m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-18 , 15:54:10
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Katarzyna Bębeńca
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43
- lokal11
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKatarzyna Bębeńca
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43
- lokal11
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43
- lokal11
Adres, na który należy przesyłać ofertyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43
- lokal11
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego i następstw nieszczęśliwych wypadków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.24.2019.KB
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. realizowane za pośrednictwem brokera Nord Partner Sp. z o.o., w podziale na następujące zadania:
— Zadanie 1 (część 1 zamówienia) – ubezpieczenia komunikacyjne,
— Zadanie 2 (część 2 zamówienia) – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Opis
Nazwa:
Zadanie 1 – Ubezpieczenia komunikacyjne

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie:
I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone ruchem tych pojazdów oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym ZK.
Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte pojazdy należące do Zamawiającego oraz pojazdy, które zostaną zakupione w trakcie obowiązywania umowy, w tym będące w posiadaniu Zamawiającego na innej podstawie niż tytuł prawny własności (umowy najmu, leasingu, dzierżawy, użyczenia, etc.).
II. Ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych od uszkodzeń, zniszczeń i kradzieży (AC).
Przedmiotem ubezpieczenia będą pojazdy, wyposażenie dodatkowe, specjalistyczne nadbudowy zamontowane na stałe, specjalistyczne wyposażenie nie będące elementem nadbudowy należące do Zamawiającego, oraz pojazdy wraz z wyposażeniem, które zostaną zakupione w trakcie obowiązywania umowy, w tym będące w posiadaniu Zamawiającego na innej podstawie niż tytuł prawny własności (umowy najmu, leasingu, dzierżawy, użyczenia, etc.).
III. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów.
Ubezpieczenie powinno objąć trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu, podczas załadunku i wyładunku pojazdu oraz zwrot udokumentowanych kosztów leczenia.
IV. Ubezpieczenia assistance
Zakres ubezpieczenia (na terenie RP) obejmuje co najmniej:
1. Pomoc techniczną udzielaną kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem drogowym, utratą (kradzieżą pojazdu), unieruchomieniem pojazdu wskutek awarii, zderzeniami związanymi z ruchem pojazdu mechanicznego.
2. Limit pokrycia kosztów powinien wynieść co najmniej:
— 400 PLN na koszty naprawy na miejscu zdarzenia,
— 400 PLN na koszty holowania do najbliższego warsztatu lub siedziby Zamawiającego.
Świadczenia powyższe dotyczyć będą zdarzeń zaistniałych bez względu na odległości od siedziby Zamawiającego.
Przedmiot ubezpieczenia
Pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5 t DMC nabyte przez Zamawiającego jako nowe w okresie trwania umowy lub oddane w trakcie jej obowiązywania w posiadanie Zamawiającemu na podstawie innej niż tytuł własności, będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do Wykonawcy do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od dnia wnioskowanego jako dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
Okres ubezpieczenia:
Zadanie 1: 24 miesiące (od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r.) – okres podzielony na roczne okresy ubezpieczenia z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z obowiązywania przepisów w zakresie obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Podane limity i sumy gwarancyjne dotyczą każdego rocznego okresu ubezpieczenia.
Składka za ubezpieczenie płatna w ratach w następujących terminach (w przypadku Zadania 1 w raty wlicza się pełną składkę za pojazdy wchodzące do ubezpieczenia w poszczególnych kwartałach począwszy od 2020 r.).
Rok 2020:
— I rata płatna do 21.1.2020 r.,
— II rata płatna do 31.3.2020 r.,
— III rata płatna do 30.6.2020 r.,
— IV rata płatna do 30.9.2020 r.
Rok 2021:
— I rata płatna do 21.1.2021 r.,
— II rata płatna do 31.3.2021 r.,
— III rata płatna do 30.6.2021 r.,
— IV rata płatna do 30.9.2021 r.
Płatność składki za okresy krótsze niż rok, w przypadkach doubezpieczenia będą uzgadniane każdorazowo przez Zamawiającego i Wykonawcę.
)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Umowa na realizację usług ubezpieczeniowych (dalej zwana „umową”) będzie realizowana przez okres: Zadanie 1: 24 miesiące w oparciu o ceny jednostkowe (rozumiane jako składka za 12-sto miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej) za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe, zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej, zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie przekazana Wykonawcom podczas otwarcia ofert.
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie:
Zadanie 1: 3 500 000,00 PLN
Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do jednostronnego (w ramach prawa opcji) rozszerzenia zamówienia do wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel, w ramach poszczególnych zadań. Faktyczne potrzeby Zamawiającego realizowane w ramach prawa opcji będą zgłaszane w trakcie obowiązywania umowy w zakresie:
Zadania 1 (część 1 zamówienia) – ubezpieczenia komunikacyjne:
— doubezpieczenia nowo nabywanych środków trwałych – zakup taboru, zmiana własności, dzierżawa, leasing i inne.
W ramach prawa opcji będą wykorzystywane tylko ryzyka objęte niniejszym zamówieniem.
Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium „cena” oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu cenowym.


Opis
Nazwa:
Zadanie 2 – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczonych osób w formie bezimiennej wykonujących czynności służbowe, tj.:
— wykonujących prace fizyczne (m.in. załogi samochodów – śmieciarek, szambiarek, operatorzy sprzętu, pracownicy kompostowni oraz spalarni wykonujący przeładunki i inne prace), doznanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Okres ubezpieczenia:
Zadanie 2: 24 miesiące (od 1.1.2020 do 31.12.2021 r.) - okres podzielony na 2 roczne okresy ubezpieczenia.
Składka za ubezpieczenie płatna w ratach w następujących terminach:
Rok 2020:
— I rata płatna do 21.1.2020 r.,
— II rata płatna do 31.3.2020 r.,
— III rata płatna do 30.6.2020 r.,
— IV rata płatna do 30.9.2020 r.
Rok 2021:
— I rata płatna do 21.1.2021 r.,
— II rata płatna do 31.3.2021 r.,
— III rata płatna do 30.6.2021 r.,
— IV rata płatna do 30.9.2021 r.

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Umowa na realizację usług ubezpieczeniowych (dalej zwana „umową”) będzie realizowana przez okres:
Zadanie 2: 24 miesiące w oparciu o ceny jednostkowe (rozumiane jako składka za 12-sto miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej) za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe, zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej, zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie przekazana Wykonawcom podczas otwarcia ofert.
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie:
Zadanie 2: 30 000,00 PLN
Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do jednostronnego (w ramach prawa opcji) rozszerzenia zamówienia do wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel, w ramach poszczególnych zadań. Faktyczne potrzeby Zamawiającego realizowane w ramach prawa opcji będą zgłaszane w trakcie obowiązywania umowy w zakresie:
Zadania 2 (część 2 zamówienia) – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:
— doubezpieczenia pracowników w ramach NNW.
W ramach prawa opcji będą wykorzystywane tylko ryzyka objęte niniejszym zamówieniem.
Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium „cena” oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu cenowym.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawKod NUTS: PL911
Główny przedmiot (CPV)66.51.00.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 66.51.61.00-1
66.51.41.10-0
66.51.21.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Kryteria oceny ofert
1Zadanie 1 – Ubezpieczenia komunikacyjne98395,2cena: 70%klauzule fakultatywne : 30%
2Zadanie 2 – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków900,00cena: 80%klauzule fakultatywne: 20%
Razem 99295,2

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania24 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium99295,20 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA! Numeracja przeniesiona z ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dz. Urz. UE
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 381 i 730).
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności uprawnień, o których mowa powyżej przez cały okres obowiązywania umowy z uwzględnieniem przedłużenia czasu trwania umowy.
Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku spełnienia warunku opisanego powyżej (w zakresie objętym obowiązkiem posiadania ww. uprawnień).
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w Części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych w Części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofertOkreślone osobno dla każdej części (patrz wyżej)
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-05
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-05 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-05, 10:30, Siedziba Zamawiającego, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, POLSKA
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
I
Informacje dodatkowe:
Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zmianami).
1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:
a) dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);
b) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 9 SIWZ.
Ponadto oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez platformę;
b) wypełnionego formularza „A” dla danego zadania – wg wzoru określonego w Części III SIWZ;
c) oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt 11.4. SIWZ;
d) wypełnionego formularza cenowego dla danego zadania (dołączonego obowiązkowo do formularza elektronicznego na platformie) – wg wzoru określonego w Części V SIWZ;
e) w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt 12.8.3. SIWZ.
2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na platformie) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
3.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 381 i 730) lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności dokumentów, o których mowa powyżej 3.1. lit. a) przez cały okres obowiązywania umowy z uwzględnieniem przedłużenia czasu trwania umowy.
3.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) dokumenty i oświadczenia określone w § 5 pkt 2-6 i 9 oraz odpowiednio w § 7 ust. 1-3 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zmianami).
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.
5. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
II
Zamawiający informuje, że informacje zawarte w Załączniku nr 1 do Części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, tj. zawarte w wykazie pojazdów do ubezpieczenia, mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom innym niż Wykonawcy.
W celu zachowania poufności informacji zawartych w Załącznik nr 1 do Części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 37 ust. 6 ustawy, nie udostępnia tych informacji na stronie internetowej/platformie. Wykonawcy w celu uzyskania dostępu do informacji zawartych w Załącznik nr 1 do Części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, zobowiązani są złożyć do Zamawiającego wniosek wraz z zobowiązaniem zachowania poufności uzyskanych informacji. Wniosek należy złożyć w formie określonej w pkt 12 SIWZ. Wzór wniosku i zobowiązania stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. W treści wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne, nazwę i nr postępowania, którego wniosek dotyczy oraz złożyć zobowiązanie do zachowania w tajemnicy treści udostępnionych mu informacji i dokumentów, traktowanych jako informacje poufne, tj. zawartych w Załączniku nr 1 do Części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
Wnioski nie zawierające wymaganych przez Zamawiającego informacji, określonych wzorem wniosku, o którym mowa powyżej, nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane. Wniosek wraz z zobowiązaniem należy przekazać za pośrednictwem platformy, na której prowadzone jest postępowanie.
Wniosek o udostępnienie poufnej części SIWZ wraz z zobowiązaniem może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11.9.2015 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 381 i 730).
Wniosek wraz z zobowiązaniem może złożyć wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy, która zobowiązana jest uwiarygodnić to uprawnienie.

III
Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


IV
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |