m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-16 , 11:28:47
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Oczyszczania Miasta
- adresAl. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 04 70
- faks(0-22) 628-26-74
- e-mailprzetargi@zom.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zom.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Andrzej Steć
- adresZarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
- lokal301
- telefon(0-22) 277-04-06
- emailstec@zom.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAndrzej Wojtaszek
- adresZarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
- lokal402
- telefon(0-22) 277-04-36
- emailwojtaszek@zom.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
- lokal311
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
- lokalpok. 303
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przewóz pracowników na terenie m. st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przewóz pracowników wykonujących prace porządkowe na terenie m. st. Warszawy.
Przedmiot zamówienia jest podzielony na trzy części:
Część I
1) Przewóz grupy do 40 pracowników w okresie od 02.12.2019 r. do 30.11.2020 r. wraz z narzędziami służącymi do prac ręcznego oczyszczania jednym autobusem przeznaczonym do tego celu, spełniającym warunki dopuszczenia do ruchu drogowego.
2) Przewóz pracowników z bazy zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Annopol 4b do miejsca pracy na terenie Warszawy i z powrotem po jej zakończeniu wraz z zabraniem i przewozem narzędzi.
3) Autobus powinien być podstawiony pod bazę na 20 minut przed rozpoczęciem pracy. Przewóz pracowników będzie odbywał się w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach: 600-1400, z zastrzeżeniem §3 ust. 3 umowy.
4) Wykonawca ma obowiązek pozostawienia w gotowości autobusu z własnym kierowcą do dyspozycji Zamawiającego w godzinach podanych w ust. 3.
5) Miejsce dowozu do realizacji prac, jak i miejsce oraz godzina odbioru pracowników po wykonaniu tych prac z różnych punktów miasta, będą określane codziennie przez przedstawiciela Zamawiającego, który będzie sprawował nadzór nad przewożoną grupą osób.

Część II
1) Przewóz grupy do 40 pracowników w okresie od 02.12.2019 r. do 30.11.2020 r. wraz z narzędziami służącymi do prac ręcznego oczyszczania jednym autobusem przeznaczonym do tego celu, spełniającym warunki dopuszczenia do ruchu drogowego.
2) Przewóz pracowników z bazy zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Annopol 4b do miejsca pracy na terenie Warszawy i z powrotem po jej zakończeniu wraz z zabraniem i przewozem narzędzi.
3) Autobus powinien być podstawiony pod bazę na 20 minut przed rozpoczęciem pracy. Przewóz pracowników będzie odbywał się w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach: 600-1400, z zastrzeżeniem §3 ust. 3 umowy.
4) Wykonawca ma obowiązek pozostawienia w gotowości autobusu z własnym kierowcą do dyspozycji Zamawiającego w godzinach podanych w ust. 3.
5) Miejsce dowozu do realizacji prac, jak i miejsce oraz godzina odbioru pracowników po wykonaniu tych prac z różnych punktów miasta, będą określane codziennie przez przedstawiciela Zamawiającego, który będzie sprawował nadzór nad przewożoną grupą osób.
Część III
1) Przewóz grupy do 40 pracowników w okresie od 02.12.2019 r. do 30.11.2020 r. wraz z narzędziami służącymi do prac ręcznego oczyszczania jednym autobusem przeznaczonym do tego celu, spełniającym warunki dopuszczenia do ruchu drogowego.
2) Przewóz pracowników z bazy zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Annopol 4b do miejsca pracy na terenie Warszawy i z powrotem po jej zakończeniu wraz z zabraniem i przewozem narzędzi.
3) Autobus powinien być podstawiony pod bazę na 20 minut przed rozpoczęciem pracy. Przewóz pracowników będzie odbywał się w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach: 630-1430, z zastrzeżeniem §3 ust. 3 umowy.
4) Wykonawca ma obowiązek pozostawienia w gotowości autobusu z własnym kierowcą do dyspozycji Zamawiającego w godzinach podanych w ust. 3.
5) Miejsce dowozu do realizacji prac, jak i miejsce oraz godzina odbioru osób po wykonaniu tych prac z różnych punktów miasta, będą określane codziennie przez przedstawiciela Zamawiającego, który będzie sprawował nadzór nad przewożoną grupą osób.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę.
Zamawiający wymaga, oddzielnie dla każdej części zamówienia, zatrudnienia przez wykonawcę na okres obowiązywania umowy osoby/osób w oparciu o umowę o pracę, który będzie wykonywał pracę kierowcy autobusu. Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa załącznik nr 2 do umowy.
Szczegółowe warunki i zakres prac oraz zasady rozliczania określa załącznik nr 4 do SIWZ.
Dane techniczne autobusów określono w załączniku nr 3 do SIWZ.
Standardy jakościowe wykonania usługi określono w § 3 wzoru umowy.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.)), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Oczyszczania Miasta
z siedzibą w Warszawie adres: Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, (nr tel. (22) 277 04 00, e-mail: zom@zom.waw.pl).
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się: tel. 22 277 04 26, email: iod@zom.waw.pl lub osobiście w pok. 310;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZOM/KP/8/19 pod nazwą „Przewóz pracowników na terenie m.st. Warszawy” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres zgodny z przepisami o archiwizacji dokumentów;
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)60.17.20.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1część I3000,00
2część II3000,00
3część III3000,00
Razem 9000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-12-02, data zakończenia: 2020-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium9000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu (dla części I, II, III):
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na krajowy transport drogowy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2200 z poźn. zm.)
b) posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować (oddzielnie dla każdej części zamówienia):
- jednym autobusem posiadającym aktualny przegląd techniczny i ubezpieczenie OC, o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej niż 44 (+ miejsce dla kierowcy), wyposażonym w:
a) minimum 2 luki bagażowe otwierane z prawej i lewej strony autobusu, o wys. 70-80 cm, przy czym przestrzeń bagażowa w świetle bagażnika (luki bagażowe na przestrzał) musi mieć wysokość min. 45 cm,
b) minimum dwoje działających drzwi umieszczonych na początku i końcu (ew. środku) autobusu po jego prawej stronie,
c) minimum dwie sprawne klapy dachowe do wentylacji, otwierane boczne okna lub klimatyzację,
d) ogrzewanie,
e) gniazdko wtykowe 12V umożliwiające podłączenie ładowarki do telefonu,
f) maksymalna dopuszczalna wysokość autokaru to 3,5 m.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
1) aktualnej licencji na krajowy transport drogowy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2200 z poźn. zm.),
2) wypełnionego załącznika nr 5 do SIWZ (w zależność od części na którą składana jest oferta).

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
2) oświadczenia własne wykonawcy, o treści zgodnej z załącznikiem nr 2a oraz 2b do SIWZ;
3) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 2-3 niniejszej SIWZ (o ile dotyczy);
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy);
5) potwierdzenie wniesienia wadium;
6) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-24
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zom.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-24 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-24, 09:15, sala 106
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |