m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-10-02 , 15:12:19
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wola m.st. Warszawy
- adresal. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 35 682
- faks(0-22) 44 35 600
- e-mailzp.wola@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Tomasz Wojda
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal219
- telefon(22) 4435685
- emailzp.wola@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLidia Gawińska-Sawicka
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, ul. Żelazna 99
- lokal19
- telefon(0-22) 4435723
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza” w Warszawie (numer postępowania: 54/ZP/19)
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy budynku Szkoły Podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza” w Warszawie.
2. Zakres prac będzie obejmował, w szczególności:
a) roboty przygotowawcze w tym wycinkę drzew (zamówienie nie obejmuje nasadzeń zastępczych),
b) roboty ziemne,
c) konstrukcję żelbetową budynku,
d) roboty budowlane z wykończeniem,
e) stolarkę i ślusarkę zewnętrzną,
f) urządzenia dźwigowe,
g) roboty wykończeniowe,
h) wyposażenie,
i) technologię gastronomii,
j) drogi wewnętrzne w zakresie dróg, chodników i miejsc postojowych,
k) technologię węzła cieplnego,
l) instalacje sanitarne: wod-kan, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji i klimatyzacji, instalację gazową,
m) instalację elektryczną,
n) instalację teletechniczną,
o) ogrodzenie zewnętrzne,
3. Szczegółowy opis, zakres prac oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa:
3.1. dok. projektowa (informacja o robotach wskazanych w dok. a nieobjętych zamówieniem zawarta jest w części II pkt 2 ppkt 4 SIWZ), stanowiąca zał. nr 11 do SIWZ,
3.2. wzór umowy, stanowiący zał. nr 3 do SIWZ.
4. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wymaga aby osoby realizujące przedmiot zamówienia i wykonujące czynności ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26.6.1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ.
5. Zgodnie z treścią § 3 ust. 2 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 38 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów zł 00/100), przez cały okres trwania umowy, która obejmować będzie jego odpowiedzialność kontraktową jak i deliktową.
6. Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie udzielanego zamówienia kwotę brutto 38 237 152,88 PLN.
7. Gwarancja i rękojmia: Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy. Wykonawca może zaproponować wydłużenie okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia do 60 miesięcy. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zam. stanowi kryterium oceny ofert.
8. Podwykonawcy:
1) Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w oświadczeniu — jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (JEDZ) wskazał Zamawiającemu czy zamówienie wykona własnymi siłami, czy też zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia.
W przypadku gdy Wykonawca wskaże, iż zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca złożył oświadczenie w którym wskaże zakres przewidziany do realizacji przez Podwykonawców oraz firmę/y Podwykonawcy/ów (o ile będą mu znane).
9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót jak wskazano w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego, o łącznej wartości do kwoty 1 500 000,00 PLN netto, tj. do ok. 4,83 % wartości niniejszego/podstawowego zamówienia. Zakres/rodzaj robót: przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne oraz sieci wodociągowa i kanalizacyjna.
Warunkiem udzielenia zamówień, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia podobne: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy zamówienia podstawowego po negocjacjach dotyczących terminu wykonania oraz płatności za wykonanie zamówienia podobnego.
10. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
12. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki udziału w postępowaniu wskazane w sekcji III.1),
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp — wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania wskazane są w sekcji VI.3).
13. Pozostałe kody CPV: 45443000-4; 45400000-1; 45330000-9; 45331100-7; 45331200-8; 45333000-0; 45310000-3.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Dzielnica Wola
Główny przedmiot (CPV)45.21.42.10-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.22.35.00-1
45.26.22.10-7
45.26.25.20-2
45.32.10.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania24 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium400000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, z zastrzeżeniem, że każda robota polegała na budowie* budynku użyteczności publicznej** o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5 000 m2.
Uwaga!
W przypadku kiedy wykonane roboty budowlane dotyczyły odbudowy, rozbudowy, nadbudowy budynku użyteczności publicznej, Zamawiający wymaga, aby powierzchnia użytkowa nie mniejsza niż 5 000 m2 dotyczyła tylko tej nowo powstałej części budynku, a nie powierzchni użytkowej całego budynku objętego odbudową, rozbudową, nadbudową.
* Zamawiający poprzez budowę, zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), rozumie wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
** Zamawiający poprzez budynek użyteczności publicznej, zgodnie z § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), rozumie: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
2) dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności:
2.1.) co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą:
— kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika budowy, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
— doświadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót podczas budowy* budynku użyteczności publicznej** o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5 000 m2, od rozpoczęcia robót do ich zakończenia i odebrania przez Zamawiającego.
(*) (**) – definicje budowy i budynku użyteczności publicznej, przyjęte przez Zamawiającego, wskazane są w pkt 1.
2.2.) co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika robót, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
2.3.) co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika robót, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia określone w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.)
Zamawiający informuje, iż Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp, ww. warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać wspólnie / łącznie.
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
a) Wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ — dostępny na stronie https://umw.ezamawiajacy.pl
2. Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian wskazane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Przed zawarciem umowy tzn. najpóźniej w dniu wyznaczonym do jej podpisania – Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej oferty (wraz z podatkiem VAT).
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu jest określony w SIWZ dostępnej na stronie https://umw.ezamawiajacy.pl
1. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej w systemie pod adresem wskazanym w pkt. 6 ppkt 2 części I SIWZ, w terminie wskazanym w części X SIWZ. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
1) Wypełnienie zdefiniowanych przez Zamawiającego w systemie:
a) Formularza ofertowego – zakres danych wypełnionych przez Wykonawcę w systemie został określony w części IX i XI SIWZ,
b) Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
2) Złożenie wraz z ofertą w systemie następujących oświadczeń i dokumentów w postaci plików:
a) wypełnionego „formularza ofertowego uzupełniającego”, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, będącego integralną częścią formularza ofertowego,
b) wypełnionego formularza „Doświadczenie personelu kluczowego”, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ,
c) dokumentu (np. pełnomocnictwa) potwierdzającego, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
d) oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp,
e) zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy). W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
3. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego:
a) wykazu robót budowlanych, o którym mowa w sekcji III.1.3),
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o którym mowa w sekcji III.1.3),
c) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (...),
e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Informacje dotyczące dokumentów podmiotów zagranicznych znajdują się w SIWZ — zamieszczonej na stronie https://umw.ezamawiajacy.pl 5. Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym: oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 1 ppkt 1 lit b), pkt 2, pkt 3 lit. c), d), e) — składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
6. Dokumenty podmiotu udostępniającego zasób – Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 lit. c), d), e).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji12 %
Doświadczenie personelu kluczowego28 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-20
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: xxxxxxxx
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://umw.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-20 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-20, 12:30, Warszawa al. "Solidarności" 90 w sali sesji
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-27


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |