m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-16 , 13:34:20
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
- adresGrębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 835-06-11
- faks(0-22) 835-06-11
- e-mailtechniczny@zbk-bielany.pl
- adres internetowyhttp://zgn-bielany.bip.gov.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Czarnecka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 670 53 02
- emailJoanna.czarnecka@zgn-bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWitold Osuch
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 67 05 271
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodników przy budynkach
Opis zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodników przy budynkach:
Część 1: ul. J. Kasprowicza 54; ul. J. Kasprowicza 56; ul. J. Kasprowicza 70; ul. J. Kasprowicza 72
Łączna powierzchnia remontowanych chodników ok. 900 m2, powierzchnia asfaltu do usunięcia ok. 900 m2
Część 2: ul. J. Kasprowicza 74; J. Kasprowicza 78; ul. Marymoncka 45; Wrzeciono 45A
Łączna powierzchnia remontowanych chodników ok. ok. 600 m2, powierzchnia asfaltu do usunięcia ok. 1000 m2
Zamówienie dotyczy m.in. usunięcia powierzchni asfaltowych, robót w zakresie remontu chodników, odtworzenia terenu po robotach.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.01.00.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.00.00-1
45.11.20.00-5
45.11.27.00-2
45.23.32.22-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodników przy budynkach: Część 1: ul. J. Kasprowicza 54; ul. J. Kasprowicza 56; ul. J. Kasprowicza 70; ul. J. Kasprowicza 72 Łączna powierzchnia remontowanych chodników ok. 900 m2, powierzchnia asfaltu do usunięcia ok. 900 m215000,00
2Część 2: ul. J. Kasprowicza 74; J. Kasprowicza 78; ul. Marymoncka 45; Wrzeciono 45A Łączna powierzchnia remontowanych chodników ok. ok. 600 m2, powierzchnia asfaltu do usunięcia ok. 1000 m212000,00
Razem 27000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-16
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium27000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
7.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
7.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
7.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
7.2. W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
7.2.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał co najmniej:
7.2.1.1. w zakresie części 1 minimum jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie chodników o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł
7.2.1.2. w zakresie części 2 minimum jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie chodników o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł
7.2.2. do realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
7.2.3. w zakresie części 1 i 2 – Kierownika robót
7.3 do realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem w tym co najmniej:
7.3.1. samochód ciężarowy o ład. do 5 t w ilości:
2 szt. – dla części 1,
2 szt. – dla części 2,
7.4 W zakresie „sytuacji ekonomicznej lub finansowej”
7.4.1 w zakresie części 1 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż
500 000,00-zł
7.4.2 w zakresie części 2 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż
500 000,00-zł
7.5 Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy

7.5.1 w zakresie części 1 minimum 11 pracowników ogólnobudowlanych
7.5.2 w zakresie części 2 minimum 13 pracowników ogólnobudowlanych
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji36 %
doświadczenie kierownika: (maksimum 20 lat i więcej)2 %
aspekty społeczne2 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-10-02
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zgn-bielany.bip.gov.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-10-02 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-10-02, 10:15, ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25, pokój nr 2
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |