m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Licytacja elektroniczna
Licytacja będzie prowadzona na stronie:http://aukcje.um.warszawa.pl
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-18 , 15:04:59
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bielany m. st. Warszawy
- adresŻeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 47 00 wew. 42 385
- faks(0-22) 325 44 80
- e-mailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Pietrzak
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal275
- telefon(0-22) 443 48 22
- emailepietrzak@um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal275
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn.: Siłownia przy ul. Brązowniczej, Street workout w Parku Chomicza.
Opis zamówienia
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn.: Siłownia przy ul. Brązowniczej, Street workout w Parku Chomicza.
Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.61.2019.EPI
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa dwóch obiektów:
1) Siłowni przy ul. Brązowniczej na działce ew. nr 96/3 z obrębu 7-08-15;
2) Street workoutu w Parku Chomicza na działce ew. nr 17 z obrębu 7-08-16.
Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z normami i przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym: Zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji; „Standardy dostępności dla miasta stołecznego Warszawy” zwane dalej „Standardami dostępności”, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia; „Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktury dla pieszych w mieście stołecznym Warszawie” zwane dalej „Standardami infrastruktury dla pieszych”. Należy zapewnić dostępność przedmiotu zamówienia dla osób niepełnosprawnych na terenie realizacji inwestycji poprzez rezygnację z użycia progów wszelkiego rodzaju oraz stopni schodowych. Dostęp do urządzeń oraz ławek – bez konieczności pokonywania występujących obrzeży.
W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Wykonania dokumentacji projektowej inwestycji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129 z późn. zm.), § 4.1 p. 2 z wyłączeniem ppkt 2. Inwestycja ma być zaprojektowana zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz.1186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),
2) Wykonania całości robót wynikających z opracowanej dokumentacji,
3) Wykonania i przekazania Zamawiającemu kart technicznych urządzeń wraz ze szczegółowym opisem urządzeń oraz dokumentów gwarancji i rękojmi na zamontowane urządzenia i wykonane prace.
Szczegółowy zakres prac określają Wzór umowy, wskazany w sekcji IV.4) Ogłoszenia (stanowiący jednocześnie zał. nr 3 do ogłoszenia) oraz Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU) – zał. nr 4 do ogłoszenia (stanowiący równocześnie zał. nr 2 do wzoru umowy)
KLAUZULE SPOŁECZNE
Stosownie do art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Wykonawca lub Podwykonawca skieruje do realizacji umowy w okresie prowadzenia robót budowlanych osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), przy wykonywaniu czynności:
1) montaż urządzeń,
2) montaż elementów małej architektury – ławki, kosze, wieszak


II.5) Główny kod CPV: 45112723-9
Dodatkowe kody CPV: 45223800-4, 45233200-1, 37535200-9, 71220000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 95 996,23
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-13
II.9) Informacje dodatkowe: I. Klauzula informacyjna W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl. 3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach prowadzenia i nadzoru nad postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego. 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; oraz innych wynikających z przepisów prawa obecnie obowiązującego; b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do niej wydanych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). e) na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych; 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. II. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami, są: a) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Anna Miedzińska – z Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany; b) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno - prawnych: Ewa Pietrzak – z Wydziału Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany.
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
http://www.bielany.waw.pl
Wartość przedmiotowego zamówienia wynosi 95 996,23 PLN (netto) tj. 22 264,13 euro (netto) i jest odrębnym postępowaniem, stanowiącym część zamówienia ujętego w planie zamówień powyżej 30 tys. euro w kategorii: Place zabaw, siłownie plenerowe, itp. wykonywane na różnych obiektach budowlanych - podobne rodzajowo, którego łączna wartość wynosi 2 188 402,00 PLN/ 507 549,69 Euro. W związku z powyższym Zamawiający przedmiotowe postepowanie prowadzi jak dla wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie


KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak
www.bielany.waw.pl
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz.1529 oraz z 2015 r. poz.1830) posłańca lub osobiście (wniosek musi być złożony w formie pisemnej).
Adres: ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, pokój nr 275
Miejsce realizacji zamówieniaWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.11.27.23-9
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-13
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Zasady postępowania w licytacji elektronicznej
Minimalna wysokość postąpień200,00 zł.
Liczba etapów licytacji elektronicznej1
Czas trwania 1 etapu (w minutach)15
Pozostałe informacje dotyczące zasad postępowania w licytacji elektronicznej
1. W trakcie licytacji Wykonawca podaje całkowitą cenę brutto (z VAT) za zakres określony we wzorze umowy zawartym w treści Ogłoszenia (stanowiącym równocześnie załącznik nr 3 do Ogłoszenia). Wynagrodzenie obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do terminowego wykonania przedmiotu umowy. 2. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 3. Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu 04.10.2019 r. o godz.10:00. Ostateczny termin licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. Zamawiający ustala czas trwania licytacji na 15 minut. Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia licytacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowanie wszyscy zaproszeni Wykonawcy. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą całkowitą cenę brutto za realizację całego zamówienia. 5. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy – wzór umowy zamieszczony został w treści Ogłoszenia (stanowiącym równocześnie załącznik nr 3 do Ogłoszenia). 6. Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą jedynie w walucie polskiej. Dodatkowo nadmienia się, iż składanie ofert (postąpień) w licytacji elektronicznej musi być także wyrażone w walucie polskiej.
Cena wywoławcza (pole opcjonalne): 118075,36 zł.
W licytacji obowiązują następujące wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców
1. Wykonawca, pobiera ze wskazanej w ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony internetowej http://www.bielany.waw.pl wzór wniosku wraz z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Złożenie wniosku jednocześnie oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień umowy. Zamawiający, po weryfikacji nadesłanych wniosków, zaprasza do składania ofert (postąpień) wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej (data, godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji). Następnie za pośrednictwem operatora platformy aukcyjnej do zakwalifikowanych do udziału w licytacji Wykonawców (na adres e-mail osoby wskazanej we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) zostanie wysłana wiadomość wraz z instrukcją obsługi platformy aukcyjnej. Wykonawca zaproszony do udziału w licytacji elektronicznej, który nie składał wcześniej oferty w postepowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie umw.ezamawiajacy.pl, zostanie wstępnie zarejestrowany w bazie wykonawców OnePlace przez Zamawiającego i otrzyma prośbę o dokończenie procesu rejestracji, skierowaną na adres e-mail osoby upoważnionej do składania ofert w toku aukcji, podany wcześniej we wniosku. Kody dostępu do platformy aukcyjnej: 1) Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu do platformy aukcyjnej Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy – określony przez siebie. 2) O ewentualnych problemach z rejestracją należy niezwłocznie powiadomić osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami, której dane kontaktowe przekazane zostaną w zaproszeniu do składania ofert w licytacji elektrycznej. W dalszej kolejności, w terminie wyznaczonym w treści wiadomości, dla Wykonawców zaproszonych do udziału w licytacji elektronicznej zostanie zdefiniowana licytacja testowa. W trakcie licytacji testowej, dla zainteresowanych Wykonawców, operator platformy przeprowadzi telefonicznie szkolenie dotyczące zasad korzystania z platformy aukcyjnej, w czasie którego zostaną omówione zasady postępowania w trakcie licytacji elektronicznej.
W licytacji obowiązują następujące wymagania sprzętowe
2. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: – posiadać zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7/ Windows 8/ Windows 10; – w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/Windows8 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 10.0 lub nowszą z możliwością obsługi Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit. – w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy, siłą szyfrowania 128 bit; – zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe JAVA 32 bit w wersji 1.8.0_191 lub nowszej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługująca szyfrowanie; – posiadać dostęp do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe); 3. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, zgodnie z art.77 ustawy Pzp, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenie i inne informacje drogą elektroniczną, za pomocą platformy, na której prowadzona jest licytacja.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający NIE WYMAGA wniesienia ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
UMOWA(wzór)
nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P4/47-C/BIE/III/P4/48-21-WZP-272.……...../CRU…...../2019
zamówienie publiczne dokonywane w trybie licytacji elektronicznej na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
zawarta w Warszawie w dniu ...................................2019 r. pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnicą Bielany z siedzibą w Warszawie, przy ul. S. Żeromskiego 29, kod pocztowy 01-882, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640-00041, reprezentowanym przez:
1. …………………………….. – Burmistrza Dzielnicy Bielany na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy ………………………………. nr ………………………………….. ,
2. ……………………………. – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Bielany na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z ………………………., nr………………………………………………………..,
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a
Wykonawcą*, działającym pod firmą………….. NIP.............., REGON..............., KRS…………, z siedzibą ................... przy..................... na podstawie........................ reprezentowanym przez:..........................
a Panią/Panem* (imię i nazwisko, PESEL………….. NIP..................), zamieszkałą/ym w ………………..……, przy ul. ……………… działającą/ym pod firmą …………….……… na podstawie ……………………, która/y oświadcza, że jest uprawniona do podpisania niniejszej umowy, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,
o następującej treści:
*odpowiedni zapis będzie zastosowany w zależności od tego jaki podmiot złoży najkorzystniejszą ofertę.
§ 1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji niżej wymienione inwestycje:
1) „Siłownia przy ul. Brązowniczej” zlokalizowana na działce ew. nr 96/3 z obrębu 7-08-15;
2) „Street workout w Parku Chomicza” zlokalizowany na działce ew. nr 17 z obrębu 7-08-16.
2. Przedmiot umowy realizowany będzie w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy stanowiący
zał. nr …. do SIWZ
3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z normami i przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym: Zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji; „Standardy dostępności dla miasta stołecznego Warszawy” zwane dalej „Standardami dostępności”, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia; „Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktury dla pieszych w mieście stołecznym Warszawie” zwane dalej „Standardami infrastruktury dla pieszych”, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;
4. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Wykonania dokumentacji projektowej inwestycji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129 z późn. zm.), § 4. ust. 1 z wyłączeniem pkt 3). Inwestycja ma być zaprojektowana zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz.1186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),
2) Wykonania całości robót wynikających z opracowanej dokumentacji,
3) Wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej obejmującej m.in. karty techniczne wraz ze szczegółowym opisem urządzeń oraz dokument gwarancji i rękojmi na zamontowane urządzenia i wykonane prace.
§ 2
Termin realizacji
Przedmiot umowy będzie zrealizowany w terminie od zawarcia umowy 13 grudnia 2019 r.
§ 3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy oraz przeniesienie praw autorskich, o których mowa w § 8, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto …………….……….………….. zł (słownie: ………………..…………... złotych brutto), w tym:
1) „Siłownia przy ul. Brązowniczej” ……………………….………… zł
2) „Street workout w Parku Chomicza” …………………………….…… zł
Powyższe kwoty zawierają podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 r. poz. 2174 z późn.zm.).
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT za każde zadanie oddzielnie. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur stanowić będą protokoły odbioru bez wad, o których mowa w § 10 ust. 10. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………… w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na:
Nabywca/Podatnik: Odbiorca/Płatnik:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Pl. Bankowy 3/5 ul. S. Żeromskiego 29,
00-950 Warszawa 01-882 Warszawa
NIP: 525-22-48-481
3. Prawidłowo wystawione faktury powinny zawierać przedmiot umowy oraz numer umowy,
na podstawie której są wystawiane.
4. Faktury należy doręczyć do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, pok. 296, w terminie do 16.12.2019 r.
5. W przypadku doręczenia faktur niezgodnie z treścią ust. 4, za datę skutecznego doręczenia faktury Strony będą uznawać datę jej wpływu do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany m.st Warszawy.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
8. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych).
9. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 4.
Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) akceptacja wykonanych projektów,
2) zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę,
3) wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
5) zapłata za wykonane roboty,
3. Zamawiający nie zabezpiecza zaplecza budowy i miejsca zwałki gruzu i ziemi.
4. Zamawiający w okresie wykonywania robót nie zapewnia Wykonawcy możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody miejskiej.
§ 5.
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności oraz specyfiki przedmiotu umowy, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.
2. Stosownie do art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Wykonawca lub Podwykonawca skieruje do realizacji umowy w okresie prowadzenia robót budowlanych osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), przy wykonywaniu czynności:
1) montaż urządzeń,
2) montaż elementów małej architektury – ławki, kosze, wieszak
3. Organizacja robót należy do Wykonawcy, który przejmuje, bez odrębnego wynagrodzenia poniższe obowiązki:
1) zorganizowanie, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy oraz utrzymania i konserwacji urządzeń zabezpieczających plac budowy,
2) prowadzenie robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót, przepisami BHP
i Ppoż., projektem budowlanym i wiedzą techniczną,
3) ponoszenie, od chwili przejęcia terenu budowy do chwili odbioru ostatecznego, odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie budowy;
4) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i działań podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż cena złożonej oferty;
5) zabezpieczanie wykonanych prac przed zniszczeniem i natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii,
6) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego terenu, bądź urządzeń zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie wykonywania prac.
7) ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót,
8) stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania na rynku polskim, odpowiadających
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz powszechnie obowiązującym przepisom prawa,
9) przekazanie Zamawiającemu na każde jego wezwanie (w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu, że czynności o których mowa w ust. 2 umowy będą wykonywane przez osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, tj.
a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie przedmiotu składanego oświadczenia, datę jego złożenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., zwanym RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018, poz. 1000) o ochronie danych osobowych (tj.
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania),
10) Wykonawca w terminie 7 dni po podpisaniu umowy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie w przedmiocie liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, którzy będą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 2 umowy;
11) okazanie w stosunku do wskazanych materiałów stosownych certyfikatów lub aprobat technicznych na każde żądanie Zamawiającego.
12) pełnienie funkcji koordynatora robót realizowanych przez Podwykonawców;
13) ponoszenie kosztów organizacji robót, zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej w okresie realizacji robót,
14) ponoszenie, od chwili przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego, odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie budowy, ubezpieczenie OC i NW od szkód spowodowanych realizacją robót,
15) oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy oraz utrzymanie i konserwacja urządzeń zabezpieczających plac budowy,
16) natychmiastowe zabezpieczenie awarii,
17) użycie materiałów dopuszczonych do stosowania na rynku polskim,
18) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i działań Podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż cena złożonej oferty;
19) dokonanie rozruchu zamontowanych urządzeń wraz z dokonaniem niezbędnych pomiarów
i sprawdzeń,
20) informowanie o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie,
21) uporządkowanie terenu robót i doprowadzeniem go do stanu pierwotnego,
22) zgłoszenie Zamawiającemu w formie pisemnej gotowości do odbioru robót wraz
z następującymi dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowości wykonania robót zgłoszonych do odbioru:
a) oświadczeniem o wykonaniu robót zgodnie z projektem ,
b) oświadczeniem o zastosowaniu wyrobów zgodnie z warunkami, o których mowa w § 6. ust.2 umowy,
c) certyfikatami urządzeń, wydanymi przez upoważnione do ich wystawienia jednostki.
§ 6.
Materiały
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów fabrycznie nowych.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz powszechnie obowiązującym przepisom prawa.
§ 7
Podwykonawcy
1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom następujące części zamówienia:
Nazwa/imię i nazwisko Podwykonawcy Dane kontaktowe Podwykonawców oraz osób do kontaktu z nimi Opis powierzonej części zamówienia Czy Podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, bez zgody Zamawiającego, nie powierzy Podwykonawcom wykonania części umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,
o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że: proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz iż brak jest podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy (w tym celu przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy Pzp oraz jeżeli dotyczy - dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie w jakim były żądane w SIWZ).
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się wobec Podwykonawców, nie będących podmiotami, na których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp oraz do dalszych Podwykonawców.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
8. Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawców.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, zobowiązany jest
do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. Ponadto Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć odpis z właściwego dla danej formy organizacyjnej rejestru, wskazującego na uprawnienia osób wymienionych w umowie
do reprezentowania stron umowy lub pełnomocnictwa do podpisania umowy.
10. Zamawiający w formie pisemnej wyrazi zgodę lub zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 9, w terminie do 7 dni licząc od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.
11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
12. Zamawiający w terminie do 5 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, uważać się będzie, że wyraził zgodę na przedmiotową umowę o podwykonawstwo.
13. Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w szczególności gdy:
1) nie będzie spełniała wymagań określonych w niniejszym paragrafie,
2) będzie określała do wykonania, zakres robót niezgodny z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w przypadku gdy Zamawiający zastrzegł w SIWZ obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części Zamówienia na roboty budowlane),
3) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót,
4) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,
5) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego,
6) będą zawierały postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią.
14. Umowy o Podwykonawstwo wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
15. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności :
1) określenie stron,
2) zakres robót przewidzianych do wykonania,
3) termin realizacji robót (nie wykraczający poza termin realizacji robót określony w § 2 niniejszej umowy oraz nie może stanowić zagrożenia wykonania robót budowlanych ujętych w § 1 niniejszej umowy),
4) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót,
5) klauzulę o treści: „w przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę roboty, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy żądaną kwotę wynagrodzenia, jednak nie wyższą niż kwota wynikająca z kosztorysu ofertowego za ten zakres robót”,
6) postanowienia o możliwości odstąpienia od umowy w przypadkach odpowiednich do zawartych
w niniejszej umowie.
16. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów
o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.
17. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
za wykonanie robót przewidzianych niniejszą umową.
18. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, określonej w § 3 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 tysięcy złotych.
19. W przypadku, o którym mowa w ust.18, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
20. Procedurę o której mowa w ust. 18 i 19 stosuje się również do wszystkich zmian umów
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.
21. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Przy przekazaniu Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę , która obejmuje Wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, do faktury należy dołączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wynagrodzenia.
22. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowęo podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
23. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
24. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający wezwie na piśmie Wykonawcę do zgłoszenia na piśmie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy o których mowa w ust.22.
25. Uwagi, o których mowa w ust. 24, należy składać w terminie 7 dni od dokonania wezwania.
26. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający może:
1) nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo,
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jeżeli podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie wystawionej noty księgowej, a Wykonawca na powyższe wyraża zgodę.
28. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wynikających z przepisów art. 6471 Ustawy Kodeks Cywilny.
§ 8
Prawa autorskie
1. Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy i w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów, które powstaną w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: projektów, rysunków, planów, modeli, raportów, wyliczeń, kopii komputerowych i innych materiałów przygotowanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy („Utwory”), z chwilą ich powstania i przekazania Zamawiającemu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony, na co Wykonawca wyraża zgodę.
2. Przeniesione autorskie prawa majątkowe obejmują wszelkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z utworów na następujących polach eksploatacji:
1) korzystania z Utworów zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności w zakresie niezbędnym do realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy;
2) realizacji na podstawie Utworów robót oraz zlecania realizacji robót przez osoby trzecie;
3) utrwalania i zwielokrotniania Utworów, w tym wytwarzania jego egzemplarzy każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzania ich do pamięci komputera, zamieszczania na stronie internetowej, w prasie drukowanej;
4) przechowywania Utworów na dowolnych nośnikach;
5) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono przedmiot umowy, w tym wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub egzemplarzy;
6) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny, niż określony wyżej, w tym publicznego wystawienia, wyświetlania, odtworzenia lub nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępnienia przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym umieszczania w środowisku Internet oraz prasie drukowanej,
7) sporządzania opracowań Utworów;
8) wykonywanie na podstawie Utworów dzieł zależnych, o których mowa w ust. 4.
3. Wraz z przekazaniem Utworów Zamawiający nabywa również własność egzemplarzy Utworów.
4. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu zgody i przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na wykonywanie Utworów i praw zależnych (o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na podstawie Utworów powstałych w wykonaniu niniejszej Umowy, w szczególności ich adaptacji lub przeróbek oraz do wykonywania Utworów oraz zmian Utworów.
5. Wykonawca udziela niniejszym nieodwołalnej zgody na wykonywanie przez osobę trzecią planów, projektów i innej dokumentacji, koniecznych do wykonania i wykorzystania nowych projektów lub ich zmian, które będą oparte lub zainspirowane na utworze, planach lub projektach objętych przedmiotem umowy oraz na wykonanie oraz użycie powyższych planów, w zakresie dopuszczanym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy.
6. Wykonawca zapewnia, że Utwory w chwili przejścia na Zamawiającego praw autorskich nie będą obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
7. Jeżeli osoby trzecie wystąpią wobec Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw autorskich, Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z takimi roszczeniami. Wykonawca może na własny koszt prowadzić niezbędne i korzystne działania w celu obrony przed powyższymi roszczeniami, jak również może, według swego uznania, wziąć czynny udział we wszelkich czynnościach związanych z ewentualnym kwestionowaniem praw autorskich, w szczególności w korespondencji, rozmowach, sporach przed sądem lub innymi organami państwowymi lub organami samorządu lokalnego.
8. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w każdej chwili potwierdzi na piśmie Zamawiającemu nabycie Utworów przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego i jego następców prawnych do nie wykonywania praw przysługujących mu z tytułu osobistych praw autorskich. W szczególności nie będzie wykonywał prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu oraz prawa do integralności utworu.
§ 9.
Nadzór
1. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac, wynikających z warunków niniejszej umowy wyznacza się osoby:
1) Ze strony Zamawiającego: Danuta Ćwik-Drzewiecka tel. 22 352 4380, a w przypadku nieobecności Anna Miedzińska tel. 22 3525 4382 – Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
2) Ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………………...
2. Strony niniejszym upoważniają osoby wskazane w ust. 1 do wszelkich czynności związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym do podpisania protokołów odbioru przedmiotu umowy.
§ 10.
Odbiór przedmiotu umowy.
1. Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy nastąpi dla każdego zadania określonego w § 1 ust. 1 oddzielnie.
2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
1) odbiór częściowy – po wykonaniu projektu określonego w § 1 ust. 4 pkt 1;
2) odbiór końcowy – po wykonaniu całości przedmiotu umowy;
3) odbiór ostateczny – po usunięciu usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru najpóźniej 1 dzień przed z terminem, o którym mowa w § 2 umowy.
4. Zamawiający rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie 2 dni od dnia zawiadomienia go
o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
5. Przedstawiciele Zamawiającego zakończą czynności odbioru w ciągu 2 dni od dnia jego rozpoczęcia.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może przerwać odbiór, do czasu ich usunięcia.
7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
8. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad nieistotnych, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad.
9. Zamawiający może odmówić odbioru po stwierdzeniu wad dyskwalifikujących użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
10. Protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze stanowi odbiór ostateczny przedmiotu umowy.
11. Odbiór ostateczny bez wad jest warunkiem wystawienia faktury końcowej.
12. W dniu odbioru ostatecznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) Dokument gwarancji;
2) Instrukcje użytkowania i konserwacji;
3) Dokumenty określone w § 5 ust. 3 pkt 22.
§ 11
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji,
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy,
4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy (nie wykonanie umowy, nienależyte wykonanie umowy), w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy,
5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, należnego Podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,3 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy w za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie zmiany do dnia dokonania zmiany
9) w przypadku nie przedstawienia w terminie 7 dni po zawarciu umowy, oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust 3 pkt 10 umowy – Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
10) w przypadku nie przedstawienia na wezwanie Zamawiającego, oświadczenia bądź dokumentu,
o których mowa w § 5 ust 3 pkt 9 umowy – Wykonawca zapłaci każdorazowo karę w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
11) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w § 5 ust 3 pkt 9 umowy, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczyć karę umowną wskazaną w ust.1 pkt 4.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego w przypadku, gdy kara umowna przewidziana w ust. 1 nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zapłacenie przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.
4. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych na podstawie wystawionych not księgowych, z należnego wynagrodzenia Wykonawcy z wystawionych faktur VAT, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę.
§ 12
Oświadczenie Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza że: posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z największą starannością, rzetelnie i terminowo, przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania.
2. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy będzie wykorzystywał jedynie materiały, utwory, dane, informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych, bądź innych praw własności przemysłowej, a także danych osobowych i wizerunku osób trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone ponosi Wykonawca.
3. Przekazana dokumentacja będzie kompletna z punktu widzenia celu, dla którego ma służyć oraz zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona przy udziale…………….. (zapis będzie miał zastosowanie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych podmiotów trzecich).
§ 13
Odstąpienie od umowy
1. Strony ustalają, iż Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
bez wyznaczania dodatkowych terminów, w terminie 30 dni od dowiedzenie się o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w następujących przypadkach:
1) braku realizacji umowy w terminie określonym w § 2,
2) wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z § 1 umowy.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy należy się zapłata za wykonaną część umowy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy
§ 14
Zmiana umowy
1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się Strony.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności opisanych w art. 144 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem ust.3
3. Wypełniając postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany oraz określa warunki tych zmian:
1) zmiana osób o których mowa w § 9 ust. 1 z przyczyn losowych z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany;
2) zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że: proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż inny podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz iż brak jest podstaw wykluczenia tego podmiotu (w tym celu przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy Pzp oraz jeżeli dotyczy - dokumenty, o których mowa w § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie w jakim były żądane w SIWZ);
3) jeżeli zmiany dokonane w oparciu o art. 144 P.z.p. oraz jeżeli będą niezbędne do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej spowodują konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, które wstrzymają lub opóźnią realizację przedmiotu umowy o czas niezbędny na wykonanie tych robót;
4) Jeżeli zmiany umowy, dokonane w oparciu o art. 144 P.z.p. wiążą się ze zmianą wynagrodzenia, zostanie ono ustalone wg. następujących zasad:
a) jeżeli roboty, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
b) jeżeli nie można wycenić robót, z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych SEKOCENBUD, dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym kalkulacja jest sporządzana. W przypadku braku cen w wydawnictwie SEKOCENBUD dopuszcza się uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ceny rynkowe.
5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
6) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
7) zmiana terminu realizacji z powodu wystąpienia długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na wykonanie robót zgodnie z uwarunkowaniami technologicznymi tj.:
1) przy robotach związanych z wylewaniem fundamentów z betonu przy wystąpieniu temperatury poniżej +80C lub wilgotności powietrza 80% oraz przy występowaniu opadów deszczu powyżej 5 ml/m2, lub długotrwałych opadów śniegu, jeżeli wykonanie tego zakresu robót w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych było ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym
2) gdy wystąpią niekorzystne, anormalne warunki atmosferyczne nie opisane powyżej, a obowiązujące polskie i europejskie normy budowlane zakazują wykonywania robót w takich warunkach, jeżeli wykonywanie tego zakresu robót w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych było ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
4. Formy aneksu nie wymagają zmiany danych adresowych Wykonawcy. Zmiany te nastąpią na podstawie jednostronnego pisemnego powiadomienia.
5. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych adresowych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego na adres wynikający z niniejszej umowy, uznaje się za doręczoną.
§ 15
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy.
2. Dokument gwarancji Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru przedmiotu umowy, przed rozliczeniem finansowym.
3. Termin przekazania przedmiotu umowy protokołem ostatecznym jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi, które to biegną równolegle.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
5. Stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji, na podstawie protokołów ujawnienia usterek, usterki lub wady, Wykonawca usunie na własny koszt.
6. Wykonawca przystąpi do usuwania usterek lub wad najpóźniej w terminie 10 dni licząc od dnia otrzymania ich pisemnego zgłoszenia.
7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od ich ujawnienia.
8. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
1) Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;
2) Zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
3) Ogłoszenia upadłości Wykonawcy;
4) Likwidacji Wykonawcy lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę;
5) Zajęciu majątku Wykonawcy.
§ 16
Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych
1. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., dalej: RODO), dla których Administratorem danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.
§ 17
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
ZMIANA UMOWY: określone w § 14 wzoru umowy
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania podstaw wykluczenia Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia ww. dokumentu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji i działalności podmiotu realizującego zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 3521), o ile są aktualne. W przypadku wykonawców zagranicznych lub poleganiu na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będących jednocześnie podmiotami zagranicznymi na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów, lub wykonawca zagraniczny składa dokument, wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; W przypadku Wykonawców zagranicznych są oni zobowiązani do podania we wniosku rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanego przez Wykonawcę i pobranego samodzielnie przez Zamawiającego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym zał. Nr 1 do Ogłoszenia. 2. Inne dokumenty wymagane w postępowaniu: a) Jeżeli wniosek, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę/by działające na podstawie pełnomocnictwa, do wniosku należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku nie dopełnienia powyższego, po wyczerpaniu drogi wynikającej z art.26 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, powyższe będzie skutkowało nie dopuszczeniem Wykonawcy do udziału w licytacji elektronicznej. b) Analogicznie, jeżeli osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie trwania licytacji elektronicznej będzie osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa, albo inna osoba niż podpisująca wniosek (np. tylko jeden członek zarządu w przypadku wieloosobowej reprezentacji), należy dołączyć do wniosku albo najpóźniej na dzień przed dniem, w którym ma zostać przeprowadzona licytacja należy złożyć - pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, z którego wynikać będzie prawo do składania ofert w trakcie licytacji elektronicznej. W przypadku nie dopełnienia powyższego, tj. w sytuacji gdy najpóźniej na dzień przed dniem, w którym ma zostać przeprowadzona licytacja, nie zostanie złożone pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, Wykonawca nie zostanie dopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej. c) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia). W przypadku nie dopełnienia powyższego, po wyczerpaniu drogi wynikającej z art.26 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, powyższe będzie skutkowało nie dopuszczeniem Wykonawców do udziału w licytacji elektronicznej. d) Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji należy załączyć dokument/y potwierdzający/e, że osoba podpisująca wniosek i inne dokumenty lub oświadczenia lub udzielająca pełnomocnictwa - jest umocowana do reprezentowania Wykonawcy (w odniesieniu do pełnomocnictwa - była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielenia pełnomocnictwa), chyba że umocowanie wynika z dokumentu/ów dostępnego/ych dla Zamawiającego w myśl art.26 ust.6 ustawy Pzp. e) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawca składa o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym zał. Nr 2 do Ogłoszenia 3. Zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Pzp: 1) Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu albo do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie powinien być załączony do wniosku i zawierać w szczególności wskazania: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; - wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 2) W przypadku złożenia wspólnego wniosku, w formularzu wniosku pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje. 3)Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 4) Żaden z Wykonawców składających wspólnie wniosek, nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1, pkt 2 i pkt. 4 ustawy Pzp. (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w sekcji III.3) Ogłoszenia oraz dokument, o którym mowa w sekcji III.4) Ogłoszenia składają wszyscy Wykonawcy składający wspólny wniosek). 4. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami sekcji III-pkt 3) oraz 7) Ogłoszenia, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone z wnioskiem potwierdzały, iż wniosek został podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty wskazane w sekcji III-pkt 3) oraz 7) Ogłoszenia Wykonawcy zagraniczni składają wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Zasady przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 1) Treść wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z pozostałymi załącznikami, można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: http://www.bielany.waw.pl 2) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. 3) Wniosek oraz wszelkie wymagane dokumenty muszą spełniać następujące wymogi: a) musi zostać sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem, b) wniosek i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. 4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art.22 ust. 1 ustawy, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca. 5) Osobą stwierdzającą zgodność kopii dokumentu z oryginałem musi być osoba/y upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym firmy lub zgodnie z pełnomocnictwem. 6) Poprawki lub zmiany (również przy użycia korektora) powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e wniosek. 7) Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 8) Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej co najmniej nazwą przedmiotu zamówienia. 9) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej w ogłoszeniu ustawą. 10) Nr sprawy UD-III-WZP.271.61.2019.EPI - Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym, powoływać się na wskazany nr sprawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00
IV Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2019-09-26 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 2019-10-04 godzina 10:00
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej 2019-10-04 godzina 10:15
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Dodatkowe informacje zawarte zostały w punkcie dotyczącym zasad
postępowania w licytacji elektronicznej.
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |