m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-17 , 14:44:43
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Martyna Czerniawska
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101
- telefon(0-22) 655 46 75
- emailm.czerniawska@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa przekładni ślimakowych typu RSX 383/0 do pojazdów Metra serii 81
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 30 sztuk fabrycznie nowych, zalanych
olejem półpłynnym, gotowych do pracy przekładni ślimakowych wału kułakowego typu RSX
383/0. Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę przekładni ślimakowych wg ilości i typu
wyszczególnionych w Specyfikacji Technicznej załącznik nr 1 do SIWP. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości dostawy zamienników. Dostarczone przekładnie w ramach Przedmiotu
zamówienia winny być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Przedmiot
zamówienia zostanie wykonany zgodnie z: Specyfikacją techniczną (zał. nr 1 do SIWP),
Wzorem umowy (zał. nr 6 do SIWP). Na dostarczone przekładanie ślimakowe Zamawiający
żąda udzielenia 24 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców, o ile są znane
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMetro Warszawskie Sp. z o.o., ul. Wilczy Dół 5 , 02-798 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)34.63.10.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-20
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wykonawca przed złożeniem oferty wniesie wadium na okres związania ofertą w
wysokości: 2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset, 00/100), Za skutecznie
wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu zostanie wniesione na rachunek bankowy Metra
Warszawskiego Sp. z o.o., Bank Pekao S.A. nr 61 1240 6003 1111 0000 4947 4518.
Wadium może też być wnoszone w poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018
poz. 110). Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3., Wykonawca zobowiązany jest złożyć w
oryginale przed złożeniem oferty oraz przed upływem terminu składania ofert, w siedzibie
Metra Warszawskiego Sp. z o.o., bud. 3A w pok. 310 w Dziale Finansowym. Godziny
przyjęć wadium w Dziale Finansowym: 10.00-14.00. W przypadku wniesienia wadium w
innej formie niż w pieniądzu na rachunek bankowy Metra Warszawskiego Sp. z o.o.,
Wykonawca składa wraz z ofertą kserokopię poręczeń lub gwarancji bankowych, gwarancji
ubezpieczeniowych, oraz poręczeń udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b
Strona 8 z 15
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9f3eeaa1-939a-4a27-... 2019-09-17
ust. 5 pkt. 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. W przypadku składania wadium w formie gwarancji powinna ona być
co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz
powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z
przepisami ustawy Pzp. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia
wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-25
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.postepowania.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-25 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-25, 12:30, Metro Warszawskie Sp. z o.o., ul. Wilczy Dół 5 , 02-798 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |