m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-17 , 10:48:00
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Mienia Skarbu Państwa
- adresProsta 69, 00-838 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 551-21-00
- faks(0-22) 551-21-01
- e-mailzmsp@warszawa.org.pl
- adres internetowyhttp://www.zmsp.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Zbigniew Małkowski
- adresZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokal561
- telefon(0-22) 5512180
- emailzbigniew.malkowski@zmsp.org.pll
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychGrażyna Kosek
- adresZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokal556A
- telefon(0-22)551-21-33
- emailgrazyna.kosek@zmsp.org.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokalsekretariat
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Mienia Skarbu Państwa, ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa
- lokal301 III p.
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont instalacji centralnego ogrzewania i węzła ciepłowniczego w budynku położonym przy ul. Gierymskiego 1 w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego dwufunkcyjnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gierymskiego 1 w Warszawie, zgodnie z dokumentacją projektowa zawierającą:

• Projekt budowlany wykonawczy remontu instalacji centralnego ogrzewania.
• Projekt budowlany wykonawczy remontu węzła cieplnego.
• Projekt budowlany wykonawczy remontu węzła cieplnego – instalacje elektryczne.
• Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót – instalacje elektryczne węzła cieplnego.
• Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót do projektu budowlanego wykonawczego remontu instalacji centralnego ogrzewania:
• Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót do projektu budowlanego wykonawczego remontu węzła cieplnego.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego produkty, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Budynek przy ul. Gierymskiego 1 jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym posiadającym pięć kondygnacji naziemnych oraz dwie klatki schodowe. Budynek jest podpiwniczony.
Dane budynku:
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 1274,89 m2
Kubatura budynku wynosi: 5775,0 m3
Ilość lokali mieszkalnych: 30 szt.
Ilość klatek chodowych: 2 szt.
Dane z projektu budowlanego: Inwentaryzacja budowlana z 2002 r. opracowana przez firmę SANTECH-BUD:
• ściany zewnętrzne konstrukcyjne z cegły pełnej 38 cm,
• stropodach żelbetowy kryty papą,
• stropy płyty żelbetowe,
• ściany wewnętrzne murowane z cegły.
Na początku wieku wymieniono okna w całym budynku na okna plastykowe i docieplono budynek w systemie siding (maty z wełny szklanej, obudowane blachą stalową wykończoną blachą trapezową).
Budynek posiada instalację centralnego ogrzewania dwururową w układzie zamkniętym, rozdział dolny, zasilaną z własnego węzła cieplnego. Przewody wykonane z rur stalowych czarnych w połączeniach gwintowanych i spawanych
Parametry pracy instalacji c.o. wg Informacji o obiekcie:
Nco= 125,6kW, tz/tp = 95/70C
Izolacja poziomów z wełny mineralnej w płaszczu gipsowo-klejowym. Piony prowadzone po wierzchu ścian.
Na podejściach do pionów zamontowane są zawory skośne odcinające gwintowane.
Grzejniki członowe żeliwne wielkość S1, T1 i S4 , w łazienkach piony świecowe.
Zawory grzejnikowe termostatyczne produkcji Valvex. Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex
Budynek wyposażony jest w instalacje wody zimnej, wody ciepłej z piecyków gazowych, kanalizację sanitarną, instalację centralnego ogrzewania z węzła jednofunkcyjnego, instalację gazową oraz instalację elektryczną.

II. Zamówienie obejmuje:

W zakresie zamówienia wchodzi m.in. wykonanie:

1. Remontu instalacji centralnego ogrzewania i węzła ciepłowniczego
Roboty obejmują m.in.:
• demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,
• montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z armaturą,
• demontaż instalacji węzła ciepłowniczego,
• montaż instalacji węzła ciepłowniczego wraz z instalacją automatycznej regulacji,
• roboty budowlane w pomieszczeniu węzła cieplnego oraz roboty poinstalacyjne związane z remontem instalacji centralnego ogrzewania
• roboty instalacyjne elektryczne w węźle ciepłowniczym.
• wykonanie uziomów,
• próby i uruchomienie węzła cieplnego dwufunkcyjnego – odbiory Veolii Energia Warszawa S.A.
• uruchomienie i wykonanie próby na gorąco instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego wraz z regulacją na początku sezonu grzewczego
• pomiary.

III. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
2. Opracowanie kosztorysu powykonawczego.
3. Przekazanie dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej edytowalnej (doc, dwg, ath) oraz pdf w jednym egzemplarzu na płycie CD.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawGierymskiego 1 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.33.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-16
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium8000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązana jest posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonywania zamówienia, co musi być udokumentowane (przedłożyć referencje) z wykonaniem:
- co najmniej dwóch robót o wartości min. 100.000,00 zł. brutto każda, polegających na remoncie instalacji c.o. wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
oraz
- na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca:
a) wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami instalacyjnymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym co najmniej:
 jedną osobą, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika robót instalacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacji sanitarnych,
UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj Dz. U. 2018 poz. 2272 ze zmianami).

b) oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji i przedłużonej rękojmi na przedmiot zamówienia40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-10-02
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zmsp.warszawa.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-10-02 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-10-02, 12:30, siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 567, piętro V, w dniu 02.10.2019 r.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |