m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-18 , 13:10:17
I Zamawiający
ZamawiającyDom Pomocy Społecznej "Budowlani"
- adresElekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 836-66-62
- faks(0-22) 836-66-62 w.301
- e-mailsekretariat@dpsbudowlani.pl
- adres internetowyhttp://www.dpsbudowlani.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Adriana Puławska
- adresDom Pomocy Społecznej "Budowlani", Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa
- lokal235A
- telefon(0-22) 836-66-62
- emaila.pulawska@dpsbudowlani.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAdriana Puławska
- adresDom Pomocy Społecznej "Budowlani", Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa
- lokal235A
- telefon(0-22) 836-66-62
- emaila.pulawska@dpsbudowlani.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDom Pomocy Społecznej "Budowlani", Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa
- lokal235A
Adres, na który należy przesyłać ofertyDom Pomocy Społecznej "Budowlani", Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa
- lokalsekretariat
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie (01-128), ul. Elekcyjna 6 w roku 2020.”
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie (01-128), ul. Elekcyjna 6 w roku 2020.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Warunki techniczne:
1) Obiekt zasilany jest z węzła cieplnego zlokalizowanego przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie (Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”).
2) Węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego.
3) Układ pomiarowo – rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła nie jest własnością zamawiającego.
4) Regulator Δρ/V nie jest własnością zamawiającego.
5) Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego mierzącego całkowite ciepło dostarczane do węzła – makieta węzła cieplnego.
Zamówiona moc cieplna:
1) Grupa taryfowa – A3/B1/C3
2) Planowane zużycie ciepła w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – ok. 3650,00 GJ
3) Moc cieplna na potrzeby ogrzewania – 0,2280 MW
4) Moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego – 0,2414 MW
5) Moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: średnia – 0,0814 MW
6) Zamówiona moc cieplna (łączna) – 0,5508 MW
7) Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy – 6,76 m³/h
8) Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata – 3,38 m³/h
Charakterystyka budynku:
1) Rok budowy – 1976
2) Powierzchnia zabudowy – 2 490,00 m2
3) Powierzchnia użytkowa – 6 413,00 m²
4) Kubatura budynku – 26 612,00 m3
3. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDom Pomocy Społecznej „Budowlani”, ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)65.40.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-01-01, data zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, które mogą dotyczyć:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III. Zamawiający wykluczy z postępowania (na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione w ww. trybie.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

I. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu wg wzoru zawartego w Załączniku nr 1 do SIWZ .

II. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy, należy przedłożyć:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw
do wykluczenia – o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie składane na zasadach określonych w Rozdziale 5 ust. 1 SIWZ
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas reakcji na awarię30 %
termin płatności 10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-10-01
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.dpsbudowlani.pl zakładka: zamówienia publiczne
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-10-01 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-10-01, 10:30, Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”, ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, pokój spotkań (drugie piętro)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-18


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |