m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-18 , 14:07:26
I Zamawiający
ZamawiającyUrząd Pracy m.st. Warszawy
- adresGrochowska 171B, 04-111 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 810-58-45
- faks(0-22) 813-20-32
- e-mailwawa1@praca.gov.pl
- adres internetowyhttp://www.up.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Burza
- adresUrząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa
- lokalpok.104
- telefon(0-22) 877 75 01
- emaile.burza@up.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRobert Zduńczyk
- adresUrząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Grochowska 171B
- lokal102
- telefon22 512 43 00 w. 309
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaUrząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa
- lokalpok.104
Adres, na który należy przesyłać ofertyUrząd Pracy m.st. Warszawy, Ciołka 10a
- lokal120 (I piętro)
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy z podziałem na części
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy z podziałem na części.
Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym OPZ, stanowiącym:
- Załącznik nr 1a do SIWZ/Załącznik nr 1a do Umowy dla części 1.
- Załącznik nr 1b do SIWZ/Załącznik nr 1b do Umowy dla części Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 7a do SIWZ dla części 1, Załącznik nr 7b do SIWZ dla części 2. Umowa zostanie podpisana po przesunięciu części środków w planie finansowym Urzędu Pracy m. st. Warszawy.

Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Część 1:
30213000-5 – Komputery osobiste
32424000-1 – Infrastruktura sieciowa
30237100-0 – Części komputerów
30234100-9 – Dysk magnetyczny
32323500-8 – Urządzenia do nadzoru wideo
48624000-8 – Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
Część 2:
48517000-5 – Pakiety oprogramowania informatycznego
48761000-0 – Pakiety oprogramowania antywirusowego
72253200-5 – Usługi w zakresie wsparcia systemu

KRYTERIA OCENY OFERT
Dla części 1 za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Kryterium nr 1 – łączna cena ofertowa brutto – 38 pkt – waga 38%
Kryterium nr 2 – certyfikat EPEAT (Epeat) – 5 pkt – waga 5%
Kryterium nr 3 – certyfikat TCO (Tco) – 5 pkt – waga 5%
Kryterium nr 4 – liczba gniazd USB (Usb) – 4 pkt – waga 4%
Kryterium nr 5 – liczba gniazd SATA III (Sata) – 4 pkt – waga 4%
Kryterium nr 6 – moduł TPM (Tpm) – 5 pkt – waga 5%
Kryterium nr 7 – bezpieczne usuwanie danych z dysków z poziomu BIOS (UsBIOS) – 4 pkt – waga 4%
Kryterium nr 8 – zasilacz 230V (Zas) – 10 pkt – waga 10%
Kryterium nr 9 – sprawność zasilacza 230V (Spr) – 5 pkt – waga 5%
Kryterium nr 10 – termin dostawy (Td1) – 4 pkt – waga 4%
Kryterium nr 11 – okres gwarancji (G) – 12 pkt – waga 12%
Kryterium nr 12 – termin reakcji i usunięcia awarii (Ta1) – 4 pkt – waga 4%
Razem: 100 pkt - 100%
Dla części 2 za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Kryterium nr 13 – łączna cena ofertowa brutto – 60 pkt – waga 60%
Kryterium nr 14 – termin dostawy oprogramowania (Td2) – 40 pkt – waga 40%
Razem: 100 pkt - 100%
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa ul. Grochowska 171B, Ciołka 10A, Młynarska 37A
Główny przedmiot (CPV)30.21.30.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 32.42.40.00-1
30.23.71.00-0
30.23.41.00-9
30.23.35.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Kryteria oceny ofert
1Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy9600,00moduł TPM + pozostałe kryteria: 44%cena: 38%certyfikat EPEAT: 5%certyfikat TCO: 5%liczba gniazd USB: 4%liczba gniazd SATA III: 4%
2Dostawa oprogramowania dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy.1400,00cena: 60%termin dostawy oprogramowania: 40%
Razem 11000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-27
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium11000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
nie dotyczy
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofertOkreślone osobno dla każdej części (patrz wyżej)
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-26
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: warszawa.praca.gov.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-26 godzina 14:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-26, 14:15, Urząd Pracy m. st. Warszawy, 01-402 Warszawa, ul. Ciołka 10A, sala konferencyjna 206.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |