m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-16 , 16:04:55
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wawer m.st. Warszawy
- adresŻegańska 1, 04-713 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-69-72
- faks(0-22) 443-70-45
- e-mailwawer.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wawer.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aneta Ryniec
- adresDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal513
- telefon(22) 443 69 73
- emailaryniec@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Potorska-Szczypiór
- adresDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal19
- telefon(0-22)4437042
- emailapotorska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal513
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokalparter budynku
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe i paczki pocztowe), które będą realizowane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Wawer
Główny przedmiot (CPV)64.11.00.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 60.16.00.00-7


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki, dotyczące posiadania odpowiednich kompetencji i uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne na dzień składania ofert uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe.

Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie dokumentu wchodzącego w skład oferty.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi wykazać, że zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizuje, w okresie ostatnich trzech lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jako generalny wykonawca lub podwykonawca co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednego podmiotu przez okres co najmniej 12 miesięcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 zł każda.

Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu usług, określonego w pkt 9.1.5 OIWZ, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do OIWZ i przedłożonych dokumentów potwierdzających, że ww. usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie, wykonaniem dwóch zadań musi wykazać się jeden z wykonawców.
2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 6 placówkami znajdującymi się na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, posiadającymi wyodrębnione (wewnątrz lokalu) stanowisko obsługi klienta w zakresie usług pocztowych, w których można odebrać niedoręczoną (awizowaną) przesyłkę, czynnymi od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) min. 8 godzin dziennie, nie krócej jednak niż do godz. 18.00. Placówki Wykonawcy muszą być oznakowane widocznym szyldem z nazwą bądź logo Wykonawcy umieszczonym w obrębie witryny, jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy.
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu placówek pocztowych, określonego w pkt 9.1.7 OIWZ, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do OIWZ.

3. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, tj. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.
.

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić, na podstawie umowy o pracę o której mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, osoby wykonujące bezpośrednio usługi wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1 do OIWZ).
2. Zamówienia podobne, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy -Zamawiający przewiduje możliwość zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w zakresie nie przekraczającym 20% zakresu zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów usług określonych w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy. Wykonawca wykona je na warunkach odrębnie uzgodnionych.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (działających w ramach konsorcjum, spółki cywilnej), oddzielnie musi złożyć oświadczenie wymienione w pkt 9.1.1, 9.1.8 i 9.3 OIWZ. Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich wykonawców.
2) W zakresie wykazania spełnienia warunku określonego w poz. 8.2.1 OIWZ doświadczenie poszczególnych członków konsorcjum (zrealizowane zadania) nie podlega sumowaniu. W tym zakresie brane pod uwagę będzie doświadczenie tego członka konsorcjum, który zrealizował największą liczbę zadań odpowiadających opisowi zawartemu w poz. 8.2.1 OIWZ.
4. Wymagania dot. podmiotów zagranicznych
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w poz. 9.1.8 OIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
5. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w zakresie, zmiany godzin odbioru przesyłek, zamiany adresu placówki nadawczej lub odbiorczej Wykonawcy lub zmiany urządzenia do frankowania w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
1) w przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego, która ma wpływ na treść zawartej Umowy;
2) w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian niezbędnych do prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy, jeśli taka zmiana leży w interesie publicznym;
3) w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn technicznych powodujących zmianę sposobu wykonania Umowy;
4) w przypadku wystąpienia siły wyższej.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem przypadków określonych w pkt 4.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2019-09-27
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wawer.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2019-09-27 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2019-09-27, 12:00, Siedziba Zamawiającego, pok. 112
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |