m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-18 , 15:05:14
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Transportu Miejskiego
- adresUl. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 826-82-11 w.224
- faks(0-22) 826-70-06
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Dąbrowska
- adresZarząd Transportu Miejskiego, Ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
- lokal216
- telefon(0-22) 459 42 87
- emailzamowienia@ztm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie i rozwój Systemu Wspierającego Obsługę Umów Przewozowych w zakresie Taboru i Kierowców
Opis zamówienia
Głównym celem zamówienia jest Utrzymanie i rozwój istniejącego Systemu wspierającego działalność ZTM w zakresie obsługi umów przewozowych / nadzór nad umowami przewozowymi w kontekście stanu technicznego pojazdów. System Cerber 1.0 będzie obsługiwał pełen przekrój taboru wykorzystywanego w ramach warszawskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie oraz będzie możliwy do dalszego rozwoju w przyszłości o kolejne funkcjonalności oraz integracje z innymi systemami wykorzystywanymi w ZTM.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)72.00.00.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 72.21.10.00-7
72.21.22.11-1
72.21.23.25-3
72.22.41.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Rozdział A. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d oraz w przypadku o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14, jeżeli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. – art. 133 ust. 4, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni te warunki, jeżeli wykaże że:
1.2.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 (trzy) projekty informatyczne o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000 zł;
1.2.2. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 (trzy) projekty informatyczne w ramach których została dostarczona Aplikacja Mobilna pozwalająca na pracę w trybie online / offline;
1.2.3. posiada potencjał (zasoby): dysponuje zespołem składającym się co najmniej z niżej wymienionych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających następujące kwalifikacje i doświadczenie:
a) Kierownik Projektu:
• ponad 5 letnie doświadczenie zawodowe w branży IT;
• znajomość metodyki zarządzania projektami PRINCE2®, PMP lub innej równoważnej potwierdzona udziałem w charakterze kierownika projektu w należycie wykonanych, minimum dwóch projektach informatycznych o łącznej wartości zamówienia nie mniejszej niż 400 000 PLN brutto, realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, w których jako metodykę zarządczą wykorzystano jedną z w/w metodyk;
b) Projektant baz danych:
• ponad 5 letnie doświadczenie zawodowe w branży IT;
• ponad 3 letnie doświadczenie w obszarze projektowania baz danych
• udział w charakterze Projektanta bazy danych w należycie wykonanych, minimum dwóch, projektach informatycznych o łącznej wartości zamówienia nie mniejszej niż 400 000 PLN brutto, realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat,
c) Analityk:
• ponad 5 letnie doświadczenie zawodowe w branży IT;
• ponad 3 letnie doświadczenie w obszarze analizy biznesowej aplikacji
• udział w charakterze Analityka w należycie wykonanych, minimum dwóch, projektach informatycznych o łącznej wartości zamówienia nie mniejszej niż 400 000 PLN brutto, realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat,
d) Tester :
• ponad 3 letnie doświadczenie w obszarze prowadzenia testów aplikacji,
• udział w charakterze Testera w należycie wykonanych, minimum dwóch, projektach informatycznych o łącznej wartości zamówienia nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto, realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat,
e) Wdrożeniowiec:
• ponad 3 letnie doświadczenie w obszarze prowadzenia wdrożeń rozwiązań jakie przyjęte zostaną do realizacji zamówienia (w przypadku połączenia różnych rozwiązań standardowych, warunek może być spełniony łącznie przez więcej niż jedną osobę – każda z takich osób powinna mieć 3 letnie doświadczenie w swoim obszarze),
• udział w charakterze Wdrożeniowca w należycie wykonanych, minimum dwóch, projektach informatycznych o łącznej wartości zamówienia nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto, realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat,
W każdym przypadku, gdy mowa jest o należytym wykonaniu projektu należy przez to rozumieć, że projekt taki został zakończony i odebrany bez uwag.
W skład zespołu Wykonawcy realizującego zamówienie wchodzić mają co najmniej osoby o kwalifikacjach wymienionych powyżej, przy czym dopuszcza się pełnienie jednocześnie nie więcej niż dwóch ról przez jedną osobę z wyszczególnionych w punktach od b) do e). Rola Kierownika Projektu może być łączona wyłącznie z rolą Analityka.
2. Zamawiający może żądać zmiany osoby oddelegowanej przez Wykonawcę do pełnienia dowolnej z wyżej wymienionych ról w trakcie trwania Umowy w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy lub rażącego zaniedbywania swoich obowiązków przez daną osobę. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na jej miejsce osoby posiadającej kwalifikacje nie mniejsze niż wskazane w punkcie 1, w terminie nie dłuższym niż 5 Dni roboczych liczonych z wyłączeniem sobót. W takim przypadku Zamawiający w ciągu 5 Dni roboczych liczonych z wyłączeniem sobót dokona oceny kwalifikacji posiadanych przez zaproponowaną przez Wykonawcę osobę, pod kątem deklaracji złożonych przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku, gdy zaproponowana, nowa osoba nie będzie spełniać wymogów dotyczących jej doświadczenia, Zamawiający nie zaakceptuje proponowanej przez Wykonawcę zmiany. Przerwa wynikająca z braku w/w osoby będzie traktowana jako przerwa z winy Wykonawcy i nie będzie mogła stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia.
3. Złożenie przez Wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń, wymienionych w rozdziale IX SIWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Rozdział B. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844),
2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Rozdział C. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Kwalifikacja Wykonawców, ocena i badanie ofert.
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
1.1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści z załącznikiem nr 6 do SIWZ),
1.2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie (zgodnego w treści z załącznikiem nr 7 do SIWZ);
1.3. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie projektami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (zgodnego w treści z załącznikiem nr 8 do SIWZ);
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zgodnego w treści z załącznikiem nr 6 do SWIZ);
2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (oraz w rozdziale XII pkt 8 niniejszej SIWZ), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w rozdziale VIII SIWZ oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16-20 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na to, że podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
5.1. rozdziale IX. 2. 2) - 4) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
5.1.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
5.1.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Dokument, o którym mowa w rozdziale IX. 5.1.2. niniejszej SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w IX. 5.1.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale IX. 5. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 6 stosuje się.
8. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
9. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo takie musi być złożone w oryginale.
11. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Zamawiający może żądać od Wykonawcy w toku badania i oceny ofert, udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX.1.1. oraz IX.2.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
14. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku, gdy dokumenty i oświadczenia złożone na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz wymagane pełnomocnictwa będą zawierać braki lub błędy lub ich treść będzie budziła wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona według kryteriów wskazanych w niniejszej SIWZ, do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów lub oświadczeń w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie do uzupełnienia dokumentu lub oświadczenia także w przypadku niedołączenia go do oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. W takim przypadku następny w kolejności Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, będzie podlegał wskazanym wyżej uzupełnieniom lub wyjaśnieniom.
15. W uzasadnionych przypadkach, gdy jest to niezbędne do oceny ofert, Zamawiający może wezwać do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień, o których mowa w pkt 14, także Wykonawcę, którego oferta nie jest najwyżej oceniona.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie oferenta (dodatkowe – większe niż wymagane w Rozdziale VII w pkt 1.2.1. i 1.2.2)10 %
Dostarczenie App Mob na platformę iOS (dodatkowo poza systemem Android)15 %
Ilość godzin przeznaczonych na dodatkowe, nie wynikające z OPZ, prace rozwojowe w ramach Rozwoju otwartego15 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-10-07
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ztm.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-10-07 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-10-07, 11:30, Siedziba Zamawiającego, pok. 225
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-18


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |