m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-17 , 10:40:11
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
- adresIrysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 853-57-56
- faks(0-22) 849-47-12
- e-mailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Edyta Włodarczyk
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 37
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEdyta Włodarczyk
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 37
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń biurowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy położonych w 8 lokalizacjach na terenie Dzielnicy Mokotów
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, piwnicznych, sanitarnych, kuchennych i ciągów komunikacyjnych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy o łącznej powierzchni 4 779 m2 wtym w poziomie piwnic 1 138 m2. Przedmiot zamówienia świadczony ma być w 8 (ośmiu) lokalizacjach.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa - Mokotów
Główny przedmiot (CPV)90.91.92.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttps://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-01-02, data zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium7300,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające j wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej niemniejszej niż 200 000,00 PLN.
2. Inne określone w SIWZ.
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że:
A. wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje (w ramach umowy lub umów) co najmniej 2 usługi polegające na sprzątaniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej lub podobnych przez okres co najmniej 12 miesięcy, których łączna wartość brutto w ciągu ww. 12 miesięcy nie będzie mniejsza niż 400 000,00 PLN brutto.
B. dysponuje co najmniej 9 osobami - zatrudnionymi na umowę o pracę - do realizacji zamówienia oraz, że dysponuje osobą, która będzie odpowiadała za koordynowanie pracami.
W formularzu oferty wykonawca oświadczy, że wszystkie osoby, wskazane powyżej, które będą wykonywały zamówienie są niekarane. Wykonawca wybrany do podpisania umowy zobowiązany będzie do przedłożenia w w. zaświadczeń o niekaralności dla wykazanych pracowników, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca nie może zatrudniać pracowników aktualnie zatrudnionych w ZGN Mokotów.
2. Inne określone w SIWZ.
Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określone są w SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy.
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
kary umowne za złą jakość wykonania przedmiotu umowy20 %
czas reakcji na reklamację (termin usunięcia wad) 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-10-25
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-10-25 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-10-25, 10:30, pok. 34 w siedzibie zamawiającego, strona www: https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |