m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Licytacja elektroniczna
Licytacja będzie prowadzona na stronie:http://aukcje.um.warszawa.pl
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-16 , 13:05:15
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
- adresNowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 93 93
- faks(0-22) 443 94 85
- adres internetowyhttp://www.srodmiescie.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Inga Hadaj
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Al. Ujazdowskie 20 lok. 6
- lokal4
- telefon(0-22) 443 93 93
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMonika Bielińska
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
- lokal120
- telefon(0-22) 699 81 57
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
- lokalKancelaria Ogólna
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Sprzątanie obiektów Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy”
(znak sprawy ZP- 29/19).
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie obiektów Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy wraz z przyległymi terenami (podwórka, chodniki), położonych w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 43, ul. Mariańskiej 5, ul. Wspólnej 65a, ul. Nowy Świat 39, ul. Marszałkowskiej 87 lok. 85, ul. Mokotowskiej 17 lok. 35 i 36, ul. Mokotowskiej 55, ul. Nowolipki 2a, Al. Ujazdowskich 20 lok 6 oraz ul. Świętojańskiej 17 lok. 9. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług: a) sprzątania powierzchni biurowej i pomieszczeń archiwalnych, toalet, klatek schodowych, korytarzy i pomieszczeń pomocniczych o łącznej powierzchni ok. 8112,91 m², b) sprzątania schodów wejściowych, parkingów i terenu zewnętrznego wokół budynków o łącznej powierzchni ok. 1106,50 m², c) innych czynności wymienionych w załączniku nr 1 do umowy. Szczegółowy zakres czynności Wykonawcy oraz powierzchnie sprzątanych nieruchomości określa załącznik nr 1 do umowy, który stanowi integralną część umowy. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (klauzula społeczna – art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności wykonywane codziennie w zakresie realizacji zamówienia na sprzątanie obiektów przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będą wykonywane przez osoby, zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowego pracownika lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionej już osoby. Rodzaj czynności wykonywanych codziennie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę został opisany w załączniku nr 1 do umowy. Szczegółowe wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia określone zostały w § 5 projektu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do „Instrukcji dla Wykonawców – opis warunków uczestnictwa w licytacji elektronicznej”. Zamawiający na stronie internetowej http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2-zamowienia_powyzej_30_000_euro.html zamieścił „INSTRUKCJĘ DLA WYKONAWCÓW – opis warunków uczestnictwa w licytacji elektronicznej” wraz z załącznikami.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90610000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 438468,83
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 mogą zostać udzielone na następujących warunkach: - ich wartość nie może przekroczyć kwoty netto 87 693,77 zł; - stawka za sprzątanie 1 m2 powierzchni wewnątrz i na zewnątrz nie przekroczy stawek ustalonych w zamówieniu podstawowym. Zakres zamówień, których Zamawiający zamierza udzielić na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6, będzie obejmował usługi zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku, gdy Wykonawca zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach innych podmiotów: 1) musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów (oryginał dokumentu lub kopii potwierdzona notarialnie) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) musi, zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm. ) złożyć w odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty, które potwierdzą, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia: a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zwarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; f) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 2. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 3.Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Niezwłocznie po otwarciu wniosków Zamawiający zamieści na stronie internetowej na której publikowane są informacje dotyczące niniejszego postępowania wykaz wykonawców którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji – wykazu wykonawców którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców, którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej (co oznacza brak powiązań zarówno kapitałowych jak i osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.), Zamawiający dopuszcza złożenie ww. oświadczenia wraz z wnioskiem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7a. W przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji podmiotowej Wykonawcy, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego. 6. Zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, w przypadku, gdy każdy wspólnik jest umocowany do samodzielnego reprezentowania wspólników spółki cywilnej i wykonawcy złożą dokumenty potwierdzające umocowanie do samodzielnego reprezentowania wspólników ( np. umowę spółki lub uchwałę wspólników). 2) W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek dotyczący nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 4 i 8 musi spełniać każdy z Wykonawców. (Oświadczenia i dokumenty o którym mowa w części V pkt 2 Instrukcji składa każdy wykonawca). 3) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenia zamówienia, co najmniej jeden wykonawca musi spełniać warunek udziału dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej określony przez Zamawiającego. 4) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną przedkłada dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie i formie zgodnie z zasadami określonymi w części V pkt 5 Instrukcji. 7. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 1) Jeżeli Wykonawca / podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. 2) Jeżeli podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca / podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającym oświadczenie, w którym, określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy / podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Termin wystawienia dokumentu jak wyżej.
Opis sposobu przygotowywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca sporządza formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 oraz należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie licytacji.
2. Wykonawca składa wniosek zgodnie z wymaganiami ogłoszenia, niniejszej instrukcji i ustawy Prawo zamówień publicznych. Do wniosku winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej instrukcji w formie papierowej. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
3. Kopie dokumentów lub oświadczeń (każda strona dokumentu, oświadczenia) sporządzonych w formie papierowej winny być poświadczone za zgodność z oryginałem, własnoręcznym podpisem przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 2, z zastrzeżeniem pkt 4, 5, 6, 7.
4. Pełnomocnictwo do podpisania wniosku, oświadczeń i innych dokumentów powinno
być dołączone do wniosku w formie papierowej . Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do wniosku w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
5. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (konsorcjum firm), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazywać pełnomocnika oraz wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do wniosku w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
6. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego , w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7. W przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia musi być dołączone do wniosku w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski.
9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące wniosek.
10. Składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

11. Wykonawca powinien umieścić wniosek w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie
posiadać następujące oznaczenie:
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pn.: „Sprzątanie obiektów Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy” (znak sprawy ZP- 29/19), nie otwierać przed godziną 11:00 dnia 25.09.2019 r.
12. Poza oznaczeniami podanymi powyżej na opakowaniu należy podać czytelnie nazwę i adres Wykonawcy.
Miejsce realizacji zamówieniaWarszawa
Główny przedmiot (CPV)90.91.12.00-8
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-11-04, data zakończenia: 2020-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Zasady postępowania w licytacji elektronicznej
Minimalna wysokość postąpień200,00 zł.
Liczba etapów licytacji elektronicznej1
Czas trwania 1 etapu (w minutach)30
Pozostałe informacje dotyczące zasad postępowania w licytacji elektronicznej
W trakcie licytacji Wykonawca licytuje wynagrodzenie miesięczne brutto (z VAT) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
2. Minimalna wysokość postąpień – 200,00 zł.
3. Cena wywoławcza: 44.416,66 zł brutto (wynagrodzenie miesięczne).
4. Liczba etapów licytacji elektronicznej: 1.
5. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
6. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej (składania ofert).
Ostateczny termin licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. Zamawiający ustala czas trwania licytacji na 30 minut. Zamawiający zamknie licytację po 30 minutach od otwarcia licytacji.
8. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą miesięczną cenę brutto za realizację całego zamówienia.
9. Zamawiający podpisze umowę, z Wykonawcą, który w chwili zamykania licytacji elektronicznej zaproponował najniższe wynagrodzenie miesięczne brutto przedmiotowego zamówienia. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku przeprowadzonej licytacji elektronicznej, przed podpisaniem umowy obowiązany będzie złożyć formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do projektu umowy. Ceny muszą zostać określone tak, aby łączna cena miesięcznego wynagrodzenia brutto była, co najwyżej równa cenie realizacji, która wygrała licytację elektroniczną. Ceny miesięcznego wynagrodzenia muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca przed podpisaniem umowy obowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
11. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy - wzór umowy (załącznik nr 6 do instrukcji) zamieszczony został w ogłoszeniu o zamówieniu oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.srodmiescie.warszawa.pl
12. Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą jedynie w walucie polskiej. Dodatkowo nadmienia się, iż składanie ofert (postąpień) w licytacji elektronicznej musi być także wyrażone w walucie polskiej.

Cena wywoławcza (pole opcjonalne): 44416,66 zł.
W licytacji obowiązują następujące wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców
Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem zamieszczony na stronie internetowej www.srodmiescie.warszawa.pl wraz z załącznikami.
Zamawiający przekazuje zakwalifikowanym Wykonawcom zaproszenie do udziału
w licytacji elektronicznej. Zaproszenie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej takie jak: data i godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji, cenę wywoławczą, wartość postąpienia minimalnego.
Wykonawcy samodzielnie dokonują rejestracji konta do aktualnej wersji platformy aukcyjnej, na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl . Loginem do platformy aukcyjnej jest adres mailowy wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, natomiast hasło Wykonawca nadaje samodzielnie w trakcie rejestracji konta.
W licytacji obowiązują następujące wymagania sprzętowe
Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej musi dysponować sprzętem, spełniającym poniższe wymagania:
a) Komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10;
b) W przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/Windows8 przeglądarka internetowa Internet Explorer 10.0 lub nowsza z możliwością obsługi Active X.
Dla komputerów zaopatrzonych w system XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit.
Dla komputerów z systemem Windows 10 przeglądarka Internet Explorer 11 z obsługa Active X lub Firefox z obsługa Javy, siła szyfrowania 128 bit;
c) Podłączenie do Internetu min. 512 Kb/s (zalecane łącze szerokopasmowe).
Inne niż wyżej wymienione systemy operacyjne (m.in. Linux, iOS itd.) oraz przeglądarki (m.in. Google Chrome, Opera, Safari, Maxthon itd.) nie są dedykowane do obsługi Marketplanet OnePlace. Korzystanie z innych systemów operacyjnych, przeglądarek i/lub z systemów operacyjnych oraz przeglądarek niewspieranych przez producenta może skutkować pojawieniem się nieprawidłowości i błędów w funkcjonowaniu Platformy.”

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, nie później niż na 4 dni poprzedzające dzień zawarcia umowy.
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
a) gwarancjach bankowych,
b) gwarancjach ubezpieczeniowych,
c) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
a) w pieniądzu odpowiednią kwotę (tj. maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0135 z dopiskiem: zabezpieczenie należytego wykonania umowy: „Sprzątanie obiektów Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy” (znak sprawy ZP- 29/19).
b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, dokument zabezpieczenia należy złożyć w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43, pokój 120. Dokument ten zostanie przekazany do depozytu w Wydziale Budżetowo-Księgowym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście.
4) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, projekt treści dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 2 dni roboczych od dnia zamknięcia licytacji.
5) Dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować odpowiedzialność Gwaranta w zakresie:
- 100 % zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, w okresie od dnia zawarcia umowy.
Dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może ograniczać odpowiedzialności Gwaranta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkiego rodzaju roszczenia Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.
6) W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez potwierdzania tych okoliczności.
7) Umowa zostanie zawarta w terminie 4 dni od dnia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu w terminie 4 dni od dnia złożenia
u Zamawiającego oryginał dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
W dniu .........2019 r. w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą przy Pl. Bankowym 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, Regon: 015259640, zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentują: Pan ……………………… – …………………………., na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr ……………….. z dnia ………………………. r. oraz Pan ………………………. – …………………………………….., na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy nr …………….. z dnia ………………… r. a …………………………………….……………………………………………………………………………………………………...……………, zwanym dalej „Wykonawcą”. Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektroniczne), zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1986 ze zm.). W postępowaniu zastosowano klauzule społeczne na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). § 1 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzątania obiektów Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy wraz z przyległymi terenami (podwórka, chodniki), położonych w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 43, ul. Mariańskiej 5, ul. Wspólnej 65a, ul. Nowy Świat 39, ul. Marszałkowskiej 87 lok. 85, ul. Mokotowskiej 17 lok. 35 i 36, ul. Mokotowskiej 55, ul. Nowolipki 2a, Al. Ujazdowskich 20 lok 6 oraz ul. Świętojańskiej 17 lok. 9. Termin realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy strony ustalają na okres od dnia 4 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2020 r. 2. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług: a) sprzątania powierzchni biurowej i pomieszczeń archiwalnych, toalet, klatek schodowych, korytarzy i pomieszczeń pomocniczych o łącznej powierzchni ok. 8112,91 m², b) sprzątania schodów wejściowych, parkingów i terenu zewnętrznego wokół budynków o łącznej powierzchni ok. 1106,50 m², c) innych czynności wymienionych w załączniku nr 1 do umowy. 3. Szczegółowy zakres czynności Wykonawcy oraz powierzchnie sprzątanych nieruchomości określa załącznik nr 1 do umowy, który stanowi integralną część umowy. § 2 1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, przy zachowaniu przepisów sanitarno – epidemiologicznych, przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów wewnętrznych; 2) realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym ich opisem, określonym w załącznikach do umowy; 3) zapewnienia profesjonalnych chemicznych środków czystości oraz narzędzi i sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, a w szczególności wykonywania prac porządkowych w zakresie mycia mebli biurowych, mycia toalet, używania odpowiednich środków do poszczególnych powierzchni podłogowych. Środki chemiczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225); 4) zapewnienie biodegradowalnych worków do koszy na śmieci; 5) przedstawienia w ciągu 3 dni od daty otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego karty charakterystyki stosowanych środków czystościowych i higienicznych; 6) wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością, właściwą podmiotom profesjonalnym, zgodnie z postanowieniami umowy, regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi, wskazaniami i poleceniami upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego złożonych na piśmie; 7) oznakowania sprzętu, urządzeń w logo Wykonawcy; 8) zapewnienia jednolitej odzieży roboczej oznakowanej w logo Wykonawcy oraz identyfikatorów zawierających, co najmniej imię i nazwisko, wszystkim pracownikom wykonującym przedmiot umowy (poprzez „pracowników” rozumie się wszystkie osoby, które wykonują przedmiot umowy w ramach umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych z Wykonawcą); 9) zobowiązania pracowników do dbania o estetykę stroju oraz sprawne i profesjonalne wykonywanie usług, w sposób nie powodujący zakłóceń w pracy pracowników Zamawiającego; 10) zobowiązania pracowników do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich zauważonych uszkodzeniach, usterkach i awariach w sprzątanych obiektach; 2. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć kompetentną osobę - kierownika obecnego w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43 lub innym, który wskaże upoważniony pracownik Zamawiającego, w dni powszednie od godziny 8.00 do 16.00 i okresowo w miarę potrzeb Zamawiającego w dni wolne od pracy oraz zawsze w sytuacjach nagłych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do całodobowego kontaktu telefonicznego z kierownikiem pod nr tel. ……………………..……………. 3. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do wykonania prac określonych w przedmiotowej umowie, a także odpowiednią wiedzę, doświadczenie i środki w tym zakresie. 4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotu umowy ponadto do : 1) zapewnienia pracownikom zaświadczeń lekarza medycyny pracy dopuszczających do wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku i okazania ich na żądanie Zamawiającego; 2) zapewnienia swoim pracownikom niezbędnych środków ochrony indywidualnej na podstawie Rozporządzenia Ministra i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) ; 3) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących obiektów, na terenie których wykonywana jest usługa oraz innych informacji związanych z działalnością Zamawiającego; 4) minimalizowania zmian personalnych pracowników sprzątających, a w przypadku konieczności zmiany zawiadomienie o tym fakcie na piśmie Zamawiającego; 5) przeszkolenia pracowników w zakresie ich obowiązków służbowych, zapewnienie znajomości przez nich topografii obiektu, w tym rozkładu pomieszczeń, przebiegu dróg ewakuacyjnych; 6) zapewnienia swym pracownikom niezbędnych szkoleń w zakresie bhp; 7) zgłoszenia swojemu Inspektorowi ds. BHP oraz Inspektorowi Zamawiającego, informacji o wypadku przy pracy, który wystąpił w obiektach Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy i dotyczy pracowników Wykonawcy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników i/lub podwykonawców - delegowanych do wykonania zadania w obiektach Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, z treścią przekazanych instrukcji w zakresie bhp i ppoż - obowiązujących w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, tj.: „Instrukcja alarmowa postępowania pracowników Urzędu m. st. Warszawy i pracowników ochrony w przypadku napadu, podłożenia ładunku wybuchowego, zagrożenia atakiem bioterrorystycznym, włamania i zdarzeń losowych”, „Instrukcja bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 w Warszawie” oraz „Instrukcja bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Mariańskiej 5 w Warszawie”. Wykonawca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z instrukcjami, o których mowa w zdaniu poprzednim. 6. Wykonawca odpowiada za aktualne szkolenie swoich pracowników i/lub podwykonawców, w zakresie stosowania przepisów bhp i ppoż. 7. Wykonawca oświadcza, że: 1) znane mu są wymagania przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, jak również wymagania pozostałych przepisów prawnych, które mają zastosowanie przy realizacji prac określonych w umowie; 2) zapozna swoich pracowników i/lub podwykonawców, z zagrożeniami związanymi z wykonywanymi zadaniami, w tym z wymaganiami z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej. 8. Wykonawca najpóźniej w dniu przystąpienia do wykonywania umowy zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy. 9. W przypadku włamania, kradzieży lub zniszczenia znajdującego się w pomieszczeniach mienia, osoby wykonujące umowę zobowiązane są do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie ochrony danego obiektu. 10. Zamawiający zobowiązany jest do: 1) zapewnienia Wykonawcy pomieszczenia socjalno-magazynowego koniecznego do realizacji prac objętych umową; 2) zapewnienia dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których będą wykonywane usługi; 3) ponoszenia kosztów zużycia energii elektrycznej i wody oraz kosztów wywozu odpadów komunalnych w zakresie niezbędnym do wykonania prac objętych umową; 4) bieżącego kontrolowania prawidłowości wykonywanych usług, a w przypadku ich nieprawidłowego wykonania niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy (telefonicznie, faksem, pisemnie lub poprzez upoważnionego pracownika Wykonawcy). § 3 1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę osób, które będą świadczyć usługi będące przedmiotem umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy. 2. Wszystkie zmiany na liście osób, o której mowa w ust 1, zostaną zgłoszone przez Wykonawcę w formie pisemnej na 24 godziny przed planowaną zmianą osoby. 3. Zmiany na liście osób wykonujących usługi porządkowe, o której mowa w ust 1, częściej niż 3 osoby na miesiąc będą skutkowały karą umowną, o której mowa w § 9 ust 7 przy każdej kolejnej zmianie. 4. Pracownicy Wykonawcy otrzymają od Zamawiającego karty elektroniczne uprawniające do wstępu na cały teren budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43, które będą musieli zwrócić w chwili zakończenia świadczenia usług (wygaśnięcia lub rozwiązania umowy). 5. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy równowartości kosztu karty elektronicznej w przypadku jej zagubienia, zniszczenia lub nie zwrócenia w terminie najpóźniej ostatniego dnia zakończenia świadczenia usługi. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do realizacji usług przez osoby, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, co będzie traktowane jak nie stawienie się pracownika do pracy. 7. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie do 1 godziny zegarowej od chwili telefonicznego powiadomienia przez Zamawiającego o sytuacji, o której mowa w ust. 6, do zapewnienia osób zastępczych do świadczenia usług będących przedmiotem umowy. § 4 1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za osoby wykonujące w jego imieniu przedmiot umowy. 2. Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody wynikłe z zaniechania lub niestarannego działania, niedbalstwa, nieprawidłowego zabezpieczenia sprzętu oraz środków chemicznych stosowanych do realizacji usług, działania niezgodne z przepisami BHP i p. poż. oraz obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za utratę, uszkodzenie, zniszczenie mienia Zamawiającego, zaistniałe podczas realizacji umowy a zawinione przez Wykonawcę. 4. Zmiana środków myjących, myjąco-dezynfekujących, bakteriobójczych, dezynfekcyjnych będzie wymagała uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo do kontroli stosowanych środków, sposobu ich przygotowania i zasad stosowania. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. § 5 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności wykonywane codziennie w zakresie realizacji zamówienia na sprzątanie obiektów przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będą wykonywane przez osoby, zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowego pracownika lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionej już osoby. Rodzaj czynności wykonywanych codziennie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę został opisany w załączniku nr 1 do umowy. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu oświadczeń pracodawcy o osobach zatrudnionych na umowę o pracę. 5. W przypadku wątpliwości, czy osoby realizujące zamówienie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Zamawiający powiadomi właściwy inspektorat pracy, celem przeprowadzenia czynności kontrolnych. 6. W przypadku niezatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2, Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób, o których mowa w ust. 2, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 2 dni roboczych przedstawić je Zamawiającemu. 8. Wykonawca zobowiązany jest do składania faktur VAT wraz z pisemnym oświadczeniem o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 2 i 3. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób, o których mowa w ust. 2 i 3 przy realizacji przedmiotu umowy w okresie od dnia wykonywania umowy do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą, do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na warunkach określonych w ust. 2 i 3. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszej umowy. § 6 1. Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości: brutto ………… zł (słownie: …………….zł.). W przypadku niepełnego miesiąca wykonywania usługi sprzątania wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie zmniejszone. 2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty (stanowiącej iloczyn wynagrodzenia miesięcznego i ilości miesięcy świadczenia usług) brutto ……….. zł (słownie: ………….. zł.), zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 3. Zmniejszenie powierzchni, o których mowa w § 1 ust. 2 powoduje proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia miesięcznego określonego w ust. 1. § 7 1. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy płatne będzie przelewem w terminie 21 dni od daty doręczenia Płatnikowi/Odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Faktura powinna zawierać numer umowy oraz dane Nabywca : Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, Odbiorca/Płatnik: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa. 2. Dniem zapłaty wynagrodzenia będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 3. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 4. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 5. Do faktury Wykonawca każdorazowo dołączy pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w § 5 ust. 2. § 8 1. Poprawność wykonania usługi sprzątania będzie stwierdzana protokolarnie podczas przeglądów kontrolnych dokonywanych przez Zamawiającego. 2. Przeglądy kontrolne przeprowadzane będą przez Komisję powołaną przez Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego lub osobę go zastępującą. Protokół z przeglądu kontrolnego będzie podstawą do naliczenia kar umownych. 3. Przeglądy kontrolne sprzątania mogą być wykonywane również przez osoby sprawujące nadzór, o których mowa w §9 ust. 11, na żądanie Zamawiającego. 4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi sprzątania, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia uchybień w trybie natychmiastowym, tj. w ciągu 1 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego. 5. Uwagi dotyczące wykonania umowy będą składane do osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do sprawowania nadzoru, o której mowa w §9 ust. 11. 6. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, strony podejmują niezwłocznie działania w kierunku polubownego rozwiązania kwestii spornych, mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości świadczenia usługi. § 9 1. Wystawienie przez Zamawiającego w danym miesiącu drugiego i każdego następnego negatywnego protokołu kontroli poprawności wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 2, skutkuje naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 3% należnego łącznego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy negatywny protokół. 2. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków umowy zawartych w §2 ust. 1-9, Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 2% należnego łącznego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każde naruszenie. 3. W przypadku pięciokrotnego w okresie trwania umowy niedotrzymania przez Wykonawcę warunków umowy zawartych w §2 ust. 1-9 Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 4. W przypadku nienależytego wykonania usługi Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami zastępczego wykonania usługi. 5. W przypadku stwierdzenia stosowania sprzętu i preparatów niezgodnych z postanowieniami umowy i nieodpowiednich do czyszczonej powierzchni, Zamawiający ma prawo każdorazowo do żądania od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 1% należnego łącznego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. 6. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymagania w zakresie zatrudnienia osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w §5 ust. 2, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1. 7. Wykonawca każdorazowo zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł brutto za każdą zmianę osób częściej niż 3 osoby na miesiąc, o której mowa w § 3 ust. 3. 8. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 30% wartości łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za cały okres obowiązywania umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2. W takim przypadku Zamawiający zaliczy na poczet kary umownej, o której mowa w zdaniu pierwszym, kary umowne naliczone zgodnie z ust. 1,2 i 5. 9. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 10. W przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie zwrot kosztów poniesionych w niezbędnym do tego zakresie, w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 11. Funkcje nadzoru nad wykonywaniem umowy w imieniu Zamawiającego pełnić będzie ………………………..……………., tel. ……………..………., a w imieniu Wykonawcy ............................................................................... 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy. 13. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy. 14. Zamawiający może potrącić kary umowne również z Zabezpieczenia, o którym mowa w §12 ust. 1. § 10 Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji umowy na rzecz osób trzecich. § 11 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych prawem oraz: a) określonych w art. 145 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1989 z późn. Zm.), 2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w okolicznościach wymienionych w ust. 1, Zamawiający wyznaczy termin, do którego Wykonawca ma obowiązek realizować przedmiot zamówienia. 3. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do zastępczego wykonania umowy na koszt Wykonawcy. 4. Wszelkie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ponosi Wykonawca. § 12 1. Zamawiający ustala kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości …………….. zł, tj. 10% kwoty brutto określonej w § 6 ust 2. 2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ............................... 3. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest w 100% jako gwarancja należytego wykonania umowy. 4. Zamawiający zwróci 100% kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. § 13 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w zakresie lokalizacji obiektów, zmniejszenia powierzchni do sprzątania, zmiany godzin sprzątania lub zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności, 1) w przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy; 2) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeśli taka zmiana leży w interesie publicznym. 3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 4. W przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze Stron może złożyć wniosek o wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5. Każda ze Stron, w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 przedstawi drugiej ze Stron szczegółowe wyliczenie kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Druga Strona umowy może wnieść uwagi do przedstawionego wyliczenia w terminie 7 dni roboczych od ich przedstawienia. 6. W przypadku uznania przez drugą Stronę umowy wyliczenia kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę za zasadne, Strony dokonają zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. § 14 Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy do utrzymania lub posiadania nowego ubezpieczenia. Wykonawca doręczy Zamawiającemu odpis polisy w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa wyżej, najpóźniej w dniu przystąpienia do wykonywania umowy lub na 10 dni przed upływem okresu dotychczasowego ubezpieczenia. § 15 Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej RODO), dla których Administratorem Danych Osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy , w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy. § 16 1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu. 3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczane pod adres siedziby Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 4. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów związanych z umową jest Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. § 17 Integralną część umowy stanowią: a. Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres czynności Wykonawcy oraz powierzchnie sprzątanych nieruchomości, b. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia, c. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do Umowy Nr ………………………………………….. z dnia …………… 2019r. 1. Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie czystości we wskazanych przez Zamawia-jącego pomieszczeniach, w szczególności polegających na: 1. Czynności codzienne: 1.1 czyszczenie powierzchni podłogowych w pomieszczeniach biurowych – w godzinach pracy urzędu na czas schnięcia podłóg obowiązkiem Wykonawcy jest ustawianie znaków zabezpieczających „Śliska podłoga” 1.2 odkurzanie wykładzin dywanowych, dywanów i usuwanie ewentualnych plam i zabru-dzeń 1.3 czyszczenie i wycieranie kurzu na mokro z powierzchni biurek, szafek i innego sprzętu biurowego, a także z parapetów, listew ściennych, drzwi itp. 1.4 czyszczenie i wycieranie kurzu na sucho z drukarek, kopiarek, niszczarek, monitorów, lampek, pulpitów itp. 1.5 opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci segregowane (kosze z odpadami BIO i zmieszanymi – codziennie, kosze z metalem i tworzywem sztucznym oraz z papierem – trzy razy w tygodniu, kosze ze szkłem – raz w tygodniu), 1.6 opróżnianie koszy w niszczarkach, 1.7 mycie korytarzy i klatek schodowych oraz czyszczenie poręczy i balustrad 1.8 mycie, czyszczenie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych (umywalki, muszle i deski klozetowe, pisuary, armatura, inne akcesoria), czyszczenie glazury łazienkowej, luster wraz z ramami 1.9 zaopatrzenie toalet w biały papier toaletowy przynajmniej dwuwarstwowy dopasowany rozmiarem rolki do zamontowanych w poszczególnych toaletach pojemników, zaopatrzenie toalet w wysokiej jakości białe ręczniki papierowe („ZZ” – nie w rolkach) i mydło w płynie oraz w środki dezynfekujące i zapachowe, zapewnienie i wymiana kostek w WC 1.10 sprawdzenie czystości toalet i uzupełnianie zapasów papieru, ręczników i mydła obowiązkowo o godzinie 9.00, 12.00 oraz 15.00 a także według zgłaszanych potrzeb 1.11 mycie i dezynfekowanie podłóg w sanitariatach 1.12 utrzymanie czystości na podwórkach, parkingu, chodnikach i schodach wejściowych – zamiatanie lub odśnieżanie, posypywanie piaskiem (w przypadku oblodzenia zapewnienie bezpiecznego użytkowania schodów wejściowych, parkingu i podwórek). Schodów wejściowych do budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43 nie wolno posypywać solą (należy stosować specjalny środek do granitu) 1.13 utrzymywanie czystości w pomieszczeniach archiwum zakładowego oraz innych wskaza-nych pomieszczeniach 1.14 czyszczenie szklanych drzwi wejściowych i przeszklonych drzwi wewnętrznych 1.15 utrzymanie czystości w windach 1.16 mycie naczyń w sekretariatach Zarządu oraz w Sali Rady po sesjach Rady Dzielnicy i po obradach komisji Rady Dzielnicy; Wykonawca na własny koszt zamontuje na czas trwania umowy we wskazanym pomieszczeniu w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43 w Warszawie zmywarkę wolnostojącą o szerokości 60+/- 5 cm 2. Czynności wykonywane w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu 2.1 odkurzanie żaluzji, wertikali, czyszczenie wyłączników światła 2.2 wycieranie na mokro grzejników 2.3 odkurzanie mebli tapicerowanych 2.4 czyszczenie mebli i pokrywanie ich emulsją 2.5 mycie luster wraz z ramami i przeszklonych ścianek w regałach 2.6 odkurzanie telefonów i faksów 2.7 doczyszczanie miejsc trudnodostępnych i usuwanie pajęczyn 2.8 usuwanie kurzu z kratek wentylacyjnych 2.9 sprzątanie pomieszczeń z kartotekami, magazynów, głównych punktów dystrybucyjnych, centrali telefonicznej itp. – dostępnych tylko w godzinach pracy Urzędu 3. Czynności wykonywane w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy do roku 3.1 mycie okien wraz z ramami, ościeżnicami, żaluzjami, wertikalami – kwiecień oraz paź-dziernik, wg szczegółowego harmonogramu ustalonego z Zamawiającym; osoby myjące okna muszą mieć aktualne badania dopuszczające do pracy na wysokości; część okien w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43 na 1 i 2 piętrze wymaga mycia z zewnątrz (z zastoso-waniem drabiny/podnośnika/wysięgnika); 3.2 konserwacja schodów wejściowych do budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43 profesjonal-nymi środkami, przeznaczonymi do konserwacji schodów granitowych 3.3 czyszczenie i konserwacja środkami specjalnego przeznaczenia płyt elewacyjnych w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43 4. Czynności wykonywane raz w miesiącu 4.1 maszynowe mycie korytarzy i holi 5. Inne obowiązki 5.1 wyłączanie światła, zamykanie okien 5.2 mycie ścian na klatkach schodowych – w miarę potrzeb 5.3 przestrzeganie przepisów i instrukcji służbowych o ochronie BHP i Ppoż. , 5.4 informowanie Zamawiającego o zauważonych uszkodzeniach urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach 5.5 wykonanie czynności porządkowych po przeprowadzonych remontach 5.6 zapewnienie dyżurów serwisu sprzątającego w przypadku okazjonalnych potrzeb Zama-wiającego (sesje Rady, konferencje, szkolenia, wybory) 5.7 mechaniczne czyszczenie wykładzin profesjonalnym sprzętem na wezwanie Zamawiają-cego, ok. 200m2 rocznie 5.8 utrzymanie w czystości ok. 10 szt. lodówek wskazanych przez Zamawiającego 5.9 wykonywanie innych czynności niezbędnych do utrzymania czystości w obiektach Urzędu 2. W celu zapewnienia stałej obsługi porządkowej w obiekcie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej w godzinach od 8.00 do 18.00 w poniedziałki, a od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 Wykonawca zapewni w okresie letnim jed-ną, a w okresie zimowym (od 2 listopada do 31 marca) dwie osoby dyżurujące, których zadaniem będzie wyłącznie wykonywanie prac porządkowych zlecanych w miarę potrzeb przez Zamawiającego, np. odśnieżanie, utrzymanie czystości na ciągach komunikacyjnych i w sanitariatach (uzupełnianie mydła w dozownikach, papieru toaletowego, ręczników pa-pierowych („ZZ”), okresowe mycie lodówek w sekretariatach Zarządu) oraz konieczność do-raźnego posprzątania pomieszczeń i korytarzy oraz holu wejściowego i Sali obsługi mieszkań-ców. 3. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług Wykonawca zapewni minimalną ilość pra-cowników w podanym wymiarze godzin na poszczególnych obiektach: a) ul. Nowogrodzka 43 – przynajmniej 3 osoby w godzinach 16.00-22.00 na minimum 4 go-dziny każda do sprzątania korytarzy, Sali obsługi Mieszkańców oraz łazienek i toalet ; przy-najmniej 4 osoby na co najmniej 6 godzin każda w godzinach 8.00 – 16.00 do sprzątania po-koi biurowych, pokoi Członków Zarządu oraz pomieszczeń archiwum; b) ul. Mariańska 5 – przynajmniej 1 osoba na minimum 3 godziny jeden raz w tygodniu od godziny 8.00 do godziny 16.00, w okresie od 2 listopada do 31 marca dodatkowo 1 osoba do odśnieżania; c) ul. Wspólna 65a – przynajmniej 1 osoba na minimum 4 godziny dziennie między godziną 8.00 a 16.00; d) ul. Nowy Świat 39 - przynajmniej 1 osoba na minimum 4 godziny dziennie między godziną 8.00 a 16.00; e) ul. Marszałkowska 87 lok. 85 - przynajmniej 1 osoba na minimum 4 godziny dziennie mię-dzy godziną 8.00 a 16.00; f) ul. Mokotowska 17 lok. 35 i 36 - przynajmniej 1 osoba na minimum 6 godzin dziennie mię-dzy godziną 8.00 a 16.00; g) ul. Nowolipki 2a – przynajmniej 1 osoba na minimum 2 godziny jeden raz w tygodniu mię-dzy godziną 8.00 a 16.00; h) ul. Mokotowska 55 – przynajmniej 1 osoba na minimum 4 godziny dziennie między godzi-ną 8.00 a 16.00; i) Al. Ujazdowskie 20 lok. 6 – przynajmniej 1 osoba na minimum 2 godziny dziennie między godziną 8.00 a 16.00; j) ul. Świętojańska 17 lok. 9 – przynajmniej 1 osoba na minimum 2 godziny jeden raz w tygo-dniu od godziny do godziny 8.00 a 16.00. 4. Ewidencja czasu pracy osób sprzątających należy do obowiązków Wykonawcy i na żądanie udostępniana jest Zamawiającemu. 5. Osoba nadzorująca pracę osób sprzątających ze strony Wykonawcy przebywa w godzinach 8.00 – 16.00 na terenie budynków Zamawiającego. 6. Godziny wykonywania w/w czynności: po zakończeniu pracy Urzędu – w poniedziałki w godzinach 1830 – 2300, od wtorku do piątku w godzinach 1630 - 2200 lub przed rozpoczęciem pracy Urzędu - w godzinach 500 - 730: 1) sprzątanie pomieszczeń ogólnodostępnych (korytarze, toalety, sala obsługi mieszkańców) w godz. 745 – 1600 1) sprzątanie pokoi i sekretariatów Członków Zarządu 2) sprzątanie pokoi biurowych i pomieszczeń wymienionych w tabeli powyżej w punkcie 2.9; 3) interwencyjne sprzątanie w pokojach biurowych; 4) utrzymanie stałej czystości w pomieszczeniach: • korytarze, klatki schodowe - ze szczególnym uwzględnieniem bieżącego zmywania i czysz-czenia podłóg i schodów, • toalety - utrzymanie w stałej czystości podłóg, ścian oraz wszystkich urządzeń sanitarnych i armatury, bieżące uzupełnianie mydła w dozownikach, papieru toaletowego i ręczników, kostek WC, neutralizowanie zapachów; • utrzymanie czystości na podwórkach, chodnikach i schodach wejściowych – zamiatanie lub odśnieżanie, posypywanie piaskiem (w przypadku oblodzenia zapewnienie bezpiecznego użytkowania schodów wejściowych i podwórek) od poniedziałku do niedzieli – sprzątanie interwencyjnie, na wezwanie Zamawiającego w nagłych przypadkach Egzekwowanie przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego przepisów BHP i Ppoż. przez pracowników Wykonawcy w trakcie realizacji umowy jest obowiązkiem Wykonawcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu i wyposażenia oraz środków che-micznych , myjących, czyszczących, dezynfekujących i toaletowych w ilościach niezbędnych do utrzymania obiektów w stałej czystości, a w szczególności: a) białego papieru toaletowego przynajmniej dwuwarstwowego (wielkość rolki dopasowana do zamontowanych w poszczególnych toaletach pojemników) b) wysokiej jakości białych ręczników papierowych w listkach, dopasowanych do zamonto-wanych w poszczególnych toaletach pojemników; c) mydła w płynie (pojemniki typu Merida) - o delikatnym zapachu, nawilżające (nie powodu-jące wysuszenia skóry rąk); d) odświeżaczy powietrza w spray’u - o delikatnym zapachu; e) środków myjących, czyszczących, dezynfekujących, neutralizujących zapachy toalet; f) plastikowych worków na śmieci; g) odkurzaczy z filtrami HEPA i kompletem ssawek. 8. Wykonawca będzie wykonywał wymienione czynności wykorzystując własny sprzęt o wysokim standardzie technicznym oraz własne materiały, środki czystości i środki higie-niczne. Środki czystości powinny posiadać atesty PZH i skutecznie czyścić zabrudzone po-wierzchnie. Wykonawca będzie używał środków odpowiednich do danego rodzaju po-wierzchni oraz środków zapachowych o trwałości co najmniej 72 -godzinnej. Stosowane środki i sprzęt musi cechować najwyższa jakość. Pracownicy Wykonawcy mają obowiązek noszenia jednolitego stroju, uzgodnionego z Zamawiającym oraz identyfikatorów (wykona-nych na koszt Wykonawcy). Wszystkie powierzchnie podane są w m2 Łączna powierzchnia użytkowa obiektów Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43, Mariańskiej 5, Nowy Świat 39, Wspólnej 65a, Marszałkowskiej 87 oraz Mokotowskiej 17, Mokotowskiej 55, Nowolipki 2a, Świętojańska 17 i Al. Ujazdowskie 20: 8112,91 w tym: powierzchnia biurowa: 5280,67 powierzchnia toalet, korytarzy, holi, pomieszczeń gosp., klatek schodowych, wind, piwnic 2832,24 liczba pomieszczeń biurowych i archiwalnych: 288 liczba zestawów koszy na odpady segregowane (po cztery pojemniki w zestawie) 19 liczba koszy na odpady biodegradowalne 24 Łączna powierzchnia podwórek, schodów wejściowych i parkingu: 1106,50 w tym: powierzchnia schodów wejściowych, chodnika i parkingu - ul. Nowogrodzka 43 - 886,50 powierzchnia podwórka, chodnika i schodów wejściowych - ul. Mariańska 5 - 220,00 A. Budynek przy ul. Nowogrodzkiej 43 w Warszawie Piwnica ilość pomieszczeń biurowych 29 powierzchnia pomieszczeń 854,22 powierzchnia toalet 31,95 powierzchnia korytarzy, wind 253,92 łączna powierzchnia w piwnicy 1 140,09 Parter ilość pomieszczeń biurowych: ilość pomieszczeń biurowych: 36 powierzchnia pomieszczeń 529,98 powierzchnia holu 202,15 Sala Obsługi Interesantów 301,40 powierzchnia toalet 26,50 powierzchnia korytarzy: 126,50 łączna powierzchnia na parterze: 1186,53 I piętro ilość pomieszczeń biurowych: 46 powierzchnia pomieszczeń 753,90 powierzchnia kuchni 7,50 powierzchnia magazynu gosp. 25,80 powierzchnia szatni + nagłośn. 14,60 powierzchnia centrali: 8,90 powierzchnia głów. pkt. dystryb. (serwerownia) 14,20 powierzchnia toalet 27,94 powierzchnia korytarzy 192,00 łączna powierzchnia na I piętrze: 1044,84 II piętro ilość pomieszczeń biurowych: 47 powierzchnia pomieszczeń 674,60 powierzchnia schowka 6,80 powierzchnia toalet 32,30 powierzchnia korytarzy 221,10 łączna powierzchnia na II piętrze: 934,80 III piętro ilość pomieszczeń biurowych: 11 powierzchnia pomieszczeń 143,85 powierzchnia toalet 7,50 powierzchnia korytarzy 35,20 łączna powierzchnia na III piętrze: 186,55 Klatki schodowe: powierzchnia klatki „A” 136,80 powierzchnia klatki „B” 141,60 powierzchnia klatki „C” 120,40 łączna powierzchnia klatek: 398,80 Schody wejściowe: powierzchnia schodów 160,00 Parking, chodniki: parking 560,00 chodnik 166,50 łączna powierzchnia: 726,50 Całkowita powierzchnia użytkowa budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43 4891,61 w tym: powierzchnia pomieszczeń biurowych i archiwalnych 3257,95 powierzchnia toalet, kuchni, korytarzy, holi, pomieszczeń gosp., schowków, klatek schodowych itp.. 1633,66 całkowita liczba pomieszczeń biurowych i archiwalnych: 169 a ponadto: powierzchnia schodów wejściowych 160,00 powierzchnia parkingu 560,00 powierzchnia chodnika 166,50 B. Budynek przy ul. Mariańskiej 5 w Warszawie – część obiektu użytkowana przez biura Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Piwnica ilość pomieszczeń biurowych i archiwalnych : 4 powierzchnia pomieszczeń 71,60 powierzchnia toalet 10,90 powierzchnia korytarzy 20,90 łączna powierzchnia w piwnicy: 103,40 Parter ilość pomieszczeń biurowych (administracyjnych): 2 powierzchnia pomieszczeń 10,50 powierzchnia toalet 6,20 powierzchnia korytarzy 45,00 łączna powierzchnia na parterze: 61,70 Podwórko: powierzchnia podwórka, chodnika i schodów wejściowych: 220,00 Całkowita powierzchnia użytkowa budynku przy ul. Mariańskiej 5 165,10 w tym: pow. pomieszczeń biurowych 82,10 pow. toalet, korytarzy, holi, pomieszczeń gosp., klatek schodowych 83,00 całkowita liczba pomieszczeń biurowych i archiwalnych: 6 a ponadto: powierzchnia podwórka, chodnika i schodów wejściowych: 220,00 C. Budynek przy ul. Wspólnej 65a w Warszawie – część obiektu użytkowana przez Wy-działy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Parter ilość pomieszczeń biurowych: 7 powierzchnia pomieszczeń 91,70 powierzchnia toalet 4,14 powierzchnia korytarzy 20,06 łączna powierzchnia na parterze: 115,90 I piętro ilość pomieszczeń biurowych: 10 powierzchnia pomieszczeń 132,81 powierzchnia toalet 8,98 powierzchnia korytarzy 31,31 łączna powierzchnia na I piętrze: 173,10 Klatka schodowa powierzchnia klatki schodowej 24,30 Całkowita powierzchnia użytkowa budynku przy ul. Wspólnej 65 a 313,30 w tym: pow. pomieszczeń biurowych 224,51 pow. toalet, korytarzy, holi, pomieszczeń gosp., klatek schodowych 88,79 całkowita liczba pomieszczeń biurowych : 17 D. Budynek przy ul. Nowy Świat 39 w Warszawie Piwnica piwnica 11,96 łączna powierzchnia w piwnicy 11,96 Parter ilość pomieszczeń biurowych: 8 powierzchnia pomieszczeń 135,94 powierzchnia toalet 6,56 powierzchnia korytarzy,holi 40,94 łączna powierzchnia na parterze 183,44 III piętro ilość pomieszczeń biurowych : 12 powierzchnia pomieszczeń 239,14 magazyn, serwerownia, korytarze, klatki 169,24 powierzchnia toalet 5,53 łączna powierzchnia na III piętrze 413,91 II piętro ilość pomieszczeń biurowych: 15 powierzchnia pomieszczeń 240,48 powierzchnia toalet 18,62 powierzchnia korytarzy, klatek 87,63 łączna powierzchnia na II piętrze: 346,73 Klatka schodowa powierzchnia klatki schodowej i części wspólnej 23,69 Całkowita powierzchnia użytkowa budynku przy ul. Nowy Świat 39 979,73 w tym: pow. pomieszczeń biurowych 615,56 pow. toalet, korytarzy, holi, pomieszczeń gosp.,magazynów, piwnic, serwerowni i klatek schodowych (w tym część wspólna) 364,17 całkowita liczba pomieszczeń biurowych: 35 E. Lokal nr 85 przy ul. Marszałkowskiej 87 wraz z przyległymi korytarzami, toaletami i pomieszczeniami piwnicznymi Piwnica ilość pomieszczeń: 2 powierzchnia pomieszczeń 12,32 łączna powierzchnia w piwnicy: 12,32 I piętro ilość pomieszczeń biurowych: 12 powierzchnia pomieszczeń 218,84 powierzchnia pom. gosp. 9,72 powierzchnia toalet 3,12 powierzchnia korytarzy 64,91 łączna powierzchnia na I piętrze: 296,59 Całkowita powierzchnia użytkowa lokalu przy ul. Marszałkowskiej 87 308,91 w tym: pow. pomieszczeń biurowych 218,84 pow. toalet, korytarzy, pomieszczeń gosp., pomieszczeń piwnicznych 90,07 całkowita liczba pomieszczeń biurowych 12 F. Lokal przy ul. Mokotowskiej 17 wraz z przyległymi korytarzami, toaletami oraz pomieszczeniami gospodarczymi I piętro ilość pomieszczeń biurowych: 19 powierzchnia pomieszczeń 296,30 powierzchnia pom. gosp. 27,30 powierzchnia toalet 5,80 powierzchnia korytarzy, patio i holu 230,10 łączna powierzchnia na I piętrze: 559,50 Całkowita powierzchnia użytkowa lokalu przy ul. Mokotowskiej 17 559,50 w tym: pow. pomieszczeń biurowych 296,30 pow. toalet, korytarzy, pomieszczeń gosp., pomieszczeń piwnicznych 263,20 całkowita liczba pomieszczeń biurowych 19 G. Lokal przy ul. Nowolipki 2a wraz z przyległymi korytarzami, klatkami schodowymi i pomieszczeniami gospodarczymi toaletami Piwnica ilość pomieszczeń archiwalnych: 2 powierzchnia pomieszczeń 142,37 powierzchnia toalet 2,90 powierzchnia korytarzy 29,81 łączna powierzchnia na parterze: 175,08 Klatka schodowa powierzchnia klatki schodowej 13,80 Parter powierzchnia pomieszczeń gospodarczych 9,20 powierzchnia korytarzy 10,28 łączna powierzchnia na parterze: 19,48 Całkowita powierzchnia użytkowa lokalu przy ul. Nowolipki 2a 208,36 w tym: pow. pomieszczeń archiwalnych 142,37 pow. toalet, klatek schodowych, korytarzy, pomieszczeń gospodarczych 65,99 całkowita liczba pomieszczeń archiwalnych 2 H. Lokal przy ul. Mokotowskiej 55 wraz z przyległymi korytarzami, toaletami oraz przedsionkami Parter ilość pomieszczeń biurowych: 15 powierzchnia pomieszczeń 233,14 powierzchnia toalet 14,27 powierzchnia korytarzy, przedsionków i holu 75,61 łączna powierzchnia na parterze: 323,02 Klatka schodowa powierzchnia klatki schodowej 79,19 Całkowita powierzchnia użytkowa lokalu przy ul. Mokotowskiej 55 402,21 w tym: pow. pomieszczeń biurowych 233,14 pow. toalet, korytarzy, przedsionków, klatek schodowych 169,07 całkowita liczba pomieszczeń biurowych 15 I. Lokal nr 6 przy Al. Ujazdowskich 20 II piętro ilość pomieszczeń biurowych: 10 powierzchnia pomieszczeń 164,90 powierzchnia pom. gosp. 4,83 powierzchnia toalet 7,17 powierzchnia korytarza i holu 35,29 łączna powierzchnia na II piętrze: 212,19 Całkowita powierzchnia użytkowa lokalu przy Al. Ujazdowskich 20 lok. 6 212,19 w tym: pow. pomieszczeń biurowych 164,90 pow. toalet, korytarzy, pomieszczeń gosp., pomieszczeń piwnicznych 47,29 całkowita liczba pomieszczeń biurowych 10 J. Lokal nr 9 przy ul. Świętojańskiej 17 parter ilość pomieszczeń biurowych: 3 powierzchnia pomieszczeń 45,00 powierzchnia pom. gosp. 5,00 powierzchnia toalet 3,00 powierzchnia korytarza i holu 19,00 łączna powierzchnia na parterze: 72,00 Całkowita powierzchnia użytkowa lokalu przy ul. Świętojańskiej 17 lok. 9 72,00 w tym: pow. pomieszczeń biurowych 45,00 pow. toalet, korytarzy, pomieszczeń gosp., pomieszczeń piwnicznych 27,00 całkowita liczba pomieszczeń biurowych 3 Łączna powierzchnia okien w obiektach Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43, Nowy Świat 39, Wspólnej 65a, Marszałkowskiej 87, Nowolipki 2a, Mokotowskiej 17, Mokotowskiej 55, Al. Ujazdowskich 20 oraz Świętojańskiej 17: 1020,20 w tym: ul. Nowogrodzka 43 526,97 ul. Nowy Świat 39 147,51 ul. Wspólna 65a 70,36 ul. Marszałkowska 87 lok. 85 45,00 ul. Mokotowska 17 lok. 35 i 36 75,59 ul. Nowolipki 2a 10,00 ul. Mokotowska 55 80,00 Al. Ujazdowskie 20 lok. 6 42,77 ul. Świętojańska 17 lok. 9 22,00 Załącznik nr 2 do umowy nr …………………………………………………………………………………………. z dnia............... Wzór oświadczenia. ……………………………………… ……………………………………., dnia ………………………. (pieczęć zakładu pracy) Oświadczenie Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa firmy lub nazwisko i imię osoby reprezentującej firmę) Oświadczam, że: 1. Zobowiązuję się do zapoznania swoich pracowników i/lub podwykonawców – delegowanych do wykonania zadania na terenie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, z treścią przekazanych instrukcji w zakresie bhp i ppoż., obowiązujących w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, tj.: „Instrukcja alarmowa postępowania pracowników Urzędu m. st. Warszawy i pracowników ochrony w przypadku napadu, podłożenia ładunku wybuchowego, zagrożenia atakiem bioterrorystycznym, włamania i zdarzeń losowych", „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 w Warszawie" oraz „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Mariańskiej 5 w Warszawie". 2. Odpowiadam za szkolenie swoich pracowników i/lub podwykonawców w zakresie stosowania przepisów bhp i ppoż. 3. Znane mi są wymagania przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, jak również wymagania pozostałych przepisów prawnych, które mają zastosowanie przy realizacji prac określonych w umowie. 4. Zapoznałem swoich pracowników i/lub podwykonawców z zagrożeniami związanymi z wykonywanymi zadaniami, w tym z wymaganiami z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej. Podpis Wykonawcy ………………………………………………………………… Załącznik nr 3 do umowy nr ………………………………… Formularz ofertowy Wynagrodzenie miesięczne za wykonanie czynności określonych w § 1 Umowy: …………………………………….................. zł brutto (słownie: .......................................................), Rodzaj usługi 1 Stawka za 1m2 (PLN brutto) 2 Powierzchnia w m2 3 Stawka podatku VAT (w%) 4 Miesięcznie łącznie (PLN brutto ) 5 (2x3) sprzątanie wewnątrz budynków Urzędu Dzielnicy Śródmieście (w tym inne czynności wymienione w załączniku nr 1 do umowy ) 8 112,91 sprzątanie terenów przyległych (zewnętrznych) 1106,50 Wynagrodzenie miesięczne łącznie (PLN brutto) w tym: Łączne wynagrodzenie: (wynagrodzenie miesięczne brutto x ilość miesięcy świadczenia usługi tj. 12 miesięcy ) ....................... zł brutto

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, nie później niż na 4 dni poprzedzające dzień zawarcia umowy. 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, a) gwarancjach bankowych, b) gwarancjach ubezpieczeniowych, c) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: a) w pieniądzu odpowiednią kwotę (tj. maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0135 z dopiskiem: zabezpieczenie należytego wykonania umowy: „Sprzątanie obiektów Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy” (znak sprawy ZP- 29/19). b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, dokument zabezpieczenia należy złożyć w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43, pokój 120. Dokument ten zostanie przekazany do depozytu w Wydziale Budżetowo-Księgowym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście. 4) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, projekt treści dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 2 dni roboczych od dnia zamknięcia licytacji. 5) Dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować odpowiedzialność Gwaranta w zakresie: - 100 % zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w okresie od dnia zawarcia umowy. Dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może ograniczać odpowiedzialności Gwaranta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkiego rodzaju roszczenia Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę. 6) W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez potwierdzania tych okoliczności. 7) Umowa zostanie zawarta w terminie 4 dni od dnia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu w terminie 4 dni od dnia złożenia u Zamawiającego oryginał dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej umowy, w ramach której Wykonawca świadczył usługi polegające na sprzątaniu pomieszczeń biurowych wraz z zapleczem sanitarnym i ciągiem komunikacyjnym, o łącznej powierzchni co najmniej 5.000 m2 , przez okres co najmniej 10 miesięcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 . b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 .
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2. b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w części IV pkt 3 Instrukcji, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4. Załączenie dowodów określających czy wskazane w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześnie niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2019-09-25 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 2019-10-10 godzina 12:00
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej 2019-10-10 godzina 12:30
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu 10.10.2019r. o godzinie 12:00 Ostateczny termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej (składania ofert).

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający przewiduje zamknięcie licytacji elektronicznej w dniu 10.10.2019r. o godzinie 12:30 Zamawiający zamknie licytację, po 30 minutach od otwarcia licytacji. Ostateczny termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji.
Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda pod adresem internetowym http://aukcje.um.warszawa.pl nazwę oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |