m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-17 , 10:39:08
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
- adresBurdzińskiego 7, 03-480 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 277 46 00
- faks22 277 46 02
- e-mailbiuro@zptp.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zptp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Damian Bednarek
- adresZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa
- lokal33
- telefon22 277 46 06
- emaildbednarek@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDamian Bednarek
- adresZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa
- lokal33
- telefon22 277 46 06
- emaildbednarek@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa
- lokal33
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa
- lokal32
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Prace interwencyjne na placach zabaw, siłowniach plenerowych i psim parku na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są prace interwencyjne na placach zabaw, siłowniach plenerowych i psim parku na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w załącznikach do projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Praga Północ m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)50.87.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-27
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

A. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

B. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3. Zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:

a) dysponują minimum jednym (1 szt.) – samochodem dostawczym o ładowności do 3,5 tony
b) Dysponują co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz będącej członkiem właściwej terytorialnie izby inżynierów.
c) Dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia spawalnicze i ważną książeczką spawacza
d) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 usługi w zakresie zamówienia, tj. bieżącego utrzymania placów zabaw i obiektów rekreacyjnych polegających m.in. na naprawie urządzeń zabawowych, ogrodzeń, urządzeń znajdujących się na siłowniach plenerowych na kwotę nie mniejszą niż 40.000,00 zł brutto każda.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas dojazdu w celu zabezpieczenia zagrażającego urządzenia lub wykonania naprawy 10 %
Zaoferowanie do realizacji zamówienia samochód spełniający normę emisji spalin co najmniej Euro 5 10 %
Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia spawalnicze20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-25
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: zptp.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-25 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-25, 10:00, ZPTP pok. 33
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |