej części na którą składana jest oferta), posiadający wymagane decyzje lub opinie lub zaświadczenia wydane przez Państwową Inspekcje Sanitarną lub Inspekcję Weterynaryjną i przedstawi je Zamawiającemu w postaci ich kserokopii,
5)zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy; Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, może:
a)powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej części do powierzenia podwykonawcom;
b)wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;
c)wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;
d)zrezygnować z podwykonawstwa; Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy; Wykonawca ponadto zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówieni; Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy; Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku gdy Wykonawca nie będzie dysponował wierzytelnością z tytułu należnego wynagrodzenia (np. na skutek przelewu wierzytelności lub zajęcia wierzytelności); Niniejsze postanowienie stosuje się również wobec dalszych podwykonawców,
6)w przypadku umów, które będą zawarte na okres krótszy niż 12 miesięcy: gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług,
7)w przypadku umów, które będą zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy: gdy nastąpi zmiana:
a)stawki podatku od towarów i usług,
b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalanych na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265),
c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
8)sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.
Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Zasady rozliczeń 10 %
Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy20 %
System jakości5 %
Klauzula społeczna5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-10-07
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zlobki.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-10-07 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-10-07, 09:30, siedziba Zamawiającego, pokój Wicedyrektora II piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Przedmiot zamówienia w żłobkach przy ul. Cynamonowa, ul. Łaguny i ul. Pobożnego będzie realizowany na potrzeby projektu: pt. „Żłobki na start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” Projekt nr: RPMA. 08.03.02-14-b153/18
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |