m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-18 , 11:39:28
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailwzp@pragapld.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Radosław Sokół
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 443 55 07
- emailrsokol@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRadosław Sokół
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 443 55 07
- emailrsokol@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie prac w zakresie: bieżącej pielęgnacji zieleni na terenach parków i skwerów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2022 r. - UD-VI-ZP/80/19
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca pielęgnacja zieleni na terenach parków i skwerów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2022 r.

2. Przewidywany do wykonania zakres prac określa:
- formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ (po wypełnieniu przez Wykonawcę będzie stanowił cenową część załącznika nr 1 do umowy – oferty Wykonawcy.
- wykaz parków i skwerów na terenie Dzielnicy Praga-Południe stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ (będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy).
- wykaz terenów wokół Miejsc Pamięci Narodowej określa załącznik nr 12 do SIWZ (będzie stanowić załącznik nr 3 do umowy).
- warunki techniczne wykonania i odbioru prac bieżącej pielęgnacji parków i skwerów określone zostały w załączniku nr 13 do SIWZ (stanowić będzie załącznik nr 4 do umowy).
- warunki techniczne wykonania i odbioru wygrodzeń trawników stanowi załącznik nr 14 do SIWZ
- Załącznik nr 15 – określa standardy kształtowania zieleni Warszawy stanowiący załącznik nr 7 do Programu ochrony środowiska dla m. st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r. autorstwa Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego z października 2016 r.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.
4. Przez cały okres realizacji zamówienia wymagany jest całodobowy stały kontakt telefoniczny (dyżur), także w soboty, niedziele i święta. Czas reakcji na zlecenie telefoniczne – min. 30 min, max 90 min. Każdy Wykonawca winien zadeklarować oferowany przez niego czas reakcji (będzie on jednym z kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty). Czas reakcji dłuższy niż zaoferowany przez oferenta uważa się za opóźnienie. Przez czas reakcji uważa się okres od powiadomienia telefonicznego do faktycznego rozpoczęcia wykonania przez Wykonawcę zleconych prac.
5. Wykonawca ma obowiązek posiadania przez cały czas trwania umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000.000,00 zł, którą ma obowiązek okazać przed zawarciem umowy i każdorazowo w ciągu 3 dni od zawarcia umowy na nowy okres w czasie trwania umowy.
6. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej
Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ), w pełnym przeliczeniowym wymiarze czasu pracy, osoby świadczące pracę związaną z realizacją zamówienia w zakresie pielęgnacji, nasadzenia drzew i krzewów w ilości co najmniej 10 osób Udokumentowania spełniania tego warunku winien dokonać Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Praga-Południe
Główny przedmiot (CPV)71.31.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.34.20.00-6


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-12-01, data zakończenia: 2022-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium40000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Forma wadium
1) Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Termin i miejsce wniesienia wadium
1) Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 21.10.2019 r. do godz. 1000.
2) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BANK CITI HANDLOWY W WARSZAWIE Nr 51 1030 1508 0000 0005 5000 7096. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.
Uwaga!!! O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na konto, z którego zostało wpłacone, o ile Wykonawca w korespondencji z Zamawiającym nie wskaże inaczej.
3) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w punkcie 2 b-e) niniejszego rozdziału, wadium musi być wniesione w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta/Poręczyciela.
Niezałączenie pliku lub załączenie do oferty pliku będącego skanem dokumentu skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Beneficjentem wskazanym w gwarancji/poręczeniu musi być Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.
Złożone poręczenie lub gwarancja powinny zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

Zmiany postanowień zawartej umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiany postanowień umowy strony mogą dokonać w drodze aneksu w każdym czasie, w przypadku zaistnienia warunku:
a) zmniejszenia zakresu i wartości prac z powodu opóźnienia Wykonawcy przekraczającego 30 dni w stosunku do zapisów terminu i zakresu prac na dany miesiąc do wykonania określonych w dzienniku prac,
b) zwiększenia wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na cel związany
z przedmiotem umowy o kwotę maksymalną 1.500.000,00 zł brutto, w tym:
- w 2020 r. o kwotę 500.000,00 zł. brutto
- w 2021 r. o kwotę 500.000,00 zł. brutto
- w 2022 r. o kwotę 500.000,00 zł. brutto
c) zmiany nazwy, NIP, Regonu Wykonawcy, jeżeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy,
d) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.
e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
f) powierzenia na warunkach określonych w § 6 wykonania części przedmiotu Umowy, za wyjątkiem części wskazanej w § 6 ust. 1, Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy.
3. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić również w sytuacji, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, tj. w przypadku, gdy konieczność zmiany umowy spowodowana zostanie okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość tej zmiany umowy nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.

Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.
2. Podstawy wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
A) na potwierdzenie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów wykażą, że posiadają:
a) zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.);
b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy (obejmującego kody: 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03) zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.);
B) na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykażą, że:
posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
W przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu, Wykonawca i inny podmiot mogą spełniać ww. wymóg łącznie.
C) na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej wykażą, że:.
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej 1 usługę polegającą na pielęgnacji parków i skwerów o powierzchni nie mniejszej niż 40 ha i o wartości min. 600.000,00 zł brutto, wykonanej lub wykonywanej w jednym roku kalendarzowym w sposób ciągły tj. przez okres co najmniej 9 m-cy w ramach jednej umowy, obejmującej swoim zakresem takie czynności jak: grabienie wiosenne i jesienne trawników na powierzchni min. 35 ha, pielęgnacja krzewów, sadzenie drzew min. 30 szt. i krzewów min. 500 szt. , sezonowe obsadzanie kwietników, min. 150 m2, cięcie pielęgnacyjne drzew oraz ścinanie drzew, zimowe oczyszczanie alejek na pow. min. 15 000 m2.
b) dysponują osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, w tym co najmniej:
b.1) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika prac, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmował zajęcia lub grupy zajęć umożliwiających nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia prac przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury – zgodnie z art. 37b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.). Udokumentowanie spełniania tego warunku winno być zgodne z art. 37f, 37g, 37h ww. ustawy;
b.2) 3 osoby które pełnić będą funkcje brygadzistów, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brały udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudnione przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury – zgodnie z art. 37b ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.); Udokumentowanie spełniania tego warunku winno być zgodne z art. 37f, 37g, 37h ww. ustawy;
b.3) 25 osobami posiadającymi min. 12-miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji zieleni.
4. W odniesieniu do warunków udziału dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia podmiot udostępniający zasób zobowiązany jest do realizacji usług, do których te zdolności są wymagane.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wg zasady: spełnia/nie spełnia.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu – SKŁADANE Z OFERTĄ
UWAGA!! Zamawiający rekomenduje, aby Wykonawca, przed przystąpieniem do składania oferty zapoznał się z Instrukcją korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego dla Wykonawców, która stanowi załącznik nr 17 do SIWZ oraz została zamieszona bezpośrednio na platformie zakupowej.
Ofertę składa się w postaci elektronicznej w systemie pod adresem wskazanym w Rozdz. 2. SIWZ, w terminie wskazanym w Rozdz. 24 SIWZ.. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Instrukcji korzystania z platformy zakupowej.
W skład oferty wchodzi:
1) Formularz oferty – sporządzony poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://umw.ezamawiajacy.pl. Ofertę należy podpisać w systemie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby/osobę upoważnione/upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie i złożyć (wysłać) w systemie.
2) Formularz A – stanowiący integralną część formularza oferty. Należy dołączyć go do oferty jako osobny plik, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Nie dołączenie formularza A do oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
3) Formularz cenowy - przewidywany zakres prac. Należy dołączyć go do oferty jako osobny plik, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Nie dołączenie formularza cenowego do oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
4) Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.
Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego znajdującej się pod adresem: https://umw.ezamawiajacy.pl.
Wypełniając formularz JEDZ:
– w zakresie części III (Podstawy wykluczenia) Wykonawca składa oświadczenia w zakresie przesłanek wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp ;
– w zakresie części IV (kryteria kwalifikacji) Wykonawca wypełnia tylko sekcję α;
– Część V formularza JEDZ nie dotyczy trybu przetargu nieograniczonego, wobec czego Wykonawca nie wypełnia tej części formularza.
Wykonawca podpisuje wypełniony przez siebie JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wypełnia i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym odrębny formularz JEDZ. W takim przypadku w formularzu JEDZ w zakresie Części II (informacje dot. Wykonawcy) sekcja A - należy wpisać własne dane identyfikacyjne. W części IV (kryteria kwalifikacji) każdy z Wykonawców wypełnia sekcję α, potwierdzając spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z tych podmiotów wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ.
Podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wypełnia część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia).
Zamawiający nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez podwykonawców, na którego zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
5) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, z uwzględnieniem zapisów Rozdz. 5 SIWZ.
Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna musi zostać załączony do oferty w systemie w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu (gwaranta).
6) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów - składa w szczególności zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg załącznika nr 3 do SIWZ
Zamawiający wymaga, aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
• sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
• czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
Powyższy dokument musi zostać załączony do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych poniżej.
7) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).
Dokument pełnomocnictwa może zostać załączony do oferty:
– w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej,
lub
– w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

Oświadczenie składane bez wezwania Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 23, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku powiązania z innym Wykonawcą wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania dowody, że powiązania z tym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Powyższy dokument należy przekazać w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem za pośrednictwem platformy e-zamawiający.
W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej Zamawiający dopuszcza załączenie oświadczenia w momencie składania oferty w systemie.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu - SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:
1) W celu potwierdzenia kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
a) zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.);
b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy (obejmującego kody: 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03) zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.);
Dokumenty muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2) W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Informacja musi być złożona w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3) W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej:
a) wykaz usług wykonanych/wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.
Wykaz winien zawierać m.in. wartość usług, ich przedmiot, daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).
Do powyższego wykazu należy dołączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy (oświadczenie musi zawierać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia); w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług.
Wykaz winien zawierać informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia wskazanych osób, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
Powyższe wykazy wraz z dowodami muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Dokument ten musi zostać przekazany w sposób wskazany przez Zamawiającego w piśmie stanowiącym wezwanie do złożenia dokumentów w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem;
b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ);
c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ).
Oświadczenia, o których mowa w lit. b) i c) muszą zostać przekazane w sposób wskazany przez
Zamawiającego w piśmie stanowiącym wezwanie do przedłożenia dokumentów w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 4).
W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych Rozdz. 17 pkt 5 SIWZ.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
1. Zamawiający przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu A.
3. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie (przez osobę składającą postąpienia) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej http://aukcje.um.warszawa.pl za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej.
5. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
6. Kryterium oceny ofert licytowalnym w toku aukcji elektronicznej jest „Cena brutto” za realizację przedmiotu zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pierwotnie złożonej na platformie.
7. Warunki, na jakich Wykonawcy będą brać udział w aukcji są następujące:
a) Termin rozpoczęcia i zakończenia aukcji zostanie przekazany przez Zamawiającego w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej.
b) Aukcja elektroniczna zostanie zamknięta jeśli w podstawowym czasie (20 min.) nie zostanie złożona żadna oferta, nie przewiduje się przedłużenia czasu trwania aukcji i możliwości składania postąpień po upływie 20 min.
c) Minimalna wartość postąpienia to: 30.000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych)
8. Oferta, składana w toku aukcji elektronicznej w zakresie danego kryterium nie może być mniej korzystna od poprzedniej oferty złożonej dla danego kryterium.
9. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
10. W toku aukcji elektronicznej Zamawiający będzie na bieżąco udostępniał każdemu Wykonawcy biorącemu w niej udział w szczególności informacje, o których mowa w art. 91c ust. 3 ustawy Pzp.
11. Pozostałe kryterium „czas reakcji …” jest wartością stałą i nie podlegającą zmianie w toku aukcji elektronicznej. Punkty przyznane ofercie za to kryterium na etapie oceny ofert pierwotnych będą automatycznie dodawane do punktów przyznawanych kryteriom licytowanym w toku aukcji elektronicznej.
12. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie z formułą podaną w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91b ust. 2 pkt 6) ustawy.
13. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.
14. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy w jej trakcie nie zostanie złożone żadne postąpienie, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie liczby punktów przyznanych ofertom pierwotnie złożonym.
15. W przypadku, gdy Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu i jest liczony od dnia składania ofert określonego w pkt. 24 SIWZ.
16. W Formularzu A należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej.
17. Zwycięzca aukcji elektronicznej zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przedstawić ponownie wypełniony Formularz cenowy (wg zał. 2 nr do SIWZ) uwzględniając wynik aukcji. Poszczególne ceny jednostkowe nie mogą być wyższe niż te podane w Formularzu cenowym załączonym do oferty. Ceny jednostkowe mają zostać określone tak, aby łączna cena brutto zamówienia była, co najwyżej równa cenie realizacji, która wygrała aukcję elektroniczną.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas reakcji na zlecenie telefoniczne wykonania prac40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-10-21
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://umw.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-10-21 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-10-21, 10:30, w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych przy ul. Podskarbińskiej 6, w sali nr 203 (II piętro)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |