m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-18 , 15:53:55
I Zamawiający
ZamawiającySzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- adresCegłowska 80, 01-809 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 569-02-47
- faks(0-22) 834-18-20
- e-mailzp@bielanski.med.pl
- adres internetowyhttp://www.bielanski.med.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Bela
- adresSzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
- lokal106
- telefon(0-22) 56 90 247
- emailzampub3@bielanski.med.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa warzyw i owoców dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-70/2019.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa warzyw i owoców dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie;
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSzpital Bielański, m.st. Warszawy, Polska
Główny przedmiot (CPV)24.11.15.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
6. Warunki udziału w postępowaniu.
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 oraz 4 Pzp oraz spełniają warunki zamówienia w zakresie:
6.1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
6.1.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”.
6.2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze ze strony Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

7. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty):
7.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, złożone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do formularza oferty. Oświadczenie składane jest wraz z ofertą.
7.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1, dotyczy:
1) Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich);

8. Oświadczenie wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP:
8.1. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania oraz oznaczenie części, której oferta dotyczy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca, wraz ze złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych przed udzieleniem zamówienia.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów oraz oświadczeń wyszczególnionych w pkt 9.1 oraz 9.2 niniejszej SIWZ.
9.1. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności przedmiotowych dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.
W przypadku wskazania przez wykonawcę, że przedmiotowe dokumenty, znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający skorzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one nadal aktualne.
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 Pzp.
9.2. w celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:
1) Zaświadczenie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wdrożeniu i stosowaniu zasad systemu HACCP (lub certyfikat HACCP) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).
9.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 1 powinno jednoznacznie wskazywać:
a) jakiego postępowania dotyczy;
b) jacy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
c) podmiot pełniący funkcję pełnomocnika;
d) jakie czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego dane należy podać w formularzu Oferty, ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, czyli dokumenty, o których mowa w pkt 9.1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

(UWAGA. Zastosowana numeracja wynika z numeracji użytej w SIWZ)
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-26
Cena: 15,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: kasa Szpitala, pokój nr 105, pawilon H (nie dotyczy bezpłatnej wersji dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego)
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bielanski.bip-e.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-26 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-26, 11:00, Szpital Bielański, pok. nr 107, pawilon H
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-18


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |