m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-17 , 11:39:38
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Jońska-Stępień
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-11
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://umw.ezamawiajacy.pl
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (wraz z wykonaniem wizualizacji zagospodarowania terenu, wykonaniem wizualizacji przykładowych pomieszczeń oraz wykonanie Zbiorczego Zestawienie Kosztów)a także przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji zadania inwestycyjnego na terenie dzielnicy Białołęka oraz Wawer tj. 2 nowych obiektów budowlanych.
Opis zamówienia
1. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (wraz z wykonaniem wizualizacji zagospodarowania terenu, wykonaniem wizualizacji przykładowych pomieszczeń oraz wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów), a także przeprowadzenie konsultacji społecznych dla realizacji zadania inwestycyjnego na terenie dzielnicy Białołęka oraz Wawer tj. 2 nowych obiektów budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Zamówienia składa się z 2 części:
część 1: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu/obiektów na działce o nr. ewidencyjnym 41/4 z obrębu 40306 położonej w Warszawie przy ul. Ceramicznej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
część 2: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu/obiektów na działce o nr. ewidencyjnym 7/1 z obrębu 3-11-44 położonej w Warszawie pomiędzy ul. Patriotów a ul. Mrówczą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia na dowolną liczbę części zamówienia.
3. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 220 000,00 zł netto (270 600,00 zł brutto).
4. Oferty należy składać w języku polskim.
5. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem
https://umw.ezamawiajacy.pl
6. Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na numer postępowania: ZP/IJ/271/II-160/19
7. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ustawy.
8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawZgodnie z SIWZ
Główny przedmiot (CPV)71.22.10.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.24.00.00-2
71.40.00.00-2

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Kryteria oceny ofert
1Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu/obiektów na działce o nr. ewidencyjnym 41/4 z obrębu 40306 położonej w Warszawie przy ul. Ceramicznej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 0,00cena: 60%Doświadczenie i kwalifikacje personelu: 28%Termin przeprowadzenia konsultacji: 4%Termin wykonania raportu : 4%Termin wykonania wizualizacji: 4%
2Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu/obiektów na działce o nr. ewidencyjnym 7/1 z obrębu 3-11-44 położonej w Warszawie pomiędzy ul. Patriotów a ul. Mrówczą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.0,00cena: 60%Doświadczenie i kwalifikacje personelu: 28%Termin przeprowadzenia konsultacji: 4%Termin wykonania raportu: 4%Termin wykonania wizualizacji: 4%
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-11-29
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dotyczy części 1 i części 2: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: 1. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla obiektu użyteczności publicznej z zakresu pomocy społecznej (np. dom dziennego pobytu, dom pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy, żłobek) lub edukacji (np. przedszkole), z uwzględnieniem niezbędnego zagospodarowania terenu umożliwiającego funkcjonowanie obiektu o w/w charakterze. 2. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwie usługi polegające na przeprowadzeniu konsultacji społecznych rozumianych jako proces dialogu składający się z akcji informacyjnej, zbierania uwag w co najmniej dwóch formach (protokołowane otwarte spotkania z mieszkańcami oraz warsztaty projektowe będące ustrukturyzowaną pracą grupy osób, prowadzącą do wypracowania propozycji rozwiązań) i podsumowania ich w postaci sprawozdań oraz raportu dotyczących diagnozy potrzeb społecznych, w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę na część 1 i 2, należy wykazać powyższe usługi określone w pkt 1 i pkt 2. przynajmniej dla jednej części.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) oświadczenia podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. c) oświadczenia podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług - wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 12.2. SIWZ; b) dowody określające, że wykazane w ww. wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, - oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. oświadczenia Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ), 2. W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokumentu (np. pełnomocnictwa) potwierdzającego, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 3. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokumentu zawierającego dowody, o których mowa w pkt. 17 SIWZ. 4. W terminie 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ). 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - dokumentu potwierdzającego, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Wykaz osób – dla wykazania doświadczenia osób wskazanych do realizacji zamówienia – wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ - dla oceny w kryterium „Doświadczenie i kwalifikacje personelu” zgodnie z zasadami określonymi w pkt 23.6 SIWZ – wykaz w tym zakresie nie będzie podlegał uzupełnieniu.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofertOkreślone osobno dla każdej części (patrz wyżej)
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-25
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=65380
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-25 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-25, 11:30, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Niecałej 2 w Warszawie, w pok. Nr 309, piętro 3.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |